Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • Mgr. Petr Dresler, Ph.D., born 28.6.1978 in Nový Jičín
Workplace
 • Institut of Archaeology and Museology, FF MU in Brno
Employment Position
 • assistant professor
 • subject specialist
Education and Academic Qualifications
 • 1997-2003: magister studies at Institut of Archaeology and Museology, FF MU
 • 2003-2008: PGS studies at Institut of Archaeology and Museology, FF MU
Employment Summary
 • since 2003: subject specialist at Institut of Archaeology and Museology, FF MU
 • since 2008: assistant professor at Institut of Archaeology and Museology, FF MU
Pedagogical Activities
 • Material culture of Early medieval Slavs
 • Geographical Infromation Systems in Archaeology
 • Geodesy in Archaeology
Scientific and Research Activities
 • Archaeology of Early medieval period
 • Geographic Information System
 • Geodesy
Academical Stays
 • 2004/2005: Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mitterlaters, Karl Eberhard Universität Tübingen, Germany (5 months)
 • 2004, 2005: Scientific Research Center of the Slovene Academy of Sciences and Arts, Ljubljana (Program KONTAKT Czech republic - Slovenia, 6 weeks)
 • 2007: Scientific Research Center of the Slovene Academy of Sciences and Arts, Ljubljana (Program KONTAKT Czech republic - Slovenia, 4 weeks)
 • 2008: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig, (Gastwissenschaftlerprogramm, 2 weeks)
University Activities
 • since 2016: Head of scientific research base at Pohansko near Břeclav
 • since 2016: Head of the excavation at Pohansko near Břeclav
Extrauniversity Activities
 • Projects:
 • Principal investigator - "The economic hinterland of a centre or just settlements near the hinterland of a centre?", Grant agency of ČR, Reg. N. 405/12/P150, 2012-2014.
 • Co-investigator - "Vývoj interakce přírodního prostředí a subsistenční strategie raně středověké společnosti", Grant agency of ČR, Reg. N. 16-15678S, 2016-2018
 • Researcher - "Nonresidual parts of the Early medieval central aglomerations from the Bohemia and from the Moravia in the archaeological evidence", Grant agency of ČR, Reg. N. 404/05/2671, 2005-2007.
 • Researcher - "The System of Land Use and Settlement Structures as the Framework for the Rise and Fall of Early Medieval Complex Societies in Eastern Central Europe", Grant agency of ČR, Reg. N. 404/09/J014, 2009-2011.
 • Researcher - "Between Great and Přemyslid Moravia. The archaeology of the collapse and recovery of Early Medieval society", Grant agency of ČR, 2012-2016
 • Researcher - "Vztahy mezi člověkem, klimatem a vegetací v předindustriální krajině na různých prostorových měřítcích", Project GAMU Reg. N. MUNI/M/1790/2014
 • Researcher - "Frontier, Contact Zone or No Man's Land? The Morava-Thaya Region from the Early to the High Middle Ages", Grantová agentura ČR, č. 15-34666L, 2015-2017
 • Researcher - "Vývoj interakce přírodního prostředí a subsistenční strategie raně středověké společnosti", Grantová agentura ČR, č. 16-15678S, 2016-2018
 • Researcher - "Vznik raně středověké šlechty ve středovýchodní Evropě. Archeologicko-historický pohled", Grantová agentura ČR, č. 18-08646S, 2018-2020
Appreciation of Science Community
 • Appreciation of Science Community:
 • 2009: Jan Rulf Prize, 2. place for the year 2009
 • Lectures in foreign countries:
 • 20.10.2003: "Břeclav-Pohansko. The Great Moravian fortified settlement, status of analysis and process." - Department of Classical archaeology, University of Trnava.
 • 17.12.2008: "The Fortification of the Great Moravian fortress Pohansko near Břeclav" - Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig.
 • Conference organization:
 • 24.4.2006-26.4.2006: "Archaeology of the Early middle ages in Czech and Slovak republic" - Brno, Museum of Engeneering
 • 7.6.2006-9.6.2006: "Computer application in Archaeology" - Brno, Jelenice
Selected Publications
 • NEHYBA, Slavomír, Petr DRESLER, František KUDA and Karel KIRCHNER. Rekonstrukce průběhu říčních koryt s použitím elektrické odporové tomografie (Reconstruction of the fluvial channel planform topography based on ERT data). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2021, vol. 28, 1-2, p. 60-66. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2021-15461. URL info
 • DRESLER, Petr. Výstavba fortifikačních systémů Pohanska u Břeclavi. Pevnost, dvorec?! (Construction of fortification systems in Pohansko near Břeclav. Fortress, manor ?!). In Archeologie konfliktů 2021, Hradec Králové. 2021. info
 • NEHYBA, Slavomír, Petr DRESLER, Nela DOLÁKOVÁ, František KUDA, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK, Jaroslav ŠKOJEC and Karel KIRCHNER. Raně středověké říční koryto v blízkosti fortifikačního systému velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi (The Early Medieval fluvial channel within the defence system of the Great Moravia Empire agglomeration Pohansko near Břeclav). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2020, vol. 27, 1-2, p. 54-62. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2020-13285. URL info
 • VÁGNER, Michal, Jan ŠKVRŇÁK and Petr DRESLER. Nové poznatky k ohrazeným středověkým vesnicím na jižní Moravě z pohledu dálkového průzkumu Země (New information about enclosed medieval villages in South Moravia from the perspective of remote sensing). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, No 1, p. 93-121. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2020-1-4. Digital Library Phil MUNI info
 • DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Počátky (62 / 5000 Výsledky překladu Six Reflections on Archaeological Research in Pohansko: The Beginnings). Malovaný kraj, 2020. p. 23. ISSN 0323-1542. info
 • DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Léta šedesátá a sedmdesátá (Six Reflections on Archaeological Research in Pohansko: The Sixties and Seventies). Malovaný kraj, 2020. p. 20-21. ISSN 0323-1542. info
 • DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Léta osmdesátá (Six Reflections on Archaeological Research in Pohansko: The Eighties). Malovaný kraj, 2020. p. 22-23. ISSN 0323-1542. info
 • DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Léta devadesátá (Six Reflections on Archaeological Research in Pohansko: The 1990s). Malovaný kraj, 2020. p. 26. ISSN 0323-1542. info
 • DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Na prahu nového milénia (Six Reflections on Archaeological Research in Pohansko: On the Threshold of the New Millennium). Malovaný kraj, 2020. p. 26. 2020/5. ISSN 0323-1542. info
 • DRESLER, Petr. Šest ohlédnutí za archeologickými výzkumy na Pohansku: Léta nedávná (Six Reflections on Archaeological Research in Pohansko: Recent Years). Malovaný kraj, 2020. p. 22-23. ISSN 0323-1542. info
 • DOLÁKOVÁ, Nela, Petr KOČÁR, Petr DRESLER, Gabriela DRESLEROVÁ, Romana KOČÁROVÁ, Martin IVANOV and Slavomír NEHYBA. Vývoj interakce přírodního prostředía subsistenční strategie raně středověké společnosti: Pohansko u Břeclavi a okolí (Development of interaction of the environmentand the subsistence strategy of early medieval society: Pohansko near Břeclav and surroundings). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2020, vol. 72, No 4, p. 523-572. ISSN 0323-1267. doi:10.35686/AR.2020.19. URL info
 • PETŘÍK, Jan, Libor PETR, Katarína ADAMEKOVÁ, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Anna POTŮČKOVÁ, Zuzana LENĎÁKOVÁ, Marcin FRĄCZEK, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK, Tomasz KALICKI and Lenka LISÁ. Disruption in an alluvial landscape: settlement and environment dynamics in the Alluvium of the river Dyje at the Pohansko archaeological site (Czech Republic). Quaternary International. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, vol. 511, MAR 30, p. 124-139. ISSN 1040-6182. doi:10.1016/j.quaint.2018.04.013. Full Text info
 • DRESLER, Petr and Michal VÁGNER. Zaniklé vesnice - neformální diskuze nad sklenkou vína (Deserted villages - informal discussion over a glass of wine). 2019. info
 • DRESLER, Petr, Peter MILO, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER and Miroslav DEJMAL. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín) (Non-destructive research into the field systems and the structure of the built-up area of the deserted medieval village of Vojšice (Hodonín district)). Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2019, vol. 44, No 1, p. 269-287. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-1-12. URL info
 • DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi: Šedesát let definování standardů v nestandardním prostředí (Pohansko near Břeclav: : Sixty years of defining standards in a non-standard environment). In Seminář oddělení archeologie středověku Archeologický ústav Praha. 2019. info
 • DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum na Dyji (Pohansko near Breclav. Great Moravian Center on the river Dyje). In Veřejná přednáška v městském muzeu v Hustopečích. 2019. info
 • DRESLER, Petr and Marian MAZUCH. Pohansko u Břeclavi, Valy u Mikulčic. (Ne)viditelné stopy konfliktů (Archaeological sites Pohansko near Breclav, Valy near Mikulcice. (In) visible traces of conflicts). In Archeologie konfliktů / Archaeology of Conflicts. 2019. info
 • ALAJBERG, Ante and Petr DRESLER. Otres – Crkvina: the Archaeological Excavation and the Systematic Field Survey. In Fourth medieval workshop in Rijeka / Četvrta medievistička znanstvena radionica u Rijeci. 2019. info
 • DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi : Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? (Pohansko near Breclav : Sixty years, four generations, one world. Or two?). In Archaeologia Historica 2019, 100 let české a slovenské archeologie středověku. 2019. ISBN 978-80-7581-015-1. info
 • ALAJBEG, Ante, Petr DRESLER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ and Michal VÁGNER. Arheološka istraživanja na Otresu 2017. i 2018. godine (Archaeological investigations at Otres in 2017 and 2018). Starohrvatska prosvjeta. Split, 2019, vol. 46, No 2019, p. 189-204. ISSN 0351-4536. info
 • DRESLER, Petr and Marian MAZUCH. Mikulčice a Pohansko - zánik velkomoravských center na dva způsoby (Mikulčice and Pohansko - the extinction of Great Moravian centres in two ways). In Kovár, Branislav; Ruttkay, Matej. Kolaps očami archeologie. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2019. p. 165-177. ISBN 978-80-8196-027-7. info
 • DRESLER, Petr and Vít BERAN. Zemědělské nástroje raně středověkého obyvatelstva Pohanska u Břeclavi (Agricultural tools of the Early Medieval Population of Pohansko near Břeclav). Památky archeologické. AV ČR, Archeologický ústav, 2019, vol. 110, No 2019, p. 237-306. ISSN 0031-0506. URL info
 • DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit. (Pohansko u Břeclavi. New findings of the last ten years of intensive research of the Great Moravian fortified settlement and surrounding localities.). In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. 2018. info
 • DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum (Pohansko u Břeclavi. Great Moravian Center). 2018. info
 • PETŘÍK, Jan, Nela DOLÁKOVÁ, Slavomír NEHYBA, Zuzana LENĎÁKOVÁ, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Katarína ADAMEKOVÁ, Libor PETR, Petr DRESLER and Jiří MACHÁČEK. Zaniklý meandr u Severního předhradí archeologické lokality Pohansko u Břeclavi (Paleomeander at the Northern bailey of the archaeological site Pohansko near Břeclav). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno, 2018, vol. 25, 1-2, p. 41-48. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2018-1-2-41. URL info
 • NEHYBA, Slavomír, Marie DVOŘÁKOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ and Petr DRESLER. Kvartérní sedimenty na severním předhradí lokality Pohansko u Břeclavi (Quaternary sediments in the northern bailey of Pohansko near Břeclav). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2018, vol. 25, 1-2, p. 34-40. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2018-1-2-34. URL info
 • IVANOV, Martin, Hana NOHÁLOVÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Petr DRESLER and Gabriela DRESLEROVÁ. Izotopový záznam prvních spodních molárů domácího skotu z raně středověkých lokalit Pohansko-Jižní předhradí a Kostice-Zadní hrúd (Česká republika) (Isotope record of the first lower molars of domestic cattle from the early medieval localities of the Pohansko-Jižní Předhradí and Kostice-Zadní hrúd (Czech Republic)). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2018, vol. 25, 1-2, p. 7-15. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2018-1-2-07. URL info
 • DRESLER, Petr, Nela DOLÁKOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Jaroslav ŠKOJEC, Petr KOČÁR and Adéla POKORNÁ. Nový nález velkomoravské studny na severovýchodním předhradí Pohanska (A new finding of a Great Moravian well on the north-eastern outskirts of Pohansko). In Konference 24. Kvartér, 30. 11. 2018, Brno. 2018. ISBN 978-80-210-9115-3. info
 • DRESLER, Petr, Michal VÁGNER and Tomáš TENCER. Středověká vesnice Vsisko a opevněné sídlo Zámčisko u Doních Bojanovic (Medieval village Vsisko and frtified manor estate Zámčisko near Dolní Bojanovice). Malovaný kraj, 2017. p. 6-7. ISSN 0323-1542. info
 • DRESLER, Petr and Gabriela DRESLEROVÁ. Bobr evropský (Castor fiber) jako zrcadlo změny krajiny (European beaver (Castor fiber) as a mirror of landscape change?). In Kniha abstraktov 13. konferencie environmentálnej archeológie: „Človek a krajina ...“, 6.-7.2.2017, Nitra, Slovenská republika. 2017. ISBN 978-80-558-1140-6. info
 • DRESLER, Petr, Alžběta DANIELISOVÁ and Jan MAŘÍK. Iron Age and Early Medieval Centres - Advantages and Pitfalls of a Comparative Approach. In Building Bridges - Abstract book of the 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 2017. 2017. info
 • DRESLER, Petr. Centrum a zázemí velkomoravského Pohanska. Výzkum, význam a modelování zázemí raně středověkých center (Centre and Hinterland of the Greatmoravian Pohansko. Research, significance and modelling the Hinterland of the Early Medieval Central places). 2016. info
 • VÁGNER, Michal, Petr DRESLER and Jan ZEMAN. POHANSKÝ SOKOL - Nové metody dokumentace archeologických terénních situací na Pohansku u Břeclavi (POHANSKÝ SOKOL - New methods of archaeological documentation of terrain situations at Pohansko near Břeclav). In Počítačová podpora v archeologii 2016, Velké Pavlovice, 30. května-1. června 2016. 2016. info
 • ZEMAN, Jan, Petr DRESLER, Michal VÁGNER, Vojtěch NOSEK, Anna KOUDELKOVÁ, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Michal HLAVICA and Milan HORŇÁK. Počítačová podpora v archeologii (Computer Applications in Archaeology). 2016. URL info
 • DRESLER, Petr and Tomáš TENCER. Neznámé opevněné sídlo v Dolních Bojanovicích (An unknown fortified manor in Dolní Bojanovice). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 41, No 1, p. 241-249. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2016-1-14. Digitální knihovna FF MU info
 • DRESLER, Petr. Nová Velká Morava (New Great Moravia). In Historiáda Kyjov, Česká Republika. 2016. info
 • DRESLER, Petr. Centre without the Hinterland? Analytical Field Prospection around Pohansko and the Question of Subsistence. In Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Universität Wien. 2016. info
 • DRESLER, Petr. Centre at Pohansko and its Hinterland. Question of Subsistence. In Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroclawskiego. 2016. info
 • DRESLER, Petr and Gabriela DRESLEROVÁ. The Subsistence Strategy on the Border: Between Early and High Middle Ages, between Moravia and Lower Austria. 2016. info
 • DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? (Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 pp. ISBN 978-80-210-8417-9. info
 • DRESLER, Petr, Tomáš TENCER and Michal VÁGNER. Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky (A survey of the deserted medieval village of Opatovice, cadastral district of Hrušky). Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, vol. 20, No 1, p. 113-132. ISSN 1805-918X. Digitální knihovna FF MU info
 • DRESLER, Petr. The Raw Material Base of Pohansko near Břeclav and the Issue of Subsistence Strategy. In Danielisová, Alžběta; Fernández-Götz, Manuel. Persistent Economic Ways of Living. Production, Distribution, and Consumption in Late Prehistory and Early History. 1st ed. Budapest: ARCHAEOLINGUA, 2015. p. 145-164. 35. ISBN 978-963-9911-70-3. info
 • DRESLER, Petr and Marian MAZUCH. Pohansko a Mikulčice. Zánik velkomoravských center na dva způsoby (Mikulčice and Pohansko. Extinction of the Great Moravian centers on two ways). In Kolaps očami slovenských archeológov - Nitra 5. – 6. 11. 2015. 2015. info
 • DRESLER, Petr. Surrounded by the Sediments. Early Medieval Settlement in the Floodplain. In 21st Annual meeting in Glasgow (2-5 September 2015). 2015. info
 • DRESLER, Petr. Settlement between the 9th and 10th centuries. In How long is the 9th century A. D. in the Carpathian Basin? New Data – New Approaches, Budapest, 8. – 9. 12. 2015. 2015. info
 • DRESLER, Petr. Velká Morava na Dyji (The Great Morava on the Dyje river). 2015. info
 • DRESLER, Petr, Michal VÁGNER and Tomáš TENCER. Objev kostela na zaniklé středověké vsi Opatovice (k.ú. Hrušky) a její struktura (The discovery of the church at the deserted medieval village Opatovice (c.d. Hrušky)). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2015, vol. 51, No 54, p. 399-407. ISSN 0449-0436. info
 • DRESLER, Petr. Surrounded by the Sediments. Early Medieval Settlement in the Floodplain. In 21st Annual meeting in Glasgow (2-5 September 2015), 2015. 2015. info
 • DRESLER, Petr. Výkonný redaktor (Executive Editor). Studia Archaeologica Brunensia, 2015 - 2018. ISSN 1805-918X. info
 • DRESLER, Petr. Průzkum nejbližšího zázemí Pohanska u Břeclavi (Survey in the close hinterland of Pohansko u Břeclavi). Jižní Morava : vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, 2014, vol. 50, No 53, p. 350-358. ISSN 0449-0436. info
 • DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Výzkum polykulturní lokality Kostice - Zadní hrúd v roce 2013 (Excavation of polycultural site Kostice - Zadní hrúd in the year 2013). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2014, vol. 50, No 53, p. 358-362. ISSN 0449-0436. info
 • DRESLER, Petr and Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Břeclav - Pohansko. Veľkomoravské hradisko (Břeclav - Pohansko. Great-moravian stronghold). In Historická revue, roč. 25, č. 12, s. 45-50. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2014. p. 45-50. ISSN 1335-6550. info
 • DRESLER, Petr, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER, Peter MILO and Jan ZEMAN. Prospekce krajiny dolního Podyjí a Pomoraví (Field Prospection in the lower Dyje and lower Moava rivers region). In Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT, Opava 14.10.2014-16.10.2014. 2014. info
 • DRESLER, Petr. Opevnění centra, předhradí a podhradí velkomoravského Pohanska (Fortification of the Center, Baileys and Suburbs of the Great Moravian Pohansko). In Archeologie opevnění, Plzeň, 13.2.2014. 2014. info
 • DRESLER, Petr, Jiří GRÜNSEISEN, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO, Anna PANKOWSKÁ and Klára ŠABATOVÁ. Od makro- k mikrogisu. Výzkumy české expedice v rakouském Bernhardsthalu I. (From macro to micro gis. Surveys of the Czech expedition in Bernhardsthal, Austria I.). In Počítačová podpora v archeologii 13, Svratka 2014. 2014. ISBN 978-80-87365-67-0. info
 • DRESLER, Petr. Počátky slovanského osídlení (The beginnig of the Slavic settlement). In Po stopách prapředků. Jižní Morava, 2014. URL info
 • DRESLER, Petr. Stěhování národů (The Migration period). In Po stopách prapředků. Jižní Morava, 2014. URL info
 • DRESLER, Petr. Velká Morava (The Great Moravia). In Po stopách prapředků. Jižní Morava, 2014. URL info
 • MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER, Ernst LAUERMANN, Peter MILO and Friedel STRATJEL. Das neu entdeckte Hügelgräberfeld in Bernhardsthal/ Föhrenwald-Pfoarwiesn im Kontext der archäologischen Forschung am Zusammenfluss von March und Thaya (The newly discovered barrow burial site in Bernhardsthal/ Föhrenwald-Pfoarwiesn in the context of the archaeological research at the confluence of Morava and Thaya river). In Lauerman, Ernst; Trebsche, Peter. Beiträge zum Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie. Asparn / Zaya: Urgeschichte museum Niederösterreich Asparn / Zaya, 2013. p. 76-80. ISBN 3-85460-280-4. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO and Friedel STRATJEL. LLS jako součást komplexní archeologické prospekce v zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi (ALS as part of a comprehensive archaeological prospection in the hinterland of Early Medieval hillfort Pohansko near Břeclav). In Gojda, Martin; John, Jan et al. Archeologie a letecké laserové skenování krajiny = Archaeology and Airborne Laser Scanning of the Landscape. 1. vyd. Plzeň: Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, 2013. p. 111-126. ISBN 978-80-261-0194-9. info
 • DRESLER, Petr and Michal VÁGNER. Geofyzikální průzkum Masarykova náměstí a lokalizace kostela sv. Jiří (Geophysical survey of Masaryk Square and localization of st. George church). Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2013, roč. LIV, No 2012, p. 155-162. ISSN 0583-5569. info
 • MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER and Michal RYBNÍČEK. Dendrochronologische Datierung der frühmittelalterlichen Agglomeration in Pohansko bei Břeclav und der so genannte Blatnica-Mikulčice – Horizont (The dendrochronological dating of the Early Mediaeval agglomeration in Pohansko near Břeclav and of the so called Blatnica – Mikulčice phase). In Dulinicz, Marek; Sławomir Moździoch, Sławomir. The Early Slavic settlement in Central Europe in the light of new dating evidence. Wrocław: Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Science, 2013. p. 151-167. ISBN 978-83-63760-10-6. info
 • DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku (The history of settlement and the cultural landscape in the lower Dyje (Thaya) River region in the Early Middle Ages). Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 4, p. 663-705. ISSN 0323-1267. info
 • MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER and Peter MILO. Archeologický výzkum raně středověkého sídliště Kostice – Zadní hrúd v letech 2009–2011 (The archaeological excavation of the Kostice – Zadní hrúd early medieval settlement in 2009–2011). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2013, roč. LXV, č. 4, p. 735-775. ISSN 0323-1267. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO and Friedel STRATJEL. KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal. Fundberichte aus Österreich. Wien, 2013, vol. 51, No 1, p. 186-187. ISSN 0429-8926. info
 • DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska (The new Late Hillfort cemetery near Břeclav : Louky od Břeclavska). Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, No 2013, p. 776-785. ISSN 0323-1267. info
 • DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště v Břeclavi v trati Louky od Břeclavska (The new Late Hillfort cemetery from Břeclav Louky od Břeclavska). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, roč.49, č. 52, p. 355-364. ISSN 0449-0436. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Peter MILO. Raně středověké lokality Kostice – Zadní hrúd a Kostice – Louky od Břeclavska. Drobnohled povrchové, geofyzikální a letecké prospekce (Early medieval sites Kostice - Zadní hrúd and Kostice - Louky od Břeclavska. Detail view of surface, geophysical and aerial prospection.). In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. p. 95-99. ISBN 978-80-87311-43-1. info
 • DRESLER, Petr. Deset let prospekce okolo Pohanska u Břeclavi (Ten years of fied survey around the Pohansko near Břeclav). In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. p. 87-94. ISBN 978-80-87311-43-1. info
 • DRESLER, Petr. Found and lost. A warrior’s grave and the structure of burial grounds in the hinterland of major Great Moravian strongholds in the lower Dyje and Morava valleys. In Mediaevalia Militaria In Central and South Eastern Europe 2013. 2013. info
 • DRESLER, Petr. Resource Base of the Early Medieval Fort at Pohansko. In 19th annual meeting of European Archaeological Association, Plzeň. 2013. info
 • DRESLER, Petr. Deset let prospekce okolo Pohanska u Břeclavi (Ten Years of Archaeological field Prospection in the Hinterland Of Pohansko near Břeclav). In ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE. 2013. info
 • DRESLER, Petr and Michal VÁGNER. Od kaple rybářů ke kostelu rychtářů... Průzkum Masarykova náměstí v Uherském Hradišti (From the chapel of fishermen to the church of reeves ... Survey at Masaryk Square). 2013. info
 • DRESLER, Petr. Surovinová základna Pohanska u Břeclavi (Resource base of the Pohansko settlement, near Břeclav). In Procházka, Rudolf. Forum urbes medii aevi VI. Brno: Archaia Brno, 2012. p. 46-61. ISBN 978-80-903588-6-7. info
 • DRESLER, Petr. Hradba velkomoravského Pohanska a vstup na její vrchol (The fortification of Pohansko and the access to the top of the rampart). Slavia Antiqua. Poznaň: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2012, roč. LII, -, p. 59-76. ISSN 0080-9993. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Peter MILO. Výzkum polykulturní lokality Kostice : Zadní hrúd v roce 2011 (Excavation at the polycultural archaeological site Kostice : Zadní hrúd in the year 2011). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2012, roč. 48, č. 51, p. 340-344. ISSN 0449-0436. info
 • ČÁP, Pavel, Petr DRESLER, Jiří MACHÁČEK and Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Výzkum velkomoravské sakrální architektury a přilehlého pohřebiště na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi (Research of the Great Moravian architecture and adjacent sacred burial ground on the northeast bailey at Pohansko near Břeclav). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2012, roč. 48, č. 51, p. 344-352. ISSN 0449-0436. info
 • DRESLER, Petr. Cesty okolo Pohanska nejen za Velké Moravy (Paths around the Pohansko not only for the period of Great Moravia). In Martínek, Jan; Šmeral, Jiří. Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu. 1. vyd. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2012. p. 12-19. ISBN 978-80-86502-53-3. info
 • DRESLER, Petr. Cesty okolo Pohanska nejen za Velké Moravy (Roads around the Pohansko not just in the Great Moravia times). In Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu, moravská Třebová, 23-25.5.2012. 2012. info
 • DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi (The fortification of Pohansko near Břeclav). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 288 pp. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9. info
 • MILO, Peter, Petr DRESLER and Jiří MACHÁČEK. Geopysical prospection at the Břeclav - Pohansko stronghold. In Macháček, Jiří - Ungerman, Šimon. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Band 14. 1. vyd. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. p. 79-88. ISBN 978-3-7749-3730-7. URL info
 • DRESLER, Petr. Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace archeologických výzkumů na Moravě. (To err is human, or two measuring and one dig. Wrong location of archaeological excavations in Moravia.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.). Brno: Masarykova univerzita, 2011, Neuveden, č. 16, p. 203-218. ISSN 1211-6327. info
 • DRESLER, Petr. The Fortification of Pohansko by Břeclav. Studia Universitatits Cibiniensis, Series Historica, Supplementum. Sibiu, 2011, roč. 1, č. 1, p. 147-158. ISSN 1584-3165. info
 • DRESLER, Petr. Pohansko and its surroundings. Changes and developments. In 17th annual meeting of European Archaeological Association, Oslo, Norway. 2011. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Peter MILO. Die Entwicklung der Siedlungsstrukturen an der unteren Thaya nach dem Untergang Großmährens. Kollaps oder Neubeginn? (The development of settlement structures on the lower Thaya after the demise of Great Moravia. Collapse or new beginning?). In System of Land Use and Settlement Structures as a Framework for the Rise and Fall of Early Medieval Societies in Eastern Central Europe, Panská Lhota 11. – 14. 10. 2010. 2011. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Wer hat das Tor der Herren von Pohansko überwacht? Die Reiter und Krieger in den Grabungsfunden vom Burgwall Břeclav-Pohansko (Who monitors the gate of the Lords of Pohansko? The horsemen and warriors in the excavation finds from Burgwall Břeclav-Pohansko). In Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa. 2011. info
 • DRESLER, Petr. Pohanské výzkumy slaví padesátku (The fifty-year anniversary of research at the Great Moravian settlement at Pohansko near Břeclav). Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, Neuveden, No 2009, p. 92-105. ISSN 1211-5800. Pdf soubor článku info
 • DRESLER, Petr, Barbora HUMLOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Michal RYBNÍČEK, Jaroslav ŠKOJEC and Jitka VRBOVÁ-DVORSKÁ. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi (The dendrochronological dating of early medieval agglomeration of Pohansko near Břeclav). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. p. 112-138, 750-752, 39 pp. ISBN 978-80-7422-027-2. info
 • DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi - opevněné hraniční centrum? (Pohansko near Břeclav - Fortified centre at the Border?). In XXX. Mikulovské sympozium. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010. p. 83-93, 10 pp. ISBN 978-80-86931-47-0. info
 • DRESLER, Petr. The fortification system of Pohansko near Břeclav. In Mediaevalia Militaria In Central and South Eastern Europe. 2010. info
 • DRESLER, Petr, Lubomír BĚLKA and Pavel HLAVENKA. Archeologické lokality pod palbou. Laserové skenování na příkladu archeologických lokalit (Archaeoligcla sites under fire. Use of Laserscanning in the example of archaeological sites). In Devátá počítačová podpora v archeologii. Litomyšl. 2010. info
 • DRESLER, Petr. Cena Jana Rulfa (Jan Rulf prize). Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i., 2010. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Archeologické výzkumy a prospekce vědecko-výzkumné stanice Pohansko u Břeclavi (Archaeological excavations and prospecting of scientific research station at Pohansko near Breclav). In Přehledy výzkumů na Moravě 2010. 2010. info
 • DRESLER, Petr. Výzkum destrukce opevnění Pohanska u Břeclavi v roce 2005 (Excavation of the destruction of the Fortification in Pohansko near Břeclav in the year 2005). In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 30-37. ISBN 978-80-210-4971-0. info
 • DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Břeclav-Pohansko: Stav zpracování výzkumů předhradí (Břeclav-Pohansko: The Status of the Analysis of suburbs). In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 54-61. ISBN 978-80-210-4971-0. info
 • DRESLER, Petr and Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice (Archaology of the Early medieval period in the Czech and Slovak republic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 222 pp. ISBN 978-80-210-4971-0. info
 • DRESLER, Petr. Prostorová analýza staropaleolitických lokalit a vizualizace sond Mušov (Spatial analysis of the Old paleolithic sites and the vizualization of the trenches in Mušov). In Valoch, Karel. Mušov I (okr. Břeclav) Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2009. p. 119-125. Anthropos, vol. 30, (N.S. 22). ISBN 978-80-7028-352-3. info
 • DRESLER, Petr. A nedají si říct a nedají … (And they will not listen). In Počítačová podpora v archeologii. 2009. info
 • DRESLER, Petr. The fortification system in Pohansko near Břeclav. 2009. info
 • DRESLER, Petr, Michal KUČERA, Jiří MACHÁČEK, Radek PETRŽELKA, Marek VLACH and Ondřej ŽÍDEK. POHAN DATA SERVER - digitální datový sklad archeologické organizace (POHAN DATA SERVER - a digital warehouse of an archaeological institution). In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. p. 30-46. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2. info
 • DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Hospodářské zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi (The economic hinterland of an early mediaeval centre in Pohansko near Břeclav). In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. p. 120- 147, 29 pp. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2. info
 • DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Digitální dokumentace archeologického výzkumu opevnění (Digital documentation of an archaeological excavation of a fortification). In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. p. 237-251. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2. info
 • DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Die Vorburgen des frühmittelalterlichen Zentralortes in Pohansko bei Břeclav (The baileys of the early medieval seat Pohansko near by Břeclav). In Burg - Vorburg - Suburbium : zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. p. 229-270. ISBN 80-86023-84-2. info
 • DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. The hinterland of an Early Mediaeval centre at Pohansko near Břeclav. In Das wirtschäftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. p. 313-325. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 31. ISBN 978-80-86023-81-6. info
 • DRESLER, Petr. The Fortification of the Great Moravian fortress Pohansko near Břeclav. In Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig. 2008. info
 • DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Surovinová základna raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi (Raw Material Basis of Early Mediaeval Central Place in Pohanskonear BĹ™eclav). In Forum Urbes Medii Aevi VII "Surovinová základna a její využití ve středověkém městě", Křtiny. 2008. info
 • DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi: Pevnost na hranici velkomoravské říše (Pohansko u Břeclavi: Fortress at the Border of the Great Moravian empire). In Mikulovské sympozium XXX. Mikulov. 2008. info
 • MACHÁČEK, Jiří, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Pavel HAVLÍČEK, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Alena ROSZKOVÁ and Libuše SMOLÍKOVÁ. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí (Early Medieval centre at Pohansko near Břeclav and its natural environment). Archeologické rozhledy. Praha, 2007, LIX, No 2, p. 278-314, 36 pp. ISSN 0323-1267. info
 • DRESLER, Petr. Velkomoravské opevnění Pohanska u Břeclavi na základě výzkumu řezu 18 (Great Moravian fortification of Pohansko near Břeclav based on excavation in cross-section 18). Jižní Morava: vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikul, 2007, vol. 46, No 43, p. 7-18. ISSN 0449-0436. info
 • DRESLER, Petr, Peter MILO and Vojtěch ŠEŠULKA. Magnetic prospection of the rampart of the early medieval hill-fort Pohansko by Břeclav, Czech republic. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra, 2007, vol. 41, No 1, p. 142-144. ISSN 0560-2793. info
 • DRESLER, Petr. Analysis of archaeological field prospection in the hinterland of the early medieval centre Pohansko near Břeclav. In Abstracts book / 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists. Zadar. Zadar: European Association of Archaeologists, 2007. p. 128-129. ISBN 978-953-7237-25-7. info
 • DRESLER, Petr. Změny ve struktuře osídlení dolního Podyjí mezi časně slovanským a středohradištním obdobím (Changes in the structure of the settlement in the lower Dyje River region between the early Slavic and middle Slavic period). In III. protohistorická konference Archeologie barbarů. Mikulov. 2007. info
 • DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Archeologické struktury ve formálním a geografickém prostoru na Pohansku u Břeclavi (Archaeological structures in the formal and the geographical area in Pohansko near Břeclav). In Počítačová podpora v archeologii 6. Chodová Planá. 2007. info
 • DRESLER, Petr. Analysis of archaeological field prospection in the hinterland of the early medieval centre Pohansko near Břeclav. In The 13th EAA Annual Meeting, Zadar, Croatia. 2007. info
 • DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Digitální dokumentace výzkumu opevnění (Digital documentation of the rampart excavation). In Počítačová podpora v archeologii 5. Jelenice. 2006. info
 • DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Aplikace GIS při výzkumu zázemí raně středověkých center (Field Survey in the Hinterland of the Early Medieval centers and Application of GIS). In Počítačová podpora v archeologii 5. Jelenice. 2006. info
 • DRESLER, Petr. Břeclav - Pohansko. Výzkum fortifikace v roce 2005 (Břeclav - Pohansko. Excavation of the rampart in 2005). In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 2006. info
 • DRESLER, Petr, Tomáš TENCER and Michal PETR. Geografická a archeologická prostorová data z České republiky, Rakouska a Slovenska (Geographical and Archaeological Spatial Data from the Czech republic, Slovakia nad Austria). In Počítačová podpora v archeologii 5. Jelenice. 2006. info
 • DRESLER, Petr. Opevnění velkomoravského hradiska ve Znojmě-Hradišti a jeho vztahy k okolním lokalitám. (Fortification of the Greatmoravian Hillfort in Znojmo-Hradiště and his Relations to his neighbour Sites.). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M archeologická. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 8-9, No 1, p. 216-227, 13 pp. ISSN 1211-6327. info
 • DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Dokumentace výzkumu digitálními prostředky (Digital documentation of the archaeological excavation). In Počítačová podpora v archeologii 4. Roztoky. 2005. info
 • DRESLER, Petr. Validace prediktivního modelu osídlení v prostoru soutoku Moravy a Dyje systematickým terénním průzkumem (Validation of a predictive model of settlement in the area of the confluence of the rivers Morava and Thaya systematic field research). In Počítačová podpora v archeologii 3. Kravsko u Znojma. 2004. info
 • DRESLER, Petr. Digitalizace archeologického výzkumu na Pohansku (Digitalization of archaeological research of Pohansko). In Počítačová podpora v archeologii 2. Nečtiny. 2003. info
 • DRESLER, Petr. Počítače a studenti archeologie na FF MU v Brně (Computers and students of archaeology at Faculty of Arts of Masaryk University in Brno). In Pohansko 2002. Počítačová podpora v archeologii. 2002. info
 • DRESLER, Petr. Recenze na Bohuslav Klíma: Nové významné objevy archeologické expedice Pedagogické fakulty MU ve Znojmě Hradišti (Book review Bohuslav Klíma: New important discoveries done by archaeological expedition of Faculty of Education MU in Znojmo Hradiště). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2001, LIII, No 3, p. 661-662. ISSN 0323-1267. info

2019/03/26


Curriculum vitae: Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (učo 16433), version: English(1), last update: 2019/03/26 22:15, P. Dresler

Another Variant: Czech(1)