Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Pracoviště
 • Katedra ruského jazyka a literatury, PdF MU, Poříčí 7, Brno Katedra speciální pedagogiky, PdF MU, Poříčí 7, Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: Ústav slavistiky, FF MU Brno, Ph.D.
 • 1989: PdF UJEP Brno, PaedDr.
 • 2004: PdF UP Olomouc, obor: speciální pedagogika
 • 2001: PdF UP Olomouc, obor: český jazyk a literatura
 • 1993: PdF MU Brno, obor: dějepis
 • 1989: PdF MU Brno, obor: ruský jazyk hudební výchova
Přehled zaměstnání
 • 1983/1984: odbor školství OV Vyškov, nekvalifikovaná učitelka
 • 1987/1988: odbor školství OV Brno-venkov, nekvalifikovaná učitelka
 • 1989/1990: KRJaL PdF UJEP Brno, studijní pobyt
 • 1994/2003: KRJaL PdF MU Brno, asistentka
 • 2003/dosud: KRJaL PdF MU, odborná asistentka
 • 2007/2013: KSpP Pdf MU Brno, odborná asistentka
 • Externí spolupráce:
 • 1999/dosud: Lužánky – středisko volného času, Brno
 • 2001/2002: Gymnázium Líšeň, s. r. o., učitelka (český jazyk, dějepis, hudební a estetická výchova)
 • 2003/2006: Institut mezioborových studií v Brně a Univerzita Tomáše Bati
 • 2004/dosud: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, učitelka ruského jazyka pro zrakově postižené
 • 2013/dosud: Centrum výpočetní techniky, Masarykova univerzita
 • 2013/dosud: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků: školní speciální pedagog
Pedagogická činnost
 • dějiny Ruska
 • didaktika ruského jazyka
 • morfologie
 • základy ruštiny
 • jazyková cvičení
 • ruský jazyk pro zrakově postižené
 • vedení pedagogických praxí
 • vedení didakticky a lingvisticky zaměřených bakalářských a diplomových závěrečných prací
 • členka zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky z ruského jazyka a literatury s didaktikou
Vědeckovýzkumná činnost
 • Počáteční etapa vyučování ruštině Počáteční etapa vyučování ruštině u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (SVPU, zvláště dyslexie, dysgrafie, dysortografie, sociokulturní znevýhodnění
 • Jazykové didaktické hry v cizojazyčném vyučování
 • Alternativní metody ve výuce ruštině
 • Frazeologické minimum a optimum ve školní praxi v cizojazyčné výuce
 • Nové technologie v cizojazyčném vyucování
 • Výzkum v oblasti ruské frazeologie a idiomatiky, především porovnávací sémantická analýza ruských a českých přirovnání s antroponymy (na základě frazémů se spojkou jako)
 • Období napoleonských válek v ruském a českém kontextu
 • Projekty:
 • Projekt FRVŠ: Nové přístupy k výuce ruského jazyka na ZŠ a SŠ v České republice, spoluřešitelka, 2003
 • Projekt PdF MU: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole, členka řešitelského týmu
 • Výzkumný záměr: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kód MSM 0021622443, 2007-2013, členka řešitelského týmu jako D1
 • Projekt ESF: Vytvoření podpůrné sítě pro inovativní formy celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství a jejich sdílení prostřednictvím e-learningu v LMS Moodle, číslo ESF 5056, 2007-2008, autorka kurzu Ruský jazyk
 • Fakultní projekt PdF MU: Fakultní oborově vědecký seminář – školní a mezifakultní kolo Rusko, ruský jazyk a literatura ve vědeckých odborných studentských pracích I. PdF MU, číslo projektu: MUNI/k 12/ 07, 1/2007 – 12/2007, řešitelka projektu
 • Fakultní projekt PdF MU: Jazykové hry a pracovní listy jako motivační prostředek ve výuce ruského jazyka na 1. stupni základních škol. PdF MU, číslo projektu: MUNI/V 04/ 07, 1/2007 – 12/2007, řešitelka projektu
 • Projekt FRVŠ: Inovace studijních předmětů - Základy ruštiny. MŠMT, číslo projektu: FRVS/120/2008, 1/2008 - 12/2008, autorka gramatické části projektu
 • Fakultní projekt PdF MU Fakultní oborově vědecký seminář – školní a mezifakultní kolo Rusko, ruský jazyk a literatura ve vědeckých odborných studentských pracích II. PdF MU, číslo projektu: MUNI/41/ 059/08, 1/2008 - 12/2008, řešitelka projektu
 • Projekt PdF MU: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole, doba řešení 2005, členka dílčího řešitelského týmu
 • Fakultní projekt PdF MU Fakultní oborově vědecký seminář – školní a mezifakultní kolo Rusko, ruský jazyk a literatura ve vědeckých odborných studentských pracích III. PdF MU, číslo projektu: MUNI/41/062/2009, 1/2009 - 12/2009, řešitelka projektu
 • Projekt JMK: Ars Poetica - Puškinův památník, 2010, řešitelka projektu
Akademické stáže
 • Univerzita Tallinn - 2005, studijní pobyt
 • Univerzita Pecs - 2005, studijní pobyt
 • Státní institut ruského jazyka A. S. Puškina - 2006, studijní pobyt
 • Státní institut ruského jazyka A. S. Puškina - 2007, studijní pobyt
 • Státní institut ruského jazyka A. S. Puškina - 2008, studijní pobyt
 • Státní Gercenova univerzita v Sankt Peterburgu - 2010, studijní pobyt
 • Univerzita v Rize - 2011, přednáškový pobyt
Universitní aktivity
 • Členství ve zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky oboru ruský jazyk a literatura s didaktikou PdF MU
Mimouniversitní aktivity
 • členka České asociace pedagogického výzkumu
 • členka České pedagogické společnosti
 • členka České společnosti Dyslexie
 • členka Jazykovědného sdružení
 • členka České asociace slavistů
 • členka České asociace rusistů a Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury
 • lektorka v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb, specifických poruch učení a vzdělávání nevidomých
 • lektorka výuky ruského jazyka u jedinců se specifickými poruchami učení a u nevidomých
 • spolupráce s Národním institutem dětí a mládeže MŠMT České republiky
 • předsedkyně krajské komise Soutěže v cizích jazycích (Talent centrum MŠMT České republiky) – v jazyce ruském: Jihomoravský, Zlínský kraj a kraj Vysočina
 • spolupráce s Asociací rusistů Slovenska, s Ústavem rusko-slovenských kulturních studií Pedagogické fakulty KU v Ružomberku, dále s ŠPÚ v Bratislavě, s Metodickým centrem Bratislava aj.
 • spolupráce s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze
Vybrané publikace za posledních 5 let
 • GRENAROVÁ, Renée. Ocenivanije staršeklassnikov s specifičeskimi obrazovatelnymi narušenijami v obučeniji russkomu jazyku kak vtoromu inostrannomu (Evaluation of Older School-Age Learners with Specific Learning Difficulties in Russian as Second Foreign Language). Educational Alternatives. European Union: Info Invest LTD., 2015, vol. 2015, Volume 11/Part 3, p. 12-23. ISSN 1313-2571. info
 • GRENAROVÁ, Renée. The Integration of Russian-speaking Pupils-foreigners at Czech School in Research. In SGEM2015 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 1019-1024. ISBN 978-619-7105-45-2. doi:10.5593/SGEMSOCIAL2015/B12/S3.131. URL info
 • GRENAROVÁ, Renée. Research Investigation of Self-assessment of Pupils with Specific Learning Disabilities at Lower Secondary School in teaching of the Russian Language as Second Foreign Language. In SGEM2015 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 829-834. ISBN 978-619-7105-45-2. doi:10.5593/SGEMSOCIAL2015/B12/S3.107. URL info
 • GRENAROVÁ, Renée. The Integration of Russian-speaking Pupils-foreigners at Czech School in Research. In SGEM2015 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. 2015. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Research Investigation of Self-assessment of Pupils with Specific Learning Disabilities at Lower Secondary School in teaching of the Russian Language as Second Foreign Language. In SGEM2015 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. 2015. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Regarding research into the linguistic interference of Czech and Russian at the initial stage of teaching Russian as a second foreign language in primary schools. Journal of Language and Literature. Baku: Progress IPS LLC, 2015, Vol. 6, Issue 2, p. 265-268. ISSN 2078-0303. doi:10.7813/jll.2015/6-2/56. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Research in Russian Language Instruction for Pupils with Dysgraphia – Teaching of the Letters of the Russian Handwritten Cyrillic Alphabet. In SGEM2014 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. p. 763-770. ISBN 978-619-7105-24-7. doi:10.5593/SGEMSOCIAL2014/B13/S3.100. URL info
 • GRENAROVÁ, Renée. Research in Russian Language Instruction for Pupils with Dysgraphia – Teaching of the Letters of the Russian Handwritten Cyrillic AlphabetResearch in Russian Language Instruction for Pupils with Dysgraphia – Teaching of the Letters of the Russian Handwritten Cyrillic Alphabet (Research in Russian Language Instruction for Pupils with Dysgraphia – Teaching of the Letters of the Russian Handwritten Cyrillic Alphabet). In Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings, Volume III, Education and Educational Research. 2014. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Assessment to Pupils with Specific Learning Difficulties in Russian Language Teaching in the Qualitative Educational Research. In SGEM2014 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. p. 125-130. ISBN 978-619-7105-24-7. doi:10.5593/SGEMSOCIAL2014/B13/S3.017. URL info
 • GRENAROVÁ, Renée. Assessment to Pupils with Specific Learning Difficulties in Russian Language Teaching in the Qualitative Educational Research. In SGEM2014 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. 2014. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Who are Teachers of Russian Language at the Second Level of Primary Schools and Grammar Schools? Research Educational Qualifications and Professional Competence of Teachers of Russian Language as Second Foreign. Journal of Language and Literature. Baku, 2014, 4/5, No 4, p. 7-11. ISSN 2078-0303. info
 • GRENAROVÁ, Renée. předsedkyně poroty Konverzační soutěže v ruském jazyce pro kategorii základní škola - kraj: Jihomoravský, Vysočina, Zlín (The president of the jury of Conversational contest of the Russian language for elementary school category - Region: Jihomoravský kraj, Vysočina, Zlín). poroty Konverzační soutěže v ruském jazyce pro kategorii základní škola - kraj: Jihomoravský, Vysočina, Zlín, 2014. info
 • GRENAROVÁ, Renée. předsedkyně poroty Konverzační soutěže v ruském jazyce pro kategorii střední škola I - kraj: Jihomoravský, Vysočina, Zlín (The president of the jury of Conversational contest of the Russian language for high school I category - Region: Jihomoravský kraj, Vysočina, Zlín). 2014. info
 • GRENAROVÁ, Renée. předsedkyně poroty Konverzační soutěže v ruském jazyce pro kategorii střední škola II - kraj: Jihomoravský, Vysočina, Zlín (The president of the jury of Conversational contest of the Russian language for high school II category - Region: Jihomoravský kraj, Vysočina, Zlín). porota Konverzační soutěže v ruském jazyce pro kategorii střední škola II - kraj: Jihomoravský, Vysočina, Zlín, 2014. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Využití didaktické hry a příprava dítěte se zaměřením na čtení, psaní a matematické schopnosti v 1. ročníku základní školy (The Usage of a Didactic Game and the Preparation of a Child with the Specialization in Reading, Writing and Mathematical Abilities in the First Class of the Primary School). In Přednáška pro rodiče žáků prvních tříd na téma rozvoje čtení, psaní a matematických schopností prostřednictvím didaktické hry. ZŠ Slovácká. 2014. info
 • GRENAROVÁ, Renée. člen redakční rady časopisu Naučnyj rezultat Research result (Editor in chief of journal Naučnyj rezultat Research result). redakční rada časopisu Naučnyj rezultat, 2014. doi:. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Prostyje ustojčivyje sravnenija s nazvanijami predmetov iz neživoj prirody i s sojuzom kak jako v češskom i russkom jazykach (Simple Fixed D Comparisons with the Names of Objects of Inanimate Nature and with the Conjuction kak jako in Czech and Russian Languages). Naučnyj rezultat. Voprosy teoretičeskoj i prikladnoj lingvistiki. Belgorod: FGBOU VPO Belgorodskij gosudarstvennyj nacionalnyj issledovatelskij universitet, 2014, 2/2014, 2(2)/2014, p. 104-109. ISSN 2408-9346. URL info
 • GRENAROVÁ, Renée. Charakter čeloveka v prostom sravneniji s antroponimom i s sojuzom kak jako v russkom i češskom jazykach (Russian and Czech Simple Fixed Comparisons with Anthroponyms and with the Conjuction kak jako as Symbols of Human Characteristics). Naučnyj rezultat. Voprosy teoretičeskoj i prikladnoj lingvistiki. Belgorod: FGBOU VPO Belgorodskij gosudarstvennyj nacionalnyj issledovatelskij universitet, 2014, 1/2014, 1(1)/2014, p. 89-96. ISSN 2313-8912. URL info
 • GRENAROVÁ, Renée. Nazyvnaja sila ličnych imen v sravnenijach na styke russkogo i češskogo jazykov i kultur (The Power of Designation of Personal Names in Comparisons to Contact Russian and Czech Language and Cultures). Naučnyj almanach stavropolskogo otdelenija RALK «ЯЗЫК. ТЕКСТ. ДИСКУРС». Stavropol: RALK, 2014, vol. 11, 1/11, p. 346-352, 6 pp. ISSN 2224-0810. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Online kurz. Podstatná jména. Teorie a cvičení s klíčem a s audio nahrávkami (Online kurs. Nouns. Theory and exercises with key and with audio recordings). In Renée Grenarová. Online kurz. Morfologie. Podstatná jména. Brno: Masarykova univerzita. Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, 2014. URL info
 • GRENAROVÁ, Renée. Online kurz. Přídavná jména. Toerie a cvičení s klíčem a s audio nahrávkami (Online kurs. Adjectives. Theory and exercises with key and with audio recordings). In Renée Grenarová. Online kurz Morfologie. Přídavná jména. Brno: Masarykova univerzita. Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, 2014. URL info
 • GRENAROVÁ, Renée. Online kurz. Příslovce. Teorie a cvičení s klíčem a s audio nahrávkami (Online kurs. Adverbs. Theory and exercises with key and with audio recordings). In Renée Grenarová. Online kurz Morfologie. Příslovce. Brno: Masarykova univerzita. Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, 2014. URL info
 • GRENAROVÁ, Renée. Online kurz. Částice. Teorie a cvičení s klíčem a s audio nahrávkami (Online kurs. Particles. Theory and exercises with key and with audio recordings). In Renée Grenarová. Online kurz Morfologie. Částice. Brno: Masarykova univerzita. Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, 2014. URL info
 • GRENAROVÁ, Renée. Online kurz. Citoslovce. Teorie a cvičení s klíčem a s audio nahrávkami (Online kurs. Interjections. Theory and exercises with key and with audio recordings). In Renée Grenarová. Online kurz Morfologie. Citoslovce. Brno: Masarykova univerzita. Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, 2014. URL info
 • GRENAROVÁ, Renée. Online kurz. Spojky. Teorie a cvičení s klíčem a s audio nahrávkami (Online kurs. Conjunctions. Theory and exercises with key and with audio recordings). In Renée Grenarová. Online kurz Morfologie. Spojky. Brno: Masarykova univerzita. Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, 2014. URL info
 • GRENAROVÁ, Renée. Online kurz. Předložky. Teorie a cvičení s klíčem a s audio nahrávkami (Online kurs. Prepositions. Theory and exercises with key and with audio recordings). In Renée Grenarová. Online kurz Morfologie. Předložky. Brno: Masarykova univerzita. Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, 2014. URL info
 • GRENAROVÁ, Renée. Jazykovaja igra kak put ovladenija inojazyčnoj kulturoj na načalnom etape obučenija russkomu jazyku kak inostrannomu (Language Game as a Way to Learn the Foreign Language Culture in the Early Stage of Teaching Russian as a Foreign Language). ACTA Universitatis Tallinnensis. Tallinn: Izdatelstvo Tallinnskogo universiteta, 2013, vol. 2013, Russkij jazyk segodnja, p. 230-238. ISSN 2228-026X. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Ocenivanije staršeklassnikov s specifičeskimi obrazovatelnymi narušenijami v obučeniji russkomu jazyku kak vtoromu inostrannomu (Evaluation of Older School-Age Learners with Specific Learning Difficulties in Russian as Second Foreign Language). In Education, researche, development. 2013. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Problematika interlingvní a intralingvní interference v počátečním vyučování ruštině u žáků se specifickými poruchami učení – výsledky výzkumu provedeného na 2. stupni základních škol Jihomoravského kraje (The Problem of the Cross-language and Intra-language Interference in the Initial Stage of Teaching Russian in Pupils with Specific Learning Difficulties – Results of a Research Conducted in the Second Grade of Primary Schools in the South Moravian Region). In Cudzie jazyky a kultúry v škole 10 Foreign Languages and Cultures at School 10. 2013. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Jazykový transfer mezi češtinou a ruštinou ve výuce ruštiny u žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základních škol v České republice (Language Transfer between Czech and Russian Language Teaching to Pupils with Specific Learning Difficulties at Lower Secondary Schools in Czech Republic). In Zuzana Tabačková. Cudzie jazyky a kultúry v škole 10 Foreign Languages and Cultures at School 10. 1st ed. Nitra: PdF UK v Nitre, 2013. p. 56-67. ISBN 978-80-558-0462-0. info
 • GRENAROVÁ, Renée. člen predsedatelstva Gruglogo stola Obrazovatelnyj potencial uroka inostrannogo jazyka v srednej škole (urovni B1-B2) (board member of the Round Table The educational potential teaching of foreign language in high school (level B1-B2)). člen predsedatelstva Gruglogo stola Obrazovatelnyj potencial uroka inostrannogo jazyka v srednej škole (urovni B1-B2), 2013. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Chaiku na uroke russkogo jazyka kak inostrannogo (Haiku on the teaching of Russian as a foreign language). In Russkaja kultura v kontekste obščeevropejskich kompetencij vladenija inostrannym jazykom na puti: ot homo loquens k homo spiritualis. Bratislava. 2013. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Výuka ruského jazyka u žáků s dysgrafií jako specifickou poruchou učení (Russian language teaching of learners with dysgrahpia as a specific learning disability). In Grenarová, R., Vítková, M. (eds) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 88-125. ISBN 978-80-210-6024-1. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Profesní orientace žáků s dyslexií, dysgrafií a dysortografií jako specifickými poruchami učení (Professional Orientation of Pupils with Dyslexia, Dysgraphia and Dysortographia as Specific Learning Disabilities). In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. p. 179-189. ISBN 978-80-7315-236-9. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Specifika výuky čtení s porozuměním v počátečním vyučování ruštině u žáků se specifickými poruchami učení (Specifics of Reading Comprehension in the Initial Stage of Teaching Russian in Pupils with Specific Learning Disorders). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1st ed. Brno: Paido, 2012. p. 257-272. ISBN 978-80-7315-235-2. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Interaktivnyje metody obučenija učenikov ne tolko so specifičeskimi trudnostami russkojazyčnomu obščeniju (Interactive Methods of Teaching Pupils not only with Specific Difficulties Russian Language Communication). Człowiek. Świadomość. Komunikacja, Internet. Varšava: Uniwersytet Warszawski, 2012, vol. 2012, 5.2012, p. 423-428. ISSN 0239-3506. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Ocenka v obučeniji russkomu jazyku u učenikov so specifičeskimi obrazovatelnymi narušenijami (Assessment in Teaching Russian of Pupils with Specific Learning Difficulties). In Grenarová, R., Vítková, M. (eds). Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign Language Teaching to Learners with SLD. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 45-67. ISBN 978-80-210-5664-0. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Ispolzovanije frazem s kolorističeskimi komponentami v processe obučenija russkomu jazyku v Češskoj Respublike (Use Phrases with Coloured Components in the Process of Teaching Russian Language in the Czech Republic). In Trista let russkomu jazyku v Kitaje. 1. vyd. Shanghai: Šanchajskoje izdatelstvo pedagogičeskoj literatury po inostrannym jazykam, 2011. p. 369-374. 1. ISBN 978-7-5446-1532-7. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Russkije i češskije antroponimy kak objekty sravnenij v mežkulturnoj kommunikacij pri obučeniji russkomu jazyku kak inostrannomu on propal kak šved pod Poltavoju, kak francuz v Moskve ili dopadl jako sedláci u Chlumce? (Russian and Czech Anthroponomy as Objects of Comparison in Intercultural Communication in Learning the Russian Language as a Foreign Language, or it's Gone Like the Swedes at Poltava, as a Frenchman in Moscow or dopadl jako sedláci u Chlumce?). In Ronald D. Liebowitz. Obrazovatelnyje technologii v virtualnom lingvo-kommunikativnom prostranstve. 1st ed. Vermont: Middlebury College, 2011. p. 79-84. ISBN 978-9939-64-088-4. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Izučenije russkogo jazyka kak inostrannogo u češskich učenikov so specifičeskimi trudnostami v obučeniji (Study of Russian as a Foreign Language in the Czech Students with Specific Learning Difficulties). In Verbickaja, L. A., Lu, Limin, Jurkov, E. E. et all. Russkij jazyk i literatura vo vremeni i prostranstve. 1. vyd. Shanghai: Shanghai foreign Language education Pres, 2011. p. 379-385, 6 pp. ISBN 978-7-5446-2255-4. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Učot nacionalno-kulturnoj specifiki sravnenij s antroponimami v obučeniji češskich studentov russkomu jazyku (Accounting Cultural Identity Anthroponyms that in Teaching Students Czech and Russian Language). In Russkij mir i russkoje slovo v mežkulturnom prostranstve. 1st ed. Istanbul: Fatih University, 2011. p. 56-59. ISBN 978-975-303-109-7. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Kulturno-antropologičeskije aspekty mežjazykovoj kommunikaciji v komparativnych frazemach pri obučeniji russkomu jazyku kak inostrannomu (Cultural and Anthropological Aspects Crosslinguistic Communication in Comparative Idioms in Learning Russian as a Foreign Language). In Russkij jazyk v sovremennom mire. Tradiciji i innovaciji v prepodavaniji russkogo jazyka kak inostrannogo v perevode. 1st ed. Moskva: Vysšaja škola perevoda MGU, 2011. p. 183-188. ISBN 978-5-91366-271-2. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Výzkum jazykové interference u žáků se specifickými poruchami učení ve výuce ruštině (The Research of the Language Interference in Learners with Specific Learning Difficulties in Teaching Russian). In E. E. Stefanskij. Jevropejskaja mentalnost skvoz prizmu jazyka. 1st ed. Samara: Samarskaja gumanitarnaja akademija, 2011. p. 151-157. ISBN 978-5-98996-096-5. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Morfologie ruštiny v přehledech a cvičeních. Zájmena (Russian Morphology in Outlines and Exercises. Pronouns). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 100 pp. ISBN 978-80-210-5738-8. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Morfologie ruštiny v přehledech a cvičeních. Neohebné slovní druhy (Russian Morphology in Outlines and Exercises. Inflexible Parts of Speech). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 102 pp. ISBN 978-80-210-5737-1. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Didaktičeskaja teatralizovannaja igra na uroke russkogo jazyka u češskich učenikov so specifičeskimi potrebnostami (Didactic Dramatic Game in Russian Language Lessons of Czech Pupils with Special Needs). In Quero Gervilla, E.F., Barros García, B., Kopylova, T.R., Vercher García, E.J., Kharnásova, G.M. (eds.). Lengua Rusa, Visión del Mundo y Texto. Russkij jazyk, mentalnost, tekst. 1. vyd. Granada: Granada: Sección Departamental de Filología Eslava, 2011. p. CD ROM, 7 pp. ISBN 978-84-615-1702-2. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Hodnocení a diferencovaný přístup k žákům s SPU ve výuce ruskému jazyku v pedagogickém výzkumu (Assessment and Differentiated Approach to Pupils with SLD in Russian Language Teaching in Educational Research). In Lucká, M. Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania. Zborník príspevkov konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis © 2011, 2011. p. 56-62, 180 pp. ISBN 978-80-8082-509-6. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Mimořádně nadaní žáci v ruskojazyčných soutěžích a v ruskojazyčné výuce - výsledky výzkumu na úrovni základního školství v Jihomoravském kraji (Highly Gifted Learners in Competitions of Russian Language and in Russian teaching - Results of Research on Primary School System of the South Moravian Region). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Education Needs V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 233-247. ISBN 978-80-210-5709-8. info
 • GRENAROVÁ, Renée, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ and Hana KYLOUŠKOVÁ. Nadaní a mimořádně pokročilí žáci v cizojazyčném vyučování (Gifted and advanced learners in foreign language teaching). In Šimoník, O. (ed.). Vzdělávání nadaných žáků. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 31- 46. ISBN 978-80-210-5349-6. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Rezultaty issledovanij - odaronnyj učenik v obučeniji russkomu jazyku (Results of research - a gifted student in teaching Russian). In Grenarová, R., Vítková, M. eds. Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 68-89. ISBN 978-80-210-5375-5. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Výzkum kulturních, sociálních a lingvistických bariér u žáků-cizinců z východní Evropy na 1. a 2. stupni základních škol v Jihomoravském kraji (The Research of Cultural, Social and Linguistic Barriers to Pupils-Foreigners from Eastern Europe in Primary Schools in the South Moravian Region). In Havel, J. Filová, H., et.al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1st ed. Brno: Paido, 2010. p. 153-166. 312. publikace. ISBN 978-80-7315-202-4. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Problematika interlingvní a intralingvní interference v počátečním vyučování ruštině u žáků se specifickými poruchami učení výsledky výzkumu provedeného na 2. stupni základních škol Jihomoravského kraje (The Problem of the Cross-language and Intra-language Interference in the Initial Stage of Teaching Russian in Pupils with Specific Learning Difficulties Results of a Research Conducted in the Second Grade of Primary Schools in the South Moravian Region). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al.Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of pupils with special educational needs III. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009. p. 289-300. Pd-37/09-02/58. ISBN 978-80-210-5032-7. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Interkulturní komunikace, integrace a edukace sociálně znevýhodněných žáků cizinců z východní Evropy v Jihomoravském kraji (Intercultural communication, Integration and Education of Socially Disadvantaged Pupils Foreigners from Eastern Europe). In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009. p. 103-114. Pd-38/09-02/58. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Semantizacija obraznych i kulturnoistoričeskich elementov v sravnitelnych frazeologizmach na zanatijach po russkomu jazyku kak inostrannomu (Semantic Study of Symbolic Character and Cultural Historical Components at Comparative Idioms in Teaching Russian Language as Foreign Language). In Palinski, A., Zentala, G. Sovremennyje problemy glottodidaktiki. 1st ed. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. p. 35-45, 368 pp. ISBN 978-83-7338-482-8. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Razvitije navykov čtenija u češskich staršeklassnikov so specifičeskimi obrazovatelnymi potrebnostami na načalnom etape obučenija russkomu jazyku kak vtoromu (Development of Reading habits in Pupils with Learning Difficulties at the Initial Stage of Teaching Russian as Second language). In Berardi, S., Buglakova, L. M. at al. Russkij jazyk i mnogojazyčnaja Jevropa. 1st ed. Bologna: CLIRO, Universita di Bologna, 2009. p. 167-176, 324 pp. ISBN 978-88-491-3235-9. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Mentalnost i formirovanije kommunikativnoj, lingvističeskoj, sociolingvističeskoj i mežkulturnoj kompetencij u češskich studentov so specifičeskimi potrebnostami v obučeniji russkim frazemam (The Mentality and Formation Communicative, Lingvistical, Sociolinguistic and Crossculture Competencies of Czech Pupils). In Jazyk i Mentalnost. Language and Mentality. 1st ed. Almaty: Kazak universitett, 2009. p. 151- 156, 263 pp. ISBN 9965-30-770-9. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Mir čeloveka i mir životnych v ustojčivych verbalnych sravnenijach s animalizmami i s sojuzom kak pri izučeniji russkogo jazyka kak inostrannogo v češskoj škole (Human World and Animal World at Comparative Idioms Comparisons with the Animal Names and with the Conjunction as in Teaching Russian Language as Foreign Language at Czech School). In Russkij jazyk v sovremennom mire: tradiciji i innovaciji v prepodavaniji russkogo jazyka kak inostrannogo i v perevode. 1st ed. Moskva - Saloniki: MGU Moskva, 2009. p. 184-190, 648 pp. ISBN 978-5-87449-085-0. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Ispolzovanije dramatičeskich elementov pri obučeniji russkomu jazyku u učenikov so specifičeskimi potrebnostami (Using Dramatic Elements in the Russian Lessons in Learners with Specific Learning Disabilities). In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Drama techniques in foreign language teaching to learners with SLD. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 45-61, 15 pp. Pd-52/09-02/58. ISBN 978-80-210-5074-7. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Morfologie ruštiny v přehledech a cvičeních. Přídavná jména (Morphology russian language). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 90 pp. Pd-2009. ISBN 978-80-210-4801-0. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Frazemy s komponentom krasnyj v obučenii russkomu jazyku v češskoj škole (Phraseological Units with Component Krasnyj in Teaching Russian Language in Czech School). In Kartina mira v slavjanskich i romano-germanskich jazykach : meždunarod. sb. nauč. tr. po lingvokulturologii. 1st ed. Samara: Samararskaja gumanitarnaja akademija, 2009. p. 160-166. ISBN 978-5-98996-088-0. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Problematika počáteční výuky ruského jazyka u žáků s narušenou komunikační schopností - výsledky výzkumu (The Initial Stage of Teaching Russian in Classes with Pupils with Impaired Communication Abilities - Reserch Results). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 197-210. Pd-27/08-02/58. ISBN 978-80-210-4708-2. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Partial Results from the Project Language and Communication Mapping the Teaching of Russian as Foreign Language to Pupils with Specific Learning Disorders in the Czech Republic. In Jazyk na perekrostke kultur. 1st ed. Samara: Samarskaja gumanitarnaja akademija, 2008. p. 225-230. ISBN 978-5-98996-059-0. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Lingvodidaktičeskije aspekty sopostavlenija russkich i češskich frazem s vyraženijem cvetov pri obučeniji russkomu jazyku na načalnom etape. In Russkij jazyk v načale XXI veka. 1st ed. Pecs: Pečskij Universitet, 2008. p. 66-71. ISBN 978-963-642-241-7. info
 • GRENAROVÁ, Renée and Marie VÍTKOVÁ. Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Learners with SLD (Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Learners with SLD). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 124 pp. Pd-42/08-02/58. ISBN 978-80-210-4782-2. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Razvitije kommunikativnych sposobnostej u učenikov so specifičeskimi potrebnostami pri pomošči klassičeskich i alternativnych metodov i strategij v obučeniji russkomu jazyku (Developing communication ability in learners with specific learning difficulties by alternative and classical methods in russian language teaching). In Grenarová, R., Vítková, M. Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Learners with SLD. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 41-50. Pd-42/08-02/58. ISBN 978-80-210-4782-2. info
 • GRENAROVÁ, Renée. Problematika počáteční výuky ruskému jazyku u žáků s narušenou komunikační schopností, výsledky výzkumu (The initial stage of teaching russian in classes with pupils with communication ability disturbance, research results). In Klenková, J. at al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of pupils with impaired communication ability. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. p. 197-210. Pd-27/08-02/58. ISBN 978-80-210-4708-2. info
 • GRENAROVÁ, Renée. The current situation in the teaching Russian language in common classes with pupils with specific learning disorders in the region of South Moravia in the Czech Republic at senior primary grades and in the lower grades of multi-annual grammar schools. MOVA. Naukovo-teoretiččskij časopis z movoznavstva. Odessa: Astroprint, 2008, roč.13, No 2008, p. 125-130. info

2014/04/21


Životopis: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. (učo 2079), verze: čeština(1), změněno: 21. 4. 2014 18:49, R. Grenarová