Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D , narozen 18.května 1962 v Brně, ženatý
Pracoviště
 • Seminář estetiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • vedoucí
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008 profesor Janáčkovy akademie múzických umění pro obor dramatická umění
 • 2004 docent Masarykovy univerzity pro obor filosofie: "Mimesis a ctnost"
 • 2000 Ph.D. Univerzity Karlovy pro obor estetika: "Reflex Aristotelovy Poetiky v díle S.Kierkegaarda"
 • 1988 PhDr. Univerzity J. E. Purkyně v Brně pro obor český jazyk a literatura
 • 1987 absolutorium filozofické fakulty UJEP v oborech čeština a dějepis: "O pojmu rekurzivity se stálým zřetelem k Vladimíru Holanovi"
Přehled zaměstnání
 • 2004: vedoucí Semináře estetiky FFMU
 • 1993-2004: odborný asistent a garant studia oboru estetiky FFMU
 • 1994-95: lektor českého jazyka na Universita di Venezia
 • 1990-93: asistent estetiky FFMU
Pedagogická činnost
 • Přednášky:
  Úvod do estetiky a obecné teorie umění
 • Estetika Aurelia Augustina
 • Dante Alighieri a estetika středověku
 • Kierkegaardova estetika divadla a dramatu
 • Semiotika e teorie komunikace
 • Shakespeare a ctnost
 • Shakespeare o otázka zla
 • Estetická platnost manželství
 • Česká estetika

  Vedení doktorských prací:
  Edmund Campion, jeho drama Ambrosia a dědictví klasické rétoriky
  Předseda oborové komise oboru estetika
  Člen zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vědeckovýzkumná činnost v oblasti dějin a teorie estetiky a vztahů mezi estetikou a etikou.
 • Řešitel grantu GAČR: Estetika Aurelia Augustina r.1993-96
 • Řešitel grantu Evropská kulturní studia VNJH r.2002-2005
 • Kulturní a duchovní dědictví Evropy, EHP-Norska 2007
 • Kierkegaardova estetika divadla a dramatu
 • Kontinentální přesahy Shakespearova díla Continental Intersections of Shakespeare's Works Kód projektu GAČR: GA405/08/1223
Akademické stáže
 • Český historický ústav v Římě, květen 2003, 2004.
Universitní aktivity
 • 1995-1995, 2009-2010 člen akademického senátu FFMU
 • 1996-1999 zástupce FFMU v Radě vysokých škol ČR
 • garant studia estetiky, později vedoucí Semináře estetiky
 • člen a předseda komise pro státní a doktorské zkoušky z estetiky
 • předseda oborové komise
Mimouniversitní aktivity
 • 1990-94 člen redakční rady časopisu Svět a divadlo
 • 1995-: člen redakční rady čas. Estetika
 • 1992-1994: člen umělecké rady Národního divadla v Brně
 • člen Umělecké rady Divadelní fakulty Janáčkovy akademie 2005-2008
 • Člen akademického senátu JAMU
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2004 člen čestného výboru pro vydávání děl Silvia Pellica
 • 2009 udělení medaile Masarykovy univerzity z přínos rozvoji univerzity
Vybrané publikace
 • OSOLSOBĚ, Petr. Ceny prorektorky MU za excelentní výsledky v doktorském studiu 2020/21 (Vice-Rector's Award for the Excellent Results in the Doctoral Studies in 2020/21). 2021. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. The Aristotelian Perspective in Otakar Zich’s The Aesthetics of Dramatic Art. Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno FF MU: Masarykova univerzita, 2020, vol. 23, No 1, p. 30-43. ISSN 1803-845X. URL info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Dietrich von Hildebrand. Aesthetics Vol. I, II. Journal of Aesthetics and Phenomenology (RFAP). Ohio: Steubenville: Routledge (Taylor & Francis Group), 2020, vol. 2020, No 1, p. 30-33. ISSN 2053-9320. doi:10.1080/20539320.2020.1780810. URL Journal of Aesthetics and Phenomenology - Homepage info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Shakespeare a ctnost : význam teorie ctnosti pro porozumění dramatu (Shakespeare and Virtue : significance of the theory of virtue for understanding drama). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2018. 7 pp. Acta musicologica et theatrologica, sv. 24. ISBN 978-80-7460-139-2. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Podobizna lady Vauxové a její skryté poselství (Holbein's Portrait of Lady Vaux-Cheney in the Gallery of Prague Castle and its Message). Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, vol. 7, No 2, p. 44-49. ISSN 1803-6988. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Když se zkouším, co je mým konečným cílem... (When I try myself, what be my ultimate purpose...). In Kovalčuk, Josef. Lenka Zogatová: Ochotnický kroužek. 1985-1990. Vydání první. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. p. 490-500. ISBN 978-80-7460-082-1. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Libor Kadlec - Filípek. In Kovalčuk, Josef. Lenka Zogatová: Ochotnický kroužek. 1985-1990. Vydání první. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. p. 485-489. ISBN 978-80-7460-082-1. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. J. A. Pitínský: Portrét umělce jako padesátníka (A Portrait of the Artist as in his fifties: J. A. Pitínský). In Kovalčuk, Josef. Lenka Zogatová: Ochotnický kroužek. 1985-1990. Vydání první. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. p. 505-510. Brněnská studiová divadla II: dokumentace - rekonstrukce - analýza. ISBN 978-80-7460-082-1. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Hamletovo postrádání ctnosti (Hamlet's Missing Virtue). Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014, vol. 6, No 3, p. 42-53. ISSN 1803-6988. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Přítomnost Edmunda Campiona v Shakesperových hrách (Edmund Campion's Presence in Shakespeare's Plays). Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014, vol. 6, No 6, p. 54-63. ISSN 1803-6988. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Hamletovské otázky (Hamletian Questions). Rozrazil. Brno: Centrum pro společnost a kulturu, o. s., 2009, vol. 28, leden 2009, p. 4-17. ISSN 1801-4755. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. The Classical Tradition of the Ethics of Virtue in Shakespeare's Hamlet. In Care of the Soul, Quest for Virtue:Essays in Search of Our European Spiritual Heritage, Petr Osolsobě, Martin Cajthaml (eds.). Brno: CDK, 2008. p. 75-84. ISBN 978-80-7325-139-0. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Josef Šafařík a otázka herectví a charakteru (Josef Šafařík and the Questions of the Acting and Character). In Setkání v mezidveří kulis a smrti, David Drozd (ed.). Brno: JAMU, 2008. p. 50-60. ISBN 978-80-86928-32-6. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Sir Thomas More: Less Collaborative, More Shakespearean. Pavel Drábek, Klára Kolinská and Matthew Nicholls, eds. In Shakespeare and His Collaborators over the Centuries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 2008. p. 67-75. ISBN 978-1-84718-978-3. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Několik srovnání Samuela Becketta a Dantem Alighierim: reprezentace lidské přirozenosti a očistce (Samuel Beckett and Dante Alighieri: Several Comparisons Concerning Human Nature and Purgatory). SPFFMU. 2008, vol. 2007, V 10, p. 47-55. ISSN 1211-6335. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Care of the Soul, Quest for Virtue: Essays in Search of Our European Spiritual Heritage. Brno: CDK, 2008. 200 pp. Democracy and Culture Studies Centre. ISBN 978-80-7325-139-0. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Reliquie e lettere che uniscono l'Europa. Il caso di San Luca (Relics and Letters that Unite Europe. The Case of Sainte Luke). In Dal lontano, dal profondo: Per una memoria condivisa dell'Europa. Rimini: il Cerchio: Iniziative editoriali, 2007. p. 99-105. ISBN 88-8474-140-8. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard o estetice divadla a dramatu (Kierkegaard on Theatre and Drama). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury CDK, 2007. 246 pp. Studia Kierkegaardiana, sv. 3. ISBN 978-80-7325-125-3. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. L'Europeismo di Silvio Pellico: grazie delle prigioni e i doveri di un cristiano (Silvio Pellico - An European: Graces of the Prisons and Duties of an Christian). In Un continente al bivio: L'Europa per fare cosa ? Rimini: il Cerchio: Iniziative editoriali, 2006. p. 121-128. ISBN 88-8474-118-1. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Milenci a poutníci: Shakespearova cesta (Lovers and Pilgrims: Shakespeare's Way). In program Divadla Astorka - Bratislava. 2006th ed. Bratislava: Astorka - Korso 90', 2006. p. 1-6, 5 pp. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Hamletova řeč k hercům v perspektivě jezuitského didaktického divadla (Hamlet's Speech on Acting in the Perspective of the Jesuit School Theatre). In Ad honorem Bořivoj Srba. Brno: Eugenie Dufková a Hana Drozdová (eds.), JAMU, 2006. p. 89-97. ISBN 80-86928-16-0. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Ordo amoris - řád lásky (The Order of Love). In Ordo amoris aneb červotoč ve stromě poznání. Brno: FOTEP, 2005. p. 37-44. edice ing. Libora Teplého. ISBN 80-86871-03-7. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. The Order of Love. In Ordo Amoris, or Woodworm in the Tree of Knowledge. Brno: FOTEP, 2005. p. 121-132, 9 pp. edition of Libor Teplý. ISBN 80-86871-03-7. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaardův pojem pohybu a skoku (Kierkegaard's Concept of Movement and Leap). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2005, vol. 2005, No 3, p. 343-363. ISSN 0015-1831. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Filozofická estetika a teleologie (Philosophical Aesthetics And Teleology). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 2005, No 3, p. 3-10. ISSN 1212-8139. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Zahradníčkova básnická eschatologie a Dantova "Komedie" (Jan Zahradníček's Revision of The Translation of The Divine Comedy and Dantesque Imagery and Eschatology in His Poems). In Víra a výraz. Sborník z konference. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. Brno: Tomáš Kubíček a Jan Wiendl (eds.), 2005. p. 77-90. ISBN 80-7294-163-1. info
 • OSOLSOBĚ, Petr and Giovanni REALE. Kulturní a duchovní kořeny Evropy. Za obrození "evropského člověka" (Cultural and Spiritual Roots of Europe). Brno: CDK, 2005. 180 pp. Dějiny a kultura. ISBN 8073250683. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Jan Zahradníček nad Dantovým Peklem (Jan Zahradníček on the Edge of Dante's Inferno). In Literatura určená k likvidaci. Praha: Obec spisovatelů, 2004. p. 120-134. ISBN 80-239-7212-X. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Iztocnik na teleologicno mislene na prazkija lingvicticen krizok (A Source of Teleological Thinking for the Prague Linguistic Circle). Homo bohemicus. Sofia: Heron Press, 2004, vol. 2004, No 1, p. 41-54. ISSN 1312-9252. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. La relazione tra apparenza e realta nelle questioni etiche secondo Aristotele (Appearence and Reality in The Ethical Matters According To Aristotle). In Antonio Da Re, Gabriele De Anna: Virtu, Natura e Normativita. Padova: Il Poligrafo, 2004. p. 39-49. ISBN 88-7115-432-0. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Estetické univerzálie podle Aristotela (Aesthetic Universals According To Aristotle). Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 2004, vol. 2004, 1-2, p. 7-22. ISSN 0014-1291. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. La Repubblica Ceca e l'ingresso nell' UE nel 2004 (Allargement of the European Union in 2004: The Case of The Czech Republic). In Un sogno che si fa storia. La riunificazione dell' Europa. Rimini: Il Cerchio, 2004. p. 11-18. ISBN 88-8474-068-1. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Destructive Innovations, Norms and Pleasure in the Modern Aesthetics. In Horror Novitatis, International Musicological Colloquium, 37. Praha: Koniash Latin Press, 2004. p. 10-17, 7 pp. ISBN 80-86791-19-X. info
 • OSOLSOBĚ, Petr and Roger SCRUTON. What I Believe and Why. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, vol. 2004, 6-7, p. 13-19. ISSN 1214-0899. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Aristotele, Dante e Shakespeare, i tre educatori alla virtu ed Europa (Aristotle, Dante and Shakespeare, three teachers of virtue and Europe). In Educare all' Europa. Rimini: Il Cerchio, 2003. p. 16-26. ISBN 88-8474-042-8. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Východiska srovnání Kierkegaardovy filosofie s filosofií Aristotelovou (Kierkegaard's Philosophy Compared with Aristotle: Points of Departure). In Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity, řada filozofická B 50. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 69-78. ISBN 80-210-3222-7. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Neviditelný překladatel Danta a odsouzený básník Jan Zahradníček (An Invisible Translator of Dante and Imprisoned Poet Jan Zahradníček). Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, vol. 2003, 8-9, p. 13-17. ISSN 1214-0899. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. A Source of Teleological Thinking for the Prague Linguistic Circle. In Prager Strukturalismus. Methodologische Grundlagen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, ed. Marek Nekula, 2003. p. 121-133. ISBN 3-8253-1486-3. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Ars moriendi: Smrt na anglickém dvoře jako rituál a divadlo a její odraz v Shakespearových historických hrách (The Death as Ritual and Theatre in England 1522-1603 and Ars Moriendi in Shakespeare's Histories). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, vol. 2002, C 49, p. 101-120. ISSN 0231-7710. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Estetické naladění a kategorie "vážnosti" (Aesthetic Modulation and Seriousness as Acquired Disposition). Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 2003, vol. 2003, 3-4, p. 125-143. ISSN 0014-1291. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Dante Alighieri a drahé kameny (Dante Alighieri and Minerals (Precious Stones)). Minerál. Brno: M.Bohatý, Minerál, Brno, 2002, vol. 10, No 1, p. 48-56. ISSN 1213-0710. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Dvacet let bez Olega Suse (Twenty Years after Oleg Sus). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2002, vol. 2002, No 4, p. 23-24. ISSN 1211-3395. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Understanding Complexity with Johann Sebastian Bach. In Bach 2000 : Music between Virgin Forest and Knowledge Society. 1st ed. Brno: VUTIUM Press, J. Fukač, A. Mizerová, V. Strakoš eds., 2002. p. 43-48. ISBN 84-607-5515-0. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Oleg Sus Redivivus. O novodobé estetice a jednom jejím významném představiteli. (Oleg Sus Redivivus. On Modern Aesthetics.). 2002. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. How Could Shakespeare Know There Was a St. Luke in Padua ? In Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis; H 36-37. Masarykova univerzita Brno: Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis, 2002. p. 117-125. ISBN 80-210-3312-6. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard o lásce (Kierkegaard on Love). Host. Brno: Host, 2001, vol. 2001, No 2, p. 5-6. ISSN 1211-9938. info
 • OSOLSOBĚ, Petr and Karel SVOBODA. Estetika svatého Augustina a její zdroje (Aesthetics of Saint Augustine and Its Sources). druhé. Praha: Karolinum, 2000. 280 pp. Karolinum. ISBN 80-246-0090-0. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Karel Engliš, Teleology, Functionalism. In Proceedings of the Conference The Crossroads of European Culture 1998. 1st ed. Brno: VUTIUM Press Masarykova univerzita, 1999. p. 323-329. ISBN 80-214-1249-6. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Sacrum et profanum: Česká kultura, nominalismus a zakletí ve světě (Sacrum et Profanum: Czech Culture, Nominalism and Secularisation). In SACRUM ET PROFANUM. Sborník sympózia. 1st ed. Praha: Koniasch Latin Press, 1998. p. 27-33. ISBN 80-85917-41-6. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Přiznání k Dostojevskému a jeho dramaturgické meze (Dostojevski's as a Dramatic Author and Theatre of Hystery and Excess). In Ročenka Národního divadla v Brně 1996/1997, red. V. Cejpek. Brno: Národní divadlo v Brně, 1997. p. 41-46. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Estetika sv. Augustina a její zdroje (monografie přeložená z francouzštiny a doplněná reedicí traktátů Aurelia Augustina O pořádku, O učiteli) (The Aesthetics of St. Augustine and Its Sources. (Monograph).). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 272 pp. publikace Semináře estetiky FFMU. ISBN 80-210-1368-0. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Ukázky z monografie K. Svobody Estetika sv. Augustina (Extracts from K. Svoboda's Monograph). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1996, vol. 28, No 2, p. 42-56. ISSN 0862-8505. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Karel Svoboda a jeho Estetika sv. Augustina (Karel Svoboda and His View of St Augustine´s Aesthetics). Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 1996, vol. 33, 1-2, p. 39-41. ISSN 0014-1291. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Poznámka překladatele Svobodovy Estetiky sv. Augustina (Comment on Aesthetics of Saint Augustine by K. Svoboda). Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 1996, vol. 1996, 1-2, p. 39-41. ISSN 0014-1291. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Oleg Sus redivivus : [konference o novodobé estetice a o jednom jejím významném představiteli, pořádaná k 10. výročí úmrtí doc. PhDr. Olega Suse, CSc. : na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ve dnech 19. a 20. listopadu 1992] (Oleg Sus - Redivivus. Proceedings of the conference.). Edited by Rudolf Pečman - Petr Osolsobě. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1994. 175 pp. Ústav hudební vědy FFMU. ISBN 80-210-0122-5. info
 • PEČMAN, Rudolf and Petr OSOLSOBĚ. Oleg Sus Redivivus. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. 175 pp. FFMU. ISBN 80-210-0122-5. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Oleg Sus: od estetického systému ke kritickému arsenálu (Oleg Sus: from Aesthetic System to a Critical Arsenal). In Oleg Sus - Redivivus. Brno: Masarykova univerzita, 1994. p. 101-108. FFMU. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. S. Kierkegaard. Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. (Soeren Kierkegaard: Fear and Trembling - Sickness unto Death). Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1994, vol. 1994, No 6, p. 861-864. ISSN 0015-1831. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Zběžná poznámka k problému plurality interpretací v estetice (A passing comment on problem of the intepretational consensus in aesthetics.). Sborník prací FFMU. Brno: Masarykova univerzita, 1994, vol. 1994, H 29, p. 139-148. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. F. M. Dostojevského Běsi, jejich dramatizace a brněnská inscenace (Dostojevski and his "The Devils". Production in the National Theatre in Brno). Svět a divadlo. Praha: Divadelní ústav, 1993, vol. 1993, No 2, p. 65-71. ISSN 0862-7258. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Pojem posvátného u Masaryka, Březiny, Čapka a Patočky (The Sacred at Masaryk, Březina, Čapek and Patočka). Proglas. Brno: CDK, 1993, vol. 1993, No 5, p. 23-29. ISSN 0862-6731. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Novela "Company" Samuela Becketta (Samuel Beckett's Company). Světová literatura : revue zahraničních literatur. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1993, vol. 1993, No 6, p. 130-141. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard's Aesthetics of Music: A Concept of the Musical Erotic. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské university, řada hudebněvědná. Brno: Masarykova univerzita, 1993. p. 97-107, 10 pp. ISBN 80-210-0819-9. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Eseje Samuela Becketta (Samuel Beckett: Essays). In Samuel Beckett: Eseje. 1st ed. Brno: Martin Pluháček, 1992. p. 99-104. Petrov. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. In flagranti: herečka v krizi. Ke Kierkegaardově teorii herectví. (A Crisis and the crisis in the Life of an Actress). Svět a divadlo. Praha, 1991, vol. 2, No 5, p. 73-75. ISSN 0862-7258. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Koketérie a katechismus holandského divadla. Studie o současném nizozemském divadle. (Study into the Contemporary Netherlands Theatre). Svět a divadlo. Praha, 1990, vol. 1, No 4, p. 134-141. ISSN 0862-7258. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Hudba v Divadle na provázku. Funkce hudby v alternativním divadle. (Functions of Music in The Theatre on the String as Alternative Theatre). In PROGRAM. Brno: Státní divadlo v Brně, září 1980, 1989. p. 27-29. info

2010/05/15


Životopis: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (učo 2218), verze: čeština(2), změněno: 15. 5. 2010 21:14, P. Osolsobě