Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
  • Mgr. Michal Bulant. Ph.D.
    narozen 29.října 1972 v Třebíči
    ženatý, 4 děti
Pracoviště
  • Přírodovědecká fakulta
    Ústav matematiky a statistiky
    Kotlářská 2
    611 37 Brno
Funkce na pracovišti
  • Prorektor pro vzdělávání a kvalitu
    Lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 2003: Ph.D., Algebra, Teorie čísel a Matematická logika, PřF MU Brno
  • 1997: Mgr., Matematická informatika, Fakulta Informatiky MU Brno
  • 1996: Mgr., Odborná matematika (obor Diskrétní matematika), Přírodovědecká fakulta MU Brno
Přehled zaměstnání
  • 2001- : odborný asistent,lektor, Ústav matematiky a statistiky (dříve katedra matematiky), PřF MU, Brno
  • 2002-2016: výuka matematiky na Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 (specializovaný seminář, DPČ)
  • 1999-2001: konzultant, DCB Actuaries and Consultants, s.r.o. Brno
  • 1998: statistik - specialista pro analýzu kreditního rizika, Komerční Banka, Praha
  • 1996-1998: systémový administrátor PřF MU, Brno
Pedagogická činnost
  • Výuka kurzů Matematika I-IV, Diskrétní matematika, Spojité modely a statistika (Fakulta informatiky)
  • Elementární teorie čísel (pro učitele), Seminář z algebry pro učitele
  • Výuka matematiky pro nadané SŠ studenty (Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14)
  • Projekty na popularizaci přírodních věd (koordinace přípravy korespondenčních seminářů a dalších soutěží, včetně mezioborových), koordinace zapojení PřF MU v projektech MŠMT (Podpora nadání), resp. IPN PTPO (popularizace technických a přírodovědných oborů ve spolupráci VŠ a škol nižších stupňů)
  • Spoluautorství rozsáhlé učebnice vysokoškolské matematiky „Matematika drsně a svižně“ (Brisk guide to mathematics)
  • Zavedení předmětu „Praktický seminář z didaktiky matematiky“ (vyučovaný externími pedagogy ze SŠ)
  • Hlavní řešitel projektu „Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI“
  • Hlavní řešitel projektu „Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice“
  • Spoluřešitel projektů OP VK „Univerzitní výuka matematiky v měnícím se světě“, „Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky“
Vědeckovýzkumná činnost
  • Hlavní oblastí zájmu je teorie čísel, zejména algebraická teorie čísel s důrazem na hledání informací o počtu tříd a struktuře grupy tříd ideálů algebraických číselných těles.
  • Mezi další oblasti zájmu patří výpočetní aspekty teorie čísel a systémy počítačové algebry.
Akademické stáže
  • 2005: Universitaet der Bundeswehr Mnichov,SRN, 1 měsíc
  • 1994: Technische Hochschule Darmstadt, SRN, 4 měsíce
Univerzitní aktivity
  • 2019-: prorektor MU pro vzdělávání a kvalitu
  • 2015-2019: prorektor MU pro studium a informační technologie
  • 2015-: člen Vědecké rady MU
  • 2012-2015: předseda AS MU
  • 2012-2015: člen Akademického senátu MU
  • 2015-2017: člen Rady vysokých škol za MU
  • 2004-2010: proděkan PřF MU pro studium a informační systémy
  • 2001-2004: proděkan PřF MU pro informační a komunikační technologie
  • řešitel a spoluřešitel projektů GA ČR, OP VK, rozvojových projektů apod.
  • koordinace rozvoje e-learningu na MU
Mimouniverzitní aktivity
  • člen představenstva sdružení CESNET
  • člen Meziresortní pracovní skupiny pro podporu nadání (při MŠMT) za RVŠ
  • člen krajské komise matematické olympiády
  • člen Jednoty českých matematiků a fyziků
  • externí výuka na gymnáziu tř. kpt. Jaroše v Brně v matematických třídách
  • dlouhodobá práce s nadanými SŠ a VŠ studenty v matematice, vedení týmů na mezinárodních soutěžích
  • vedení prací SOČ, pravidelná účast v krajské porotě SOČ
  • vedení, garance a lektorská spoluúčast na kurzech dalšího vzdělávání učitelů matematiky na SŠ (projekt "Modulární systém DVPP")
Ocenění vědeckou komunitou
  • 1997: Cena děkana (Fakulta Informatiky)
  • 1996: Cena děkana (Přírodovědecká fakulta)
Vybrané publikace
  • BULANT, Michal and Radan KUČERA. On a modification of the group of circular units of a real abelian field. Journal of Number Theory, Elsevier, 2013, vol. 133, No 9, p. 3138 - 3148. ISSN 0022-314X. doi:10.1016/j.jnt.2013.03.009. info
  • SOJKA, Petr and Michal BULANT. SCO 2008, Sharable Content Objects, sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika (SCO 2008, Sharable Content Objects, Proceedings of 5th conference about electronic support of learning, Brno, Czech Republic). Edited by Sojka P., Bulant M. první. Brno: Masaryk University, 2008. 176 pp. ISBN 978-80-210-4613-9. SCO 2008 conference homepage Publisher's info about book, ordering info
  • BULANT, Michal. Podpora zájmu nadané mládeže o přírodní vědy, matematiku a informatiku na Masarykově univerzitě (Supporting the interest of talented youth in natural science, mathematics and information technology at Masaryk University). In Práce s talentovanou mládeží. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2008. p. 16-24, 9 pp. ISBN 978-80-254-3376-8. URL info
  • BULANT, Michal. On Washington group of circular units of some composita of quadratic fields. Math. Slovaca, Bratislava, 2005, vol. 55, No 1, p. 39-46. ISSN 0139-9918. info
  • BULANT, Michal. Class Number Parity of a Compositum of Five Quadratic Fields. Acta Math. et Informatica Univ. Ostraviensis, Ostrava (CZ), 2002, vol. 2002, No 10, p. 25-34. ISSN 1211-4774. info
  • BULANT, Michal. On the Parity of the Class Number of the Field $Q(\sqrt p,\sqrt q,\sqrt r)$. Journal of Number Theory, Academic Press, 1998, vol. 68, No 1, p. 72-86. ISSN 0022-314X. info
  • BULANT, Michal. On the Parity of the Class Number of the Field $Q(\sqrt p,\sqrt q,\sqrt r)$. Acta Math. et Informatica Univ. Ostraviensis, Ostrava (CZ), 1998, vol. 1998, No 6, p. 41-52. ISSN 1211-4774. info

2020/05/17


Životopis: Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (učo 2759), verze: čeština(2), změněno: 17. 5. 2020 19:49, M. Bulant

Another Variant: English(1)