Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně
  Pedagogická fakulta
  Katedra chemie
  603 00 Brno, Poříčí 7
Funkce na pracovišti
 • vedoucí katedry chemie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999 Ph.D., Masarykova univerzita v Brně (organická chemie)
  1995 Mgr., Masarykova univerzita v Brně (Učitelství pro SŠ: biologie-chemie)
  1990 maturitní zkouška, Gymnázium Brno, Elgarova 3
Přehled zaměstnání
 • 2004- vedoucí katedry chemie PdF MU v Brně
 • 2002-dosud zástupce vedoucího katedry chemie PdF MU v Brně
 • 2000-dosud odborný asistent, katedra chemie PdF MU v Brně (Organická chemie (přednáška, se-minář, laboratorní cvičení), Biochemie (přednáška, seminář, laboratorní cvičení), Toxikologie, Správná laboratorní praxe, Prostorová představivost žáků v chemii, Bezpečnost a legislativa při výuce chemie, Cvičení z anorganické chemie, Pedagogická praxe, Chemická exkurze, Chemie pro biology, Školní pokusy (PřF MU))
 • 1998-2000 odborný pracovník/odborný asistent, katedra organické chemie PřF MU v Brně (Cvičení z organické chemie, Školní pokusy, Seminář z organické chemie)
 • 1996-1998 odborný pracovník 1/2, katedra organické chemie PřF MU v Brně (Cvičení z metod organické chemie)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Systematizace učiva chemie na základních a středních školách podle principů systémového přístupu v přírodních vědách. Sledování možností integrace přírodních věd s chemií. Tvorba a zdokonalování školních chemických pokusů. Úloha prostorové představivosti ve vývoji žáka. Syntéza derivátů kondenzovaných pyrimidinů a dalších azinů obsahujících v molekule prvky 16. skupiny a jejich prekurzorů prostřednictvím cyklizačních reakcí funkčních derivátů karboxylových kyselin. Studium jejich reaktivity a verifikace struktury. Dále využití elementární síry, selenu a telluru jako organického syntetického činidla. Preparace heterocyklů obsahujících v molekule chalkogen s cílem zjistit mechanismus těchto reakcí.
Vybrané publikace
 • ŠIBOR, Jiří and Luboš HOLÝ. Rámcový (školní) vzdělávací program ve vztahu k duševním a behaviorálním poruchám - Alzheimerova choroba (General (School) Educational Framework Referring To Mental and Behavioural Disorders - Alzheimer Disease). In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2007. p. 61, 1s +CD ROM. ISBN 978-80-7231-228-3. info
 • ŠIBOR, Jiří and Hana CÍDLOVÁ. Praktická cvičení z biochemie a bioorganické chemie (Hands-on Training of Biochemistry and Bioorganic Chemistry). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 49 pp. ISBN 80-210-3883-7. info
 • ŠIBOR, Jiří, Luboš HOLÝ and Olga REZÁKOVÁ. RÁMCOVÝ (ŠKOLNÍ) VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE VZTAHU K DUŠEVNÍM A BEHAVIORÁLNÍM PORUCHÁM STRES (General (School) Educational Program in Connection with Mental and Behavioral Disorders STRESS). In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. p. 94-105, 12 pp. ISBN 80-7315-119-7. info
 • ŠIBOR, Jiří, Luboš HOLÝ and Olga REZÁKOVÁ. General (School) Educational Program in Connection with Mental and Behavioral Disorders STRESS. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. p. 227-255, 28 pp. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • ŠIBOR, Jiří. Cvičebnice organické chemie (Excercises of Organic Chemistry). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 123 pp. ISBN 80-210-3326-6. info
 • LOMOVCIVOVÁ, Eva, Luděk JANČÁŘ, Jiří ŠIBOR and Hana CÍDLOVÁ. Společenské hry v chemii (Chemistry Parlour Games). In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. p. 140-141, 2 pp. info
 • JANČÁŘ, Luděk, Lucie SICHOVÁ, Hana CÍDLOVÁ and Jiří ŠIBOR. COMENIUS 2004 - Integrovaný výukový systém pro základní a střední školy (COMENIUS 2004 - Integrated Education System for Primary and Secondary Schools). In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. p. 98-99, 236 pp. info
 • ŠIBOR, Jiří. Prostorová představivost ve výuce organické chemie (Spatial Imagination in Organic Chemistry Teaching). In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. p. 248-252, 5 pp. ISBN 80-7042-960-7. info
 • ŠIBOR, Jiří and Jaroslav MRÁZ. Školní chemické pokusy a správná laboratorní praxe (School Chemical Experiments and Good Laboratory Practice). In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. p. 257-259, 3 pp. ISBN 80-7042-960-7. info
 • BUDIŠ, Josef, Irena PLUCKOVÁ and Jiří ŠIBOR. Estetické city a školní chemické pokusy (Aesthetical Feelings and School Chemical Experiments). In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. p. 90-95, 5 pp. ISBN 80-7042-960-7. info
 • ČERNÁ, Břetislava and Jiří ŠIBOR. Nebezpečné látky a přípravky ve výuce chemie na základní škole (Dangerous Agents and Preparations in Chemistry Teaching on Basic School). 1. vydání. Brno: IQ Media, Brno, 2001. 154 pp. info
 • ŠIBOR, Jiří. Nebojme se nového názvosloví organické chemie (Dont Afraid of New Organic Chemistry Nomenclature). In Chemický občasník. 1. vydání. Brno: Paido, 2000. p. 26-27, 2 pp. ISBN 80-85931-96-6. info
 • ŠIBOR, Jiří. Biologická aktivita selenu a jeho vliv na lidský organismus (Selenium Biological Activity and Influence with Body). 1. vydání. Brno: Paido, 2000. p. 32-33, 2 pp. ISBN 80-85931-96-6. info
 • PAZDERA, Pavel and Jiří ŠIBOR. Comment on Cyclization of 2-(3-Benzoylthioureido)benzonitrile in Sulfuric Acid. ScriptaFac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brunensis, BRNO: Masaryk University, 1998, 1997-11998, 27-28, p. 27-33. ISSN 80-210-2008-3. info
 • ŠIBOR, Jiří and Pavel PAZDERA. Contribution to Reactivity of 3-Amino-4-imino-2-selenoxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline. ScriptaFac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brunensis, BRNO: Masaryk University, 1998, 1997-1998, 27-28, p. 33-37. ISSN 80-210-2008-3. info
 • KRATOCHVÍL, Milan and Jiří ŠIBOR. Kombinatorická chemie - změna pojetí chemických syntéz? (Combinatorial Chemistry - Change in Synthesis Philosophy?). Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 1998, vol. 1998, No 4, p. 43-47. ISSN 1211-3384. info
 • PAZDERA, Pavel, Jiří ŠIBOR, Radek MAREK, Michal KUTÝ and Jaromír MAREK. Photoisomerization of Ethyl 2-(3-Acylselenoureido)thiophene-3-carboxylates and Their Benzoanalogues. Molecules, Basel: MDPI, 1997, vol. 1997, No 2, p. 135-151. ISSN 1420-3049. info
 • ŠIBOR, Jiří and Pavel PAZDERA. Esters and Nitriles of 2-(3-Acylselenoureido)benzoic and -thiophene-3-carboxylic Acids Thermal Transformations. Chemické listy, Praha: Česká společnost chemická, 1997, vol. 91, No 9, p. 675-677. ISSN 0009-2770. info
 • PAZDERA, Pavel and Jiří ŠIBOR. Functional Derivatives of 3-Amino-5-thioxo-1-thia-2-chalcogenol-4-carboxylic Acids. In Folia Pharmaceutica Univ. Carolinae, XVIII Suplementum. 1. vyd. Praha: Charles University, 1995. p. 179. ISBN 80-7184-048-3. info
 • PAZDERA, Pavel, D. ŽŮREK and Jiří ŠIBOR. E/Z Isomerization of Ethyl 2-(3-Benzoylchalcogenoureido)benzoates and Thiophene-3-carboxylates. In Folia Pharmaceutica Univ. Carolinae, XVIII Suplementum. 1. vyd. Praha: Charles University, 1995. p. 175-176. ISBN 80-7184-048-3. info
 • ŠIBOR, Jiří, Pavel PAZDERA and Jiří PICHLER. Acid Catalyzed Cyclization of 2-(3-Benzoylchalcogenoureido) Arenecarboxylic Acid Derivatives. In Acid Catalyzed Cyclization of 2-(3-Benzoylchalcogenoureido). Praha: Charles University, 1995. ISBN 80-7184-048-3. info

2018/04/09


Životopis: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (učo 2697), verze: čeština(1), změněno: 9. 4. 2018 11:03, J. Šibor

Another Variant: English(1)