Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Vladimír Štefl, narozen 26. ledna 1949 v Brně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998 Doc. MU Brno
 • 1986 Doc. KU Praha
 • 1982 CSc. KU Praha
 • 1976 RNDr.UJEP Brno
 • 1972 M-F UJEP Brno
Přehled zaměstnání
 • od 1988 docent KTFA PF MU
 • 1980 - 1987 odborný asistent KTFA PF UJEP
 • 1975 - 1979 odborný asistent KOF PeF UJEP
 • 1972 - 1975 středoškolský profesor gymnázia UNESCO Brno
Pedagogická činnost
 • Fyzika chladných hvězd 2/0
 • Stavba a vývoj hvězd 2/0
 • Fyzika hvězdných atmosfér 2/1
 • Astrofyzika 2/1
 • Historie fyziky 2/0
 • Historie astronomie 2/0
 • Repetitorium fyziky 2 2/0
 • Školitel doktorandského studia pro obor teoretická fyzika a astrofyzika
 • Školitel doktorandského studia pro obor obecná fyzika
 • Doktorand RNDr. Tomáš Gráf obhájil 2003
 • Diplomant Jiří Grambal obhájil 2002, Michal Ceniga obhájil 2004,Tereza Krátká, Marcel Rous obhájili 2007, Jiří Vyletal 2008, Zdeněk Šustek 2009
 • Bakaláři Pavel Botoš, Blanka Kučerová obhájili 2002
 • Lenka Janeková bakalářka 2010
 • Anna Hrubá bakalářka obhájila 2016
 • Stanislav Paláček diplomant obhájil 2016
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu Fyzika od 1.5.2007
Vědeckovýzkumná činnost
 • historie astronomie
 • fyzikální a chemické vlastnosti atmosfér K obrů
 • astrofyzikální spektrální diagnostika
 • didaktické astrofyzikální testy
 • analýza astrofyzikálních učebnic
 • Hlavní řešitel grantu FRVŠ 796/2002
 • Hlavní řešitel grantu FRVŠ 596/2003
 • Hlavní řešitel grantu FRVŠ 92/2007
 • Hlavní řešitel grantu FRVŠ 8/2010
 • Řešitel grantu Prameny novověké vědy MU 2017 - 2019
Akademické stáže
 • 1988 UMK Toruň 2 měsíce
 • 1989 GAIŠ MGU Moskva 1 měsíc
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Mezinárodní astronomické unie - IAU
 • Oponent doktorských dizertačních a diplomových prací
Vybrané publikace
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina, Daniel ŠPELDA and Vladimír ŠTEFL. Johannes Kepler : Nová astronomie (Johannes Kepler : New astronomy). 1st ed. Praha - Brno: Togga, 2020. 269 pp. Fontes scientiae 2. ISBN 978-80-210-9537-3. info
 • LEDVOŇOVÁ, Markéta, Daniel ŠPELDA, Vladimír ŠTEFL and Jana MALÁ. Galileo Galilei : Prubíř (Galileo Galilei : The Assayer). 1st ed. Praha - Brno: Togga, 2020. 351 pp. Fontes scientiae 3. ISBN 978-80-210-9538-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Keplerovy zákony v historii a v soudobých učebnicích (Kepler´s laws in history and contemporary textbooks). Československý časopis pro fyziku. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav, 2020, vol. 70, No 3, p. 190-197. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Keplerovy kroky na cestě k elipse (Kepler´s steps on the road towards ellipse). Československý časopis pro fyziku. AV ČR, Fyzikální ústav, 2019, vol. 69, No 3, p. 190-199. ISSN 0009-0700. URL info
 • NOVÁK, Svatopluk, Vladimír ŠTEFL, Josef TRNA and Martin WEINHÖFER. Vstupte na planetu Zemi - 1. díl (Enter Planet Earth - 1th. volume). 6. aktualizované vyd. Brno: Nová škola, 2019. 67 pp. Duhová řada. ISBN 978-80-7600-028-5. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Jak Kepler dospěl k prvním dvěma zákonům v Astronomia nova (How Kepler came to the first two laws in Astronomia nova). Československý časopis pro fyziku. AV ČR, Fyzikální ústav, 2018, vol. 68, No 1, p. 41-50. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Keplerovy zákony ve výuce fyziky na gymnáziu (Kepler´s laws in teaching of physics at high school). Matematika fyzika informatika. Praha: Prometheus, 2018, vol. 27, No 4, p. 278-288. ISSN 1210-1761. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír. Komety ve výuce fyziky na středních školách (Comets in teaching of the physics at high schools). Matematika-fyzika-informatika, Časopis pro výuku na základních a středních školách. 2017, vol. 26, No 2, p. 107-119. ISSN 1805-7705. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír. Galileův Prubíř aneb diskuse o podstatě a poloze komet (Galileo´s Assayer or the discussion about the nature and the place of comets). Československý časopis pro fyziku. 2017, vol. 67, No 3, p. 149-157. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Newtonovo objasnění tajemného pohybu Měsíce (Newton´s explanation mysterious motion of the Moon). Československý časopis pro fyziku. Praha: FÚ AV, 2016, vol. 66, No 2, p. 86-90. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír. K výročí objevu Neptunu (To anniversary of the discovery of Neptun). Matematika fyzika informatika. 2016, vol. 25, No 3, p. 203-213. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Kdy byla poprvé určena vzdálenost Země - Slunce? (When was the distance betweeen the Earth and the Sun first determined?). Československý časopis pro fyziku. Praha: FÚ AV, 2016, vol. 66, No 4, p. 231-237. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Lenka ZYCHOVÁ. K mezinárodní spolupráci ve výuce astrofyziky na středních školách (To the international collaboration in teaching of astrophysics at high schools). In Astronomické vzdělávání a popularizace. 2016. info
 • DOMANSKI, Juliusz and Vladimír ŠTEFL. Historie astronomické dynastie Struveových (History of astronomy Struve´s dynasty). Matematika fyzika informatika. Praha: Prometheus, 2015, vol. 24, No 3, p. 200-205. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Byl objev Neptunu náhodný? (Was the discovery of Neptune accidental?). Československý časopis pro fyziku. Praha: FÚ AV, 2015, vol. 65, No 4, p. 218-226. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Měsíc ve školní výuce (Moon in school teaching). Matematika fyzika informatika. Praha: Prometheus, 2015, vol. 24, No 5, p. 357-370. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Nejkrásnější planeta sluneční soustavy Saturn v úlohách (The most beautiful planet Saturn through astronomical tasks). Matematika-fyzika-informatika. Praha: Prometheus, 2014, vol. 23, No 1, p. 27-40. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Historie Lagrangeova-Laplaceova důkazu stability sluneční soustavy (History of Lagrange s - Laplace s proof of the stability of the solar system). Československý časopis pro fyziku. Praha, 2014, vol. 64, No 2, p. 107-112. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Astrofyzikální termodynamika ve výuce fyziky na středních školách (The astrophysical thermodynamics in teaching physics at secondary schools). Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2014, vol. 23, No 4, p. 286-294. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Zajímavé úlohy z historie astronomie (Interesting problems from history astronomy). Matematika fyzika informatika. Praha: Prometheus, 2013, vol. 22, No 3, p. 197-210. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír, Peter HANISKO and Miroslav RANDA. Závery konferencie ,,Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočí" (Conclusions of conference ,,Astronomical education at primary and secondary schools in 21st century). Školská fyzika. Plzeň: KMT FPE ZČU Plzeň, 2013, vol. 2013, No 2, p. 23-26. ISSN 1211-1511. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír. Výuka astronomie v matematice respektive matematiky v astronomii (Teaching of astronomy in mathematics alternatively mathematics in astronomy). Školská fyzika. Plzeň: ZČU PF Plzeň, 2013, vol. 2013, No 6, p. 15-19. ISSN 1211-1511. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Hubbleův kosmický dalekohled ve výuce fyziky na středních školách (Hubble s space telescope in the physics teaching at secondary schools). Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2012, vol. 21, No 5, p. 274-286. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Hrozba z vesmíru (Threat from the universe). Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2012, vol. 21, No 10, p. 608-615. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Zjawiska wybuchowe we Wszechswiecie (Explosive henomena in the Universe). Fizyka w Szkole. Warszawa: Edupress, 2012, vol. 58, No 4, p. 19-23. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír. K historii výkladu pohybu Měsíce (On history interpretation of the motion of the Moon). In Miroslav Tibor Morovics. XXVI. Zborník dejín fyziky. Bratislava: HÚ SAV, 2012. p. 7-22. ISBN 978-80-969508-5-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Astronomické úlohy s historickými náměty (Astronomical problems of historical topic). Československý časopis pro fyziku. Praha: FÚ AV ČR, 2012, vol. 62, 5-6, p. 441-447. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Jak daleko stad do Ksiezyca? (How far is Moon?). Fizyka w Szkole. Warszawa: Edu Press, 2011, vol. 57, No 5, p. 60-63. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Zamyšlení nad výukou astronomie na středních školách v České republice a ve vybraných státech světa (The meditation on teaching astronomy at secondary schools in Czech Republic and in select states of the world). In Ján Ondruška. Aktuálne problémy fyzikálného vzdelávania v europskom priestore. Nitra: FPV UKF, JSMF Nitra, 2011. p. 378-385. ISBN 978-80-8094-988-4. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Rozměrová analýza v astrofyzikální výuce na středních školách (Dimensional analysis in teaching astrophysics at secondary schools). Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2010, vol. 19, No 6, p. 348 - 355. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Fyzika chladných hvězd (Physics of cool stars). Brno, 2010. 94 pp. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Mija 400 lat od wydania Gwiezdnego poslance (400 years from publication Sidereus Nuncius). Fizyka w Szkole. Warszawa: EDU PRESS, 2010, vol. 56, No 4, p. 15-18. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Nové astrofyzikální poznatky (New astrophysical knowledges). In Praktické kurzy fyziky. první. Praha: SSČ AV ČR, ÚFCH J. Heyrovského AV ČR, 2010. p. 66-68. ISBN 978-80-87351-10-9. info
 • ŠTEFL, Vladimír. The meditation on teaching astronomy at secondary schools in Czech Republic and in select states of the world. In Current problems of physics education in the european area. první. Nitra: FPV UKF, 2010. p. 103-104. ISBN 978-80-8094-795-8. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Explozivní děje ve vesmíru (Explosive phenomena in the Universe). Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2010, vol. 20, No 4, p. 217-225. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMAŃSKI. Slunce a jiné hvězdy (Sun and other stars). Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2009, vol. 18, No 8, p. 472-478. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Co nám zanechal Ptolemaios. 1st ed. Valašské Meziříčí: Hvězdárna Valašské Meziříčí, 2009. 11 pp. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Historie výkladu pohybu Měsíce od Hipparcha k Newtonovi (History of interpretation motion of the Moon from Hipparchos to Newton). Československý časopis pro fyziku. Praha: FÚ AV ČR, 2009, vol. 59, No 2, p. 89-95. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMAŃSKI. Prawa Keplera w nauczaniu fizyki (Kepler s laws in physical teaching). Fizyka w Szkole. Warszawa: EDU PRESS, 2009, vol. 55, No 3, p. 37-40. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Zdeněk NAVRÁTIL. Transformace nových astrofyzikálních poznatků do gymnaziální fyzikální výuky na příkladu Krabí mlhoviny (Transform of new astrophysical knowlege to secondary-school physics education illustrated by example of Crab Nebula). In Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy - zborník z XVI. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2008. I. Nitra: UKF, 2009. p. 402-408. ISBN 978-80-8094-496-4. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Historie výkladu pohybu Měsíce od Clairauta k Hillovi. Československý časopis pro fyziku. Praha: FÚ AV ČR, 2009, vol. 59, No 3, p. 158-164. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Zdeněk NAVRÁTIL. Krabí mlhovina ve fyzikální výuce na gymnáziu (Crab nebula in the physics teaching at the grammar school). Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2009, vol. 19, No 1, p. 32-39. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMAŃSKI. Jak daleko je Měsíc aneb od Hipparcha k sondě Hipparcos. Matematika, fyzika, informatika. Praha: Prometheus, 2008, vol. 17, No 8, p. 469 - 476. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMAŃSKI. Astronomia w dzielach Juliusza Verne a. Fizyka w Szkole. Warszawa: EDU PRESS, 2008, vol. 54, No 4, p. 40-43. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Gaussova metoda určování dráhy planetky Ceres (Gauss s method determination of orbit of asteroid Ceres). In 14. Medzinárodný seminár dejín fyziky. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, 2008. p. 43-52. ISBN 978-80969508-4-3. info
 • NAVRÁTIL, Zdeněk and Vladimír ŠTEFL. Rozvíjení schopností žáků v astrofyzikální výuce na gymnáziích (The development of abilities of pupils in astrophysical teaching at secondary schools). In Rozvoj schopností žiakov v prirodovednom vzdelávaní. první. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Pobočka JSMF v Nitře, 2007. p. 1-3. ISBN 978-80-8094-083-6. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Proč vyučovat astrofyziku na gymnáziích. Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2007, vol. 16, No 9, p. 538 - 546. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Výuka astronomie na základních a středních školách, současný stav a perspektiva (Teaching astronomy at primary and secondary schools, actual state and perspective). In 50 let didaktiky fyziky v ČR. I. vydání. Olomouc: JČMF, MU Brno, UP Olomouc, 2007. p. 88 - 95. ISBN 978-80-244-1786-8. info
 • KRÁTKÁ, Tereza and Vladimír ŠTEFL. HD 152786: a lithium giant? Odessa Astronomical Publications. Odessa: Odessa State University, 2007, vol. 20, p. 95. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Klaudios Ptolemaios. Školská fyzika. Plzeň: ZČU Plzeň, 2006, VIII, No 4, p. 13-16. ISSN 1211-1511. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Pozegnanie z dziewiata planeta. Fizyka w Szkole. Warszawa: EDU PRESS, 2006, vol. 52, No 5, p. 17 - 19. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír. K určování dráhy Saturna v geocentrické a heliocentrické soustavě (To determination of Saturn s orbit after geocentric and heliocentric system). In XII. Medzinárodný seminár z dejín fyziky. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, 2006. p. 13 - 22. ISBN 80-969508-0-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMAŃSKI. Pluto již není planetou, z astronomie však nemizí. Školská fyzika. Plzeň: ZČU, Plzeň, 2006, IX, No 1, p. 4 - 10. ISSN 1211-1511. info
 • ŠTEFL, Vladimír. K problematice výuky astrofyziky na základních a středních školách v ČR. In Zborník referátov zo 14.medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2004 Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní fyziky. Nitra: FPV UKF, 2005. p. 156-161. ISBN 80-8050-810-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Pohyb Slunce, Měsíce a hvězdný katalog v Almagestu. In XI. Medzinárodný seminár z dejín fyziky. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, 2005. p. 19 - 39. ISBN 80-968253-9-9. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Wszechswiat na róznych dlugosciach fal. Urania - POSTEPY ASTRONOMII. Torun: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, 2005, vol. 76, No 5, p. 226-230. ISSN 0032-5414. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Vševlnová astrofyzika ve výuce fyziky (Multiwavelength astrophysics in teaching of physics). In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky. Plzeň: ZČU Plzeň, ZP JČMF, 2005. p. 140 - 145. ISBN 80-7043-418-X. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Klaudios Ptolemaios. Praha: Prometheus, 2005. 56 pp. Velké postavy vědeckého nebe sv.15. ISBN 80-7196-317-8. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Mikuláš Koperník v současné výuce astronomie na základních a středních školách. Školská fyzika. Plzeň: ZČU, 2004, VIII., No 1, p. 23 - 25. ISSN 1211-1511. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Současný pohled na život a dílo Mikuláše Koperníka. In XXI. Zborník dejín fyziky, 10. Medzinárodný seminár dejín fyziky. Bratislava: Slovenská spoločnost pre dejiny vied a techniky pri SAV, 2004. p. 73-78. ISBN 80-968253-8-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Bogini po przejsciach. Fizyka w Szkole. Warszawa: WSiP, 2004, vol. 50, No 4, p. 231-234. ISSN 0426-338. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Venuše po přechodu. Školská fyzika. Plzeň: ZČU, 2004, VIII., No 2, p. 27-29. ISSN 1211-1511. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Výuka astrofyziky na gymnáziích v České republice (Teaching Astrophysics at Secondary Schools in Czech Republic). In Zborník referátov z 13.medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2002 Inovácia obsahu fyzikálneho vzdelávania. Nitra: FPV UKF, 2003. p. 61-65. ISBN 80-8050-581-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Astronomia w dzielach Juliusza Verne a. Urania - POSTEPY ASTRONOMII. Torun, 2003, vol. 74, No 3, p. 127-129. ISSN 0032-5414. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Astrophysik in Aufgaben von heute. In Moderne Trends in der Physiklehrervorbereitung. Erlangen und Jena: Verlag Palm & Enke, 2003. p. 120-121. ISBN 3-7896-0673-1. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Mikuláš Koperník. Praha: Prometheus, 2002. 48 pp. Velké postavy vědeckého nebe sv.9. ISBN 80-7196-234-1. info
 • ŠTEFL, Vladimír. K problematice výuky spektrální analýzy na gymnáziích. In XX. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2002. p. 428-431. ISBN 80-7231-090-9. info
 • ŠTEFL, Vladimír. The Relation of Physics and Astronomy in Secondary School Teaching. In JENAM 2000 Colloquium 1 Astronomical Education. Moscow: MGU Moscow, 2002. p. 19-23. info
 • KRTIČKA, Jiří and Vladimír ŠTEFL. Determination of Parameters of K Giants Atmosphere. In METACenter Annual Report 1999. 2000th ed. Brno: MU Brno, 2000. p. 55-56. Annual Report 1999. ISBN 80-210-2261-2. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Jiří KRTIČKA. Úlohy z astrofyziky (Exercises of Astrophysics). I. Brno: MU, 2000. 76 pp. ISBN 80-210-2364-3. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Postrecenze učebnice ,,Fyzika pro gymnázia - Astrofyzika" (Postreview of textbook ,,Physics for secondary schools - Astrophysics"). Školská fyzika. Plzeň: PF ZÚ Plzeň, 2000, vol. 6, No 3, p. 78-80. ISSN 1211-1511. info
 • ŠTEFL, Vladimír. The Relation of Physics and Astronomy in Secondary School Teaching. In JENAM - 2000, Abstracts Book. Moscow: European Astronomical Society, 2000. p. 200. JENAM - 2000. info
 • KRTIČKA, Jiří and Vladimír ŠTEFL. Atmosphere parameters of four K-giants obtained by spectrum fitting. Astronomy and Astrophysics Supplement Series. Les Ulis Cedex (France): EDP Sciences, 1999, vol. 31, No 138, p. 47-54. ISSN 0365-0138. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Strefy oddzialywania planet (Sphere of activity of the planets). Fizyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, vol. 43, No 1, p. 50-51. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Analiza wymiarova v nauczaniu fizyki z astronomia (The dimensional analysis in teaching of physics and astronomy). Fizyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, vol. 43, No 2, p. 116-117. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Obfitosc komet v nauczanii astronomii (Plenty comets in teaching of astronomy). Postepy Astronomii. 1997, vol. 44, No 3, p. 42-43. ISSN 0032-5414. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Results of the test of astrophysics at secondary schools in Czech Republic and Poland. In Scripta FAC. SCI. NAT. UNIV. MAS. BRUN. Brno: MU Brno, 1996. p. 57-66. Vol. 24. ISBN 80-210-1482. info
 • ŠTEFL, Vladimír. The Relation of Physics and Astronomy in Teaching at Secondary Schools. In New Trends in Astronomy Teaching. IAU Colloquium 162. London: The Open University, 1996. p. 88. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Spectroscopic study of alfa Cas. In Proceedings of 18th Stellar Conference. Opava: Silesian University at Opava, 1995. p. 112-116. ISBN 80-85879-22-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír. World Beat: Czech Republic. Mercury. San Francisco, California: Astronomical Society of the Pacific, 1995, vol. 1995, No 4, p. 8. ISSN 0047-6773. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Dlaczego Ksiezyc oddala sie od Ziemi? (Why the Moon retires the Earth?). Fizyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, vol. 41, No 2, p. 51-53. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír, Juliusz DOMANSKI and Vasil Ivanovič ZINKOVSKIJ. Comparative research of pupils knowledge of astrophysics at secondary schools in Czechoslovakia, Poland and Russia. In Scripta FAC.SCI.NAT. UNIV. MAS. BRUN. Brno: MU Brno, 1994. p. 39-52. Vol. 23. ISBN 80-210-1063-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Knowledge of Pupils in Astrophysics at Secondary Schools in Czechoslovakia. In Scripta FAC.SCI.NAT. UNIV. MAS. BRUN. Brno: MU Brno, 1994. p. 53-57. Vol. 23. ISBN 80-210-1063-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír, Juliusz DOMANSKI and Vasilij Ivanovič ZINKOVSKIJ. Results of the test of astrophysics at secondary schools in Czechoslovakia. In Scripta FAC.SCI.NAT. UNIV. MAS. BRUN. Brno: MU Brno, 1994. p. 59-66. Vol. 23. ISBN 80-210-1063-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Spectroscopic analysis of alfa Cas. In Scripta FAC. SCI. NAT. UNIV. MAS. BRUN. Brno: MU Brno, 1994. p. 67-79. Vol. 23. ISBN 80-210-1063-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír, Juliusz DOMANSKI and Vasiij Ivanovič ZINKOVSKIJ. Výsledky srovnávacího průzkumu vědomostí žáků z astrofyziky na gymnáziích v ČR, liceích v PLR a středních školách v Rusku (The results of comparative research of pupils´ knowledge of astrophysics at secondary schools in Czechoslovakia , Poland and Russia). In Fyzika a didaktika fyziky. Brno: PF MU Brno, 1994. p. 67-80. ISBN 80-210-0860-1. info
 • ŠTEFL, Vladimír. A New Conception Teaching of Astrophysics at Secondary Schools. Hague, Holland: Hugo van Woerden.TWIN PRESS, 1994. p. 190. Astronomy Posters. XXIInd General Assembley IAU. ISBN 90-5598-001-8. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Predkosc na orbicie eliptycznej. Fizyka w Szkole. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, Vol.39, No.1, p. 50-52. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Pupils` Knowledge of Astrophysics at Secondary Schools in Czech Republic, Poland and Russia. Newsletter IAU Commission 46. Toronto: University of Toronto, 1993, vol. 38, p. 9. info
 • ŠTEFL, Vladimír, Juliusz DOMANSKI and Vasilij Ivanovič ZINKOVSKIJ. Kak znajut astronomiju školniki raznych stran. Zemlja i Vselennaja. Moskva: Nauka, 1992, XXVIII, No 2, p. 78-80. ISSN 0044-3948. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Vasilij Ivanovič ZINKOVSKIJ. Sravnitělnyj analiz znanij školnikov po astronomii v SSSR i ČSFR. Fizika v škole. Moskva: Pedagogika, 1991, No 5, p. 66-69. ISSN 0130-5522. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Wykorzystanie zadan problemowych w nauczaniu astrofizyki w szkolach srednich. Fizyka w Szkole. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, vol. 37, No 4, p. 247-249. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír and Juliusz DOMANSKI. Comparative Research of Pupils` Knowledge of Astrophysics at Secondary Schools in Czechoslovakia and Poland. Brno: MU, 1991. 10 pp. Scripta FAC.SCI.NAT.Brunensis 21. ISBN 80-210-0340-5. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Vývoj astronomie v období renesance. In Práce z přírodních věd č.26. Praha: ČSAV, Československá společnost pro dějin věd a techniky., 1991. p. 161-172. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Motivace ve výuce astrofyziky na gymnáziu (Motivation in astrophysics teaching at grammar school). Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1990, vol. 20, No 5, p. 326-329. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Život a dílo Tychona Brahe (Life and work of Tycho Brahe). Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1990, vol. 20, No 6, p. 409-413. info
 • ŠTEFL, Vladimír. K prověřování vědomostí žáků z astrofyziky na gymnáziu (On the testing of knowledge of pupils in astrophysics at grammar school). Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1989, vol. 20, No 4, p. 265-267. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Problematika vývoje kosmických těles a vesmíru ve výuce astrofyziky na gymnáziu (Problem evolution of cosmical bodies and Universe in astrophysical teaching at grammar school). Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1989, vol. 19, No 9, p. 612-615. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Úvod do dějin astronomie. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1988. 61 s. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Analiz koncepcii i soděržanija učebnogo matěriala astronomii v sredněj škole v SSSR. Scripta FAC.SCI.NAT.UNIV.PURK.BRUN.Physica. Brno: UJEP, 1988, Vol.18, No 8, p. 303-309. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Stars in the teaching of astrophysics at grammar schools. Scripta FAC.SCI.NAT.UNIV.PURK.BRUN. Physica. Brno: UJEP, 1987, Vol..17, No. 7, p. 347-353. info
 • ŠTEFL, Vladimír. K problematice využití úloh ve výuce astrofyziky na gymnáziu (Problems of employment of tasks in teaching astrophysics at grammar school). Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1987, vol. 17, No 8, p. 561-565. info
 • ŠTEFL, Vladimír. K výuce kosmologie na gymnáziu (Teaching cosmology at grammar school). Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1987, vol. 18, No 2, p. 115-120. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Historické aspekty výuky astronomie na gymnáziu (Historical aspects of the astronomy teaching at grammar school). Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1987, vol. 18, No 3, p. 175-179. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Metody určování vzdáleností v astronomii (Methods of determining distances in astronomy). Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1987, vol. 17, No 6, p. 396-399. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Základní charakteristiky hvězd v učivu astrofyziky na gymnáziu (Basic characteristics of stars in astrophysics at grammar school). Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1986, vol. 17, No 3, p. 191-196. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Vybrané kapitoly z astrofyziky. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1985. 81 s. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Spectra of K type giants alfa Arietis and alfa Cassiopeiae. Folia FAC.SCI.NAT.UNIV. BRUN. PHYSICA 43. Brno: UJEP, 1985, XXVI, p. 43-94. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Fyzikální pojetí výuky astronomie na gymnáziu (Physical conception of teaching astronomy at grammar chool). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: Academia, 1981, vol. 26, No 2, p. 111-114. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Zákon zachování momentu hybnosti v kosmogonii (Law of conservation of angular momentum in cosmogony). Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1981, vol. 11, No 9, p. 611-614. info
 • ŠTEFL, Vladimír. H-R diagram v učivu astrofyziky na gymnáziu (H-R diagram in the teaching matter of astrophysics at grammar school). Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1981, vol. 11, No 7, p. 470-477. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Některé poznámky k výkladu tématu ,,Pohyb umělé družice Země" ve vyučování fyzice na gymnáziu (Some remarsk to the explanation of the theme ,,Motion of the Artificial Earth Satellite" in physics teaching at the grammar school). Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1980, vol. 10, No 8, p. 603-609. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Viriálová věta ve vyučování astrofyzice na gymnáziu (Virial theorem in teaching astrophysics at grammar school). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: Academia, 1980, vol. 25, No 6, p. 348-352. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Galaxie ve vyučování fyzice (Galaxy in physics teaching). Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1978, vol. 8, No 7, p. 520-525. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Třetí Keplerův zákon (Third Kepler s law). Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1977, vol. 7, No 6, p. 450-454. info

2017/06/30


Životopis: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc. (učo 2341), verze: čeština(1), změněno: 30. 6. 2017 13:52, V. Štefl