Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Tereza Češková, Ph.D., narozena ve Svitavách
Pracoviště
 • Katedra geografie; Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2020: Ph.D.: Pedagogika;
 • dizertační práce „Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výuce na 1. stupni (na příkladu přírodovědného učiva)“
 • 2012: Mgr.: Učitelství pro I. stupeň základní školy, specializace Sociální pedagogika;
 • diplomová práce „Adaptační kurz pro 1. třídu a smysl jeho realizace“
Přehled zaměstnání
 • 2020: Česká školní inspekce – tvorba testových úloh pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět
 • 2017–2018: Česká školní inspekce – testolog v projektu zaměřeném na rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí Komplexní systém hodnocení
 • 2016–dosud: Katedra geografie, Institut výzkumu školního vzdělávání, PdF MU – odborný asistent na katedře
 • 2011–2015: ZŠ a MŠ Svitavy, Javorník 61 – učitelka na málotřídní škole
 • 2012: ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 – asistentka učitele a tandemová učitelka
 • 2009–2010: ZUŠ Svitavy – učitelka hry na hudební nástroje
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1/2020—12/2022: Produktivní kultura vyučování a učení; projekt Grantové agentury ČR / Standardní projekty
 • 1/2018—4/2019: Systém terénní výuky pro základní školy; projekt Technologické agentury ČR / ZÉTA
Akademické stáže
 • 2019: University of Applied Sciences, Jyväskylä, Finsko (1 týden)
 • 2017: ESERA Summer School 2017, JČU, České Budějovice (1 týden)
 • 2015: Department of Education, Faculty of Humanities and Education, University of Agder, Kristiansand, Norsko (grant Norských fondů, 1 měsíc)
 • 2011: Mater Dei Institute of Education, Dublin, Irsko (Erasmus, 5 měsíců)
Mimouniverzitní aktivity
 • Členka výkonné redakce časopisu Orbis Scholae
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena děkana v kategorii významný tvůrčí čin zaměstnanců za publikaci: Svobodová, H., Mísařová, D., Durna, R., Češková, T., & Hofmann, E. (2019). Koncepce terénní výuky pro základní školy: na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. MUNI.
Vybrané publikace
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Když potenciálně rozvíjející situace nerozvíjí: kritické didaktické incidenty v problémově orientované výuce (When Potentially Developing Situations do Not Develop: Critical Didactic Incidents in Problem-oriented Instruction). Pedagogika. Praha: PdF UK v Praze, 2020, vol. 70, No 2, p. 197-223. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2020.1636. URL info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výuce na 1. stupni (na příkladu přírodovědného učiva) (Opportunities to develop a problem-solving competence in primary education (using an example of primary science)). In ČAPV 2020. 2020. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Interakce při řešení problémově orientovaných úloh ve výuce přírodovědy (Interaction While Solving the Problem-Oriented Tasks in Primary Science Education). Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2020, vol. 14, No 1, p. 49-80. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2020.3. URL info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza, Darina MÍSAŘOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA and Eduard HOFMANN. The conception of geographical fieldwork at primary and lower secondary school. In SVOBODOVÁ, Hana and Radek DURNA. EUROGEO 2019 "Teaching Geography in challenging times". 2019. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Interaction during Solving the Problem-Oriented Tasks in Primary Science Education. In Mezinárodní konference výzkumu a vzdělávání EARLI-JURE 2019. 2019. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. The Phases Implemented in Problem-Oriented Learning Situations in Czech Primary Geography. In CGE 2018 International Conference. 2018. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. The Differences Between Problem-Oriented Learning Situations in Czech Primary Geography and Czech Primary Science. In 2018 IGU Regional Conference - CAG Annual Meeting - NCGE Annual Conference. 2018. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza, Iva FRÝZOVÁ and Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky v kurikulu studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (The conception of an outdoor learning/fieldwork in the prospective primary teachers´ curriculum). In Koncepce terénní výuky v kurikulu studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 2018. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Specifics of problem learning situations in primary Science instruction. In Mezinárodní konference výzkumu a vzdělávání EARLI-JURE 2017. 2017. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Interakce mezi učitelem a žáky při analyzování problémově orientované učební úlohy: mikroanalýza (An interaction between teacher and pupils during the analysis of a problem-oriented task: A microanalysis). In XV. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku: Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu. 2016. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. An interaction between teacher and pupils during the analysis of a problem-oriented task. In ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers. 2016. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Výukové situace rozvíjející kompetenci k řešení problémů: teoretický model jako východisko pro analýzu výuky (Learning situations that develop a problem-solving competence: a theoretical model as a base for an instruction analysis). Pedagogika. 2016, vol. 66, No 5, p. 530-548. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2016.248. URL info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza and Petr KNECHT. Analýza problémově orientovaných výukových situací ve výuce přírodovědy (Analysis of problem-oriented learning situations in primary Science instruction). Orbis Scholae. Karolinum, 2016, vol. 10, No 2, p. 93-115. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2017.4. URL info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza and Petr KNECHT. Kam se vytratil problém? Srovnání vybraných charakteristik problémových úloh na 1. a 2. stupni ZŠ. In Škola a její křižovatky, 22. konference České pedagogické společnosti. 2015. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza and Petr KNECHT. Analýza fází řešení problémové učební úlohy ve výuce přírodovědy (The phases implemented in problem-solving tasks in Science instruction at Czech primary schools). In XXIII. konference ČAPV: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. 2015. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. The phases implemented in problem-solving tasks in Science instruction at Czech primary schools. In ECER 2015: Education and Transition - Contributions from Educational Research. 2015. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza and Veronika LOKAJÍČKOVÁ. Learning Tasks in Science Instruction and Textbooks in the Czech Republic: A Comparative Review of Research Methods. In ECER 2014. 2014. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Analýza výukových situací rozvíjejících kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy na 1. stupni ZŠ (Analysis of Learning Situations Developing the Problem-solving Competence in Primary Science Instruction). In XXII. konference ČAPV: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. 2014. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Analýza výukových situací rozvíjejících kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy: návrh výzkumného nástroje (Analysis of Learning Situations Developing the Problem-solving Competence in Primary Science Instruction: a Research instrument Design). In Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky. 2014. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Analýza výukové situace z hlediska potenciálu rozvíjení kompetence k řešení problémů (Analysis of a learning situation by its potential to develop the problem-solving competence). In XX. konference ČPdS 2013. 2013. info
 • ČEŠKOVÁ, Tereza. Učební úlohy rozvíjející kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy (Learning Tasks in Science Instruction Developing the Problem-Solving Competence). In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 157-170. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 33. ISBN 978-80-210-6677-9. info

2020/08/13


Životopis: Mgr. Tereza Češková, Ph.D. (učo 209756), verze: čeština(1), změněno: 13. 8. 2020 12:04, T. Češková