Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Mgr. Erika Vonková 17.9.1956 Skalica SR vdaná jedno dítě 
Pracoviště
 • Katedra občanské výchovy Pedagogické fakulty MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1986: VŠ-Filosofická fakulta MU Filosofie-PhDr 1979: VŠ-Pedagogická fakulta MU matematika a občanská výchova-Mgr. 1975: SŠ-gymnázium Hodonín-matematické zaměření
Přehled zaměstnání
 • 1999-dosud: Pedagogická fakulta MU-lektor 1982-1999: Pedagogická fakulta MU-odborný asistent 1979-1982: Pedagogická fakulta MU-asistent
Pedagogická činnost
 • Dějiny filosofie, Úvod do filosofie, Filosofická antropologie, Výběrové semináře, aktuálně: Mentální hry.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Fond rozvoje VŠ MŠ ČR: Modul výuky předmětu Filosofická antropologie (realizace na PdF MU, PřF MU, LF MU) Osum Grantů Pedagogické fakulty MU 2012 - 1015: Účast v projektu Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí (CZ.1.07/2.2.00/28.0040), řešeného v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 2.2, prioritní osy 7.2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 7.2.2 - Vysokoškolské vzdělávání. 2018 - 2020: Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování ITMS2014+ NFP304010C840 Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
Akademické stáže
 • Pobyt na FF UK Bratislava, Muzeum F. Nietzsche Švýcarsko (dvakrát), Erasmus FF UCM
Universitní aktivity
 • Kontaktní osoba studijních programů Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (bakalářský) Učitelství občanské výchovy pro základní školy (magisterský navazující)
Vybrané publikace
 • VONKOVÁ, Erika. Cesta k fenomenologickému pojetí subjektu robota (The way to the phenomenological concept of the robot subject). In Přednáška pro studenty doktorského studia filosofie na Univerzite s. Cyrila a Metoda, Trnava. 2020. info
 • VONKOVÁ, Erika. Stopy T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků na obou březích řeky Moravy. (Traces of T. G. Masaryk and his colleagues on both banks of Moravia River. In Lesňák, S., Novák, S., Porubjak, M .. Common Educational Program for Cross-border Excursion Teaching as a Support of Citizenship Education). In Lesňák, S., Novák, S., Porubjak, M. Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. 1st ed. Brno: Munipress, 2019. p. 68-79. ISBN 978-80-210-9393-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019. URL info
 • VONKOVÁ, Erika and Jiří VÍTEK. Jan Patočka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1946-1948 (Jan Patočka at the Faculty of Eduacation of Masaryk University in Brno in the years 1946-1948). In Lesňák, Vacková. Jan Patočka a naše doba. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 6-11. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018. URL info
 • VONKOVÁ, Erika. Jan Patočka jako průvodce na cestě z podsvětí (Jan Patočka as a guide on the journey to the underworld). In Lesňák, Vacková. Jan Patočka a naše doba. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 170 - 174. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018. URL info
 • VONKOVÁ, Erika. Meditace (post)listopadové (Meditation (post) November). In Měsíčník Masarykovy univerzity muni. první. Brno: Masarykova univerzita, MK ČR E 15641, 2017. p. 12-12. ISSN 1801-0806. info
 • VONKOVÁ, Erika, Radim ŠTĚRBA, Slavomír LESŇÁK, Petr JEMELKA and Barbora VACKOVÁ. Konference Jan Patočka a naše doba (Jan Patočka Conference and Our Time). 2017. info
 • VONKOVÁ, Erika. Jan Patočka jako průvodce na cestě z podsvětí. (Jan Patočka as a guide on the way from the underworld). In Konference Jan Patočka a naše doba. 2017. info
 • VONKOVÁ, Erika. Výstava Jan Patočka na Pedagogické fakultě MU (Jan Patocka exhibition at the Faculty of Education). 2016. info
 • VONKOVÁ, Erika. Filozofie (philosophy). In kolektiv. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, 2015. p. 188-237, 49 pp. Odmaturuj. ISBN 978-80-7358-243-2. info
 • VONKOVÁ, Erika. René Descartes: Jedna metoda, jedna věda, jedna teorie, jedno poznáíní (René Descartes: One metod, one science, one theory, one cognition). In Marta Goňcová. Občan a občanská společnost. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 120-134. Muni press. ISBN 978-80-210-6606-9. info
 • VONKOVÁ, Erika. Jeden z přístupů k filosofii I. Kanta (One of the possible approaches to Kant's Philosophy). In Minarovičová Katarína, Štěrba Radim. Teoretické reflexie výchovy k demokratickému občianstvu na školách (slovenský a český kontext). 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. p. 186-198. Občanstvo - výchova. ISBN 978-80-223-3534-8. info
 • RYBÁŘ, Radovan, Oldřich KRÁLÍK, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Erika VONKOVÁ, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Radim ŠTĚRBA, Jiří NOLČ, Zdeněk HONS and Milan VALACH. Krize společnosti a její projev ve společenských vědách (Crisis of society and its manifestation in the Social Sciences). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 191 pp. Spisy Pedagogické fakulty č. 157. ISBN 978-80-210-6054-8. info
 • RYBÁŘ, Radovan, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Milan VALACH, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Erika VONKOVÁ and Jiří NOLČ. Člověk – společnost a výchova k hodnotám (Man – society and education for values). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 189 pp. ISBN 978-80-210-5713-5. info
 • RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Oldřich KRÁLÍK, Miloš VÍTEK, Erika VONKOVÁ, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ and Milan VALACH. Dvě desetiletí polistopadového vývoje ve společnosti a společenských vědách (Two decades of post-November developments and the social sciences). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2010. 112 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU, č. svazku 141. ISBN 978-80-210-5374-8. info
 • GOŇCOVÁ, Marta, Ľuboš BLAHA, Ivan DUBNIČKA, Marcela GBÚROVÁ, Vladimír GONĚC, Svetozár KRNO, Dušan LEŠKA, Jozef LYSÝ, Ľudmila MALÍKOVÁ, Jiří NESIBA, Jiří POKORNÝ, Radovan RYBÁŘ, Milan VALACH and Erika VONKOVÁ. Evropská politická společnost (European political society). první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 350 pp. ISBN 978-80-210-5354-0. info
 • VONKOVÁ, Erika. Masarykův vztah k náboženství (Masaryks Relation to Religion). Edited by Bohumír Blížkovský. In BLÍŽKOVSKÝ, Bohumír. Živé hodnoty Masarykova Československa. 1. vyd. Brno: Občanský a odborný výbor, 2009. 5 pp. ISBN 978-80-254-4000-1. info
 • RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Ivan HOLÝ, Jiří NOLČ, Oldřich KRÁLÍK, Radim ŠTĚRBA, Erika VONKOVÁ and Svatopluk NOVÁK. Reflexe meziválečné vědy, kultury a filosofie (The reflection of the interwar science, philosophy and culture). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2009. 111 pp. PdF MU č.321, řada Obč. výchovy č.4. ISBN 978-80-210-4995-6. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich, Marie VÍTKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Marie HAVELKOVÁ, Hana HORKÁ, Jiří STRACH, Erika VONKOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ and Jarmila SVOBODOVÁ. Pregraduate Teacher Training 1. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. 226 pp. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9. info
 • VONKOVÁ, Erika. Introduction to Philosophy. In Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 1. 1 st ed. Brno: PdF MU, 2008. p. 124-152. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9. info
 • DVOŘÁK, Jan, František EMMERT, Tomáš KATRŇÁK, Marcela KRAUSOVÁ, Olga MUŽÍKOVÁ, Milan SOJKA, Marcel ŠEVELA, Barbora ŠÍMOVÁ, Blažena ŠVANDOVÁ, Mária TARÁBKOVÁ, Milan VALACH and Erika VONKOVÁ. Odmaturuj ze společenských věd. aktualizované první. Brno: Didaktis, 2008. 256 pp. ISBN 978-80-7358-122-0. info
 • VONKOVÁ, Erika. Filozofie (Philosophy). In Odmaturuj ze společenských věd. první. Brno: Didaktis, 2003. p. 151-193. ISBN 80-86285-68-5. info
 • VONKOVÁ, Erika. Pluralismus versus tolerance aneb inspirace helénské. In Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě. První. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001. p. 170-173. Sborník prací PdF MU, Řada evropských studií č.2. ISBN 80-210-2746-0. info
 • VONKOVÁ, Erika. Jan Patočka, Češi a Evropa (Jan Patočka, the Czechs and Europe). In VONKOVÁ, Erika and Jiří VÍTEK. Jan Patočka, Češi a Evropa, sborník. první. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 1-120. ISBN 80-210-2483-6. info
 • GOŇCOVÁ( ED.), Marta. Evropantsví a národní identita (Europeanism and National Identity). první. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2000. 203 pp. Sb.prací PdF MU č.151,řada Evropských stud.č.1. ISBN 80-210-2393-7. info
 • VONKOVÁ, Erika. Kozákovo hledání duše německého národa (Kozaks Searching for the Soul of Germany during his Emigration at the Beginning of 1940s). In Evropanství a národní identita. první. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2000. p. 34-40. ISBN 80-210-2393-7. info
 • VONKOVÁ, Erika. Jan Patočka, Češi a Evropa. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 119 pp. ISBN 80-210-2483-6. info

2021/05/20


Životopis: PhDr. Mgr. Erika Vonková (učo 1635), verze: čeština(8), změněno: 20. 5. 2021 12:01, E. Vonková