Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Jméno a příjmení: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra primární pedagogiky Poříčí 31 603 00 BRNO
Funkce na pracovišti
 • docent zástupce vedoucího
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • ZŠ Purkyňova, Vyškov: 1970 – 1979 SPgŠ v Kroměříži: 1979 – 1983 PdF UK v Praze (předškolní pedagogika): 2000 – 2005 PdF UK v Praze (školský management): 2006 – 2009 PdF UK v Praze (doktorské studium): 2006 - 2010 PdF MU (habilitační řízení): 2018
Přehled zaměstnání
 • Učitelka MŠ, Vyškov: 1983 – 1984 Učitelka ZŠ, Vyškov: 1984 – 1986 Učitelka MŠ, Brno: 1986 – 1992 Ředitelka MŠ, Brno: 1992 – 2009 Lektorka PdF MU, Brno: 2008 – 2010 Odborný asistent PdF MU, Brno: 2010 - 2018 Docent PdF MU, Brno: 2018 Odborný asistent PdF MU, Brno: 2010 - dosud
Pedagogická činnost
 • Vstupní motivační pedagogická praxe 2008-dosud Průběžná pedagogická praxe (1-3) 2008-dosud Souvislá pedagogická praxe (1-2) 2008-dosud Volitelná pedagogická praxe 2014-dosud Pedagogická praxe specifická 2014-dosud Předškolní pedagogika 2008-dosud Předškolní pedagogika Erasmus 2014-dosud Pedagogická diagnostika 2008-dosud Kurikulum předškolního vzdělávání 2 2008-dosud Teorie a metodika her 2010-dosud Evaluace v mateřské škole 2010-dosud Výchova v rodině 2008-2011 Vstupní motivační pedagogická praxe 2008-dosud Průběžná pedagogická praxe (1-3) 2008-dosud Souvislá pedagogická praxe (1-2) 2008-dosud Volitelná pedagogická praxe 2014-dosud Pedagogická praxe specifická 2014-dosud Předškolní pedagogika 2008-dosud Předškolní pedagogika Erasmus 2014-dosud Pedagogická diagnostika 2008-dosud Kurikulum předškolního vzdělávání 2 2008-dosud Teorie a metodika her 2010-dosud Evaluace v mateřské škole 2010-dosud Výchova v rodině 2008-2011
Vědeckovýzkumná činnost
 • Garant příkladů dobré praxe v projektu „Cesta ke kvalitě“ - CZ.07/4.1.00/06.0014. (2010 – 2011) Externí spolupracovník specifického výzkumu PdF UHK „Analýza reflektivních dovedností pedagogů mateřských škol“ (č. 2114) (2013) Přispěvatel za Českou republiku v projektu Eurofound Study on the effective use of early childhood education and care in preventing early school leaving (EAC/17/2012) (2012 - 2013) Expert pro Českou republiku v projektu Eurofound Assessing childcare services in Europe (2013/0487/3058) (2013 – 2015) Expert pro Českou republiku v projektu Eurofound Additional resources in early childhood education and care for the inclusion of children with disabilities, disadvantages or difficulties (2014/0487/3293) (2014 – 2015)
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 23. 9. 2019 – 28. 9. 2019: University of Jyväskylä, Jyväskylä, FIN
  • V úterý proběhla schůzka s koordinátorkou Erasmu, ve středu byla realizovaná výuka (seznámení s českým vzdělávacím systémem a s kurikulem předškolního a primárního vzdělávání). Dále jsem navštívila výuku hudební výchovy a fakultní základní školu. Ve čtvrtek jsem realizovala s kolegyní interaktivní seminář pro studenty učitelství pro mateřské školy a zúčastnila se výuky výtvarné výchovy. V pátek jsem hospitovala ve výuce matematiky a následně jsem diskutovala s vedoucí oddělení ECEC.
 • 19. 11. 2017 – 23. 11. 2017: Gordon College of Education, Haifa, Ostatní, ISR
  • Služební cesta byla zaměřená na otevření bližší spolupráce a plánování výzkumu reflektivních dovedností studentů. Společně s Mgr. Grůzovou jsme představili systém rozvoje reflektivních dovedností studentů oboru Učitelství pro mateřské školy.
 • 18. 3. 2017 – 21. 3. 2017: Erasmus+, HUN
  • V Budapešti proběhlo mezinárodní setkání projektu "Good strat to school", které bylo zaměřeno na zpětnou vazbu mateřských škol z České republiky, Slovenska a Maďarska týkající se ověřování diagnostického nástroje PREDICT a metodik pro učitele a rodiče.
 • 3. 10. 2016 – 5. 10. 2016: Matej Bel University, Banská Bystrica, SVK
  • Na Pedagogické fakultě University Mateje Bela jsem vedla semináře na téma sebereflexe a profesní rozvoj učitele mateřské školy u studentek navazujícího magisterského programuv oboru učitelství pro mateřské školy. S kolegy ze slovenské fakulty jsme společně řešili stejnou situaci obou zemí a tou je trojkolejnost ve kvalifikačních požadavcích na profesi učitele mateřské školy.
 • 26. 4. 2016 – 28. 4. 2016: Leeds Trinity & All Saints, Leeds, GBR
  • Pobyt v Leeds byl realizován v rámci projektu Supporting Social and Emotional Competences of Pre-school Children from Disadvantaged or Culturally Different Environments. Na projektovém setkání v Leeds byl připraven program konference, která se bude konat 14.6.2016 v Praze. Druhým bodem jednání byl report ze všech tří krajin, které na projektu participují (Anglie, ČR a Slovensko).
 • 7. 12. 2015 – 11. 12. 2015: Erasmus+, SVK
  • V rámci projektu Erasmus+ „Supporting Social and Emotional Competences of Pre-school Children from Disadvantaged or Culturally Different Environments“ probíhalo další vzdělávání předškolních pedagogů. Na setkání se sjeli partneři ze Slovenska, České republiky a Anglie. V rámci dalšího vzdělávání jsem přednesla příspěvky „Podpora emočního a sociálního rozvoje dítěte“ a „Zapojení rodiny do vzdělávání dětí“.
 • 23. 6. 2015 – 26. 6. 2015: University of Leeds, Leeds, GBR
  • Pobyt v Uk byla byl realizován v rámci projektu Supporting Social and Emotional Competences of Pre-school Children from Disadvantaged or Culturally Different Environments. Na setkání v Leeds byly projednány výsledky dotazníkového šetření. Připomínky budou zapracovány do reportu. Dále byly projednány termíny školení předškolních pedagogů, které se budou konat v jednotlivých zemích a navržena jejich struktura. Půjde o školení v Bangor university ve Wales, školení v Praze a na Slovensku.
 • 14. 10. 2014 – 16. 10. 2014: Comenius University in Bratislava, Bratislava, SVK
  • Stáž se konala v rámci projektu OPVK Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání (CZ.1.07/1.3.00/48.0022), jehož jsem manažerkou. První den pobytu na Univerzitě Komenského proběhl seminář "Aspekty sociálneho konštruktivizmu v predprimárnom vzdelávaní" pod vedením doc. Kostruba. V dalších dvou dnech jsme navštívili 4 mateřské školy, kde jsme sledovali konstruktivistické přístupy.
 • 30. 6. 2014 – 6. 7. 2014: University College Cork, Ireland, Cork, IRL
  • V Corku jsem se zúčastnila dvoudenního jednání světového výboru OMEP a třídenní konference s tématem Children´s Cultural Worlds. Jednání probíhalo na University College Cork. 66th OMEP World Assembly se zúčastnilo 36 zemí ze 72 členských států. Jednání zahájila presidentka OMEP dr. Maagie Koong z Univerzity v Hong Kongu. Jednání výboru bylo doplněno přednáškami, např. prof. Noirin Hayes z Univerzity v Dublinu nebo prof. Judith Wagner z USA, která hovořila o projektech v Kenyi a Jordanu. Konference čítala přes 400 účastníků z 36 zemí světa a stovku příspěvků, které byly prezentovány ve 3 světových jazycích - v angličtině, španělštině a francouzštině. Častým tématem byl rozvoj gramotnosti a jazyka v předškolním věku a samozřejmě bída v zemích třetího světa. Přednesla jsem společně s prezidentkou Českého výboru OMEP PhDr. Danou Moravcovou, Ph.D. příspěvek na téma "Vliv mezigeneračního dialogu na učení dítěte".
 • 23. 6. 2014 – 27. 6. 2014: Faculty of Education and Health University of Greenwich, London, GBR
  • Zahraniční cesta do Anglie byla spojená s výukovou mobilitou v rámci programu Erasmus. Kromě výukového programu proběhla setkání zaměřená na výměnu informací o aktivitách jednotlivých pracovišť, především o přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol a učitelů 1. stupně ZŠ. V rámci těchto rozhovorů byla dohodnuta spolupráce na společném výzkumném projektu zaměřeném právě na oblast přípravného vzdělávání. Zúčastnila jsem se také „Faculty of Education and Helth Away day“. Během dne probíhaly semináře a další aktivity s tématem „Studet learning Experience“. V rámci této akce byli všichni přítomní seznámeni s výsledky autoevaluace fakulty a opatřeními pro budoucí rozvoj.
 • 16. 5. 2014 – 17. 5. 2014: University of Prešov, Prešov, SVK
  • Konference "Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržiťaľného rozvoja" se konala v Rájeckých Teplicích ve spolupráci českého a slovenského výboru OMEP a Prešovské univerzity. Přednesla jsem hlavní referát na téma "Podpora rozvoje dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí".
 • 3. 6. 2013 – 3. 6. 2013: Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, Lódz, POL
  • Konference se konala v rámci projektu Visegradfund "Supporting social and emotional of pre-school children". Prezentace Professionalization of Pre-school Teachers se zaměřovala se na profesní dovednosti učitelů mateřských škol, které potřebují pro podporu rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • 6. 5. 2013 – 10. 5. 2013: University College Lillebaelt, Odense, DNK
  • V rámci výukového pobytu zazněly přednášky Reforme of the Curriculum in the Czech Pre-primary Education a Health Supporting Kindergarten. Navštívila jsem dvě mateřské školy v Odense a měla možnost seznámit se a porovnat dánský a český systém předškolního vzdělávání. V rámci pobytu na dánské univerzitě byla dohodnuta spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání a především možnost výměnných pobytů studentů.
 • 18. 3. 2013 – 22. 3. 2013: Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, POL
  • Výuka proběhla na téma Przebieg reformy programów nauczania oraz jej wpływ na edukację przedszkolną w Republice Czeskiej. V rámci výukového pobytu došlo k výměně publikací („Hodnocení výsledků předškolního zdělávání“, „Autoevaluace mateřské koly“, „Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte“). Při společném jednání byla dohodnuta další spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání.
 • 10. 12. 2012 – 14. 12. 2012: Pedagogical University of Cracow, Kraków, POL
  • V rámci výukového pobytu došlo k výměně publikací. Byly předány publikace „Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání“, „Autoevaluace mateřské koly“, metodika „Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte“. Přenáška proběhla na téma Przebieg reformy programów nauczania oraz jej wpływ na edukację przedszkolną w Republice Czeskiej.
 • 17. 4. 2012 – 21. 4. 2012: World Organisation for Early Childhood Education, Warsawa, POL
  • Ve dnech 17. - 21.4.2012 se konalo evropské setkání European OMEP, kterého se zúčastnili zástupci více než 20 zemí. Současně byla pořádána konference Respect for a Child. Na této konferenci jsem vystoupila s příspěvkem Respecting children at czech kindergartens. V rámci konference byla navázána spolupráce se Švédskem a Čínou.
 • 1. 12. 2011 – 2. 12. 2011: University of Prešov, Prešov, SVK
  • Konference proběhla ve dnech 1. - 2.12.2011 s názvem Hra V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII. Příspěvek, který jsem přednesla na konferenci měl téma Jak může předškolní pedagog ovlivnit hru dítěte. Součástí konference byly také organizované návštěvy ve slovenských mateřských školách, kde bylo úkolem účastníků reflektovat příspěvky z konference.
 • 14. 11. 2011 – 18. 11. 2011: Comenius University in Bratislava, Bratislava, SVK
  • V rámci přípravy na výuku vznikla power-pointová prezentace. Byly odučeny 4 hodiny semináře na téma "Spolupráce mateřské školy s rodinou". Pro jednání se zahraničními partnery byly připraveny aktuální publikace (skripta „Studie z předškolní pedagogiky“). Konzultace s partnery proběhla na téma obsah předškolního vzdělávání na Solensku a v České republice a dále o možných společných projektech.
 • 13. 5. 2011 – 17. 5. 2011: Pedagogical University of Cracow, Kraków, POL
  • Zúčastnila jsem se mezinárodní vědecké konference, kterou pořádal Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukaci Narodowej w Krakowie na téma Funkcja poznawca w edukaci dziecka – teoria i praktika. V sekci Tradycja i nowoceszestnost w realizowaniu funkcji poznawczej jsem přednesla příspěvek Kindergaten teacher´s support of the child´s learning. V rámci pětidenního pobytu jsme také s kolegy navštívili partnerské pracoviště Instytut Pedagogiki Przedskolnej i Szkolnej, abychom si vyměnili materiály a projednali možnosti mezinárodní spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání.
Univerzitní aktivity
 • Koordinátor Erasmus 2010-2018 Zástupce vedoucího katedry (2016–dosud) Člen řešitelského týmu projektu OPVK „Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě“ - CZ/1.07./1.3.41/02.0043 (2013 – 2014) Spoluřešitelka projektu FRMU „Tvorba nových předmětů pro studenty programu Erasmus“ (MUNI/FR/0189/2014) (2014) Řešitelka projektu OPVK Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání (CZ.1.07/1.3.00/48.0022) (2014 - 2015) Řešitelka projektu FRMU Profesní a praktická příprava studentů oboru učitelství pro mateřské školy na práci s dětmi od dvou let (MUNI/FR/1428/2014) (2015) Partner projektu Erasmus+ Supporting Social and Emotional Competences of Pre-school Children from Disadvantaged or Culturally Different Environments (2014-1-CZ01- KA201-001988) (2014 – 2016) Partner projektu Erasmus+ „Good start to school“ (2015-1-CZ01-KA201-013947) (2015 – 2017) Člen Oborové komise pro obory Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (2016–dosud) Hlavní koordinátorka projektu OP VVV „Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663) (2017-2019)
Mimouniverzitní aktivity
 • Členka řídícího týmu, poradkyně a lektorka Projektu podpory zdraví v mateřské škole. (1999 - 2014) Členka Krajského koordinačního týmu Škol podporujících zdraví. (2008 - 2014) Lektorka školících středisek NIDV, PC, SSŠ, TSM Vyškov, Verlag Dashöfer atd. (2002 - dosud) Členka Rady zdravého města Brna. (1999 - 2011) Členka výboru Asociace předškolního vzdělávání. (2004 - dosud) Členka výboru české World Organization for Early Childhood Education (OMEP; 2012 - dosud) Členka Národní rady Unie školských asociací ČR – CZESHA. (2002 - dosud) Členka autorského týmu pro tvorbu Standardu kvality učitele. (2008 – 2009) Členka Asociace profese učitelství. (APU; 2009 – 2014) Domácí expert v projektu „Tvorba metodiky na poskytování péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ“ - CZ.1.07/1.2.02/03.0002. (2010 – 2012) Konzultant projektu „Rozvoj spolupráce s MŠ při aplikaci včasné péče“ - CZ.1.07/4.1.00/06.0020. (2010 – 2011) Expert projektu Visegradfund "Supporting social and emotional of pre-school children" - číslo projektu 21220198 (2013 - 2014) Člen expertní skupiny NÚV „Zpracování řešitelského záměru a zahájení přípravných kroků pro změny RVP ZV a RVP PV (včetně KOV)“ číslo úkolu 1A01S1 (2013 – 2015) Člen pracovní skupiny pro implementaci Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci programu MŠMT „Postup přípravy budoucího období kohezní politiky EU na MŠMT“ (č.j. MŠMT-1680/2013-71) (2013 – 2014) Domácí expert v projektu „Příprava mentorů v metodách podpory sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku“ (CZ.1.07/1.3.00/48.0129) (2014 - 2015) Člen České pedagogické společnosti (2010 – dosud). Člen České akademie pedagogického výzkumu (2014– dosud). Člen Oborové skupiny Pedagogika při MŠMT (2016 - dosud). Člen vědecké rady nakladatelství Portál (2017 - dosud).
Vybrané publikace
 • LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, Barbota, Eva KOŽELUHOVÁ, Zora SYSLOVÁ and Petra RISTIČ. Curriculum design and content in Czech pre-primary education: approaches and experiences of student teachers. European Early Childhood Education Research Journal. England: Taylor and Francis, 2024, vol. 32, No 1, p. 7-21. ISSN 1350-293X. doi:10.1080/1350293X.2023.2234111. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Diagnostická role jako výzva pro učitele v současném individualizovaném předškolním vzdělávání (The diagnostic role as a challenge for teachers in contemporary individualized preschool education). In Učiteľ(ka) predprimárneho vzdelávania. Trendy, premeny a výzvy učiteľského povolania. 2023. info
 • HŘAVOVÁ, Aneta and Zora SYSLOVÁ. The development of preliteracy in the family of preschool children. Slavonic Pedagogical Studies Journal (PEGAS Journal). Slovakia: -, 2023, vol. 12, No 2, p. 95-103. ISSN 1339-8660. doi:10.18355/PG.2023.12.2.3. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Diagnostická role jako výzva pro učitele v současném individualizovaném předškolním vzdělávání (The diagnostic role as a challenge for teachers in contemporary individualized preschool education). In M. Miňová, M. Slováček. Učiteľ(ka) predprimárneho vzdelávania: trendy, premeny a výzvy učiteľského povolania. Slovensko: Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2023. p. 48-53. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora and Irena BORKOVCOVÁ. Uvádění začínajících učitelů mateřských škol (Induction of beginning pre-school teachers). 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2022. 131 pp. Řízení školy. ISBN 978-80-7676-223-7. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jiřina, Hana SPLAVCOVÁ and Zora SYSLOVÁ. Metodická příručka Předškolní a prvostupňové vzdělávání. Pedagogická diagnostika v mateřské škole (Methodical handbook Preschool and primary education. Pedagogical diagnostics in kindergarten). První. Praha: Národní pedagogický institut České republiky, 2022. 32 pp. URL info
 • NAJVAROVÁ, Veronika and Zora SYSLOVÁ. Proměna výzkumu předškolního vzdělávání v posledních 20 letech (The transformation of preschool education research in the last 20 years). In Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu. 2022. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Sandra BEJDÁKOVÁ. Učitelka mateřské školy jako aktivní spolutvůrce kvality předškolního vzdělávání (Preschool teacher as an active co-creator of the quality of preschool education). Praha: Česká školní inspekce, 2022. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora and Pavla STARÁ. Výchovně-vzdělávací strategie v předškolním vzdělávání jako prostředek dosahování cílů (Educational strategy in preschool education as a means of achieving goals). Praha: Česká školní inspekce, 2022. doi:. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora and Hana SCHENKOVÁ. Školní vzdělávací program jako prostředek sdíleného porozumění vzdělávání dětí (The school curriculum as a means of shared understanding of children's education). Praha: Česká školní inspekce, 2022. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora, Veronika NAJVAROVÁ, Eva NOVÁKOVÁ, Anna POSPÍCHALOVÁ and Kateřina VÁCLAVKOVÁ. Věkově heterogenní třídy v mateřské škole (Age-heterogeneous classes in kindergarten). Praha: Portál, 2022. 150 pp. ISBN 978-80-262-1960-6. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Jak zapojit rodiče do vzdělávání jejich dětí v mateřské škole (How to involve parents in the education of their children in kindergarten). In Vychovejme děti a podporujme rodiče. 2022. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Integrované předškolní vzdělávání. In Vzdělávání budoucích pedagogů mateřských škol se zaměřením na pohybovou aktivitu. 2022. info
 • LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, Barbora, Eva KOŽELUHOVÁ, Zora SYSLOVÁ and Petra RISTIČ. Přístupy studentů pedagogických fakult k tvorbě školních a třídních vzdělávacích programů v mateřských školách (Pre-primary pre-service teachers approaches towards creation of educational programmerams on school and class level). In Roman Švaříček a Hana Voňková. Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. první. Brno: Česká asociace pedagogického výzkumu a Masarykova univerzita, 2021. p. 124-127. ISBN 978-80-7392-367-9. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora and Veronika RODOVÁ. Portfolio jako obraz profesního růstu studentek Učitelství pro mateřské školy (Portfolio as an image of the professional growth of students of kindergarten teaching). In Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. 2021. ISBN 978-80-7392-367-9. URL info
 • RODOVÁ, Veronika and Zora SYSLOVÁ. Profesní identita studentek učitelství pro mateřské školy a její odraz v portfoliu (Professional identity of pre-service kindergarten teachers and its reflection in their portfolios). Pedagogická orientace. Vědecký časopis České pedagogické společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2021, vol. 31, No 1, p. 35-69. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2021-1-35. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora, Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav JINDRA, Iva KOUŘILOVÁ, Hana KŘÍŽOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Pavla NOVOTNÁ, Hana STADLEROVÁ and Daniela TAYLOR. Praxe studijního programu Učitelství pro mateřské školy: Metodická příručka pro studenty (Practice of the study program Teacher Training for Kindergartens: Methodical Handbook for Students). První. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 118 pp. ISBN 978-80-210-7982-3. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Benefity předškolního vzdělávání (Benefits of preschool education). In Šance dětem. Praha: Sirius o.p.s., 2020. ISSN 1805-8876. info
 • HUBER, Hadas, Zora SYSLOVÁ and Lucie GRŮZOVÁ. Reflection in the Pre-service Education of Preschool Teachers: A Comparison of the perceptions of Czech and Israeli students. Multi Colors: An International Journal of Educational Research and Theory. Izrael, 2020, vol. 2, No 1, p. 37-52. ISSN 2663-3353. doi:10.33496/multicolors0204. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie and Zora SYSLOVÁ. Childcare for Children under Three Years of Age from Mothers’ Point of View within the International Context. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2020, vol. 70, No 4, p. 533-552. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2020.1725. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora, Radmila BURKOVIČOVÁ, Jana KROPÁČKOVÁ, Kateřina ŠILHÁNOVÁ and Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Didaktika mateřské školy (Kindergarten Methodology). Praha: Wolters Kluwer, 2019. 252 pp. 373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]. ISBN 978-80-7598-276-6. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Třídní projekty v mateřské škole (Kindergarten class projects). První. Praha: Portál, 2019. 144 pp. 373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]. ISBN 978-80-262-1480-9. info
 • SYSLOVÁ, Zora. The relation between reflection and the quality of a preschool teacher’s education performance. International Journal of Child Care and Education Policy. Korea: Springer Open, 2019, vol. 13, No 1, p. 1-21. ISSN 1976-5681. doi:10.1186/s40723-019-0060-y. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Didaktika mateřské školy (Kindergarten Methodology). Praha: Wolters Kluwer, 2019. 2 pp. Speciál pro MŠ, příloha časopisu Řízení školy, 5/2019. ISSN 1214-8679. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Petra VYSTRČILOVÁ. Děti - cizinci v české mateřské škole a jejich podpora (Children - foreigners in Czech kindergarten and their support). 2019. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Co je klíčovou kvalitou mateřské školy a jak ji sledovat (What is the key quality of kindergarten and how to monitor it). In The Prague Education Festival PREF. 2019. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Eva NOVÁKOVÁ. Oborové didaktiky v přípravě učitelů mateřských škol (Field didactics in the preparation of preschool teachers). In Oborové didaktiky v profesní přípravě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ. 2019. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Stanovení cílů jako základ projektování (Setting goals as a basis for designing). In Jana Kropáčková, Zora Syslová a Martin Čapek Adamec. Metodika předškolního vzdělávání zaměřená na didaktické aspekty práce s dětmi. První. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. p. 35-45. 373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]. ISBN 978-80-7290-923-0. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora and Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Organizační formy v mateřské škole podporující individualizované, skupinové a kooperační učení (Organizational forms in kindergarten supporting individualized, group and cooperative learning). In Jana Kropáčková, Zora Syslová a Martin Čapek Adamec. Metodika předškolního vzdělávání zaměřená na didaktické aspekty práce s dětmi. První. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. p. 46-55. 373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]. ISBN 978-80-7290-923-0. URL info
 • KROPÁČKOVÁ, Jana, Zora SYSLOVÁ and Martin ČAPEK ADAMEC. Metodika předškolního vzdělávání zaměřená na didaktické aspekty práce s dětmi (Methodology of preschool education focused on didactic aspects of work with children). První. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 554 pp. 373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]. ISBN 978-80-7290-923-0. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ and Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Podpora vedení studentů na praxi v mateřské škole (Support of student leadership in kindergarten practice). První elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 124 pp. ISBN 978-80-210-9527-4. doi:1558. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. The Preschool Teacher as a Reflective Practitioner. První elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 105 pp. ISBN 978-80-210-9556-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9556-2019. info
 • SYSLOVÁ, Zora, Jana KRATOCHVÍLOVÁ and Táňa FIKAROVÁ. Pedagogická diagnostika v mateřské škole. Práce s portfoliem dítěte. (Pedagogical assessment in kindergarten. Working with the child's portfolio.). Praha: Portál, 2018. 125 pp. Výchova a vzdělávání (22). ISBN 978-80-262-1324-6. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Metodika pro učitele. Praktická příručka k diagnostickému nástroji PREDICT. (Methodology for Teachers. Practical Guide to the PREDICT Diagnostic Tool). První. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2018. 55 pp. ISBN 978-80-7496-358-2. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana and Zora SYSLOVÁ. Příručka pro rodiče. Průvodce hodnocením rozvoje dítěte a komunikace s mateřskou školou (Methodology for parents. Guide to Assessment of Child Development and Communication with Kindergarten). První. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2018. 31 pp. ISBN 978-80-7496-359-9. info
 • SYSLOVÁ, Zora, Michaela PÍŠOVÁ, Veronika RODOVÁ, Lucie GRŮZOVÁ and Hana STADLEROVÁ. Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů mateřských a 1. stupně základních škol (Professional portfolio in pre-graduate education of pre-school and primary teachers). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 48 pp. ISBN 978-80-210-9059-0. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie, Zora SYSLOVÁ and Veronika NAJVAROVÁ. Uchazeči o studium učitelství pro mateřské školy: předběžné výzkumné sdělení (Prospective students of pre-primary school teacher education: preliminary findings). In Transdisciplinarita v pedagogických vědách. 2018. info
 • SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ and Veronika NAJVAROVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů učitelství pro mateřské školy (Becoming a teacher as reflected by preprimary school teacher). In Prostor pro primární a preprimární pedagogy. 2018. info
 • SYSLOVÁ, Zora, Michaela PÍŠOVÁ, Veronika RODOVÁ, Monika ČERNÁ, Lucie GRŮZOVÁ, Eva NOVÁKOVÁ and Hana STADLEROVÁ. Podpora tvorby profesního portfolia v přípravném vzdělávání učitelů mateřských a 1. stupně základních škol (Supporting the creation of a professional portfolio in pre-graduate education pre-school and primary teachers). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9177-1. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi (Teacher in Preschool Education and Preparation for the Profession). První. Brno: Munipress, 2017. 253 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi; svazek 43. ISBN 978-80-210-8475-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8476-2017. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Metodika pro učitele (Methodology for Teachers). První. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2017. 39 pp. ISBN 978-80-7496-337-7. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Projektování v mateřské škole (Project design in the kindergarten). Brno: Masarykova univerzita, 2017. 109 pp. ISBN 978-80-210-8856-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8856-2017. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Pedagogická diagnostika v práci učitele mateřské školy (Pedagogical diagnostics in the work of preschool teacher). In Dagmar Pilařová. Školní zralost a její diagnostika. První. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2017. p. 93-136, 43 pp. Výběr z aktuálních školských témat: Čtvrtletník pro mateřské školy I. ISBN 978-80-7496-319-3. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Libuše PARMOVÁ. Zkušenosti absolventů oboru Učitelství pro mateřské školy aneb „Na co mě vysoká škola (ne)připravila“ (Experience of graduates in the field of Teaching for kindergartens or "What did my college (not) have prepared for me"). Magister Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, vol. 2017, No 1, p. 7-28. ISSN 1805-7152. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie and Zora SYSLOVÁ. Adaptation of two years old children in Czech preschool education. International Journal of Learning and Teaching. 2017, vol. 9, No 1, p. 349-356. ISSN 2377-2891. doi:10.18844/ijlt.v9i1. URL info
 • HAVRDOVÁ, Egle, Zora SYSLOVÁ, Judy HUTCHINGS, Elin WILLIAMS, Mojca WILLIAMS and Gwilym GRUFFUD. Good Practise Guide to Inclusive Pre-school Education in the Czech Republic, England, Slovakia and Wales. První. Praha: Tomos a.s., 2016. 52 pp. ISBN 978-80-905748-4-7. info
 • PRŮCHA, Jan, Radmila BURKOVIČOVÁ, Miroslav DOPITA, Jana PALONCYOVÁ and Zora SYSLOVÁ. Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. (Preschool child and the world of education. Survey theory, practice and research findings.). První. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 254 pp. ISBN 978-80-7552-323-5. info
 • SYSLOVÁ, Zora, Filip KUCHAŘ, Hana SCHENKOVÁ, Miroslava STRAKATÁ and Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Proměna mateřské školy v učící se organizaci. (Transforming kindergarten learners organization.). První. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016. 127 pp. ISBN 978-80-7552-113-2. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Rozvoj profesního vidění studentů oboru Učitelství pro mateřské školy (Development of professional vision of students of Kindergarten Teacher Training). Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, 2016, vol. 66, No 4, p. 440-454. ISSN 0031-3815. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Hana HORKÁ. Reflexe pedagogických činností jako klíčový faktor profesního rozvoje (Reflection of Teaching Activities as the key Factor of Professional Development). In Petr Hlaďo. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. p. 405-418. ISBN 978-80-7509-426-1. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Nina ZIKLOVÁ. Developing Professional Skills in Pre-primary Teachers via Reflexion and Self-Reflection. e-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, vol. 16, No 2, p. 108-119. ISSN 1213-7758. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Kvalita versus kvalifikace: Jaké by mělo být přípravné vzdělávání učitelů mateřských škol? (Quality versus qualifications: What should be the initial training of preschool teachers?). In Chytrý, V., Janovec, J. Trendy a perspektivy předškolního vzdělávání. 1st ed. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2016. p. 83-94. ISBN 978-80-7561-025-6. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Pedagogická diagnostika dítěte v předškolním věku (Pedagogical diagnosis of preschool age children). Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2016. 51 pp. Výběr z aktuálních školských témat: Čtvrtletník pro mateřské školy I. ISBN 978-80-7496-280-6. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana and Zora SYSLOVÁ. Metodika pro rodiče (Methodology for parents). První. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2016. 35 pp. ISBN 978-80-7496-297-4. info
 • KREJČOVÁ, Věra, Jana KARGEROVÁ and Zora SYSLOVÁ. Individualizace v mateřské škole (Individualization in kindergarten). První. Praha: Portál, 2015. 182 pp. ISBN 978-80-262-0812-9. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Na štíru s hodnocením (Problems with the evaluation). In Učitelské noviny. Praha: GNOSIS spol. s r.o., 2015. p. 12. ISSN 0139-5718. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Lucie CHALOUPKOVÁ. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy (Framework of professional qualities of kindergarten teacher). první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 77 pp. ISBN 978-80-210-7885-7. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora, Alexandra DOBROVOLNÁ, Lucie GRŮZOVÁ, Egle HAVRDOVÁ, Lucie CHALOUPKOVÁ, Dušan KOSTRUB, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ and Libuše PARMOVÁ. Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol (Professional development and mentoring skills of kindergarten teachers). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 130 pp. ISBN 978-80-210-7881-9. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. Výuková videa. (Framework of professional qualities of kindergarten teacher. Video tutorials.). Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7885-7. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Jak připravit učitele jako reflektivního praktika? (How to prepare a kindergarten teacher a reflective?). In Danielová, Lenka a Schmied, Josef. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Křtiny: Mendelova univerzita v Brně, 2015. p. 499-508. ISBN 978-80-7509-287-8. info
 • SYSLOVÁ, Zora, Vladimíra HORNÁČKOVÁ, Jaroslav KOCIÁN, Libuše PARMOVÁ, Hana POLÁKOVÁ, Danuše PROKŮPKOVÁ, Monika PUŠKINOVÁ, Hana SEDLÁČKOVÁ, Eva SVOBODOVÁ, Taťána ŠMOLDASOVÁ and Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Jak úspěšně řídit mateřskou školu (How to manage the kindergarten successfuly). 2., doplněné a aktualizované. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 341 pp. 373.2/.3 Předškolní a primární výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7478-859-8. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie and Zora SYSLOVÁ. Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání (Two years old child in preschool education). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 64 pp. ISBN 978-80-210-8114-7. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Jak učitelé mateřských škol vnímají edukační realitu (How kindergarten teachers perceive educational reality). In Wiegerová Adriana. Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. 1st ed. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. p. 37-48. Předškolní a primární výchova a vzdělávání 373.2/3. ISBN 978-80-7454-555-9. info
 • SYSLOVÁ, Zora. The Level of Reflection in the Professional Development of Pre-Primary Teachers. Przegląd Pedagogiczny. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, 2015, vol. 2015, nr. 1, p. 73-84. ISSN 1897-6557. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora, Irena BORKOVCOVÁ and Jan PRŮCHA. Vzdělávání a péče v raném věku. Komparace české a zahraniční situace. (Education and care at an early age. Comparison of Czech and foreign situation.). 1st ed. Praha: Wolters Kluver, 2014. 213 pp. 373.2/3 Předškolní a primární výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7478-354-8. info
 • HORNÁČKOVÁ, Vladimíra, Zora SYSLOVÁ, Eva HERCÍKOVÁ and Eva HOLUBÁŘOVÁ. The Level of Reflective Skills of Nursery School Teachers. In Bekirogullari, Z; Minas, MY. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 112, International Conference on Education and Educational Psychology 2013 (ICEEPSY 2013). Amsterdam: Elsevier, 2014. p. 853-860. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.1242. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Zkušenosti ze zavádění včasné péče do českých mateřských škol (Experience in the Implementation of Early Care in Czech Kindergartens). Predškolská výchova, časopis pre rodičov, jasle a materské školy, pro teorii a praxi předškolní výchovy. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2014, LXVIII, máj, jún 2013/2014, p. 6-14. ISSN 0032-7220. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Vladimíra HORNÁČKOVÁ. Kvalita reflexe v profesním myšlení učitelek mateřských škol (The Quality of Reflection in Professional Thinking Pre-school Teachers). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2014, vol. 24, No 4, p. 535-561. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-4-535. URL info
 • MAJERČÍKOVÁ, Jana and Zora SYSLOVÁ. Profesní zdatnost učitelek pro spolupráci s rodiči: situace v českých a slovenských mateřských školách (Teacher Self-efficacy for Collaboration with Parents: the situation in the Czech and Slovak Nurseries). In Syslová Zora, Rodová Veronika. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. První. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 124-135. ISBN 978-80-210-7370-8. info
 • SYSLOVÁ, Zora, Hana HORKÁ and Bohumíra LAZAROVÁ. Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole (From Theory to Practice Preprimary Education in Kindergarten). První. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 137 pp. ISBN 978-80-210-7542-9. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Podpora rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v české mateřské škole (Support for the development of children from disadvantaged backgrounds in the Czech kindergarten). In Miňová Monika, Syslová Zora. Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržateľného rozvoja. První. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2014. p. 28-38. ISBN 978-80-555-1152-8. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Lucie GRŮZOVÁ. Příprava studentek na roli herního partnera (Preparing students for the role of a partner). In Hornáčková Vladimíra. Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové: PdF Hradec Králové, 2014. p. 282-292. ISBN 978-80-7435-390-1. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Jana MAJERČÍKOVÁ. Ako učiteľky materských škôl vnímajú svoju profesijnú zdatnosť pre spoluprácu s rodičmi (How Pre-school Teachers Perceive their Self-efficacy to Work with Parents). In Poláchová, Vašťatková, Jana, Kaněčková, Dvořáková, Eva. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Olomouc: Gevak, 2014. p. 47-58. ISBN 978-80-86768-90-8. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Výzkumy v oblasti předškolního vzdělávání (Research in the field of early childhood education). In Dagmar Čábalová. Pregraduální vzdělávání učitelů mateřských škol jako dialog mezi teorií a praxí. První. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. p. 24-30. ISBN 978-80-261-0494-0. doi:. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Autoewaluacja w czeskich przedszkolach (Self-evaluation in czech of kindergartens). Wychowanie w Przedszkolu. Waršava: Pedagogicznych EduPress, 2013, 2013 713, Nr. 1, p. 28-31. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Profesní kompetence učitele mateřské školy (Kindergartens Teacher´s Quality Standards). první. Praha: Grada Publishing a.s., 2013. 158 pp. ISBN 978-80-247-4309-7. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Standardy předškolního vzdělávání aneb potřebnost Konkretizovaných očekávaných výstupů (Standards for pre-primary education, or the need for particularized expected outcomes). Praha: dr. Raabe s.r.o., 2013. 26 pp. Poradce ředitelky – Management školy, duben 2013. ISSN 1804-5901. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Realizace autoevaluace v mateřských školách (Implementation of self-evaluation in kindergartens). Praha: Verlag Dashöfer, 2013. 12 pp. ŠVP a evaluace v mateřské škole. 12. aktualizace. ISSN 1802-4130. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Kvalita přípravného vzdělávání jako součást profesního rozvoje (Quality of initial training as part of professional development). Praha: Poradce ředitelky, 2013. 4 pp. Roč. II, č. 9, Květen, 2013. ISSN 1804-9745. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Včasná intervence u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. (Early Intervention for Children with Special Educational Needs in Czech Republic). Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Krakow: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, 2013, 2/2013, druhý, p. 65-72. ISSN 2353-7140. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Standardy předškolního vzdělávání (Standard of the pre-primary education). Praha: Forum s.r.o., 2012. 5 pp. Poradce ředitelky mateřské školy, ročník I, č. 5. ISSN 1804-9745. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Jak a proč vznikly standardy předškolního vzdělávání (How and why the pre-primary standards have been created?). Praha: Wolters Kluwer, 2012. Speciál pro MŠ, příloha Řízení školy, 1/2012. ISSN 1214-8679. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Efektivní spolupráce mateřské školy s rodinou (Effective co-operation of kindergarten with family). Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2012. 30 pp. Poradce ředitelky – Management školy, březen 2012. ISSN 1804-5901. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj (Self-evaluation ot the kindergarten's teacher and her proffesional development.). Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2012. 30 pp. Poradce ředitelky – Management školy, březen 2012. ISSN 1804-5901. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Práce s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (The work with children from the soci-culturaly handicap enviroment). Praha: Verlag Dashöfer, 2012. 9 pp. ŠVP a evaluace v mateřské škole. 11. aktualizace. ISSN 1802-4130. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Efektivní spolupráce s rodinou - 1. díl (Effective co-operation with family - part 1). Praha: Dr. J. Raabe s.r.o., 2012. 6 pp. Zpravodaj pro mateřské školy, 2/2012. ISSN 1803-6694. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Efektivní spolupráce s rodinou. 2. díl. (Effective co-operation with family – 2nd part.). Praha: Dr. Josef Raabe s.r.o., 2012. 4 pp. Zpravodaj pro mateřské školy, 4/2012. ISSN 1803-6694. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Hodnocení pokroků dítěte jako východisko individualizace předškolního vzdělávání (Evaluation of the progress of the child as a basis individualization of preprimary education). In Jana Kratochvílová, Jiří Havel (eds.). Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 202-210. ISBN 978-80-210-5876-7. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie, Zora SYSLOVÁ and Bohumíra ŠMAHELOVÁ. Dějiny předškolní pedagogiky (History of preprimary pedagogy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 79 pp. ISBN 978-80-210-5981-8. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Hana, Zora SYSLOVÁ and Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání (Evaluation of the Preprimary Education Results). první. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012. 152 pp. ISBN 978-80-7357-884-8. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Autoevaluace mateřské školy. Cesta ke kvalitě vzdělávání (Self-evaluation of a kindergarten. Way to the Duality of Education). první. Praha: Portál, 2012. 213 pp. ISBN 978-80-262-0183-0. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Autoevaluace mateřské školy jako prostředek zavádění změn. (Self-evaluation of kindergarten as the tool of change management.). Praha: Forum, 2012. 15 pp. Poradce ředitelky, roč. II., č. 2, říjen 2012. ISSN 1804-9745. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Standardy předškolního vzdělávání – potřeba, nutnost, zbytečnost (Standards of the pre-primary education – necessary, urgency, uselessness). Praha: Verlag Dashöfer, 2012. 12 pp. ŠVP a evaluace v mateřské škole. 12. aktualizace. ISSN 1802-4130. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Podpora profesního rozvoje učitele mateřské školy (Support of ther professional development of kindergarten´s teacher). Praha: Forum, 2012. Poradce ředitelky mateřské školy, roč. II., č. 3,. ISSN 1804-9745. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Veronika NAJVAROVÁ. Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. (Pre-primary education in the Czech Republic through the lenses of the educational research). Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2012, neuveden, 22(4), p. 490–515, 25 pp. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-4-490. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj – I. Část. (Self-evaluation of kindergarten´s teacher, her proffesional development. – Ist part.). Praha: Dr. Josef Raabe, 2012. 6 pp. Zpravodaj pro mateřské školy květen/2012. ISSN 1803-6694. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj – II. Část. (Self-evaluation of kindergarten´s teacher, her proffesional development. – IIst part.). Praha: Dr. Josef Raabe, 2012. 3 pp. Zpravodaj pro mateřské školy, červen/2012. ISSN 1803-6694. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Jak posílit profesní dovednosti učitelů a jejich zodpovědnost za výsledky vzdělávání. (How to fortify teachers´ professional skills and their responsibility). In Vašťatková Polachová Jana a kol. Autoevaluace v praxi českých škol. 1st ed. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. p. 111-135. Cesta ke kvalitě. Autoevaluace školy. ISBN 978-80-87652-46-6. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Strategy supporting the learning process of pre-school children. In Gasiorek, K.; Paśko, I. Poznawanie świata w edukacji dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. p. 471-478. ISBN 978-83-7271-756-6. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Obsah vzdělávání ve školních vzdělávacích programech (Educational Contents in the School Education Programme). In Monika Miňová (ed.). Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti. první. Prešov: Prešovská univerzita, 2012. p. 240-248. ISBN 978-80-555-0703-3. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Modifikace evaluačního nástroje pro hodnocení kvality učitele mateřské školy (Modification of the evaluation tool for evaluating the quality of kindergarten teachers). In Ježková, V. Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, 2012. p. 194 - 201. ISBN 978-80-7290-620-8. URL info
 • HORKÁ, Hana and Zora SYSLOVÁ. Studie k předškolní pedagogice (The Study to the Pre-primary Pedagogy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 121 s. ISBN 9788021054677. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Spolupráce s rodinou jako akt podpory rozvoje dítěte (Coordination with family as the supporting act for child´s development). Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011. ISSN 1214-8679. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Hospitace ředitelky mateřské školy jako nástroj vedení lidí a podpory jejich profesního rozvoje (Headmaster's inspection of kindergarten as the tool of leadership and teacher's support of their professional development). Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2011. 30 pp. Poradce ředitelky – Management školy, červen 2011. ISSN 1804-5901. info
 • SYSLOVÁ, Zora, Lenka BĚHOUNKOVÁ and Egle HAVRDOVÁ. Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte (The Importance of Punctual Intervention in the Early Development of the Child). 1st ed. Praha: Centrum pro veřejnou politiku, 2011. 147 pp. ISBN 978-80-260-0641-1. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Hospitace ředitelky mateřské školy – 1. část. Východiska hospitací. (The inspection of kindergarte's headmaster – part 1. The basis of inspections.). Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2011. Zpravodaj pro mateřské školy, 9/2011. ISSN 1803-6694. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Hospitace ředitelky mateřské školy – 2. část. Plánování hospitací. (The inspection of kindergarten´s headmaster – part 2. The planning of inspections.). Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2011. Zpravodaj pro mateřské školy, 10/2011. ISSN 1803-6694. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Hospitace ředitelky mateřské školy – 3. část. Realizace hospitací. (The inspection of kindergarten's headmaster – part 3. The realization of inspections.). Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2011. Zpravodaj pro mateřské školy, 11/2011. ISSN 1803-6694. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Aspekty vztahu ředitelky mateřské školy a rodičů (Aspects of relation the kindergarten's headmaster and the parents.). Praha: Forum, s.r.o., 2011. Poradce ředitelky mateřské školy, roč. I, č. 2. ISSN 1804-9745. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Jak může předškolní pedagog ovlivnit hru dítěte (How can the pre-primary teacher influence a child‘s play). In Podhájecká M., Miňová, M. Hra v predprimárnej edukácii. Zborník z vedecko-odbornejj konferencie s medzinárodnou účastku. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2011. p. 387-397, 10 pp. ISBN 978-80-555-0467-4. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Jana POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ. Předškolní pedagogové a autoevaluace mateřské školy (Preschool pedagogues and self-evaluation of kindergartens). In Wiergerová, A., Vávrová S. Učiteľovo myslenie a uvažovanie. Bratislava: Ústav primárném a preprimárnej pedagogiky PdF UK, Bratislava, 2011. p. 145-153. ISBN 978-80-89443-10-9. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Program podpory zdraví v mateřských školách (The program of the health support in kindergartens). Praha: Forum, 2011. 10 pp. ISSN 1804-9745. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Veronika NAJVAROVÁ. Analýza témat pedagogického výzkumu zaměřeného na předškolní vzdělávání v České republice od roku 2000 (Analysis of the Educational Research Topics in the Pre-primary Education). In Bendl, S., Zvírotský, M. Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace. Sborník z 18. výroční konference Čeké pedagogické společnosti konané ve dnech 16. – 17. února 2011 v Praze. první. Brno: Tribun EU, 2011. p. 1-5. ISBN 978-80-263-0046-5. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Self-evaluation tools for kindergartens participating in the health-promoting schools programme. In Řehulka Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Initiatives for Educational Areas. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2011. p. 73 - 78. ISBN 978-80-210-5524-7. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Postavení standardů v koncepčním rámci předškolního vzdělávání (The role of Standards in the conception frame of the pre-primary education). In Kroufek, R., Šlégr, J. Předškolní vzdělávání v pedagogických, psychologických a sociálních souvislostech. první. Ústí nad Labem: Ing. Tomáš Mikulenka, 2011. p. 48 - 56. ISBN 978-80-904927-1-4. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Využití vlastního hodnocení pro sledování kvality a rozvoje mateřské školy (The use of self - evaluation to monitor the quality and the development of nursery school). In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 378-382. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-77. Fulltext info
 • SYSLOVÁ, Zora. Hodnocení průběhu vzdělávání jako jedna z oblastí vlastního hodnocení školy (The evaluation of educational development as one of the field of self-evaluation in the kindergarten). Řízení školy. Speciál pro MŠ. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2010, VII, 2/2010, p. 9-12. ISSN 1214-8679. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Hospitační činnost ředitelky mateřské školy (The inspection of kindergarten´s headmaster). Řízení školy. Speciál pro MŠ. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2010, VII., 8/2010, p. 12 - 16. ISSN 1214-8679. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Inovace školního vzdělávacího programu (The innovation of the school educational program). Řízení školy. Speciál pro MŠ. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2010, VII., 10/2010, p. 7 - 11. ISSN 1214-8679. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky mateřské školy (Self Evaluation of the Kindergartens Teacher). In Burkovičová, R. (ed.) Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. První. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2010. p. 248 - 256. ISBN 978-80-7368-771-7. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Mateřské školy podporující zdraví mění tradici (The Kindergartens Supporting the Health are Changing the Tradition). Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 134., 4/2010, p. 24 - 31. ISSN 0323-0449. info
 • HORKÁ, Hana, Jiří HAVEL, Zora SYSLOVÁ and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Učitelství pro mateřské školy (The Kindergarten Teaching). In Spilková, V; Hejlová, H. (eds.) Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha: PdF UK, 2010. p. 131-139. ISBN 978-80-7290-486-0. info
 • SYSLOVÁ, Zora. The health supporting in the Frame Educational Program for pre-primary education. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experience. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 7 pp. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Self-evaluation of kindergartens in the net of the health supporting schools programme. In Škola a zdraví pro 21. století. Brno: MU, 2009. 6 pp. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Problémové oblasti řízení mateřské školy (Troubling fields of the kindergartners´school managing). In Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové: GAUDEAMUS UHK, 2009. 9 pp. ISBN 978-80-7041-647-1. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Současnost a budoucnost českého předškolního vzdělávání v evropském kontextu. (The present and future of the Czech pre-primary education in the European contects). In Vzdelávanie od útleho veku, šanca pre všetky deti. Zborník z európskej konferencie. Bratislava: OMEP, 2008. 12 pp. ISBN 978-80-89055-82-1. info
 • HAVLÍNOVÁ, Miluše, Eliška VENCÁLKOVÁ, Zora SYSLOVÁ, Jana HAVLOVÁ, Iva LACINOVÁ, Nina PETRASOVÁ and Ludmila ŠPRACHTOVÁ. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (Health promotion curriculum in kindergarten). 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2008. 223 pp. ISBN 978-80-7367-487-8. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Česká materská škola na počiatku 21. storočia (Czech kindergartner on the start of 21st sentury). 1st ed. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2007. 104 pp. ISBN 978-80-8052-284-1. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Rozwój edukaci przedszkolnej w Republice Czeskiej (The development of the pre-primary pedagogy in the Czech Republic). Wychowanie w Przedszkolu. Varšava, 2007, roč. LX, č. 11/2007, p. 14-18. ISSN 0137-8082. info

2018/06/03


Životopis: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (učo 243595), verze: čeština(1), změněno: 3. 6. 2018 05:13, Z. Syslová