Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc., narozen 13. března 1951 v Jablonném v Podještědí, svobodný
Pracoviště
 • Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Poříčí 7, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent, člen oborové komise Jazyková a literární komunikace.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1974: Filozofická fakulta UJEP (dnes MU), Brno, obor čeština - dějepis, 1978: PhDr., Filozofická fakulta UJEP, rigorózní práce: Kritická recepce Vančurovy prózy v dobových časopisech, 1989: CSc., Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV, Praha, disertační práce: Postavy v próze Vladislava Vančury, 2002: docent, Filozofická fakulta MU, habilitační práce: Tvorba a recepce. Studie o české meziválečné literatuře.
Přehled zaměstnání
 • 1994-dosud: Pedagogická fakulta MU Brno (2006-2010 též Fakulta sociálních studiíí MU), docent, 1991-1993: Lidové noviny, redaktor, 1979-1991: Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV Brno, interní aspirant, vědecký pracovník, 1977-1979: Rovnost, Brno, redaktor, 1975-1977: ZDŠ Měnín, učitel.
Pedagogická činnost
 • Česká literatura 20. století, Kapitoly z české literatury 20. století, Světová literatura 20. století, Literárněvědná exkurze, semináře k bakalářským a diplomovým pracím, vedení těchto prací, předseda zkušebních komisí při SZZ, výuka v kombinovaném studiu a vedení závěrečných prací.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Práce z dějin české literatury 1. poloviny 20. století, ale i jeho 2. poloviny a 21. století: viz Bibliografie (1976-2011), 2013. Monografie o postavách Vančurovy prózy Portréty a osudy (1994) a monografie Tvorba a recepce. Studie o české meziválečné literatuře (2003). Účast na dvaceti kolektivních publikacích, např. Čeští spisovatelé 20. století (1985), Česká literatura v boji proti fašismu (1987), Kniha o Čapkovi (1988), Lexikon české literatury (1993, 2000), Průhledy do české literatury 20. století (2000), Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2 (2012, tento slovník je výstupem - spolu s kolektivní monografií Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990-2010 z roku 2011 - z grantového projektu GA 405/09/0938).
Akademické stáže
 • 1995: Univerzita Vídeň, Rakousko (stáž, přednášky)
Universitní aktivity
 • Člen oborové rady pro doktorské studium v oboru česká literatura na FF MU v Brně a člen zkušební komise pro doktorské zkoušky a habilitační řízení, předseda zkušební komise při obhajobách bakalářských a magisterských prací na FSS MU, člen brněnské pobočky Literárněvědné společnosti.
Mimouniversitní aktivity
 • Předseda Společnosti Jiřího Mahena. Členství: Literárněvědná společnost, Společnost F. X. Šaldy, Společnost Otokara Březiny, Společnost bratří Čapků, Společnost Jana Skácela (člen výboru). Spolupráce - jako oponent rigorózních, disertačních a habilitačních prací - s FF Ostravské univerzity a FF Univerzity Palackého.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 80. a 90. léta: členství v redakční radě časopisu Duha a v porotách literárních soutěží, veřejné přednášky pro školy a knihovny, 1991-1993: redaktor "revue otevřené kultury" ROK, 1996-2006: redaktor časopisu pro teorii a kritiku dětské literatury Ladění, od roku 2012 redaktor zpravodaje Společnosti Jiřího Mahena Milíř. Cena děkana Pedagogické fakulty MU (2006, 2012). Cena rektora MU (2015).
Vybrané publikace
 • POLÁČEK, Jiří. Bratři Čapkové. 1st ed. Boskovice/Brno: Nakladatelství Albert, 2020. 70 pp. ISBN 978-80-7326-314-0. info
 • POLÁČEK, Jiří. Jiří Mahen a František Halas. In Jiří Poláček, Ivan Němec. Milíř. Zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. 1st ed. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2019. p. 23-35. ISBN 978-80-7326-310-2. info
 • POLÁČEK, Jiří. Motivy rostlin v poezii Otokara Březiny (Motifs of plants in Otokar Březina´s poetry). In Hana Enderlová. Otokar Březina 2014. 1st ed. Praha: Togga, s. r. o., 2015. p. 24-33. ISBN 978-80-7476-074-7. info
 • POLÁČEK, Jiří. Reflexe Slovenska v poezii Jiřího Mahena (The Reflection of Slovakia in Jiří Mahen´ s Poetry). In Ivo Pospíšil – Anna Zelenková. Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. 1st ed. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. p. 149-157. Brněnské texty k slovakistice. ISBN 978-80-905336-8-4. info
 • POLÁČEK, Jiří. Cena rektora Masarykovy univerzity. 2015. info
 • POLÁČEK, Jiří. Básnický rok. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 106 pp. Reflexe, svazek 1. ISBN 978-80-210-8118-5. info
 • POLÁČEK, Jiří. Jména postav v románech Vladislava Vančury (Character names in Vladislav Vančura s novels). In Eva Minářová, Dagmar Sochorová, Jitka Zítková. Vlastní jména v textech a kontextech. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 149-154. ISBN 978-80-210-6631-1. info
 • POLÁČEK, Jiří. Antologie Skupiny Ra (The Ra Group Anthology). Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2014, vol. 62, No 1, p. 114-118. ISSN 0009-0468. info
 • POLÁČEK, Jiří. Bibliografie (1976-2011). 1st ed. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. 110 pp. ISBN 978-80-7204-844-1. info
 • POLÁČEK, Jiří. Román o Vilému Mrštíkovi (The Novel of Vilém Mrštík). Literární archiv. Vilém Mrštík - od realismu k moderně. Praha: Památník národního písemnictví, 2013, vol. 45, No 1, p. 119-125. ISSN 0231-5904. info
 • POLÁČEK, Jiří. Svět viděný zpomaloučka (Fejetony Jana Drdy z let 1939-1943) (The world seen slow (Jan Drda s feuilletons from 1939-1943)). In Erik Gilk - Jan Tydlitát. Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. První. Boskovice: Albert, 2012. p. 73-79. ISBN 978-80-7326-211-2. info
 • POLÁČEK, Jiří. Motivy vína v poezii Oldřicha Mikuláška (The Motifs of Wine in Oldřich Mikulášek´s Poetry). In Barbora Hašková. Člověk a víno. První. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 67-75. ISBN 978-80-210-5586-5. info
 • POLÁČEK, Jiří. Pohádky Ludmily Klukanové a Jiřiny Salaquardové (Fairy tales by Ludmila Klukanová and Jiřina Salaquardová). In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 237-248. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011. info
 • POLÁČEK, Jiří. Studie Olega Michajloviče Maleviče (Personality of Czech literature. Parallels and confrontation.). Česká literatura. Praha: ÚČL AV ČR, 2010, vol. 58, No 1, p. 130-134. ISSN 0009-0468. URL info
 • POLÁČEK, Jiří. Poezie není leč opojení... (Poetry is but sweet ecstasy...). In Jarmila Schreiberová. Láska a život vždy pro mne jedno budou... (Literární archiv PNP 42). První. Praha: Památník národního písemnictví, 2010. p. 41-54. ISBN 978-80-85085-96-9. info
 • POLÁČEK, Jiří. Odkaz Jaromíra Tomečka (Legacy of Jaromír Tomeček). In Odkaz Jaromíra Tomečka. První. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2008. p. 9-17. ISBN 978-80-904109-3-0. info
 • POLÁČEK, Jiří. Spory o Vančurův Poslední soud (Arguments concerning Vančura's Last Judgement). In Eurolingua & eurolitteraria 2006. První. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. p. 170-178. ISBN 978-80-7372-182-4. info
 • POLÁČEK, Jiří. Reflexe první světové války v české próze (Reflection of World War I in Czech prose). In Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. První. Boskovice: Albert, 2007. p. 77-85. ISBN 80-7326-119-7. info
 • POLÁČEK, Jiří. Otokar Březina ve vzpomínkách básníků (Otokar Březina in the Memories of Poets). In Otokar Březina 2003. První. Tišnov: Sursum, 2004. p. 129-133. ISBN 80-7323-073-9. info
 • POLÁČEK, Jiří. Doslov (Rudolf Křesťan: Kachna v bazénu) (Epilogue (Rudolf Křesťan: Duck in a swimming pool)). In Kachna v bazénu aneb 66 fejetonů o žasnutí. První. Praha: Nakladatelství Andrej Šťastný, 2004. p. 184-187. Mimo edice. ISBN 80-86739-13-9. info
 • POLÁČEK, Jiří. Dvojí pohled na Vladislava Vančuru: Arne Novák a F. X. Šalda (Two Views on Vladislav Vančura: Arne Novák and F. X. Šalda). In Bohemica litteraria - Arne Novák, literární historik a kritik. První. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 73-78. ISBN 80-210-3483-1. info
 • POLÁČEK, Jiří. Humorista Rudolf Křesťan (Rudolf Křesťan the Humorist). In Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. První. Boskovice: Albert, 2004. p. 291-297. ISBN 80-7326-025-5. info
 • POLÁČEK, Jiří. Tvorba a recepce. Studie o meziválečné české literatuře. První. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 168 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU v Brně, svazek 86. ISBN 80-210-3075-5. info
 • POLÁČEK, Jiří. Legionářská literatura, Triviální literatura, Literární kritika 1900-1945, Literární kritika 1945-1999, Literární časopisy. In Průhledy do české literatury 20. století. 1st ed. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. p. 61,155..., 156 pp. ISBN 80-7204-162-2. info
 • POLÁČEK, Jiří. Vladislav Vančura. In Dictionary of Literary Biography -Volume 215:Twentieth-Century Eastern European Writers. 1. vyd. Detroitt-San Francisco - London- Boston: A Bruccoli Clark Layman Book, 1999. p. 373-381. 215. ISBN 0-7876-3109-4. info
 • POLÁČEK, Jiří. Portréty a osudy. Postavy v próze Vladislava Vančury. (Portraits and destinies.Characters in the prose of Vladislav Vančura). In Portréty a osudy. Postavy v próze Vladislava Vančury. Boskovice: Albert, 1994. ISBN 80-85834-05-7. info

2017/07/03


Životopis: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (učo 1572), verze: čeština(1), změněno: 3. 7. 2017 16:07, J. Poláček