Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc., nar. 29.3. 1958
Pracoviště
 • Ústav české literatury
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesorka v oboru teorie a dějiny české literatury
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008 profesura, profesorka v oboru teorie a dějiny české literatury 1998 habilitace, docentka v oboru teorie a dějiny české literatury, "Svatonepomucenská homiletika českého, rakouského a bavorského prostředí"
 • 1993 CSc., "Karel Račín jako homiletik"
 • 1982 PhDr.
 • 1982 FF, obor čeština-ruština
Přehled zaměstnání
 • 1992-1996 Slezská univerzita Opava (externí výuka)
 • 1986-1990 Pedagogická fakulta UJEP (externí výuka)
 • 1987 FF MU (dosud)
 • 1982-1987 Gymnázium Brno, Křenová 36
 • 1978-1982 Ústav české literatury ČSAV v Brně (pomocná vědecká síla - při studiu)
Pedagogická činnost
 • Starší česká literatura
 • Starší slovenská literatura (při Ústavu slavistiky)
 • Didaktika češtiny
 • Česká literatura pro knihovníky (do r. 2000 při Ústavu knihovnictví)
 • Pedagogická praxe v oboru čeština
 • Editování barokních textů
 • Literární seminář v rámci Kabinetu češtiny pro cizince
 • Výuka při LŠSS
 • Literární komparatistiky
Vědeckovýzkumná činnost
 • Barokní literatura
 • Literární učebnice pro gymnázia
 • Efektivní metody při vyučování češtině
 • Praxe při vyučování češtině
Akademické stáže
 • 2004-2006: dvouletý pracovní akademický pobyt na seoulské univerzitě (Jižní Korea: HUFS, 1.9.-1.9.) 2002: tříměsíční studijní pobyt ve Wolfenbüttelu (SRN: Herzog-August-Bibliothek, 15.6.- 15.9.) 2000: tříměsíční studijní pobyt v Wolfenbüttelu (SRN: Herzog-August-Bibliothek, 15. 6.-15. 9.) 1993: tříměsíční pobyt na vídeňské univerzitě (Rakousko: Slawisches Institut, 1.2.-1. 5.) 1991: měsíční stipendijní pobyt na oxfordské univerzitě (Velká Británie: East-West Seminar, 15. 7.-15. 8.) 1986: měsíční stipendijní pobyt při sofijské univerzitě (Bulharsko: Univ. Kliment Ochridski, 1. 7.-1. 8.) 1986: dvouměsíční studijní pobyt na moskevské univerzitě (Rusko: Univ. M. V. Lomonosova, 1.1. –1.3.)
Universitní aktivity
 • 2003 členka redakční rady řady literárněvědné (V) SPFFBU
 • 2003 členka fakultního senátu
 • 2004 předsedkyně fakultního senátu 2004 členka univerzitního senátu
Mimouniversitní aktivity
 • 1999 členka redakční rady Studia Comeniana et historica
 • 1998 členka revizní komise České společnosti pro studium náboženství
 • 1998 členka Matice moravské
 • 1992 členka Literárněvědné společnosti při AV
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2003 předsedkyně oborové komise pro českou literaturu 1998 členka redakční rady SPFFBU, řady V
 • 1995 grant "The Research Support Scheme (RSS) of the Higher Education Support Programme (HESP), RSS No 96/1995"
 • 1991 Voltaire Foundation 1991 (konkurzní článek "Religiosity and Irreligiosity in Czech Baroque Homiletics")
Vybrané publikace
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela, Ivo POSPÍŠIL and Veronika JÍLKOVÁ. Kontexty literární vědy X (Contexts of he Literary Science X). 1st ed. Brno: Tribun, 2021. 194 pp. ISBN 978-80-263-1658-9. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Balbínovské citace vzhledem k cyrilometodějské homiletice. Význam Jana Jiřího Středovského z hlediska recepce Balbínova díla (Balbín's quotations with respect to Cyril and Methodius homiletics. The significance of Jan Jiří Středovský from the point of view of the reception of Balbín's work). In Konference ke 400. výročí narození Bohuslava Balbína. 2021. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Typologické paralely české a polské barokní cestopisno-historicko-memoárové literatury (Typological parallels of Czech and Polish Baroque travel-historical-memoirs literature). In Martinek, Libor. České a polské literární baroko. Czeski i polski barok literacki. 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021. p. 75-81. ISBN 978-80-7510-435-9. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Výjimečný divadelní počin : Mejerchold : (představení Divadelního Studia Marta Janáčkovy Akademie múzických umění) (Exceptional Theatrical Achievement Mejerchold : (Performance by Theatre Studio Marta of the Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno)). Novaja rusistyka. Brno: Česká asociace slavistů, 2020, vol. 13, No 2, p. 53-57. ISSN 1803-4950. URL info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Z KÁZŇOVEJ PRÓZY I (From the preaching prose I). Slovenská literatúra. Bratislava: SAV, 2020, vol. 67, No 5, p. 496-500. URL info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. K OBRAZU ŽENY VE STARŠÍ ČESKÉ LITERATUŘE. 1st ed. Plovdiv, Bulharsko: Университетско издателство „Паисий Хилендарски, 2020. p. 143-149. ISBN 978-619-202-612-7. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Previous research into a „kramarska pisen“, especially from the literary point of view. In Transformations of Czech ‘kramářské písně’ (Broadside Ballads) – media, traditions, contexts. 2019. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Staročeský odkaz Eduarda Petrů se zaměřením na dílo Petra z Chelčic (EDUARD PETRŮ‘S LEGACY IN THE STUDY OF MEDIEVAL LITERATURE WITH REGARD TO PETR OF CHELČICE‘S WORK). Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty UP, 2019. ISSN 1803-876X. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka Redakční rady časopisu Studia Comeniana et historica (member od Editional Board Studia Comeniana et historica). 2018 - 2023. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka Vědecké rady Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (a member of Scietifical Board of the Museum of J. A. Comenius Hunno Brodense). 2018 - 2023. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Kontexty recepce Balbínovy Obrany od druhé poloviny 17. století minimálně až do první poloviny 18. století (Contexts of the reception of Balbin´s Defense from the second half of the 17th century till a hallf of the 18th century as minimum). In Zand, Gertraude; Newerkla, Stefan. Jezuitská kultura v českých zemích. 1st ed. Brno: Host, 2018. p. 155-172. Jezuitská kultura v českých zemích. ISBN 978-80-7577-698-3. URL info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Petr z Chelčic vzhledem k odbornému odkazu Eduarda Petrů (Petr z Chelčic according to research of Eduard Petrů). In Vědecký odkaz prof. PhDr. Eduarda Petrů, DrSc. Vědecké kolokvium. Katedra bohemistiky UPOL a Literárněvědná společnost v Olomouci, 7. prosince 2018. 2018. URL info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Literární toulky Pozořickem (In: Pozořice v literatuře) (Literary Wandering in Pozořice region (In: Pozorice in the Literature)). 1st ed. Brno: Městys Pozořice, 2018. 232 pp. Pozořice v proměnách času. ISBN 978-80-88131-42-7. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Staročeský odkaz Eduarda Petrů se zaměřením na dílo Petra z Chelčic (EDUARD PETRŮ‘S LEGACY IN THE STUDY OF MEDIEVAL LITERATURE WITH REGARD TO PETR OF CHELČICE‘S WORK). In Konference k 90. výročí narození prof. E. Petrů, DrSc. 2018. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On Comenius’s Approaches to the Biblical Texts in his Manual or Core of the Whole Saint Bible. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 19, No 1, p. 29-39. ISSN 1213-2144. Digitální knihovna FF MU info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Vienna Cyrillo Methodian Homilies from the 18th century. In Kouřil, Pavel et al. The Cyril and Methodius Mission and Europe. 1. vydání. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2015. p. 376-382. ISBN 978-80-86023-50-2. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Vprs za diferencijacijata meždu knvencinalnata i literaturn prestižnata chomiletika epochata na baroka (On the Differentiation between prestigeous and conventional baroque homiletics). Slavjanski dialozi. Plovdiv, Bulharsko: Universitet Pajsij Chilendarski, 2015, vol. 12, No 12, p. 59-66. ISSN 1312-5346. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela, Jan FILIPSKÝ and TANNEROVÁ, EVA. Můj život aneb O mých experimentech s Pravdou (The Story of my Experiments wit True). 1st ed. Brno: Miloš Palatka, naklad. Almi, 2015. ISBN 978-80-87494-15-8. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Ke komparaci několika českých a polských raněnovověkých paralel (On the Comparison on several Czech and Polish Early Modern Literature Parallels). In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí : kolektivní monografie. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. p. 33-42. ISBN 978-80-905336-7-7. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Sedm rozhlasových medailonů polských autorů 16.-17. století: Mikołaj Rej z Naglowic; Mikołaj Sęp-Sarziński, Wespazjan Kochowski, Jan Andrzej Morsztyn, Jan Chryzostom Pasek, Waclaw Potocki, Anna Stanislawska. 2014. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka oborové komise pro českou literaturu PF Univerzity Hradec Králové. 2014 - 2018. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela and Jan ROKYTA. Doba a dílo Petra Chelčického (The Time and Work of Petr of Chelčice). 1st ed. Blansko: Miloš Palatka, 2013. 94 pp. ISBN 978-80-87494-05-9. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka oborové komise ruská literatura FF MU. 2013. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka mezinárodni redakční rady Prací Filologické Fakulty Plovdivské univezity (http://slovo.uni-plovdiv.net/naucni-trudove. 2013. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. předsedkyně Literárněvědné společnosti, pobočka Brno. 2013 - 2018. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka oborové komise. 2012 - 2017. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka oborové komise pro Ruskou literaturu (a member of the commission for Russian literature). 2010. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka oborové rady filologií FF MU (a member of the comission of pfilologies of the faculty of the Art, Brno). 2010. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela and Vladimír URBÁNEK. Ad memoriam Eduard Petrů (In Memoriam Eduard Petrů). Acta Comeniana. Praha: Filosofia, 2009, XLIV-XLV, 20-21, p. 333-338, 7 pp. ISSN 0231-5955. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Noch einmal zu den Beziehungen zwischen der mittelaletrichen Legendistik und der Legendistik des Barocks (Once more on the relationship between midle-age and baroque legends). In Literatur und Übersetzung : bohemistische Studien. 1st ed. Greifswald: Universität Greifswald, 2008. p. 61-66. ISBN 978-3-86006-301-9. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Literární fenomén nepomucenské homiletiky (Literary phenomena pf the St. John of Nepomuk Homilies). 1, upravené. Brno: Tribun Brno, 2007. 135 pp. ISBN 978-80-87139-16-5. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Zlatý fond české kultury a jeho proměny (The Golden Fund of the Czech culture and its Transformations). Seoul: Gaon Books Publishing Company, 2006. 125 pp. Gaon Books Publishing Company. info
 • HASHEMI /KOPECKÁ/, Michaela and Mario CAPALDO. Le culture letterarie delle terre Ceche (The Literature Culture of the Czech territory). In Lo spazio letterario del medioevo. Roma: Salerno editrice, 2006. p. 631-668. Volume III. ISBN 88-8402-502-8. info
 • Ještě k motivické exkluzivitě v barokní literatuře, zčásti i nadnárodně (On the Exclusiveness of the Motifs in the Baroque Literature once more). Praha: AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2006. 6 pp. Sborník z III. kongresu světové bohemistiky. ISBN 80-85778-51-3. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Ještě k motivické exkluzivitě v barokní literatuře, zčásti i nadnárodně (Once more to the Exclusiveness of motifs of the Baroque literature, partly in the international context). In Otázky českého kánonu. 1st ed. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. p. 330-336. ISBN 80-85778-50-5. info
 • ČR. Nový přehled vývoje české literatury a jeho nadnárodní kontext (New Review of the Czech Literature and its international Context). 1st ed. Seoul: Gaon Books Publishing Company, 2005. 125 pp. Gaon Books Publishing Company. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. K rozboru barokních pamětí. (On the Analyses ot the Baroque Memoirs). In "Sb. Kliment Ochridski". 1st ed. Sofie: Univ. izd. Sofie., 2005. p. 410-417. ISBN 954-07-2101-6. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On Comenius philosophy and its reflection in Czech Prose. In Theology and Literature of Comenius. Seoul, Korea: Korea-Czech Comenius Society, 2005. p. 33-44. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor (Karel Račín as a neglected Baroque author). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 112 pp. Spisy Filozofické fakulty č. 357. ISBN 80-210-3922-1. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. vedoucí oborové komise pro českou literaturu FF MU Brno (chief of the doctoral commission for Czech literature of the Faculty of Arts of the Masaryk university Brno). 2005. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Czech Prose after 1989. In The Cross-cultural Conflicts of the Eastern & Balkan Europe after 10 Democratization. Soul: Hankuk University of Foreign Studies, 2004. p. 25-40. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Slovník vybraných děl české literatury (The dictionary of the choosen works of the Czech Literature). In Slovník vybraných děl české literatury. Praha: Scientia, 2004. p. 11-27. edice pro střední školy a veřejnost. ISBN 80-7183-317-7. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On Comenius Literary Theory Approach with Comparison to others Czech Baroque Literary Efforts. In Theology and Literature of Comenius. Soul: Korea-Czech Comenius Society, 2004. p. 9-17. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On the Czech Language Policy from the Viewpoint of the Literary Science. In On the Language Policy of the Eastern and Central Europe. Seoul: Hankuk University of Foreign Studies, 2004. p. 25-30, 5 pp. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur (Baroque in Poland and Central and East Europe. Ways of Transformation and influences.). In Acta Comeniana 15-16. Praha: AV ČR, 2003. p. 449-451. ISSN 0231-5955. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Literární baroko v pojetí Arna Nováka. Vývoj bádání a jeho další perspektivy. (Literary Baroque in the conception of Arne Novak }1936]. The development of the research and its horizonts). Sborník prací FF BU. 2003, V 5-6, No 1, p. 15-25, 10 pp. ISSN 0231-7710. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Italský přínos k nepomucenské homiletice českého prostředí (Italian approach to the Saint John of Nepomuk Homiletic of the Czech territory). In Baroko v Itálii, baroko v Čechách. Praha-Roma: AV Č, UK Praha, 2003. p. 291-302, 11 pp. ISBN 80-7007-176-1. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Kalistova "Česká barokní pouť" ve vztahu k dílu Bohuslava Balbína (Kalista Czech Baroque Pilgrimage connected to the work of Bohuslav Balbinus). In Balbínovská miscellanea: (sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. 12. 2001). Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2002. p. 93-96. ISBN 80-238-9957-0. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Ze zákulisí vydávání jedné Kalistovy knihy. SPFFBU, řada V 4. Brno: FFMU, 2001, p. 139-146. info
 • KALISTA, Zdeněk. Česká barokní pouť. (Ed. textu Zdeňka Kalisty, editorka, autorka dvou závěrečných studií). 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 2001. 287 pp. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. O dosud poslední barokologické edici. In Sb. Letní školy slovanských studií. Brno, 2001. p. 71-73. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Ke specifice barokních pamětí. In Sb. z konference Paměti - způsob zobrazení skutečnosti. Olomouc, 2001. p. 107-115. ISBN 80-86249-15-8. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela and Milan KOPECKÝ. Jak Martin Chlubil bloudil a na pravou cestu opět se vrátil (As Martin Talker wandered and revert to the property Pathway). (Ed. knihy Václava Kosmáka, autorka doslovu, vysvětlivek a ed. poznámky). 1. vyd. Brno: Blok, 2000. 462 pp. ISBN 80-7268-043-9. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura. 1, Výklad, interpretace, literární teorie (Literature I). 2., upravené vyd. Praha: Scientia, 2000. 191 pp. edice pro střední školy. ISBN 80-7183-194-8. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. K problematice literárních učebnic pro střední školy (On the Comparison literary Textbooks for Secondary School). Ed. Ivo Navrátil. In Minulost, přítomnost a budoucnost gymnaziálního vzdělaní. 1. vyd. Semily: Státní okresní archiv Semily, 2000. p. 207-213. ISBN 80-86254-2-X. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Nádoba zapálená (Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století) (The Inflammated Vase (The Collection of Predicts and other writtings from the first half of 18 th century)). 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 2000. 251 pp. ISBN nepřiděleno. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Ke vztahům středověké a barokní legendistiky. SPFFBU, řada V3. Brno: FFMU, 2000, p. 11-17. ISSN 0231-7818. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela and Milan KOPECKÝ. Jesličky. Výbor z kancionálu Fridricha Bridela (The Creche). 1. vyd. Svitavy: Trinitas, 1999. 37 pp. ISBN 80-86036-27-8. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Shody a rozdíly svatonepomucenských kázání českého a rakouského prostředí (On the Comparison of Czech and Austrian St. Nepomuk Homilies). Edd. J.Holý - G. Zang. In Tschechisches Barock. 1. vyd. Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York: Peter Lang, 1999. p. 181-204. ISBN 3-631-33268-8. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. K obrazu sv. Vojtěcha ve svátečních kázáních (On the Picture of St. Adalbert in the Baroque Texts). Ed. Libor Pavera. In Sv. Vojtěch v české a polské literatuře a v umění. 1999th ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 1999. p. 110-118. ISBN 80-724-029-4. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Neobvyklá konference. Flores scholarium (Flores scholarium). Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999, vol. 6, No 12, p. 5-7. ISSN 1211-6866. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura I. Výbor textů. Interpretace. Literární teorie (Literature I. Commentary, Interpretation, Literary theory). 2. vydání. Praha: Scientia, 1999. 262 pp. edice pro střední školy. ISBN 80-7183-155-7. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Kontexty Krumova kázání Bílý a červený (On the Context of Krum`s Sermon "Red and White"). Edd. Radek Lunga - Václav Petrbok - Jan Tydlidát. In Sborník z konference Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. 1. vyd. Praha - Rychnov nad Kněžnou: Univerzita Karlova - Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou, 1999. p. 171-180. ISBN 80-85834-75-8. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Ke genezi obrazu Jana Nepomuckého v české barokní homiletice (On the Genesis of St. John of Nepomuks Picture in the Czech Baroque Homiletics). SPFFBU, řada V1. Brno: FFMU, 1998, p. 25-30. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Žena krásná náramně (A Woman of Tremendous Beauty). První. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 1998. 290 pp. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Svatonepomucenská kázání v českém, rakouském a německém prostředí (Sermons on St. John Nepomuk in Czech, Austrian and German Settings). 1998th ed. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 179 pp. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Josef Vašica a studium barokní homiletiky (Josef Vašica and The Study of Baroque Homiletics). In Sb. Filozoficko-přírodovědeckéfakulty Slezské univerzity. Opava: Filosoficko- přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, 1997. p. 45-52. ISBN 80-85879-74-3. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Soupis prací Milana Kopeckého za léta 1985-1995. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1996, 26, 1996, No 54, p. 178-188. ISSN 0323-2220. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Literárněvědná komeniologie na jubilující brněnské univerzitě. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1995, 25, 1995, No 53, p. 108-110. ISSN 0323-2220. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Výbor ze staročeských textů - 1.díl. 1. vydání. Opava: Slezská univerzita, 1995. 78 pp. ISBN 80-8587-913-1. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Sondy do barokní homiletiky. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995, vol. 1995, No 4, p. 415-421. ISSN 0009-0468. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. K mystické erotice v barokní literatuře (K mystické). Ed. Jan Skutil. In Sb. Morava a Brno na sklonku třicetileté války. 1. vyd. Praha - Brno: Societas Praha, 1995. p. 221-231. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela and Milan KOPECKÝ. Snář aneb vykladatel snův. 1. vyd. Brno: Blok, 1994. 132 pp. ISBN 80-7029-096-X. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Die Sankt-Wenzels-Bibel und ihre textliche Entwicklung. Edd. Helena Pavlincová and Dalibor Papoušek. In The Bible in Cultural Context. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. p. 155-160. ISBN 80-901823-0-5. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Intertextualita v barokní homiletice. Edd. Pavel Janoušek and Vladimír Novotný. In Literatura v literatuře. 1. vydání. Praha-Opava: Masarykova univerzita Brno, 1994. p. 25-29. ISBN 80-85778-11-4. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. K symbolice v barokní homiletice. In Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. p. 25-32. D 40. ISBN 80-210-0813-X. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Religiosity and irreligiosity in Czech Baroque Homiletics. In Synthesis XX. 1. vyd. Bukarest: Editura Academiei Románe, 1993. p. 23-32. ISBN 80-210-0869-5. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. K Račínovu spisu Čtyry živlové. In Sborník prací Fiozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992. p. 33-39. D 39. ISBN 80-210-0869-5. info

2010/03/22


Životopis: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (učo 2257), verze: čeština(2), změněno: 22. 3. 2010 15:26, M. Soleiman pour Hashemi