Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Kachlík, nar. 23. září 1966, Brno, okr. Brno-město
Pracoviště
 • Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky
  Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
  Poříčí 9
  Brno 60300
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1985-1991: Lékařská fakulta MU v Brně, obor Všeobecné lékařství, titul MUDr.
 • 1998-2005 Lékařská fakulta MU Brno, obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, státní doktorská zkouška. Disertační práce Informační zdroje a metody primární protidrogové prevence, titul Ph.D.
 • 2012 Pedagogická fakulta MU Brno, obor Speciální pedagogika. Habilitační práce Analýza drogové scény na MU Brno, titul doc.

  Semináře a kursy
 • kurs vysokoškolské pedagogiky organizovaný MU Brno
 • 8 kursů pořádaných Státním zdravotním ústavem Praha a zaměřených na prevenci a terapii rizikových forem chování
 • kurs "Internet v prevenci závislostí" organizovaný IKEM Praha a CECHE Washington
 • mezinárodní seminář "Advocacy-účinné prosazování opatření ke kontrole tabáku" organizovaný IKEM Praha a CECHE Washington
 • kurs "Vzdělávání speciálních pedagogů v informačních technologiích pro žáky se specifickými potřebami" organizovaný Univerzitou Karlovou v Praze
 • seminář Rady Evropy "Unterrichten ohne auszugrenzen", LG-Nr. 208169, Staatliche Akademie Donaueschingen, Spolková republika Německo
 • odborný seminář "Adaptace a implementace evaluačního modelu primárně preventivních programů Lions-Quest-SFA Skills for Adolescence" organizovaný Českou lékařskou komorou
 • kurs "Gambling-patologické hráčství", Centrum IES, Brno
 • získání certifikátu Národního centra distančního vzdělávání o úspěšném absolvování kursu pro pracovníky distančního vzdělávání (tutor, autor, organizátor a administrátor), reg. č. 464/2006
 • absolvování programu celoživotního vzdělávání Úvod do distančního vzdělávání 1 a 2 organizovaného Západočeskou univerzitou v Plzni, ev.č. ZČU-ÚCV 2490/2007 a ZČUÚ-ÚCV 2484/2007
 • kurs GCK a panelová diskuse k projektu NETAD, Klinika adiktologie 1. LF UK Praha
 • workshop Měření znalostí a dovedností, garant FSS MU, Brno
 • seminář "I hodné děti berou drogy-Specifika péče o děti s drogovými závislostmi", garant Administrativní a školicí centrum Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno
 • od r. 2011 každoroční účast na konferenci Open Space věnované e-learningu, pořádá FI MU Brno
 • od r. 2013 každoroční účast na konferencích studentů DSP Speciální pedagogika, pořádá KSIP PdF MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 1991-1992: Ošetřovna Zahraničního školicího institutu Vojenské akademie Brno, posádkový lékař
 • 1992-2000: Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, asistent II
 • 2000-2013: Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, odborný asistent, od r. 2012 docent
 • 2014-2017: Institut výzkumu školy a zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, docent, zástupce vedoucího institutu
 • 2017-dosud: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, docent
Pedagogická činnost
 • odborný garant medicínsky zaměřených předmětů bakalářských a magisterských studijních programů speciální pedagogiky a celoživotního vzdělávání
 • výuka medicínsky zaměřených předmětů Základy zdravotních nauk, Pediatrie, Psychiatrie, Základy adiktologie, Neurologie, Základy geriatrie, Zdravotní prevence a epidemiologie, Vybraná témata ochrany a podpory veřejného zdraví na PdF MU
 • výuka předmětů na LF MU - Preventivní lékařství, Nutriční epidemiologie
 • výuka předmětu Školní hygiena a prevence na Mendelově univerzitě v Brně
 • výuka předmětu Pediatrie na PdF UK Praha
 • konzultant, školitel a oponent závěrečných, bakalářských, diplomových, rigorosních a disertačních prací studentů PdF MU
 • řešitel a spoluřešitel projektů zaměřených na primární prevenci drogových závislostí, monitoring drogové scény, peer-programy, rizikové chování, informační zdroje a ICT v primární prevenci
 • člen oborové rady doktorského studijního programu oboru Pedagogika a Speciální pedagogika na PdF UK Praha
 • člen programové rady studijních programů Speciální pedagogika, Special Education na PdF MU
 • člen a předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studijního programu na PdF MU ve studijních oborech Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ
 • předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na PdF MU v programech Pedagogika, Speciální pedagogika, Specializace v pedagogice, Učitelství pro střední školy a Učitelství pro základní školy
 • předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na PdF MU v programu CŽV v oborech Speciální pedagogika, Doplňující pedagogické studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky a Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace speciální pedagogiky
 • člen zkušební komise pro závěrečné zkoušky na PdF MU v programu CŽV na PdF MU v oboru Specializace
 • člen zkušební komise pro závěrečné zkoušky na PdF MU v programu CŽV pro obory Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurs, Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurs, Asistent behaviorálního analytika - akreditovaný kvalifikační kurs
 • externí člen komise pro státní rigorosní zkoušky na PdF UP v Olomouci, studijní programy Učitelství pro ZŠ a Učitelství pro SŠ
 • odborný garant kursu KTVVkZ PdF MU Zdravotník zotavovacích akcí
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na problematiku drogových závislostí (vč. alkoholismu, tabakismu a behaviorálních závislostí), rizikového chování, na monitoring drogové scény, peer-programy, informační zdroje a moderní technologie v primární prevenci. Svou účastí v projektech se podílí na šíření poznatků ze zájmových oblastí do pedagogické teorie a praxe. Publikováním a aktivním vystupováním na konferencích, seminářích, přednáškách a dalších akcích v domácím i zahraničním prostředí zajišťuje šíření získaných poznatků a zkušeností z vědeckovýzkumné činnosti především směrem k odborné veřejnosti.
  Jako spoluřešitel se zapojil do výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století (MSM0021622421) a výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM 0021622443).

  Výběr nejvýznamnějších projektů:
 • Spoluřešitel výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století (MSM0021622421). Řešitel na MU: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (PdF MU). Poskytovatel MŠMT. 2005-2011.
 • Spoluřešitel výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443). Řešitel na MU: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (PdF MU). Poskytovatel MŠMT. 2007-2013.
 • Spoluřešitel projektu Význam speciální pedagogiky při podpoře a efektivním vzdělávání žáků v inkluzivním prostředí základní školy (MUNI/A/1332/2019). Řešitel na MU: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., období řešení: 1/2020 — 12/2020, GA MU.
 • Spoluřešitel projektu Role speciální pedagogiky v prostředí inkluzivního školského prostředí(MUNI/A/1432/2018). Řešitel na MU: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D., období řešení: 1/2019 — 12/2019, GA MU.
 • Spoluřešitel projektu Zohledňování speciálních vzdělávacích potřeb žákyň a žáků základní školy(MUNI/A/1151/2017). Řešitel na MU: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., období řešení: 1/2018 — 12/2018, GA MU.
 • Spoluřešitel projektu Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu (MUNI/A/1183/2016). Řešitel na MU: PhDr. Radka Horáková, Ph.D. Období řešení: 1/2017 -12/2017, GA MU.
 • Spoluřešitel projektu Podpora žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání (MUNI/A/0989/2015). Řešitel na MU: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Období řešení: 1/2016-12/2016, GA MU.
 • Spoluřešitel projektu Současné trendy v pojetí a realizaci inkluzivního vzdělávání v ČR a na PdF MU se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/A/1169/2014). Řešitel na MU: PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D. Poskytovatel: Masarykova univerzita/Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). Období řešení: 1/2015 - 12/2015.
 • Spoluřešitel projektu Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti (MUNI/A/0801/2013). Řešitel na MU: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Poskytovatel: Masarykova univerzita/Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). Období řešení: 1/2014 - 12/2014.
 • Spoluřešitel projektu Intervence pro inkluzi ve vzdělávání (MUNI/A/0709/2012). Řešitel na MU: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Poskytovatel: Masarykova univerzita/Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). Období řešení: 1/2013 - 12/2013.
 • Spoluřešitel projektu Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/A/0886/2011). Řešitel na MU:doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Poskytovatel: Masarykova univerzita/Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). Období řešení: 1/2012 - 12/2012.
 • Spoluřešitel projektu Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Zaměření na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/A/1007/2009). Řešitel na MU: doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (PdF MU). Poskytovatel MU (specifický výzkum, program rektora). 1/2010 - 12/2010.
 • Řešitel výzkumu Problematika virtuálních drog ve vzorku studentů Masarykovy univerzity (MUNI/41/012/2009). Poskytovatel MU (specifický výzkum, program rektora). 1/2009 - 12/2009.
 • Řešitel výzkumu Problematika patologických závislostí v populační skupině osob s tělesným postižením - pilotní studie (MUNI/41/002/2008). Poskytovatel MU (specifický výzkum, program rektora). 1/2008 - 12/2008.
 • Řešitel výzkumu Deskripce drogové scény na MU v Brně a návrh preventivních opatření. Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora (MUNI/41/V 05/2007). Poskytovatel MU (specifický výzkum, program rektora). 1/2007 - 12/2007.
Akademické stáže
 • 2001: týdenní stáž a přednášková činnost na Psychiatrické klinice a LF UK v Bratislavě, SR, zaměřeno na prevenci a léčbu závislostí
 • 2002: týdenní pobyt, lektorství a přednášková činnost v rámci Socratec/Erasmus, Donaueschingen, Staatliche Akademie Donaueschingen. Unterrichten ohne auszugrenzen, Spolková republika Německo
 • 2004: 3denní studijní pobyt s účastí na semináři Přechod mezi školou a povoláním z pohledu propojování (Übergang Schule - Beruf aus der Sicht der Vernetzung), konáno v rámci česko-bádensko-würtemberské spolupráce v oboru speciální pedagogika (Equal) BBW (Berufsbildungswerk Waiblingen), 14.-16.6.2004, Stuttgart a Waiblingen, Spolková republika Německo
 • 2005: týdenní pobyt a přednášková činnost v rámci mobility učitelů Socrates/Erasmus, Jyväskylä Polytechnic, VTEC (Vocational Teacher Education College), Dept. of Social and Health Care, Finsko
Univerzitní aktivity
 • odpovědná osoba za PdF MU v Brně pro poskytování první pomoci v rámci §132a, odst. 6 a §133, odst. 1h, pověřen děkanem fakulty
 • zapojení do skupiny e-learningu na MU v systému Mood-link-a
 • příprava přijímacího řízení do následného magisterského studia na KSIP PdF MU, garant oboru
 • člen dílčí komise k hodnocení fakultních výzkumných grantů PdF MU zaměřených na speciálněpedagogickou problematiku
 • člen Etické komise výzkumu na MU
 • redakce sborníků z konferencí Kalokagathia-fórum výchovy ke zdraví, Benešov u Prahy
 • redakce monografií a sborníků s výsledky specifického výzkumu z oblasti etopedie a výchovy ke zdraví
 • konzultant projektů využívajících kvantitativní výzkumné strategie
Mimouniverzitní aktivity
 • člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, sekce pro preventivní medicínu
 • člen výboru Sekce pro podporu zdraví dětí a mládeže při Společnosti hygieny a komunitní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • člen výboru SAAD (Společnosti pro alergické a astmatické děti)
 • expert pro projekt "Návrh Národního programu výzkumu a vývoje a způsobu jeho realizace" (NPOVaV) AV ČR, obory "Zdravotnictví" a "Informační technologie a komunikace"
 • zapojení do projektu Ministerstva zdravotnictví ČR a Lékařského informačního centra H.E.L.P. (Hlavní evidence léčebné péče v ČR) v oblasti protidrogové primární prevence
 • člen pracovní skupiny pro terciární protidrogovou prevenci při Odboru zdravotnictví Magistrátu města Brna
 • člen občanského sdružení Instantní astronomické noviny, sídlo Hvězdárna, Kraví hora 2, 61600 Brno
 • člen ATEE (Associatìon for Teacher Education in Europe), ATEE Secretariat Rue de la Concorde 60 1050 Brussels-BELGIUM
 • člen SOPHE (Society for Public Health Education), 10 G St, NE Suite 605,Washington, DC 20002, USA
 • člen SSA (Society for Study of the Addiction), 19 Springfield Mount,Leeds, LS2 9NG, UK
 • externí lektor a konzultant firmy OKDriver v oblasti patologických závislostí a jejich prevence
 • externí lektor vzdělávací společnosti DESCARTES v oblasti sociálně patologických jevů a jejich prevence
 • člen redakční rady časopisu LLL (LifeLong Learning), vydávaného Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 5 / 613 00 Brno
Ocenění vědeckou komunitou
 • člen výboru Sekce pro podporu zdraví dětí a mládeže při Společnosti hygieny a komunitní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • člen výboru SAAD (Společnosti pro alergické a astmatické děti)
 • redakce sborníků z konferencí Kalokagathia-fórum výchovy ke zdraví, Benešov u Prahy li>redakce monografií a sborníků s výsledky specifického výzkumu z oblasti etopedie a výchovy ke zdraví
 • člen redakční rady časopisu LLL (LifeLong Learning), vydávaného Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 5 / 613 00 Brno, od r. 2017
 • vyžádaná přednáška na 1. konferenci Výchova ke zdraví a aktivní životní styl, JČU České Budějovice, 2013
 • vyžádaná přednáška na 2. konferenci Výchova ke zdraví a aktivní životní styl, JČU České Budějovice, 2015
 • člen vědeckého výboru 1. mezinárodní vědecké konference "Výchova ke zdraví a aktivní životní styl", JČU České Budějovice, 2013
 • člen vědeckého výboru 2. mezinárodní vědecké konference „Výchova ke zdraví a aktivní životní styl“, JČU České Budějovice, 2015
 • člen vědeckého výboru vědecké konference "70 ve zdraví" pořádané pod záštitou děkana PdF MU při příležitosti 70. výročí založení PdF MU. Návaznost na výzkumný záměr Škola a zdraví pro 21. století (MSM0021622421), PdF MU, Brno, 2016
 • člen vědeckého výboru vědecké konference "Život ve zdraví" pořádané pod záštitou děkana PdF MU. Návaznost na výzkumný záměr Škola a zdraví pro 21. století (MSM0021622421), PdF MU, Brno, 2017
 • vyžádaná přednáška na XIII. konferenci studentů DSP Speciální pedagogika Vhodné strategie ve speciálně pedagogickém výzkumu, PdF MU, Brno, 2019
Vybrané publikace
 • KACHLÍK, Petr. Prevence rizikového chování závislostního typu na vybraných středních školách (Prevention of Risky Addictive Behavior at Selected Secondary Schools). In ADAMEC, P., ŠIMÁNĚ. M., KOVÁŘOVÁ, E. (Eds.). Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019. Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. p. 116-134. ISBN 978-80-7509-702-6. Odkaz ke stažení elektronické verze sborníku info
 • KACHLÍK, Petr and Táňa VAŘACHOVÁ. Názory středoškoláků na vegetariánství (Opinions of high school students for vegetarianism). Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis s.r.o., 2020, roč. 75, No 3, p. 71-75. ISSN 1211-846X. Odkaz na číslo časopisu s publikací na webu info
 • KACHLÍK, Petr. Dědičnost závislostního chování a možnosti jeho včasného odhalování (Inheritance of addictive behavior and the possibilities of its early detection). In BĚLÍK, M. (ed). Sborník referátů ze semináře Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí konaného v České Skalici ve dnech 22. – 24. 5. 2018. 1st ed. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2019. p. 91-99. ISBN 978-80-86303-53-6. info
 • KACHLÍK, Petr. Prevention of risky addictive behavior at selected secondary schools. In BENDOVÁ, A., ŠIMÁNĚ, M. (Eds.). Abstract Proceedings. 11th International Scientific Conference ICOLLE 2019. 2019. ISBN 978-80-7509-673-9. info
 • KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ and Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování (Educational attitudes towards children at risk, children with behavioural problems and children with behavioural disorders). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 199 pp. ISBN 978-80-210-9379-9. Čítárna Munispace info
 • KACHLÍK, Petr. The Impact of Modern Information and Communication Technologies on the Behaviour of Adolescents with Psychiatric Diagnoses. In HOLINKOVÁ, M., ADÁMKOVÁ, L. (Eds.). Life in Health 2019: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 5 – 6 September 2019. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. p. 11-33. ISBN 978-80-210-9484-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9484-2019. Odkaz na publikaci na MuniSpace info
 • KACHLÍK, Petr and Irena LEBEDOVÁ. Mapping the Health Education Knowledge of Primary School Pupils in the Czech Republic. In HOLINKOVÁ, M., ADÁMKOVÁ, L. (Eds.). Life in Health 2019: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 5 – 6 September 2019. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. p. 137-151. ISBN 978-80-210-9484-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9484-2019. Odkaz na publikaci na MuniSpace info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ and Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role (Here we are! Case studies in special needs education - special educator and his role). Brno: Masarykova univerzita, 2019. 250 pp. ISBN 978-80-210-9562-5. info
 • KACHLÍK, Petr. Vznik a řešení výskytu školní fobie u žáků základní školy (The Occurence of School Phobias in Elementary School Pupils: Origin and Solutions). In ŠIMÁNĚ, M., DANIELOVÁ, L. (eds.). Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. p. 157-179. ISBN 978-80-7509-569-5. info
 • KACHLÍK, Petr. Fobické stavy ve školním prostředí (Fobic states in the school environment). 1st ed. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb TUKE, 2018. 9 pp. ISBN 978-80-553-3203-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Rizika moderních způsobů komunikace pro žáky základní školy (Risks of modern ways of communication for elementary school pupils). 1st ed. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb TUKE, 2018. 10 pp. ISBN 978-80-553-3203-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Ústavní výchova jako příležitost k novému začátku (Institutional education as an opportunity for a new one beginning). 1st ed. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb TUKE, 2018. 10 pp. ISBN 978-80-553-3203-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Charakteristika práce metodiků prevence na středních školách v metropoli (Characteristics of the methodist' of prevention work on secondary schools in the metropolis). 1st ed. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb TUKE, 2018. 10 pp. ISBN 978-80-553-3203-1. info
 • KOPEČNÝ, Petr, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Karel ČERVENKA, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Petr KACHLÍK, Jana MAGEROVÁ, Ivana MÁROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Věra VOJTOVÁ and Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Reflexe speciálních vzdělávacích potřeb v edukačním procesu (Reflection of Special Educational Needs in the Educational Process). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 150 pp. ISBN 978-80-210-9206-8. info
 • KACHLÍK, Petr and Irena LEBEDOVÁ. Analysis of Morbidity at a Selected Elementary School of Mainstream Education. In KRKOŠKOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L. (Eds). Life in Health 2018: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 6–7 September 2018. 1st Ed. Brno: Masaryk University, 2018. p. 58-74. ISBN 978-80-210-9178-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9178-2018. Odkaz na soubor s publikací info
 • KACHLÍK, Petr. Opinions of Secondary School Students on Vegetarianism. In KRKOŠKOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L. (Eds). Life in Health 2018: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 6–7 September 2018. 1st Ed. Brno: Masaryk University, 2018. p. 75-114. ISBN 978-80-210-9178-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9178-2018. Odkaz na soubor s publikací info
 • KOPEČNÝ, Petr, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Karel ČERVENKA, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Petr KACHLÍK, Jana MAGEROVÁ, Ivana MÁROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Věra VOJTOVÁ and Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Reflexe speciálních vzdělávacích potřeb v edukačním procesu (Reflection of Special Educational Needs in the Educational Process). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 150 pp. ISBN 978-80-210-9206-8. info
 • KACHLÍK, Petr. Holistické pojetí zdraví (Holistic approach to health). In KORNATOVSKÁ Z., KUKAČKA, V. (eds.). Výchova ke zdraví a zdravý životní styl. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference. první. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017. p. 23-36. ISBN 978-80-7394-565-7. info
 • KACHLÍK, Petr. Lidské biorytmy a jejich význam (Human biorhythms and their importance). Tělesná kultura. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, vol. 40, No 1, p. 23-32. ISSN 1211-6521. doi:10.5507/tk.2017.001. URL info
 • KACHLÍK, Petr. Názory a postoje vzorku žáků základní školy k omamným a psychotropním látkám a k preventivním aktivitám (Opinions and attitudes of elementary school pupils sample to narcotic and psychotropic substances and to preventive activities). In ČECH, T., KRAJČÍKOVÁ, L., ŠIMÁNĚ, M. (eds). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017. Proceedings of International Scientific Conference ICOLLE 2017. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. p. 134-148. ISBN 978-80-7509-503-9. info
 • KACHLÍK, Petr and Irena LEBEDOVÁ. Faktory, které negativně ovlivňují zdraví žáků základních škol (Factors, which have a negative effect on primary school pupils’ health). In PROCHÁZKOVÁ, L. (ed). Život ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.–8. září 2017. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 135-151. ISBN 978-80-210-8875-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8875-2017. info
 • KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ and Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování (Educational attitudes towards children at risk, children with behavioural problems and children with behavioural disorders). první. Brno: MU, 2017. 199 pp. ISBN 978-80-210-8916-7. URL info
 • KACHLÍK, Petr. Analýza rizikových faktorů životního stylu žáků základní školy (Analysis of risk factors of the of primary school pupils' lifestyle). In KACHLÍK, P., VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. (eds). Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 97-120. ISBN 978-80-210-8916-7. URL info
 • KACHLÍK, Petr. Životní styl a pohled vzorku žáků mladšího školního věku na výhody a nebezpečí spojené s moderními komunikačními technologiemi (Lifestyle and the View of a Sample of Primary School Pupils on the Benefits and the Risks Associated to Modern Communications Technologies). In HLAĎO, P. (Ed.). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. p. 182-197. ISBN 978-80-7509-426-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Problematika rizika látkových závislostí u vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity (The issue of the substance dependency risk among a sample of full-time students at Masaryk University). In TKÁČOVÁ, R., HORENSKÝ, M. (eds). Teoreticko-praktické pohľady na problémy súčasnej spoločnosti. Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. 1st ed. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2016. p. 91-96. ISBN 978-80-553-2590-3. info
 • KACHLÍK, Petr. Problematika rizika nelátkových závislostí u vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity (The issue of the non-substance addictions risk among a sample of full-time students at Masaryk University). In TKÁČOVÁ, R., HORENSKÝ, M. (eds). Teoreticko-praktické pohľady na problémy súčasnej spoločnosti. Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. 1st ed. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2016. p. 97-103. ISBN 978-80-553-2590-3. info
 • KACHLÍK, Petr. Využití biorytmů ke zefektivnění pedagogického procesu (Biorhythms use to streamline the teaching process). In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. p. 107-120. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016. URL info
 • KACHLÍK, Petr. Rozhovory s pěti metodiky prevence na vybraných pražských středních školách (Interviews with five methodists of prevention at selected high schools in Prague City). In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. p. 151-162. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016. URL info
 • KACHLÍK, Petr. Addictive Behavior of Full-time Students at Masaryk University and Options in its Prevention. první. Brno: MU, 2016. 185 pp. ISBN 978-80-210-8514-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8515-2016. info
 • KIMÁKOVÁ, Tatiana and Petr KACHLÍK. Prevence patologických závislostí v univerzitním prostředí (Prevention of pathological addictions in the university environment). In OCHABA, R. (ed.). Prevencia najčastejšie sa vyskytujúcich chronických neinfekčných ochorení. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 39. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu. první. Bratislava: Ústav verejného zdravotníctva SR, 2016. p. 122-127. ISBN 978-80-7159-228-0. info
 • KACHLÍK, Petr and Tatiana KIMÁKOVÁ. Omamné a psychotropní látky v univerzitním prostředí (Narcotic and psychotropic substances in the university environment). In OCHABA, R. (ed.). Prevencia najčastejšie sa vyskytujúcich chronických neinfekčných ochorení. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 39. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu. první. Bratislava: Ústav verejného zdravotníctva SR, 2016. p. 128-133. ISBN 978-80-7159-228-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Postoje žáků základní školy k návykovým látkám a k prevenci drogových závislostí (Attitudes of primary school pupils to addictive substances and prevention of drug addiction). In KACHLÍK, P., ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. et al. (eds.). Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. první. Brno: MU, 2016. p. 65-80. ISBN 978-80-210-8509-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Působení ústavní výchovy na děti z nepodnětného rodinného prostředí (Effect of institutional care on children from non-stimulating family environment). In KACHLÍK, P., ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. et al. (eds.). Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. první. Brno: MU, 2016. p. 99-131. ISBN 978-80-210-8509-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Addictive Behavior of Full-time Students at Masaryk University and Options in its Prevention. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 186 pp. ISBN 978-80-210-8515-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8515-2016. info
 • KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO and Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování (Inclusion as a way to prevent the development of behavioural problems). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 174 pp. ISBN 978-80-210-8509-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Analýza případových studií dívek umístěných ve výchovném ústavu (Case Studies Analysis Girls Placed in Educational Institution). In Česko-slovenská pediatrie, SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s medzinárodnou účasťou, Košice, 4.-6.6.2015, červen 2015, S1/70, s. 63. 2015. ISSN 0069-2328. info
 • KACHLÍK, Petr. Vzdělávání školních metodiků prevence a realizace programů primární prevence na vybraných školách v teritoriu hlavního města Prahy (Training the school prevention methodists and realization primary prevention programs in selected schools in the territory of the capital city of Prague). In DANIELOVÁ, L., SCHMIED, J. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2015. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. p. 270-280. ISBN 978-80-7509-287-8. info
 • KACHLÍK, Petr. Analýza chování s rysy závislosti a primární prevence u prezenčních studentů Masarykovy univerzity (Analysis of Behavior with Features of Addiction and Primary Prevention for Full-time Students at Masaryk University). LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, vol. 5, No 3, p. 45-74. ISSN 1805-8868. Kachlík - článek Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání , 2015, roč. 5, č. 3, s. 45-74 info
 • BUCHTOVÁ, Veronika, Tomáš ČECH, Karel ČERVENKA, Martina DAMIANOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Petr KACHLÍK, Ivana KOLIBOVÁ, Viktor KRIŽO, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MATOCHOVÁ, Lucie NOVÁČKOVÁ, Jan OLBERT, Hana PAVLÍČKOVÁ, Tereza PETINISOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Pavlína PŘIBYLOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Adéla TICOVÁ and Věra VOJTOVÁ. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii (The Factors of Resiliency in 3P Intervention as a Concept of Inclusive Strategies in Education of Children with Special Behavioural Difficulties/Disorders). první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 303 pp. ISBN 978-80-210-8131-4. info
 • KACHLÍK, Petr. Výskyt návykových látek substančního typu ve vysokoškolském prostředí - ohlédnutí (Occurence of Habit-forming Substances in Academic Background - a Review). In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. p. 98-151. ISBN 978-80-210-8139-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Vybrané sociálně patologické jevy u dívek v prostředí výchovného ústavu (Selected Social Pathologies among Girls in an Educational Institution). In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. p. 152-165. ISBN 978-80-210-8139-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Možné ohrožení virtuálními drogami a jinými nelátkovými závislostmi ve vysokoškolském prostředí - ohlédnutí (Possible Exposure to Virtual Drugs and Other Non-substantial Addictions in Academic Background - a Review). In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. p. 166-213. ISBN 978-80-210-8139-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Názory vysokoškolských studentů na využívání primární prevence závislostního chování - ohlédnutí (Opinions University Students in the Use of Primary Prevention of Addictive Behavior - a Review). In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. p. 214-246. ISBN 978-80-210-8139-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Sonda do rizikové konzumace alkoholu a její prevence u vzorku žáků dvou brněnských středních škol (Probe into Risk Alcohol Consumption and its Prevention among a Sample of Students of Two High Schools in Brno). In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. p. 247-267. ISBN 978-80-210-8139-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Výskyt kyberšikany ve vzorku žáků základních a středních škol v oblasti Třebíčska (The Incidence of Cyberbullying in a Sample of Pupils at Elementary and High Schools in Třebíč). In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. p. 268-278. ISBN 978-80-210-8139-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Pilotní šetření mapující znalosti o poskytování první pomoci a prevenci úrazů na vybraných středních odborných školách (A Pilot Survey Mapping Knowledge of First Aid and Accident Prevention at Selected Secondary Vocational Schools). In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. p. 279-287. ISBN 978-80-210-8139-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Studenti Masarykovy univerzity a návykové látky charakteru substancí (Students of Masaryk University and addictive substances). In TKÁČOVÁ, R., RAČKOVÁ, M. Spoločne proti drogám. Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou. 1st ed. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb, Technická univerzita v Košiciach, 2014. p. 28-50. ISBN 978-80-553-1732-8. info
 • KACHLÍK, Petr. Riziko nelátkových závislostí u studentů Masarykovy univerzity (The risk of non-substance addictions among students of Masaryk University). In TKÁČOVÁ, R., RAČKOVÁ, M. Spoločne proti drogám. Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou. 1st ed. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb, Technická univerzita v Košiciach, 2014. p. 51-63. ISBN 978-80-553-1732-8. info
 • KACHLÍK, Petr and Tatiana KIMÁKOVÁ. Studenti Masarykovy univerzity a prevence závislostního chování (Students of Masaryk University and prevention of addictive behavior). In TKÁČOVÁ, R., RAČKOVÁ, M. Spoločne proti drogám. Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou. 1st ed. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb, Technická univerzita v Košiciach, 2014. p. 64-76. ISBN 978-80-553-1732-8. info
 • KACHLÍK, Petr. Problematika závislostního chování dívek umístěných ve výchovném ústavu (The problem of addictive behavior of girls placed in an educational institution). In 6. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2014. 2014. info
 • KACHLÍK, Petr. Potenciálně rizikové chování studentů Masarykovy univerzity a jeho prevence (Potentially risky behavior of Masaryk University students and its prevention). In KOZOŇ, A. et al. (eds.). Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. 1st ed. Trenčín: Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR, 2014. p. 271-292. ISBN 978-80-89533-12-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Karel ČERVENKA, Kristýna BALÁTOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Pavlína JUNOVÁ, Petr KACHLÍK, Kristýna KEHAROVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Radka PROKOPOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Paulína RADIMÁKOVÁ, Marie ROUČKOVÁ, Monika RŮŽIČKOVÁ, Radka SKOŘEPOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Jana VRASPÍROVÁ and Petra ZLATUŠKOVÁ. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování (Intervention for inclusion for children with behavioral disorders difficulties). první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 pp. ISBN 978-80-210-7610-5. info
 • KACHLÍK, Petr. Pití alkoholu, černé kávy a kouření u prezenčních studentů Masarykovy univerzity (Drinking alcohol, coffee and smoking among full-time Masaryk University students). In DANIELOVÁ, L., LINHARTOVÁ, D., SCHMIEDOVÁ, K. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013. 1st ed. Křtiny: Mendelova univerzita v Brně, 2013. p. 241-252. ISBN 978-80-7375-825-7. info
 • TIRPÁKOVÁ, Michaela, Tatiana KIMÁKOVÁ and Petr KACHLÍK. Nutrition from the point of view of health as a basis of prevention againrt oncological diseases. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J. Contemporary Trends in Education for Health. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 213-223. ISBN 978-80-210-6316-7. info
 • KACHLÍK, Petr. Problematika patologických závislostí a jejich primární prevence v univerzitním prostředí (Issue of pathological addictions and primary prevention of them in the university environment). In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J. Současné trendy výchovy ke zdraví. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 295-326. ISBN 978-80-210-6316-7. info
 • KACHLÍK, Petr. Postoje a znalosti vzorku žáků druhého stupně základní školy o konzumaci alkoholu (Attitudes and knowledge of the sample of students in primary school about alcohol consumption). In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J. Současné trendy výchovy ke zdraví. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 327-357. ISBN 978-80-210-6316-7. info
 • KACHLÍK, Petr. Pohled učitelů na závislostní chování (Teachers Perspective on Addictive Behaviour). In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 85-102. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • KACHLÍK, Petr. Užívání legálních drog ve vzorku studentů Masarykovy univerzity (Legal Drug Use in a Sample of Students of Masaryk University). In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 187-202. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • KACHLÍK, Petr. Kalokagathie 2011 - Fórum výchovy ke zdraví XIV (Kalokagathia 2011 - Health Education Forum XIV). Kachlík, Petr (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 799 pp. ISBN 978-80-210-5800-2. info
 • KACHLÍK, Petr. Protidrogová výchova In KOTULÁN, J. a kol. (eds.) Zdravotní nauky pro pedagogy (Education against drug abuse). 3rd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 9 pp. ISBN 978-80-210-5763-0. info
 • ŠIMŮNEK, Jan and Petr KACHLÍK. Vybrané kapitoly z první pomoci In KOTULÁN, J. a kol. (eds.) Zdravotní nauky pro pedagogy (Selected chapters from the first aid). 3rd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 8 pp. ISBN 978-80-210-5763-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Addictive substances, the risks of abuse and possible prevention. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 43 pp. Elektronický učební text. Elektronický učební text v anglickém jazyce o problematice patologických závislostí info
 • KACHLÍK, Petr. Možnosti prevence závislostního chování ve školním prostředí (Possibilities of Addictive Behaviour Prevention in a School Environment). In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational Needs of Children at Risk for and with Behavioural Disorders. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 139-160. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • KACHLÍK, Petr and Tatiana KIMÁKOVÁ. Sonda do životního stylu žáků základní školy před jejich vstupem na střední školu (Probe into the lifestyle elementary school pupils before they enter high school). In SZÁRAZOVÁ, M., KAVCOVÁ, E., JANUŠOVÁ, T. Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi-VII. 1st ed. Martin: JLF UK v Martine, 2011. p. 47-55. ISBN 978-80-88866-93-0. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Virtuální drogy ve vzorku studentů Masarykovy univerzity Brno (Virtual drugs in a sample of students at Masaryk University in Brno). In KACHLÍK, P. Kalakogathie - Fórum výchovy ke zdraví XIII. 1st ed. Brno: MU, 2011. p. 302-317. ISBN 978-80-210-5436-3. info
 • KACHLÍK, Petr. Kalakogathie - Fórum výchovy ke zdraví XIII (Kalakogathia-Forum Health Education XIII). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 769 pp. ISBN 978-80-210-5436-3. info
 • KACHLÍK, Petr. Rizikové chování žáků základní školy a středoškolských studentů při práci s počítačem a s internetem (Risky behavior of elementary school pupils and high school students working with computers and internet). In ŘEHULKA, E., JANDA, M. (eds.) ANOTACE příspěvků 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2. info
 • KACHLÍK, Petr. Postoje a znalosti vzorku žáků druhého stupně základní školy o konzumaci alkoholu (Attitudes and knowledge of the sample of students in primary school about alcohol consumption). In ŘEHULKA, E., JANDA, M. (eds.) ANOTACE příspěvků 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2. info
 • KACHLÍK, Petr. Rizika související s využitím moderních informačních a komunikačních technologií ve vzorku žáků základních škol a středoškolských studentů (The risks associated with the use of modern information and communication technologies in a sample of primary school pupils and high school students). In LINHARTOVÁ, D., DANIELOVÁ, L., MÁCHAL, P. Sborník z mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2011. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. p. 102-116. ISBN 978-80-7375-535-5. info
 • KACHLÍK, Petr and Tatiana KIMÁKOVÁ. Vliv pohybové aktivity žáků základní školy na jejich rizikové chování (Effect of primary school pupils physical activity on their risky behaviour). In KATRENIAKOVÁ, Z., RAJNIČOVÁ-NAGYOVÁ, I. (eds.). 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou Posilňovanie systému verejného zdravotníctva - zborník príspevkov. 1st ed. Košice: EQUILIBRIA, 2011. p. 183-193. ISBN 978-80-89284-92-4. info
 • KACHLÍK, Petr. Mapování drogové scény, aktivit a úrovně protidrogové prevence na Masarykově univerzitě (Mapping of the drug scene, activities and levels of drug prevention at the Masaryk University). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 343 pp. ISBN 978-80-210-5724-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Soubor metodických listů k podpoře primární protidrogové prevence ve školním prostředí (Set of methodological sheets to support primary prevention in the school environment). 1st ed. Praha: RAABE, 2011. 60 pp. VAŇKÁTOVÁ, E. et al. (eds.) Co dělat, když…. ISSN 1804-5537. info
 • NIGUTOVÁ, Monika, Tatiana KIMÁKOVÁ and Petr KACHLÍK. Disruption of social bonds as a cause of delinquency of adolescents. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Education and Healthcare. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2011. p. 233-242. ISBN 978-80-210-5721-0. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Výskyt nových forem závislostního chování ve vzorku studentů Masarykovy univerzity (The incidence of new forms of addictive behavior in a sample of students at Masaryk University). In ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21 Studie k výchově ke zdraví. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 307-324. ISBN 978-80-210-5722-7. info
 • KACHLÍK, Petr. Pilotní projekt zaměřený na mapování výskytu závislostního chování ve vybraném vzorku osob s tělesným postižením (A pilot project aimed at mapping the occurrence of addictive behavior in a sample of persons with motor disability). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. (eds.). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 111-133. ISBN 978-80-210-5709-8. info
 • KACHLÍK, Petr. Risk behavior among elementary school pupils and high school students while working with computers and the internet. In ŘEHULKA, E., SOLLÁROVÁ, E. et al. (eds.). HEALTH EDUCATION: CZECH-SLOVAK EXPERIENCES. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2011. p. 189-208. ISBN 978-80-210-5723-4. info
 • KACHLÍK, Petr. Prevence kouření na 2. stupni ZŠ, projekt DDD. In ŽALOUDÍKOVÁ, I., HRUBÁ, D., ROTREKLOVÁ, I., ŘEZÁČ, J., KACHLÍK, P., ČECH, T. (eds.) Normální je nekouřit-V. díl pro 5. třídu základní školy. Program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let) [CD-ROM]. (Smoking prevention in the primary school, the Project DDD). 1st ed. Brno: PdF a LF MU, 2011. 2 pp. ISBN 978-80-7392-176-7. info
 • KACHLÍK, Petr. Tuzemské a zahraniční zdroje primární prevence ve škole. In ŽALOUDÍKOVÁ, I., HRUBÁ, D., ROTREKLOVÁ, I., ŘEZÁČ, J., KACHLÍK, P., ČECH, T. (eds.) Normální je nekouřit-V. díl pro 5. třídu základní školy. Program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let) [CD-ROM] (Domestic and foreign sources of primary prevention in school). 1st ed. Brno: PdF a LF MU, 2011. 4 pp. ISBN 978-80-7392-176-7. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. New and old tasks of ergonomics at basic school. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 317-332. ISBN 978-80-210-5259-8. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Výskyt nových forem závislostního chování ve vzorku studentů Masarykovy univerzity (The incidence of new forms of addictive behavior in a sample of students at Masaryk University). In ŘEHULKA, E. (Ed.). Anotace referátů ze 6. Mezinárodní vědecké konference Škola a zdraví pro 21. století. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Zkušenosti a názory studentů Masarykovy univerzity na virtuální drogy (Experiences and views of Masaryk University students on Virtual Drugs). In LINHARTOVÁ, D., MÁCHAL, P. DANIELOVÁ, L. (Eds.) ICOLLE 2010: Sborník z mezinárodní vědecké konference. 1st ed. Brno: KONVOJ, 2010. p. 123-137, 236 pp. ISBN 978-80-7302-154-2. info
 • HAVELKOVÁ, Marie and Petr KACHLÍK. Speciální požadavky chronicky nemocných žáků na kvalitu školního prostředí (Special requirements of chronically ill children in quality school environment). Speciální pedagogika. Praha: UK v Praze, 2010, roč. 20, No 2, p. 114-121. ISSN 1211-2720. info
 • KACHLÍK, Petr and Tatiana KIMÁKOVÁ. Rizikové momenty životného štýlu žiakov a študentov. 1. časť. (Risk moments lifestyle pupils and students. Part I.). Bedeker zdravia. Bratislava: RE-PUBLIC s.r.o., 2010, roč. 6, No 5, p. 68-69. ISSN 1337-2734. info
 • KACHLÍK, Petr and Tatiana KIMÁKOVÁ. Rizikové momenty životného štýlu žiakov a študentov. 2. časť. (Risk moments lifestyle pupils and students. Part II.). Bedeker zdravia. Bratislava: RE-PUBLIC s.r.o., 2010, vol. 6, No 6, p. 42-43. ISSN 1337-2734. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. The attitudes and opinions of pupils at three selected schools in the South Moravian Region on the issue of pathological addiction. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experiences. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 311-332. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Study of a segment of people with physical disabilities, focusing on dependency behavior. In Řehulka, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21. Health Education: International Experiences. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 333-356. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • KACHLÍK, Petr and Radek KLECH. The probe into the university drug scene in Slovenia and its comparison with the situation in the Czech Republic. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experiences. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 291-310. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Sonda do segmentu osob s tělesným postižením zaměřená na závislostní chování (Study of a Segment of People with Physical Disabilities, Focusing on Dependency Behavior). In ŘEHULKA, E. (ed.). Škola a zdraví pro 21. století. Výchova ke zdraví: mezinárodní zkušenosti. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 321-342. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • KACHLÍK, Petr and Radek KLECH. Sonda do vysokoškolské drogové scény ve Slovinsku a její srovnání se situací v České republice (The Probe into the University Drug Scene in Slovenia and its Comparison with the Situation in the Czech Republic). In ŘEHULKA, E. (ed.). Škola a zdraví pro 21. století. Výchova ke zdraví: mezinárodní zkušenosti. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 281-299. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • KACHLÍK, Petr. Role psa (nejen) v humánní medicíně (The Role od Dog in Human Medicine). In ŘEHULKA, E. (ed.). Škola a zdraví pro 21. století. Výchova ke zdraví: mezinárodní zkušenosti. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 401-414. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Informovanost školních dětí v Brně o poruchách výživy (Awareness of school children in Brno on nutritional disorders). 1st ed. Brno: Anabell, 2009. 5 pp. Zpravodaj Anabell, 2009, roč. 4, č. 21, s. 6-10. URL info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Evaluation of the primary antidrug prevention of Masaryk University students. In ŘEHULKA, E. et al. (Ed.). School and Health 21: Topical Issues in Health Education. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009. p. 195-207. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Implementation of Minimal preventive programme in primary and secondary school conditions. In ŘEHULKA, E. et al. (Ed.). School and Health 21: Topical Issues in Health Education. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009. p. 209-217. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Possibilities of primary prevention of addictions in conditions of primary and secondary school. In BÉREŠOVÁ, A., ŠRAMKA, M. (Eds.). Quality of Life and Health-IV. 1st ed. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o., 2009. p. 375-383. Kvalita života a zdravia. ISBN 978-80-89271-65-8. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Drug Scene Analysis at the Masaryk University in Brno. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (Eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1st ed. Brno: Pido Brno, 2009. 29 pp. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • KACHLÍK, Petr and Jiřina KÜHNELOVÁ. Drug Abuse During Pregnancy. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (Eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1st ed. Brno: Paido, 2009. 17 pp. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Pilot Programme of Primary Drug Abuse Focused on Higher Primary School Pupils in Risk. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V.(Eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1st ed. Brno: MU, 2009. 19 pp. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva, Drahoslava HRUBÁ, Irena ROTREKLOVÁ, Jaroslav ŘEZÁČ, Tomáš ČECH and Petr KACHLÍK. Normální je nekouřit. 5. díl (Non Smoking is a Norm. Volume 5). Brno: Masarykova univerzita, 2009. 104 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5021-1. info
 • KACHLÍK, Petr and Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2009. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 27 pp. ISBN 978-80-210-4996-3. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora." ("Description of Drug Scene at MU in Brno and Preventive Measures Proposal. Stage 3: Monitoring of preventive activities at MU and their support".). 1st ed. Brno: PdF MU, 2008. 66 pp. Výzkumná zpráva. info
 • ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK and Ilka VAĎUROVÁ. Questions about Education of Pupils Suffering from Chronic Disease or Another Grave Illness from The Parents Point of View-International Project TIMSIS. In Řehulka, Evžen et al. Social and Health Aspects of Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008. p. 221-239. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Tomáš JANÍK, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ and Pavel MENŠÍK. PARTICIPACE STUDENTA NA TVORBĚ INFORMAČNÍCH TEXTŮ PRO UČITELE, JE JEDNA Z FOREM, JAK ZKVALITNIT JEHO PROFESNÍ PŘÍPRAVU (The partnership of student on the creation of the information texts for teachers). In EFEKTIVITA A OPTIMALIZACE PŘÍPRAVY UČITELŮ. 1st ed. Praha: ČZU Praha, UKF Nitra, UK Praha, 2008. p. 105 - 111. ISBN 978-80-7399-459-4. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Marie HAVELKOVÁ and Petr KACHLÍK. Učitel, nadaný žák a jejich komunikace (Teacher, talented pupil and their communication). In UČITEL A NADANÝ ŽÁK. 1st ed. Brno: MSD s.r.o. Brno, 2008. p. 158 - 172. ISBN 978-80-7392-054-8. info
 • KACHLÍK, Petr and Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2008 (Programme Health 21 and Health Education). 1st ed. Brno: MU, 2008. 30 pp. ISBN 978-80-210-4677-1. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí (Masaryk University Students Point of View at Prevention of Pathological Addictions). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, 2008. p. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity (Habit-forming Substances, its Consuption, Attitudes and Opinions of Masaryk University Students). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008. p. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Petr KACHLÍK and Marie HAVELKOVÁ. Žáci druhého stupně základních škol v Brně a jejich informovanost o možných závislostech vznikajících na jídle (Pupils in the Second Grade of Primary Schools in Brno and their Foreknowledge of Possible Developing Food Addictions). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008. p. 54-65. ISBN 978-80-7392-077-7. info
 • JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Michael DOUBEK, Radan DOUBEK, Vít UNZEITIG and Petr KACHLÍK. Importance of Some Lymphocyte Subpopulations and Markers of Thrombocyte Activation in Preeclampsia and Gestational Hypertension. In Sen, C. PROCEEDINGS OF THE XXI EUROPEAN CONGRESS OF PERINATAL MEDICINE. 1st ed. 40128 BOLOGNA: MEDIMOND S R L, 2008. p. 195-198. ISBN 978-88-7587-482-7. URL info
 • KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Michal RAUS. Charakteristika klíčových momentů způsobu života žáků před vstupem na střední školu (Characteristics of crucial moments of lifestyle of pupils before entering high school). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 8: Firma a vzdělanostní kapitál. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2007. p. 30-39, 83 pp. ISBN 978-80-86633-90-9. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Deskripce drogové scény na MU v Brně a návrh preventivních opatření. Etapa 2: Realizace deskriptivní dotazníkové studie na MU (A Drug Scene Description at the Masaryk University Brno and Suggestion of Prevention Steps. Periode 2: A Realisation of Descriptive Study via Questionnaire at the Masaryk University). 1st ed. Brno: PdF MU, 2007. 96 pp. Výzkumná zpráva. info
 • KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Kateřina VRBECKÁ. Co vědí a jak se dívají na některé módní způsoby zdobení těla a jejich zdravotní rizika žáci druhého stupně základní školy (The knowledge of pupils in the second grade of primary school about certain trendy ways of decorating the human body and its health risks and how do children view it). Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, vol. 17, 1-2, p. 18-37. ISSN 1211-2720. info
 • KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Lenka PROCHÁZKOVÁ. Znalosti o problematice poruch příjmu potravy a možnosti jejich prevence u žáků na 2. stupni pěti brněnských základních škol (The knowledge of pupils in the second grade in five primary schools in brno about the problems of eating disorders and the possibilities of its prevention). Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, vol. 17, 1-2, p. 1-17, 18 pp. ISSN 1211-2720. info
 • HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Barbora KUŘECOVÁ, Jana ZAHRADNÍČKOVÁ, Aleš ROZTOČIL, Martin KUČERA and Petr KACHLÍK. ST analýza fetálního EKG u porodů plodů se zvýšeným rizikem intrapartální hypoxie. In Sborník abstrakt. XXIV. Konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, 19. – 20. 4. 2007, Pardubice. Pardubice: Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, 2007. info
 • KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Kateřina VRBECKÁ. The Knowledge of Pupils in the Second Grade of Primary School about Certain Ways of Decorating the Human Body and its Health Risks. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2007. p. 225-247, 904 pp. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK and Ilka VAĎUROVÁ. Issues of Education of Pupils with Chronic or Other Serious Disorders in Terms of a Teacher-International Project TIMSIS. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2007. p. 463-480. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Drugs, Future Doctors and Pedagogues at Masaryk University. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2007. p. 655-670. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Lenka PROCHÁZKOVÁ. Food Intake Disorders-Awarness and Prevention of Pupils of the Second School Year at Elementary Schools in Brno. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2007. p. 793-812. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • KACHLÍK, Petr and Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví (Programme Health 21 and Health Education). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 34 pp. ISBN 978-80-210-4369-5. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ and Pavel MENŠÍK. Diabetický žák ve třídě-manuál pro učitele ZŠ (Diabetic Pupil In Class - Handbook for Primary School Teachers). In Social and Health Aspects of Health Education. 1st ed. Brno: MSD s.r.o.,Brno, 2007. p. 241-256, 15 pp. Śchol and Healh 21. ISBN 978-80-7392-043-2. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Drogová scéna na MU po 10 letech (A Drug Scene at the Masaryk University Brno 10 Years after). In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1st ed. Brno: MSD a PdF MU, 2007. p. 18-19, 48 pp. ISBN 978-80-86633-98-5. info
 • KACHLÍK, Petr and Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Problematika podpory žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním (Support od Pupils with Chronic or Other Serious Illnesses). In VÍTKOVÁ, M. et al. (Eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I (Education of Pupils with Special Educational Needs I). 1st ed. Brno: Paido, 2007. p. 252-261. ISBN 978-80-7315-163-8. info
 • MUŽÍKOVÁ, Leona, Vladislav MUŽÍK and Petr KACHLÍK. Health Education in the School and Health 21 Layout. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (1) - Volume 1. 1. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury a Masarykova univerzita, 2006. p. 133-170. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Barbora KUŘECOVÁ, Aleš ROZTOČIL, Petr KACHLÍK and Jana ZAHRADNÍČKOVÁ. ST analýza fetálního EKG u předčasných porodů ve 30. - 36. týdnu těhotenství (ST Analysis of Fetal ECG in Premature Deliveries during 30th - 36th Week of Pregnancy). Česká gynekologie. Praha, 2006, 71/2006, No 3, p. 163-168. ISSN 1210-7832. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kateřina LEFNEROVÁ and Pavel MENŠÍK. Cytogenetika ve výuce budoucích učitelů (Cytogenetics in teachers training modification). In Didaktika v přírodovědných oborech EDUCO. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta, 2006. p. 16-22, 100 pp. EDUCO. ISBN 80-86561-28-3. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Tomáš MRÁČEK and Jitka REISSMANNOVÁ. PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZE SOMATOLOGIE - protokoly část I. (Somatology - Practical Schedules Part I). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2006. 120 pp. skripta. ISBN 80-210-4216-8. info
 • KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 1st part.). Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, vol. 41, No 1, p. 3-15. ISSN 0862-0350. info
 • KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. (A Pilot Interventionist Project for Elementary Schools called „Narcotics-Reason-Impact“ - Analysis of Results and Evaluation. 2nd Part.). Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, vol. 41, No 3, p. 129-144. ISSN 0862-0350. info
 • KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Sonda do drogové scény na 2 fakultách MU (The sample of the drug scene at two faculties of the Masaryk University). In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2006. Sekce 9: Firma v právním a sociálním prostředí. 1st ed. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2006. p. 21-39, 200 pp. ISBN 80-7302-113-7. info
 • HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Jana ZAHRADNÍČKOVÁ, Barbora KUŘECOVÁ, Aleš ROZTOČIL, Petr KACHLÍK, Martin KUČERA and Gabriel JELENEK. Význam ST-analýzy fetálního EKG při intrapartálním monitorování plodů s předpokládanou růstovou retardací. (Role of ST-Analysis of Fetal ECG in Intrapartal Fetus Monitoring with Presumed Growth Retardation). Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, vol. 71, No 4, p. 268-272. ISSN 1210-7832. info
 • JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Barbora KUŘECOVÁ, Aleš ROZTOČIL, Petr KACHLÍK and Martin KUČERA. ST Analysis of Fetal ECG versus intrapartal fetal pulse oximetry and cardiotocography during the preterm labour. (ST Analysis of Fetal ECG versus intrapartal fetal pulse oximetry and cardiotocography during the preterm labour). In XVIII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics. Kuala Lumpur Malaysia: FIGO, 2006. p. 53. info
 • KACHLÍK, Petr. Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání (Addictions problem at theUniversity Students and Possibilities of its Solution). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2005. p. 56-69, 144 pp. ISBN 80-7302-096-3. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK and Pavel MENŠÍK. METODY DETEKCE GENOTOXICKÝCH LÁTEK VE VÝUCE BUDOUCÍCH UČITELŮ NA PdF MU V BRNĚ (MODELS OF GENOTOXIC SUBSTANCES DETECTION IN STUDENT` STRAINING AT THE FACULTY OF EDUCATION, MASARYK UNIVERSITY IN BRNO). In 4th BIOLOGICAL DAYS/PROGRESS in BIOLOGY. 1st ed. Slovakia, Nitra: Univ. Const. Phil., Fac. Natur. Sci., Ed. Prírodovedec, č. 178. Nitra, Slovakia, 2005. p. 259 - 262. ISBN 80-8050-864-X. info
 • KACHLÍK, Petr, Vladislav MUŽÍK, Evžen ŘEHULKA, Marie HAVELKOVÁ and Leona MUŽÍKOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů (Current State of Health Education in Teachers Training.). In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Česká republika, Ostrava: Česká lékařská společnost J. E Purkyně., 2005. p. 13-20. ISBN 80-7329-107-X. info
 • KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část (A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 1.). Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, vol. 40, No 4, p. 193-221. ISSN 0862-0350. info
 • KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část. (A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 2.). Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, vol. 40, No 5, p. 259-282. ISSN 0862-0350. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK and Kateřina LEFNEROVÁ. MODEL PRACTICAL in GENOTOXICITY and MUTAGENICITY TESTING for STUDENTS of the FoE in BRNO. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21. 1st ed. Brno: Nakladatelství PAIDO Brno, 2005. p. 1171-1190. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • KACHLÍK, Petr, Hana DRLÍKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. PROJECT "MYSTERY OF HUMAN BODY". In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 1109-1130. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Jana KUBÁTOVÁ. Support of First Aid Teaching at the 1st Grade of Basic School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2005. p. 1091-1108. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK and Pavel MENŠÍK. Vybraná praktická cvičení z cytogenetiky ve výuce budoucích učitelů. (Practicals from cytogenetics in teachers training.). In Výchova ke zdraví I. 1st ed. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. p. 81 - 90, 9 pp. ISBN 80-210-3918-3. info
 • KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně (A description of drug scene and prevention of addictions at 6 faculties of MU in Brno). In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: ČLS JEP, 2005. p. 272-288. ISBN 80-7329-107-X. info
 • KACHLÍK, Petr. Osoby s drogovým problémem a ztráta práce (Persons with drug problem and job loss). In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: Repronis, 2004. p. 169-181. ISBN 80-7329-072-3. info
 • KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní projekt DDD (Drogy.-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy (A pilot project DRI (Drugs-Reason-Impact) focused on primary prevention of addictions at elementary school). Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, 2004, vol. 4, No 2, p. 136-153. ISSN 1213-3841. info
 • KACHLÍK, Petr. Suchtprävention als pädagogische Aufgabe der Schule (Prevetion of addictions - a pedagogic task for school). In Sasse, A., Vítková, M., Störmer, N. (Ed.) Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. Professionelle und disziplinäre Perspektiven. 1st ed. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2004. p. 315-322. ISBN 3-7815-1342-4. info
 • KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK, Magdalena KUBÍNIOVÁ, Lucie OGROCKÁ and Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany.Výsledky analytické retrospektivní studie u kuřáků marihuany a dvou srovnávacích souborů (kuřáci tabáku, nekuřáci) (Eating habit of marihuana smokers. Results of analytic retrospective study at marihuana smokers and 2 comparative files (tobacco smokers, non-smokres)). 1st ed. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004. URL info
 • KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMNEK. Prevence zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť - důležitý předpoklad zdravého životního stylu (A prevention of drug abuse at the students of secondary technical and vocational schols - a important condition of healthy lifestyle). In Sborník příspvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenní prosřtedí 2004 - Změny konkurenčního prostředí ped vstupem ČR do EU. Sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1st ed. Brno: KONVOJ, 2004. p. 32-56, 273 pp. ISBN 80-7302-081-5. info
 • KACHLÍK, Petr. Internet a zdravotně postižení (Internet and handicapped persons.). In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. rozš. vyd. Brno: PAIDO, 2004. p. 427-445, 464 pp. ISBN 80-7315-071. info
 • KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Primary Drug Prevention at the Second Level of Elementary Schools. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. A Collection from International Conference Teachers and Health. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2004. p. 529-541. ISBN 80-7315-093-X. URL info
 • ROZTOČIL, Aleš, Martin KUČERA, Petr KACHLÍK, Petr JANKŮ, Jan MIKLICA and Pavel VENTRUBA. The Decrease in Caesarean Section Rate Based on the Precise Diagnosis of the Fetal Oxygen Saturation by Means of Intraprtum Fetal Pulse Oximetry. In XIX European Congress of Perinatal Medicine. Internationa Proceedengs.Athens (Greece), October 14-16, 2004. Bologna, Italy: Antsaklis, A. Medimond-, 2004. p. 1-4. ISBN 88-7587-091-8. info
 • KACHLÍK, Petr, Halina MATĚJOVÁ and Jan ŠIMŮNEK. Prevence zneužívání návykových látek na základních školách. Projekt DDD: Drogy-Důvod-Dopad (Prevention of abuse of habit-forming substances at elementary schools. The project DDD: Drugs-Reason-Impact). Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2003, vol. 48, Suppl. 1, p. S33-S37. ISSN 1210-7840. info
 • KACHLÍK, Petr, Jana PAZDEROVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Problematika zneužívání návykových látek a šikany u dětí na 1. stupni ZŠ. BULLETIN NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY. Praha: nakl. START, 2003, IX/2003, No 3, p. 2 - 25. ISSN 1211-8834. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Petr KACHLÍK. Drogy u mladých nezaměstnaných (Drugs and young unemployed). In Firma a konkurenční prostředí. Brno: MZLU Provozně ekonomická fakulta, 2003. p. 63-78, 15 pp. ISBN 80-7157-703-0. info
 • KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť-výsledky tříleté studie (Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study). In Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. p. 379-404, 25 pp. ISBN 80-86669-02-5. info
 • KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study. In : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. p. 379-404. ISBN 80-86669-02-5. info
 • KACHLÍK, Petr, Magdalena KUBÍNIOVÁ, Halina MATĚJOVÁ and Jan ŠIMŮNEK. Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany (The boarding habits of marihuana smokers). Adiktologie. ČR: Sdružení SCAN, 2002, vol. 2, No 1, p. 10-21. ISSN 1213-3841. info
 • KACHLÍK, Petr. Drogová závislost-současný stav a výzkum. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: V Obzor, 2002, vol. 37, No 2, p. 111-116. ISSN 0862-0350. info
 • ROZTOČIL, Aleš, Martin KUČERA, Petr KACHLÍK and Pavel VENTRUBA. The Fetal Oxygen Saturation in Premature Labor Measured by Means of Intrapartum Fetal Pulse Oximetry. In Conference The Woman and Child Before, During and After Pregnancy. 1st ed. Rome: E.V. Cosmi, 2002. p. 349-354. ISBN B522R9091. info
 • KACHLÍK, Petr. Sucht und Drogen: Epidemiologie, Anzeichen, Entwicklung, Beratung und Vorbeugung. 1st ed. Brno: KSpP PdF MU v Brně, Council of Europe Strasburg (FR) a Staatliche Akademie Donaueschingen (BRD), 2002. 67 pp. Studijní materiály pro 98. Evropský seminář učitelů Unterrichten ohne auszugrenzen info
 • KACHLÍK, Petr and Jana PAZDERKOVÁ. Problematika zneužívání návykových látek a šikany u dětí na 1. stupni ZŠ (Drug abuse and chicane in children at primary schools). Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: V Obzor, 2002, vol. 37, 4-5, p. 233-260. ISSN 0862-0350. info
 • KACHLÍK, Petr and Božena ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ. Souvislost mezi nezaměstnaností, zdravotním stavem a užíváním drog (Relation between unemployment, health and drug abuse). In Sborník z mezinárodní konference Firma a konkurenční prostředí-Sekce 8. 1st ed. Brno: KONVOJ Brno, 2002. p. 23-46. ISBN 80-7302-038-6. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Petr KACHLÍK. Vztahy mezi nezaměstnanými a zneužíváním návykových látek II. Metodika a výsledky výzkumu. Alkoholizmus a drogové závislosti. (Relations between unemployment and habit - forming substantions abuse II. Methodic and results research. Alcoholism and habit-forming substantion abuse.). Bratislava: Obzor, 2002. Protialkoholický obzor. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Irena, Petr KACHLÍK and Marie HAVELKOVÁ. Syndrom týraného a zneužívaného dítěte - zmapování výskytu a příčin. (Mal-treated, abused and neglected child.). In XXIX. Ostravské dny dětí a dorostu - konference s mezinárodní účastí. 1st ed. Praha 2001: Státní Zdravotní ústav, Čs. lékařská společnost J. E. Purkyně, KHS Ostrava. Nakl. Repronis., 2001. p. 164-176. ISBN 80-86122-85-9. info
 • KACHLÍK, Petr. Prevence, učitelé a Internet (Prevention, teachers and Internet). In Učitelé a zdraví 3 - sborník ze 3. konference s mezinárodní účastí Učitelé a zdraví. 1st ed. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001. p. 233-243, 322 pp. ISBN 80-902653-7-5. info
 • KACHLÍK, Petr, Halina MATĚJOVÁ and Jan ŠIMŮNEK. Protidrogový preventivní program u žáků druhého stupně základní školy. In Sborník z konference s mezinárodní účastí - Ostravské dny dětí a dorostu. Praha: SZÚ Praha, 2001. s. 77-87. ISBN 80-86122-85-9. info
 • BUDÍKOVÁ, Marcela, Petr KACHLÍK and Jan ŠIMŮNEK. Internet a výchova ke zdraví. In Sborník ze zahraniční konference s mezinárodní účastí Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. Martin: JLF UK Martin, SR, 2001. p. 33-39. ISBN 80-88866-1. info
 • HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Kouření a já-výsledky edukačního programu (Smoking and Me - results of the educational programme). In Sborník ze zahraniční konference s mezinárodní účastí Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. Martin, SR: JLF UK Martin, 2001. p. 70-76. ISBN 80-88866-1. info
 • OURODA, Stanislav, Petr KACHLÍK and Jan ŠIMŮNEK. K hodnotové orientaci žáků středních odborných škol a učilišť. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: MZLU Brno, 2001, vol. 49, No 6, p. 211-215. ISSN 1211-8516. info
 • KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Irena BEDNÁŘOVÁ. Syndrom CAN je problémem i v české škole. (CAN Syndrome is a Problem in Czech School, too.). In Psychologické otázky adolescence, Ed. O. Řehulková a E. Řehulka. 1st ed. Brno: Psychologický ústav AV ČR, nakl. Albert Reprocentrum, Blansko., 2001. p. 87-102. ISBN 80-7326-001-8. info
 • ROZTOČIL, Aleš, Martin KUČERA, Petr KACHLÍK, Jan MIKLICA and Pavel VENTRUBA. The Contribution of Continual Fetal oxygen saturation (FSpO2) by means of intrapartum fetal pulse oximetry (IFPO) to the diagnosis od acute fetal hypoxia. Archives of Perinatal Medicine. Polsko, Krakow: Polish Society of Perinatal Medicine, 2001, vol. 7, No 3, p. 33-35. ISSN 1505-0548. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Petr KACHLÍK. Vztahy mezi nezaměstnaností a zneužíváním návykových látek I. Přehled údajů. Alkoholizmus a drogové závislosti. (Relation between unemployment and habit-forming substantions abuse I. Summary of datas. Alcoholism and drug dependences.). Bratislava: Obzor, 2001. Protialkoholický obzor. info
 • ROZTOČIL, Aleš, Jan MIKLICA, Martin KUČERA, Pavel VENTRUBA and Petr KACHLÍK. Vliv polohy rodičky v I.porodní době na kyslíkovou saturaci /SpO2/ matky a plodu a na krevní tlak matky (Effect of the Position of the Mother during the First Stage of Labor on Oxygen Saturation of the Mother /SpO2/ and Foetus and on the Blood Pressure of the Mother). Česká Gynekologie. Česká Republika: Česká Lékařská Společnost J.E.Purkyně, 2000, vol. 65, No 5, p. 298-301. ISSN 1210-7832. info
 • HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Program "Kouření a já" ovlivňuje žáky základních škol již po tři roky ("Smoking and me" programme influences for 3 years students of primary schools). Čs. Hygiena. Praha, 2000, vol. 45, No 1, 7 pp. ISSN 1210-7840. info
 • HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Influence of maternal active and passive smoking during pregnancy on birthweight in newborns. Central European Journal of Public Health. Praha: ČLS JEP, 2000, vol. 8, No 4, p. 249-252. ISSN 1210-7778. info
 • ROZTOČIL, Aleš, Jan MIKLICA, Pavel VENTRUBA, Martin KUČERA and Petr KACHLÍK. Vliv inhalace O2 matkou na hodnoty kyslíkové saturace rodičky /SpO2/ a plodu /FSpO2/ (Effect of Oxygen Inhalation by the Mother on Values of Oxygen Saturation of the Mother /SpO2/ and the Foetus /FSpO2/). Česká Gynekologie. Česká republika: Česká Lékařská Společnost J.E.Purkyně, 2000, vol. 65, No 6, p. 393-397. ISSN 1210-7832. info
 • HRUBÁ, Drahoslava, Petr KACHLÍK and Anna KLIMOVÁ. Poporodní výživa dětí kouřících a nekouřících matek (Post-partum nutrition of children of smoking and non-smoking mothers). Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1999, vol. 44, No 4, p. 204-213. ISSN 1210-7840. info
 • HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Konzum alkoholu a drog u školních dětí (Alcohol and drug consumption by schoolchildren). Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: V Obzor, 1999, vol. 34, No 3, p. 139-146. ISSN 0862-0350. info
 • KACHLÍK, Petr. Drogová scéna u studentů středních zemědělských škol a učilišť na Moravě (Drug scene in students of agricultural school in Morava). In Sborník z konference XXVII.Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Praha: Státní zdravotní ústav, 1999. p. 232-237. ISBN 80-7071-120-5. info
 • HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Budou v r.2000 na lékařské fakultě MU v Brně pouze nekouřící absolventi ? (Will only non-smoking graduates leave Medical Faculty, Masaryk University, Brno in 2000 ?). Alkohol a drogová závislosť. Bratislava: V-Obzor, 1998, vol. 33, No 4, p. 215-222. ISSN 0862-0350. info
 • HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Teaching medical students about smoking: Evaluation of the effects of a 7-year-period of education. Scripta Medica. Brno: LF MU, 1998, vol. 71, 2-3, p. 153-160. ISSN 1211-3395. info
 • HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Pregnancy, a great opportunity for smoking cessation. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1998, vol. 71, No 5, p. 321-328. ISSN 1211-3395. info
 • HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Smoking and me :an interventional pilot study about school children smoking behaviour. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1998, vol. 71, No 5, p. 329-338. ISSN 1211-3395. info
 • MATĚJOVÁ, Halina, Zuzana BRÁZDOVÁ and Petr KACHLÍK. Elixir M: Project focused on increasing calcium intake among czech children. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, vol. 71, No 8, p. 461-470. ISSN 1211-3395. info
 • KLIMOVÁ, Anna and Petr KACHLÍK. Breast-feeding awareness in the students of selected schools of nursing and the Brno medical faculty (Breast-feeding awareness in the students of selected schools of nursing and the Brno medical faculty.). Scripta Medica. Brno: LF MU Brno, 1998, vol. 71, 2-3, p. 125-134. ISSN 1211-3395. info
 • KACHLÍK, Petr and Jan ŠIMŮNEK. Brno-Medical students, habit-forming substances, and anti-drug consulting service. Scripta Medica. Brno: LF MU Brno, 1998, vol. 1971, No 5, p. 305-320. ISSN 1211-3395. info
 • KACHLÍK, Petr and Jan ŠIMŮNEK. Brno Medical students, habitual substances, and anti-drug consulting service. In Mechanisms in drug abuse and addiction translation to treatment. 1st ed. Brno: NIDA, 1998. p. 30. info
 • KACHLÍK, Petr and Jan ŠIMŮNEK. Zlepšení znalostí a postojů k návykovým látkám u studentů SZŠ v Brně (Improve knowledge and attitudes to habit-forming substances by nursing students in Brno). 1st ed. Brno: MU LF, 1998. 37 pp. info
 • KACHLÍK, Petr and Jan ŠIMŮNEK. Brněnští medici a návykové látky (Brno medical students, habit-forming drugs and anti - drug consultancy). In XXV. Ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: ČLS j. E. Purkyně, 1997. p. 233-245. info
 • HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Jak se liší kouřící děti od nekuřáků? (Difference between child smokers and non - smokers (results of Project Smoking and me)). Hygiena. 1997, vol. 42, No 4, p. 229-233. ISSN 1210-7840. info
 • HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Kdo kouří? (Who smokes?). In XXV. Ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: ČLS J. E. Purkyně, 1997. p. 223-232. info
 • KLIMOVÁ, Anna and Petr KACHLÍK. Kojení a jeho význam pro zdraví dětí (B). In Sborník z konference XXV.ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: ČLS J. E. Purkyně, 1997. p. 29-33. info
 • HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Konzumace kávy a frekvence poruch reprodukce (Coffee intake and the frequency of reproductive disorders). Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1997, vol. 77, No 10, p. 491-493. ISSN 0032-6739. info
 • NOVÁ, Eva, Drahoslava HRUBÁ and Petr KACHLÍK. Kuřáctví dospívajících a jeho souvislosti s jinými formami nežádoucího chování mládeže (Smoking among adolescents and associations with other forms of undesirable behaviour). Hygiena. 1997, vol. 42, No 4, p. 234-238. ISSN 1210-7840. info
 • HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Prevalence rizikových faktorů a poruch reprodukce v různých lokalitách České republiky (Prevalence of risk factors and reproductive disorders in women from different localities in the Czech Republic). Hygiena. 1997, vol. 42, No 4, p. 197-208. ISSN 1210-7840. info
 • RÍČNÝ, Drahoslav and Petr KACHLÍK. Self - Management of Bronchial Asthma - a chance for Cooperation between Speleotherapeutic Centers and the Medical care at Home. In Abstract Book Slovak Environmental Agency. Banská Bystrica: Slovak Environmental Agency, 1997. p. 83-86. info
 • HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Souvislost kuřáctví žen v reprodukčním věku s poruchami reprodukce (Relation between smoking in reproductive - age women and disorders in reproduction). Česká gynekologie. 1997, vol. 62, No 4, p. 191-196. ISSN 1210-7832. info
 • HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Kuřáctví pedagogů na základních školách (Smoking among teachers at the primary schools). Hygiena. 1996, vol. 41, No 4, p. 202-208. ISSN 1210-7840. info
 • HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Kuřáctví a poruchy reprodukce u žen - učitelek (Smoking and reproduction disorders in women teachers). Hygiena. 1996, vol. 41, No 3, p. 110-117. ISSN 1210-7840. info
 • KLIMOVÁ, Anna, Zuzana BRÁZDOVÁ and Petr KACHLÍK. Postoje brněnských žen ke kojení (Brno women attitude towards breastfeeding). Acta hygienica epidemiologica et microbiologica. 1996, příloha 7, p. 151-159. ISSN 0862-5956. info

2020/10/12


Životopis: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (učo 2190), verze: čeština(1), změněno: 12. 10. 2020 20:33, P. Kachlík