Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Jméno
 • JUDr. Michal Janoušek, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra občanského práva Právnická fakulta Masarykova univerzita Veveří 70 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 9/2013 - 1/2018 Masarykova univerzita, Právnická fakulta doktorský studijní program Občanské právo
 • 2015 - Masarykova univerzita, Právnická fakulta státní rigorózní zkouška - obor Občanské právo
 • 2007 - 2013 Masarykova univerzita, Právnická fakulta magisterský studijní program Právo a právní věda
Přehled zaměstnání
 • 2017 - do současnosti odborný asistent na Katedře občanského práva PrF MU
 • 2022 - do současnosti soudce Okresního soudu v Blansku
 • 2021 - 2022 justiční kandidát, Krajský soud v Brně
 • 2019 - 2021 justiční čekatel, Krajský soud v Brně
 • 2013 - 2019 asistent předsedy senátu Nejvyššího soudu, trestní kolegium
 • 2015 - 2017 asistent na Katedře občanského práva PrF MU
 • 2010-2012 asistent v advokátní kanceláři JUDr. Ing. Jiří Malanta
 • 2006-2009 zastupitel města, Trutnov
 • 2006-2007 redaktor, Deníky Bohemia
Pedagogická činnost
 • seminární výuka v předmětech občanské právo hmotné, občanské právo procesní
Akademické stáže
 • 2015 Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburk
 • 2014 Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburk
 • 2012 Krajský soud v Brně
 • 2012 Ústavní soud
 • 2012 - 2013 Nejvyšší soud, zahraniční oddělení
Mimouniverzitní aktivity
 • Externí lektorská činnost - Česká advokátní komora, Komora daňových poradců.
Vybrané publikace
 • JANOUŠEK, Michal. § 3 Zásady soukromého práva (§ 3 Principles of private law). In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2017, p. 18-27. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1. info
 • JANOUŠEK, Michal. § 1083-1087 Stavba, Přestavek (§ 1083-1087 Building, converters). In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2017, p. 1080-1090. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1. info
 • JANOUŠEK, Michal. §1789-1809 Díl 3. Obsah závazků (§ 1789-1809 Part 3. Contents of the commitments). In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2017, p. 1743-1784. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1. info
 • JANOUŠEK, Michal. § 2055-2078 Hlava II. Závazky z právních jednání. Darování. (§ 2055-2078 Title II. Obligations from legal proceedings. Donating.). In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2017, p. 2085-2108. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1. info
 • JANOUŠEK, Michal. § 2415-2429 Oddíl 2. Skladování (§ 2415-2429 Section 2. Storage). In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2017, p. 2430-2439. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1. info
 • JANOUŠEK, Michal. Pojetí testovacích a netestovacích klauzulí v adhezní kontraktaci (Concept of test and non-test clauses in adhesion contraction). Brno: Cofola 2017, 2017. info
 • JANOUŠEK, Michal and Lukáš HADAMČÍK. Forma právního jednání a následky jejího nedodržení (Form of legal action and the consequences of non-compliance). Právní rádce. Economia a.s., 2016, vol. 24, No 1, p. 28-33. ISSN 1210-4817. info
 • JANOUŠEK, Michal. K pochybnosti o povaze neplatnosti pro rozpor se zákonem a o následcích, které působí trestný čin v občanském právu (The doubts about the nature of the nullity, in contravention of the law on the consequences of that act a crime in civil law). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, vol. 24, No 6, p. 214-218. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • JANOUŠEK, Michal. Odvolání daru pro nevděk jako právní jednání (Revocation of the gift for the ingratitude as legal action). Dny práva. Brno: Masarykova univerzita, 2016. info
 • JANOUŠEK, Michal. Trestněprávní aspekty lichvy po rekodifikaci soukromého práva ve srovnání s německým pojetím trestného činu lichvy (Criminal Aspects of usury after the recodification of private law in comparison with the German concept of the crime of usury). Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, vol. 13, No 1, p. 27-32. ISSN 1214-3758. Repozitář MU info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 204 pp. ISBN 978-80-210-7747-8. info
 • JANOUŠEK, Michal. Relativní neplatnost – je opravdu námitka stále dovoláním se? Aneb k historickému výkladu relativní neplatnosti a jeho použitelnosti na stávající právní stav (Relative nullity - is really still invoke the objection? Or to the historical interpretation of relative nullity and its applicability to current legal status). Konference Cofola, 2015, 2015. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina and Michal JANOUŠEK. Odraz proměn nadačního práva v judikatuře českých "nejvyšších" soudů (Reflection of the metamorphosis of foudation law in the case law of Czech "highest" courts). In Ronovská,K. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015, p. 126-135. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8. info
 • KOUŘIL, Ivo and Michal JANOUŠEK. K některým aspektům rozhodování o skutku spáchaném pachatelem v negativním právním omylu (Some aspects of the decision on the offense committed by the offender in the negative legal error). Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, neuveden, No 3, p. 30-43. ISSN 1214-3758. Repozitář MU info
 • JANOUŠEK, Michal. Odškodňování podle zásad slušnosti? (Compensation under the principles of decency?). Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, vol. 23, No 19, p. 667-674. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • JANOUŠEK, Michal and Lukáš HADAMČÍK. Neplatnost pro nedostatek formy v komparativním pohledu (Invalidity for lack of form in a comparative perspective). 2015th ed. Brno: Dny práva: Masarykova univerzita, 2015. info
 • JANOUŠEK, Michal. Člen spolku jako spotřebitel? (A member of the association as a consumer?). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 23, No 3, p. 225-230. ISSN 1210-9126. Open access časopisu info
 • HADAMČÍK, Lukáš and Michal JANOUŠEK. Form of Legal Act and Legal Consequences of Failure to Uphold it in the European Context. In A jogtudomány sajátossága (The Peculiarity of Jurisprudence). 2015. info
 • JANOUŠEK, Michal. Návrat laesio enormis do občanského práva (Return laesio enormis in civil law). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, vol. 22, No 5, p. 165-171. ISSN 1210-6410. info
 • JANOUŠEK, Michal. Iusnaturalismus jako prostředek ochrany slabší smluvní strany v občanském zákoníku (Iusnaturalismus as a means of protecting the weaker party in the Civil Code). In Dny práva. Josef Fiala, Jan Hurdík, Jarmila Pokorná, Petr Lavický, Josef Šilhán, Jiří Valdhans. Brno: Msarykova univerzita, 2014, p. 84-92. info
 • JANOUŠEK, Michal. Absolutní nebo relativní (ne)platnost lichvy? Olomoucké právnické dny. 2014. info
 • JANOUŠEK, Michal. Recenze: Ronovská, Kateřina a kol. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích. Bulletin advokacie. Bulletin advokacie, 2014. ISSN 1210-6348. info
 • JANOUŠEK, Michal. Lichva jako sporný institut obecné závazkové části nového občanského zákoníku (Usury as questionable Institute of General obligations of the new Civil Code). Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2014, vol. 22, 13-14, p. 467-473. ISSN 1210-6410. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina and Michal JANOUŠEK. Fudatio Europea: Quo vadis? 2014. info
 • JANOUŠEK, Michal. Člen a právní povaha stanov spolku pohledem základních koncepcí a jejich kritika (A member of the legal nature of the association statutes view of the basic concepts and their criticism). 2015th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL and Michal JANOUŠEK. International Conference - Metamorphosis of Foundation Law in Europe (International Conference - Metamorphosis of Foundation Law in Eurpe). 2013. info
 • JANOUŠEK, Michal. Neplatnost právního jednání jako prostředek ochrany slabší smluvní strany (The nullity of the legal action as a means of protecting the weaker party). Konference Cofola, 2013, 2013. info
 • JANOUŠEK, Michal. Společná evropská právní úprava prodeje (The Common European Sales Law). Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2012, XX, 4/2012, p. 400-406. ISSN 1210-9126. info

2023/01/08


Životopis: JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (učo 257507), verze: čeština(1), změněno: 8. 1. 2023 15:21, M. Janoušek