Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Základní informace
 • Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. - narozen ve Vysokém Mýtě, bydliště: Brno
Pracoviště
 • Institut výzkumu inkluzívního vzdělávání
  Pedagogická fakulta (MU), Poříčí 31a, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent (Specializace: Oftalmopedie, Low vision, Odstraňování bariér ve veřejném prostoru)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021-2022:
  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví: Akreditovaný kvalifikační kurz: Zrakový terapeut, akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č.j. MZDR 4701/2020/-6/ONP
 • 2015:
  Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita: Doktorský studijní program Speciální pedagogika,obor: Speciální pedagogika
 • 2012:
  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR: Specializace pedagogických pracovníků na výuku prostorové orientace zrakově postižených, akreditováno MŠMT pod č.j. 18567/2011-25-481 - SONS
 • 2011:
  Lékařská fakulta, Masarykova univerzita: Obor/specializace: Optometrie (magisterská státní zkouška z lékařských, přírodovědeckých a pedagogických oborů)
 • 2009:
  Lékařská fakulta, Masarykova univerzita: Obor/specializace: Optometrie (bakalářská státní zkouška)
Přehled zaměstnání
 • 2015 - doposud:
  Institut výzkumu inkluzívního vzdělávání Pedagogická fakulta (MU), Poříčí 31a, 603 00 Brno (Funkce: odborný asistent)
 • 2018 - 2021:
  Rektorát MU - Poradenské centrum, Brno (Funkce: Garant studijní úspěšnosti pro PdF MU), projekt MUNI 4.0
 • 2013 - 2015:
  Institut výzkumu inkluzívního vzdělávání Pedagogická fakulta (MU), Poříčí 31a, 603 00 Brno (Funkce: asistent)
 • 2011 - 2012:
  Katedra speciální pedagogiky - Pedagogická fakulta (MU), Poříčí 9, 603 00 Brno (Funkce: asistent)
Pedagogická činnost
 • Základy speciální pedagogiky - Oftalmopedie
 • Oftalmologie
 • Intervence a provázení u dospělých a seniorů se zrakovým postižením I.
 • Intervence a provázení u dospělých a seniorů se zrakovým postižením II.
 • Funkční vidění
 • Strategie u osob se zrakovým postižením
 • Intervence u osob se zrakovým postižením
 • Specializace - oftalmopedie
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky
Výzkumné, rozvojové a podpůrné projekty
 • Projekty:
 • 2020 - 2022: Hlavní řešitel projektu Erasmus + KA2 na MU: Alliance of Universities to Reinforce teacher training curricula to Outcast Radicalism and promote equality in Asian societies - AURORA (610297-EPP-1-2019-1-IN-EPPKA2-CBHE-JP)
 • 2019 - 2021: Člen realizačního týmu projektu Erasmus + KA2: Access To Universities for Persons with Disabilities - ATU (2019-1-BG01-KA203-062530)
 • 2019 - 2021: Člen realizačního týmu projektu TAČR: Bariéry v inkluzi a jejich překonávání - implementace v prostředí českých základních škol(TL02000064)
 • 2021: Hlavní řešitel projektu: Metodologické a prezentační dovednosti kandidátů Ph.D. zaměřujících se na výzkum vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/B/1332/2020)
 • 2020: Hlavní řešitel projektu: Rozvoj metodologických a prezentačních dovedností doktorských studentů zaměřujících se na výzkum inkluze (MUNI/B/1299/2019)
 • 2019: Hlavní řešitel projektu: Vhodné strategie výzkumu v oblasti společného a speciálně pedagogického vzdělávání (MUNI/B/1418/2018)
 • 2018: Hlavní řešitel projektu: Nové strategie ve speciálně pedagogickém výzkumu (MUNI/B/1188/2017)
 • 2017 - 2020: Spoluřešitel projektu OPVVV: Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole (Kvalita v inkluzi žáků se SVP) (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872)
 • 2017: Spoluřešitel projektu: Výzkum ve speciální pedagogice v přehledových a případových studiích (MUNI/B/1418/2016)
 • 2016 - 2018: Hlavní řešitel projektu na MU: Erasmus+ Klíčová akce 3: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů: 2015-2951/001-001: Developing programs for Access of disadvantaged groups of people and Regions to higher Education
 • 2015 - 2018: Spoluřešitel projektu na MU: Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů: 2015-1-PL01-KA204-016407: Integration through Education. Innovative methods of family assistantship as a tool of the equlization of opportunities of families at risk of social exclusion
 • 2014: Hlavní řešitel projektu MUNI/FR/0141/2014: MODERNIZACE A ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY CELÉ SEKCE OFTALMOPEDICKÝCH PŘEDMĚTŮ A JEJICH NAVÁZÁNÍ NA PRAXI
 • 2013: Hlavní řešitel projektu FRVS/348/2013: Rozvoj a zkvalitnění výuky předmětu Základy speciální pedagogiky - oftalmopedie
 • 2011 - 2013: Člen výzkumného týmu v kat. D4 Výzkumného záměru MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání; řešitel prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
 • 2013: Člen realizačního týmu specifického výzkumu MUNI/B/0748/2012 Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání (CEIV); řešitel PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
 • 2013: Člen realizačního týmu specifického výzkumu MUNI/A/0709/2012 Intervence pro inkluzi ve vzdělávání (IIV); řešitel doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
 • 2012: Člen realizačního týmu specifického výzkumu MUNI/A/0886/2011 Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (IVZVSDP); řešitel doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
 • 2012: Člen realizačního týmu specifického výzkumu MUNI/B/0889/2011 Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy (CEIV); řešitel PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2022 Spojená škola internátna, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Levoča, Slovensko - Mezinárodní setkání zrakových terapeutů (26.5.-28.5. 2022)
 • 2021 Stáže k rozvoji praktických dovedností v oblasti Low vision a Zrakové terapie - Dětská oční klinika FN Brno, Oddělení nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny v Brně, Binocular - Centrum dětské oftalmologie Litomyšl, Centrum zrakových vad Praha, Ordinace MUDr. Anny Zobanové
 • 2020 Binocular - Centrum dětské oftalmologie, Litomyšl (25.8. 2020)
 • 2018 University of Haifa, Haifa, Izrael (20. 6. - 23. 6. 2018, Erasmus+/KA3: 2015-2951/001-001)
 • 2018 Gordon Academic College, Haifa, Izrael; Sapir Academic College, Ashkelon, Izrael (8. 4. - 13. 4. 2018, Erasmus+/KA3: 2015-2951/001-001)
 • 2017 Ilia State Univesity, Tbilisi, Gruzie (22. 11. - 23. 11. 2017, Erasmus+/KA3: 2015-2951/001-001)
 • 2017 Shota Meskhia State Teaching Univesity of Zugdidi, Zugdidi, Gruzie (18. 6. - 22. 6. 2017, Erasmus+/KA3: 2015-2951/001-001)
 • 2016 University of Telavi, Telavi, Gruzie (20. 11. - 24. 11. 2016, Erasmus+/KA3: 2015-2951/001-001)
 • 2016 Achva Academic College, Arugot, Israel (20. 6. - 23. 6. 2016, Erasmus+/KA3: 2015-2951/001-001)
 • 2016 Universdade de Murcia, Murcia, Španělsko (14. 2. - 19. 2. 2016, Erasmus+/KA3: 2015-2951/001-001)
 • 2014 Spojená škola internátná a Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postižené v Levoči, Levoča, Slovensko (4.6. - 6.6. 2014, MUNI/FR/0141/2014)
 • 2013 University od Applied Sciences, Jyväskylä, Finsko (4 měsíce, LLP Erasmus)
 • 2012 University of Applied Sciences, Jyväskylä, Finsko (1 týden, Teacher mobility programe, Erasmus)
 • 5. 11. 2013 – 13. 11. 2013: Quest Vision Care Speciality Lab, Largo, USA
 • 7. 1. 2013 – 10. 5. 2013: JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä, LLP Erasmus, FIN
Univerzitní aktivity
 • Rada vysokých škol - za PdF MU (od 2021 - dosud)
 • Akademický senát MU - Komora akademických pracovníků (2021 - dosud), Legislativní komise AS MU
 • Akademický senát PdF MU - Komora akademických pracovníků (volební období 2021 - dosud), Ekonomická komise - předseda, Legislativní komise
 • Akademický senát MU - Komora akademických pracovníků (2020-2021); Ekonomická komise AS MU (2020-2021)
 • Akademický senát PdF MU - Komora akademických pracovníků (volební období 2018 - 2021); Ekonomická komise - předseda (2018 - 2021), Legislativní komise - člen (2018 - 2021)
 • Akademický senát PdF MU - předseda AS (volební období 2015 - 2017)
 • Akademický senát MU (volební období 2012 - 2014, 2017)
 • Rada vysokých škol (2010 - 2011)
 • Komise pro přípravu dlouhodobého záměru MU 2011-2015
 • Akademická senát MU (2008 - 2011)
 • Akademický senát LF MU (2006 - 2011), Legislativní komise AS LF
 • Rada vysokých škol, Komise pro sociální a ekonomické záležitosti SKRVŠ (2010 - 2011)
Další vzdělávání, externí odborné aktivity
 • 2021 Když barvy pomáhají číst - Terapie vizuálního stresu, webinář
 • 2020 Možnosti a přínos logoterapie pro pracovníky v pomáhajících profesích – uvedení do problematiky - Diecézní charita Brno
 • 2020 Montessori pedagogika I - přirozené vzdělávání, vzdělávací program akreditován MŠMT pod č. MSMT-24601/2018-1-770 - Montessori Morava, o.p.s.
 • 2019 Komplexní péče - seminář Mezioborové spolupráce - Ortoptická diagnostika a léčba u dětí se specifickou poruchou učení - oční optika LK
 • 2018 školení Komunikace s klienty v obtížné situaci - Modrá linka
 • 2018 školení Řešení konfliktů v komunikaci III - Pedagogická fakulta MU
 • 2018 - dosud: člen Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno
 • 2017 školení Řešení konfliktů v komunikaci - Pedagogická fakulta MU
 • 2017 školení Krizová intervence v praxi - Diecézní charita Brno
 • 2016 školení Základy statistiky pro analýzu dat - ACREA ČR
 • 2015 - dosud: Viceprezident Společenstva českých optiků a optometristů
 • 2015 - dosud: Předseda redakční rady odborného časopisu Česká oční optika
 • 2013 Odstraňování architektonických bariér, vzdělávací program akreditovaný MPSV pod č. 2011/0670-PC/SP/PP - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
 • 2013 Refraction and Low Vision Course - Lions Ophtalmology Educational Centre in Prague
 • 2012 Kurz Aplikace mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví ICF (dle WHO)
 • 2012 Kurz komunikace se zrakově postiženými - Masarykova univerzita - Teiresiás
 • 2012 Kurz projektového řízení - PREFEKT (prvek efektivity výzkumu) - Masarykova univerzita
 • 2009 Kurz projektového řízení - práce týmů - Akademické centrum studentských aktivit
 • 2008 Kurz projektového řízení I. - základní kurz - Akademické centrum studentských aktivit
 • 2008 Komunikace a argumentace I., II. - Akademické centrum studentských aktivit
Konference, ocenění odbornou komunitou
 • 8th European Conference on Psychology and Visual Impairment, Prague, Czech Republic (2021) - Aktivní účast: Accessibility of Czech Primary Schools for Students with Visual Impairment
 • VIII. Olomoucké speciálně pedagogické dny (2020) - Aktivní účast: Přístupnost základních škol jako důležité podpůrné opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Mezinárodní konference ICOLLE (2019) - Aktivní účast: Fyzická přístupnost základních škol v kontextu inkluzivního vzdělávání
 • VI. Olomoucké speciálně pedagogické dny (2018) - Beneš, Vrubel: Výhody digitálních lup pro slabozraké, nácvik a rehabilitace klientů se zrakovým postižením
 • Inclusive Education (2017, Tbilisi) - Aktivní účast: Accessibility of Colleges for Students with Special Educational Needs; Integration through Education
 • V. Olomoucké speciálně pedagogické dny (2017) - Aktivní účast: Komparace přístupů k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice, Izraeli a Gruzii; Výběr vhodného typu korekční pomůcky při rehabilitaci jedinců se zrakovým znevýhodněním
 • III. Olomoucké speciálně pedagogické dny (2015) - Aktivní účast: Význam determinant inkluzivního vzdělávání pohledem ředitelek a ředitelů běžných škol
 • II. Olomoucké speciálně pedagogické dny (2014) - Aktivní účast: Terénní mapování ve speciální pedagogice
 • II. Olomoucké speciálně pedagogické dny (2014) - Aktivní účast: SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL. Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením
 • Konference Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého - Optofest 13 (2013) - Aktivní účast: Zrakové postižení a intaktní společnost
 • 6. Symposium Internationale Heil - und Sondernpädagogik (2013) - Aktivní účast: Přístupnost galerií pro osoby se zrakovým postižením
 • Onerva (Finland) (2013) - Přednáška: Bariéry pro osoby se zrakovým postižením v ČR
 • Konference Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého - Optofest 12 (2012) - Aktivní účast: Baréry veřejného prostoru pro osoby se zrakovým postižením
 • Konference studentů DSP Speciální pedagogika PdF MU (2012) - Aktivní účast: Školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením
 • Přednáška na odborném akreditovaném školení Telč 2012, pořádaném v rámci celoživotního vzdělávání Optometristů. Téma přednášky:Technologické prostředky ke kompenzaci zrakové vady u těžce slabozrakých a prakticky nevidomých klientů
 • 55. Studentská vědecká konference LF MU - 1. místo v sekci nelékařských oborů
 • 2. Celostátní studentská konference Optometrie (2011) - Aktivní účast: Revoluce ve výrobě brýlových čoček
 • 1. Celostátní studentská konference Optometrie (2010) - Hlavní organizátor
Vybrané publikace
 • VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA and Nicol DOSTÁLOVÁ. Improving functional vision through training based on principles of behaviour analysis. Journal of Exceptional People. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2021, vol. 10, No 18, p. 61-74. ISSN 1805-4978. Odkaz na časopis info
 • DOSTÁLOVÁ, Nicol, Martin VRUBEL and Petr KACHLÍK. Syndrom počítačového vidění – projevy a možnosti předcházení (Computer vision syndrome – symptoms and prevention). Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, vol. 160, 2-3, p. 88-92. ISSN 0008-7335. Odkaz na časopis - ke stáhnutí po přihlášení info
 • BENEŠ, Pavel, Martin VRUBEL, Šárka HLUBOCKÁ and Kateřina MALÁ. Jednoduché vyšetření zraku u dětského pacienta (Simple eye examination in a child patient). Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2020, vol. 21, No 3, p. 152-155. ISSN 1213-0494. Odkaz na časopis info
 • BENEŠ, Pavel, Karel PANČOCHA and Martin VRUBEL. Přehled oftalmologie pro pomáhající profese (An overview of ophthalmology for assisting professions). 1st ed. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických profesí, 2020. 126 pp. ISBN 978-80-7013-603-4. info
 • ŘEHULKA, Pavel, Martin VRUBEL, Tomáš NEŽÁDAL and Milan BRÁZDIL. Socioekonomické dopady bolestí hlavy - příčiny a možnosti ovlivnění (Socio-economic impact of headache disorders - reasons and improvement possibilities). CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Praha: CZECH MEDICAL SOC, 2020, vol. 83, No 5, p. 499-503. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2020499. Odkaz na článek info
 • JÁGEROVÁ, Nora and Martin VRUBEL. Kľúčové komponenty sociálnej interakcie medzi jednotlivcom s viacnásobným postihnutím a jeho interakčným partnerom (Key Elements of the Social Interaction among a Person with Multiple Disabilities and his Interaction Partner). Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, roč. 8, No 1, p. 76-87. ISSN 2585-7363. Webová adresa odkazující na text článku. info
 • BENEŠ, Pavel, Zuzana STŘÍTESKÁ and Martin VRUBEL. Výhody a využitelnost barevných fólií ve speciálně pedagogickém procesu. (Color Files Benefits and Utility in Special-Educational Process). Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, vol. 8, No 2, p. 111-126. ISSN 2585-7363. Odkaz na časopis info
 • TANNENBERGEROVÁ, Monika, Petr FUČÍK, Karel PANČOCHA and Martin VRUBEL. Evaluation of School Inclusion: Mission (Im)possible. 1st ed. Münster: Waxmann Verlag GmbH, 2018. 161 pp. ISBN 978-3-8309-3771-5. info
 • BENEŠ, Pavel and Martin VRUBEL. Výhody digitálních lup, nácvik a rehabilitace klientů se zrakovými disabilitami (Advantages of Digital Magnifiers, Training and Rehabilitation of Clients with Sight Disabilities). Rehabilitácia. Bratislava: Liečreh s.r.o., 2018, vol. 55, No 4, p. 215-219. ISSN 0375-0922. info
 • VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ and Nora JÁGEROVÁ. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 pp. ISBN 978-80-210-8456-8. info
 • VRUBEL, Martin, Věra LINHARTOVÁ and Pavel BENEŠ. Komparace přístupů k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice, Izraeli a Gruzii. (Comparison of approaches for people with special educational needs at universities in the Czech republic, Israeli and Georgia.). In V. Olomoucké speciálně pedagogické dny. 2017. info
 • VRUBEL, Martin. Integration through Education - support for disadvantaged families. In Inclusive Education: Research, Learning, Teaching and Student Support. 2017. info
 • VRUBEL, Martin. Accessibility of Colleges for People with Disabilities. In Inclusive Education: Research Learning, Teaching and Student Support. 2017. URL info
 • BENEŠ, Pavel and Martin VRUBEL. Oftalmologie pro speciální pedagogy (Ophthalmology for students of special education). 1st ed. Brno: Paido, 2017. 92 pp. ISBN 978-80-7315-264-2. info
 • VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ and Nora JÁGEROVÁ. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 pp. ISBN 978-80-210-8456-8. URL info
 • VRUBEL, Martin. Význam determinant inkluzivního vzdělávání pohledem ředitelek a ředitelů běžných škol (The importance of determinant of inclusive education through directors of normal schools). In III. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2015. program a bulletin příspěvků info
 • VRUBEL, Martin. Přehledové studie II. - příprava přehledové studie (Peer Review Study II. - preparation of peer review). 2015. info
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením (Facilitators and barriers of school and social inclusion of people with visual impairment). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 pp. ISBN 978-80-210-8022-5. info
 • VRUBEL, Martin, Filip CHVÁTAL and Karel PANČOCHA. Odstraňování bariér veřejného prostoru jako předpoklad bezpečného pohybu osob se zrakovým postižením (Removing barriers to public space as a precondition for the safe movement of people with visual impairment). Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2013, vol. 23, No 3, p. 229-242. ISSN 1211-2720. info
 • VRUBEL, Martin. Schopnost samostatného pohybu jako předpoklad sociální inkluze osob se zrakovým postižením – role vzdělávacích zařízení (Ability of Independent Movement as Prerequisite of Social Inclusion of Persons with Visual Impairment). In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. p. 157-168. ISBN 978-80-7315-236-9. info
 • VRUBEL, Martin. Možnosti školní a sociální inkluze u jedinců se zrakovým postižením (Possibilities of School and Social Inclusion of Individuals with Visual Impairments). In Pančocha, K. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 152-157. ISBN 978-80-210-5663-3. info

2022/06/10


Životopis: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (učo 214871), verze: čeština(1), změněno: 10. 6. 2022 10:47, M. Vrubel