česky | in English

Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D., nar. 5. 12. 1975 v Brně, 4 děti
Pracoviště
 • Ústav klasických studií
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: PhD. v oboru klasická filologie, dizertace na téma Summa recreatorum : sborník intelektuální zábavy z doby Karla IV.
 • 2000: Mgr. v oborech latina - pomocné vědy historické - archivnictví na FF MU Brno, diplomová práce na téma Univerzitní kázání Stanislava ze Znojma "Induite novum hominem"
Přehled zaměstnání
 • od 2005 Ústav klasických studií FF MU Brno, odborná asistentka se zaměřením na latinskou medievistiku (v současné době na mateřské dovolené)
 • 2005-2008 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF MU Brno - vědeckovýzkumný pracovník
 • 2004-2005 Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně - výuka latiny pro veterináře
 • 2000-2001 Gymnázium Elgartova, Biskupské gymnázium a Klasické gymnázium Brno - výuka latiny
Pedagogická činnost
 • Středověká latina
 • Latinské středověké encyklopedie
 • Latinská literatura středověké Evropy
 • četba sbírky Carmina Burana
 • četba sborníku Summa recreatorum
Vědeckovýzkumná činnost
 • sborník z doby Karla IV. "Summa recreatorum"
 • komentáře Petra Hispánského
 • středověká regimina sanitatis
 • středověké encyklopedie
 • středověké herbáře
 • Regimen sanitatis Reimbota Eberhardi de Castro
 • Problematika latinského Herbáře Křišťana z Prachatic
Akademické stáže
 • duben 2008: Erasmus pro učitele - Instytut filologii klasycznej i kultury antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 • únor 2007: Český historický ústav, Roma, stipendium na studium rukopisů v Biblioteca Apostolica Vaticana
 • červen 2006: Istituto internazionale di studi Piceni Sassoferrato, XVII Seminario di alta cultura. Il poema epico dall'Antichita all'Umanesimo
 • 2005 (1 měsíc): Český historický ústav, Roma, stipendium na studium rukopisů v Biblioteca Apostolica Vaticana
 • 2002-2003 (6 měsíců): Societa internazionale per lo studio del medioevo latino, Firenze
 • 2002 (5 měsíců): Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Seminar für Mittellateinische Philologie
Mimouniversitní aktivity
 • od roku 2003 externí spolupráce s periodikem Medioevo latino ve Florencii, Certosa del Galluzzo příprava zpráv (v němčině) o nejnovější české odborné literatuře věnované středověké literatuře a historii
 • členka Jednoty klasických filologů
 • členka Společnosti pro dějiny věd a techniky
Ocenění vědeckou komunitou
 • leden 2014: konference Latinitas medica, 30.-31. 1. 2014, Brno, pozvání k přednášce, téma: "Vincenc z Beauvais jako průvodce středověkou lékařskou terminologií"
Vybrané publikace
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Christian von Prachatitz und sein lateinischer Herbarius. Zum Forschungsstand des ältesten Kräuterbuchs aus dem mittelalterlichen Böhmen (Cristannus of Prachatice and his Latin Herbarium. The state of research on the oldest herbarium of mediaeval Bohemia). Sudhoffs Archiv, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 2017, vol. 101, No 2, p. 139-159. ISSN 0039-4564. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Od anděliky po zimostráz. Latinský Herbář Křišťana z Prachatic a počátky staročeských herbářů (From the “andělika” [Angelica] to the “zimostráz” [English Boxwood]. The Latin Herbarium by Christian of Prachatice and the Biginnings of Old Czech Herbaria). 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 277 pp. ISBN 978-80-7325-441-4. info
 • HAVEL, Dalibor, Petra MUTLOVÁ and Dana STEHLÍKOVÁ. Studia historica Brunensia. Ad honorem. Sborník k poctě Heleny Krmíčkové (Studia historica Brunensia. Ad honorem. To Honour of Helena Krmíčková). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 547 pp. ISSN 1803-7429. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Vincenc z Beauvais jako průvodce středověkou lékařskou terminologií (Vincent of Beauvais as a Guide through the Medieval Medical Terminology). In Pořízková, Kateřina; Švanda, Libor. Latinitas medica. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 50-61, 12 pp. ISBN 978-80-210-7789-8. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Herbář Matouše Berana (The Herbarium of Mathaeus Beran). In Dragoun, Michal; Doležalová, Lucie; Ebersonová, Adéla. Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Vydání první. Praha: Scriptorium, 2015. p. 141-146, 6 pp. ISBN 978-80-88013-09-9. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Opus apertum Křišťana z Prachatic (Opus apertum by Cristannus of Prachatice). In Radimská, Jitka. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Knihy v proměnách času. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015. p. 229-243, 15 pp. ISBN 978-80-7394-542-8. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. De simplicibus medicinis secundum ordinem alphabeti. Řazení lemmat v latinském Herbáři Křišťana z Prachatic (De simplicibus medicinis secundum ordinem alphabeti. Ordering of lemmas in Latin herbarium by Christian of Prachatice). Studia historica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 62, No 1, p. 155-180. ISSN 1803-7429. Digitální knihovna FF MU info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Jak uchopit ars edendi v případě latinského herbáře Křišťana z Prachatic (How to think of ars edendi in the Latin herbarium by Cristannus of Prachatice). In 11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny: Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny, Ústí nad Labem, 26.-27.6.2015. 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Magister docet utilitatem abrotani. Macerův pelyněk brotan (abrotanum) v bohemikálních komentářích z počátku 15. století (Magister docet utilitatem abrotani. Artemisia abrotanum of Macer in the Bohemical Commentaries from the Beginning of the 15th Century). Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2, p. 121-150. ISSN 1803-7402. Digital Library of the Faculty of Arts info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Illud corpus est unum singulare. Životospráva lékaře Reimbota Eberhardi de Castro pro císaře Karla IV. (Illud corpus est unum singulare. Regimen sanitatis written for the emperor Charles IV. by his physician Reimbotus Eberhardi de Castro). Listy filologické, Praha: Institute for Classical Studies, 2011, vol. 134, 1-2, p. 69-80. ISSN 0024-4457. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Liber de regimine sanitatis directus Karolo imperatori anno domini 1360 (A Book about Right Living Dedicated to Emperor Charles IV a. d. 1360). In Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského. Praha: Paseka, 2010. p. 124-167, 45 pp. ISBN 978-80-7432-047-7. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Příspěvek k poznání tzv. Křišťanových herbářů (A Contribution to the Cognition of So Called Cristannus´Herbaria). Listy filologické, Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2010, vol. 133, No 1, p. 25-36. ISSN 0024-4457. info
 • KRAFL, Pavel, Petra MUTLOVÁ and Dana STEHLÍKOVÁ. Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. Dějiny a diplomatář kláštera / The Regular Canons of St. Augustine in Lanškroun. The History and Diplomatarium of the Monastery (The Regular Canons of St. Augustine in Lanškroun. The History and Diplomatarium of the Monastery). 1. vyd. Praha: Historický ústav ČR, 2010. 400 pp. Práce Historického ústavu AV ČR, řada B, svazek 7. ISBN 978-80-7286-176-7. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Latinské rukopisy Herbáře Křišťana z Prachatic (Latin manuscripts of the Herbarius by Cristannus of Prachatice). Studie o rukopisech, Praha: Archiv Akademie věd České republiky, 2010, vol. 40, No 1, p. 61-76. ISSN 0585-5691. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Alleum est planta et est duplex. Pojednání o česneku jako úvod do problematiky Herbáře Křišťana z Prachatic (Alleum est planta et est duplex. Assorted Entries on Garlic as an Introduction to the Herbarium of Křišťan of Prachatice). Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, 14/2009, 1-2, p. 287-296. ISSN 1803-7402. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Učební texty středověkých lékařských fakult (Instructional Texts On the Medieval Faculties of Medicine). In Latina v církevním a světském školství. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav – Kabinet pro klasická studia Akademie věd České republiky, 2009. p. 73-85, 13 pp. ISBN 978-80-254-4080-3. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana and Kateřina KAPOUNKOVÁ. Petr Hispánský a věci těla ve světle současné medicíny (Peter of Spain and the matters of human body from the point of view of contemporary medicine). In Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2009. p. 526-544, 18 pp. ISBN 978-80-87311-07-3. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Encyklopedie v encyklopedii. Speculum naturale Vincence z Beauvais v Summě recreatorum (Encyclopaedia in Encyclopaedia. The Speculum naturale by Vincent de Beauvais in the Summa recreatorum compilation). In K výzkumu zámeckých, měsťanských a církevních knihoven. Jazyk a řeč knihy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovic, 2009. p. 185-202, 18 pp. ISBN 978-80-7394-202-1. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Četba středověkých rukopisů ve výuce latiny (Reading medieval manuscripts in Latin instruction). In Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků. (Ed. Barbara Pokorná.). Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. p. 47-58, 12 pp. ISBN 978-80-244-1918-3. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Kommentare des Arztes Petrus Hispanus in der lateinischen Literatur des 14. Jahrhunderts in Böhmen. Dargestellt am Beispiel der Sammlung Summa recreatorum (Peter of Spain´s Commentaries in the Bohemian Latin Literature of the 14th Century. The Case of the Summa recreatorum). In Laetae segetes iterum. (Ed. Irena Radová). Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 323-339, 17 pp. ISBN 978-80-210-4775-4. info
 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Petrus Hispanus Vaticanus et Erfordensis. Contributo alla conoscenza delle fonti del 1mo trattato della Summa recreatorum (Petrus Hispanus Vaticanus et Erfordensis. A Contribution to the sources of the first tract of the Summa recreatorum). Bolletino dell'Istituto storico ceco di Roma, Praha: Av ČR, 2008, vol. 6, No 1, p. 29-48. ISSN 1214-9438. info
 • RŮŽIČKOVÁ, Dana. De naturis rerum esibilium et potabilium. Regimen sanitatis in the Summa recreatorum compilation. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Graeco-Latina Brunensia (řada klasická), Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 12, No 1, p. 97-124. ISSN 1211-6335. info
 • RŮŽIČKOVÁ, Dana. Albert Veliký v prvním traktátu Summy recreatorum (Albert the Great in the First Tractate of the Summa recreatorum). In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno: Matice moravská, 2006. p. 281-289, 9 pp. ISBN 80-86488-35-7. info
 • RŮŽIČKOVÁ, Dana. Where to Seek the Meeting Point of the Treatises Summa recreatorum, Mensa philosophica and Responsorium curiosorum. A Query into the History of their Origin. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Graeco-Latina Brunensia (řada klasická), Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 11, No 1, p. 61-77. ISSN 1211-6335. info
 • STŘELICKÁ, Dana. Responsorium curiosorum : pokus o rekonstrukci obsahu (Responsorium curiosorum : An Attempt to Rebuild the Table of Contents). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická, Brno: Masarykova univerzita, 2004, vol. 9, No 1, p. 123-158. ISSN 1211-6335. info
 • NECHUTOVÁ, Jana and Dana STŘELICKÁ. Několik poznámek k edici kalendáře Jána z Lefantoviec (Some Comments on the edition of the Calendar of Jan from Lefantoviec). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - Graeco-Latina Brunensia, N 9. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 159-170, 12 pp. ISBN 80-86791-10-6. info

7. 11. 2016


Životopis: Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (učo 19736), verze: čeština(1), změněno: 7. 11. 2016 20:37, D. Stehlíková

Other references 


Go to top | Current date and time: 19. 10. 2018 20:28, Week 42 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System