Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • CULEK, Martin,   RNDr., Ph.D. Born in Brno, the Czech Republic, EU, in 1960, married, 3 children
Department/Faculty/University
 • the Institute of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, Brno
Function, current position
 • Function: Professor Assistant
Education and academic qualifications
 • 2004: Doctoral studies, Forest Ecology, Ph.D.
 • The title of Dissertation Theses: „Biogeographical Division of the Czech Republic in Forestry“.
 • The Faculty of Forestry and Timber of the Mendel University (MENDELU) in Brno.
 • 1984: Master studies, Physical Geography, RNDr.
 • Masters Diploma title: „Geographical Research of the Ponávka Creek Catchment Area between the Villages Lelekovice and Mokrá Hora“. I finished my study with excellent results (red diploma).
 • Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, Brno.
Major publications
 • CULEK, Martin and Josef UNGER. Spešov. Nedostavěné panské sídlo s dvorem (Spešov village. Unfinished keep with a farmstead). Přehledy výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV, Brno, v.v.i., 2023, vol. 64, No 2, p. -, 4 pp. ISSN 1211-7250. URL info
 • CULEK, Martin and Josef UNGER. Nově objevená nedostavěná tvrz s dvorem ve Spešově u Blanska (New discovered unfinished fortress with courtyard in the village Spešov in district Blansko, South Moravia, Czech Republic). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2023, vol. 75, 3-4, p. 147-160. ISSN 0323-2581. URL info
 • PŘICHYSTAL, Antonín and Martin CULEK. Česká, (okr. Brno-venkov). "Pod Újezdem". Kultura s lineární keramikou (Česká cadastral area, (Brno-Country District). "Pod Újezdem" field. Linear Pottery cultureture). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2023, vol. 64, No 1, p. 174-175. ISSN 1211-7250. URL info
 • CULEK, Martin. Historie geografického pracoviště PřF MU (History of the Geographical Institution of the Faculty of Science, Masaryk University). In Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022, p. 672-707. ISBN 978-80-280-0088-2. odkaz na informaci o publikaci, nikoliv publikaci samotnou info
 • VOREL, Ivan, Jiří KUPKA, Martin CULEK, Jiří LÖW, Roman BUKÁČEK, Vladimír DUJKA, Simona VONDRÁČKOVÁ, Tomáš DOHNAL and Zuzana BOUŠKOVÁ. Krajinný ráz : Analytické a plánovací přístupy a metody (Landscape Character : Analytic and Projections Approaches and Methods). 1st ed. Praha: ČVUT, 2021, 239 pp. ČVUT. ISBN 978-80-01-06838-0. info
 • KALIVODOVÁ, Hana, Martin CULEK, Martin ČERMÁK, Petr MADĚRA and Hana HABROVÁ. Potential importance of Socotra dragon’s blood tree cloud forests and woodlands for capturing horizontal precipitation. Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali. Milan: Springer - Verlag Italia Srl, 2020, vol. 31, No 3, p. 607-621. ISSN 2037-4631. Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s12210-020-00933-7. URL info
 • CULEK, Martin and Josef UNGER. Blansko, k.ú Hořice, okr. Blansko. Středověk. Zaniklá ves Jedle (Deserted medieval village Jedle. Hořice, distr. Blansko, South Moravia). Přehled výkumů. Open Access Journal. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2019, 60/2019, No 2, p. 228-230. ISSN 1211-7250. info
 • CULEK, Martin. Nezastavěná krajina je také památkou - a máme nové možnosti jak ji zkoumat (The undeveloped landscape is also a monument - and we have new possibilities to explore it). Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2018, vol. 2018, No 1, p. 140-155. ISSN 1214-5327. URL info
 • WITTMANN, Maxmilian, Gabriel KOPÁČIK, Martin CULEK, Antonín VAISHAR, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ and Tomáš CTIBOR. Mezi domy, mezi lidmi? (Among houses, among people?). 1st ed. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2017, 351 pp. ISBN 978-80-7204-955-4. info
 • BÍNOVÁ, Ludmila, Martin CULEK, Josef GLOS, Jiří KOCIÁN, Lacina DAREK, Martin NOVOTNÝ and Eliška ZIMOVÁ. METODIKA VYMEZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (Methodology of proposals of Ecological Networks (Territorial System of Landscape Ecological Stability in the Czech Legislation)). 2017. Available from: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20014.51526. info
 • CULEK, Martin. člen výkonné rady internetového časopisu European Countryside, zařazeného v databázi Scopus (member of the editorial board of the internet journal European Countryside, database Scopus). European Countryside, 2016. info
 • DIVÍŠEK, Jan, David STORCH, David ZELENÝ and Martin CULEK. Towards the spatial coherence of biogeographical regionalizations at subcontinental and landscape scales. Journal of Biogeography. 2016, vol. 43, No 12, p. 2489-2501. ISSN 0305-0270. Available from: https://dx.doi.org/10.1111/jbi.12832. Publikace na webu vydavatele info
 • VEČEŘA, Martin, Martin CULEK and Tomáš SLACH. Dispersal function of recently planted biocorridors. Online. In Lněnička, L. Central Europe Area in View of Current Geography. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016, p. 191-201. ISBN 978-80-210-8313-4. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016. Elektronický sborník info
 • CULEK, Martin. Biogeografická východiska a kritéria vytváření ÚSES (Biogeographical issues and criteria of proposition and realization of Ecological Networks). In Andrea Petrová, Mendelu. ÚSES - Zelená páteř krajiny. 1st ed. Brno: Česká společnost pro krajinnou ekologii (CZ-IALE), MŽP ČR, 2016, p. 23-32. ISBN 978-80-86636-52-8. adresa článku na ResearchGate URL info
 • DEMEK, Jaromír, Peter MACKOVČIN, Břetislav BALATKA, Antonín BUČEK, Martin CULEK, Petr ČERMÁK, Daniel DOBIÁŠ, Marek HAVLÍČEK, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Jan LACINA, Tomáš PÁNEK, Petr SLAVÍK, Irena SMOLOVÁ and Jaroslav VAŠÁTKO. Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny (Geographical Lexikon of the Czech Republic. Mountains and Lowlands). Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, 610 pp. 1. a 2. díl. ISBN 978-80-7509-113-0. info
 • CULEK, Martin, Vít GRULICH, Zdeněk LAŠTŮVKA and Jan DIVÍŠEK. Biogeografické regiony České republiky (Biogeographical regions of the Czech Republic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 448 pp. ISBN 978-80-210-6693-9. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6693-2013. Munispace info
 • CULEK, Martin. Geological and morphological evolution of the Socotra Archipelago (Yemen) from the biogeographical view. Journal of Landscape Ecology. Praha, 2013, vol. 6, No 3, p. 84-108. ISSN 1803-2427. info
 • ŠENFELDR, Martin, Petr MADĚRA, Antonín BUČEK, Pavel ROŠTÍNSKÝ, Zuzana ŠPINLEROVÁ, Martin CULEK, Michal FRIEDL, Jan ŠTYKAR, Dušan VAVŘÍČEK, Jan PECHÁČEK, Aleš TIPPNER and Antonín SEDLÁČEK. Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku (Dwarf pine in the mountain landscape of the Hrubý Jeseník Mts.). 1st ed. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2012, 236 pp. 16. ISBN 978-80-7204-803-8. info
 • CULEK, Martin, Martin VEČEŘA and Tomáš SLACH. Vybrané poznatky z vývoje biokoridorů na jižní Moravě (Some new results from evolution of biocorridors research in south Moravia, Czech Republic). In Andrea Petrová, Ivo Machar. ÚSES - zelená páteř krajiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, p. 17-33. ISBN 978-80-244-3214-4. info
 • CULEK, Martin. Vliv časového faktoru na stav biokoridorů (Time span influence on the state of biological corridors). In J. Kolejka. Nové výzvy v geografii : Sborník z konference ČGS konané ve dnech 3 – 7. 9. 2012 v Brně. Brno: Česká geografická společnost, 2012, 15 pp. info
 • MADĚRA, Petr, Antonín BUČEK, Zuzana ŠPINLEROVÁ, Martin CULEK, Michal FRIEDL, Jiří MATĚJÍČEK, Jan PECHÁČEK, Pavel ROŠTÍNSKÝ, Martin ŠENFELDR, Aleš TIPPNER and Dušan VAVŘÍČEK. Metodika postupu přípravy odstraňování klečových porostů ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku (Methodology of dwarf pine stands elimination in Hrubý Jeseník Mts.). 2012. info
 • CULEK, Martin. Vliv stanoviště, polohy a vysazených dřevin na vývoj realizovaných biokoridorů. Brno: Mendelova univerzita, 2012, 12 pp. info
 • LOW, Jiří, Martin CULEK, Jaroslav NOVÁK and Pavel HARTL. Typy krajinného rázu (Landscape character types). 2010. info
 • CULEK, Martin and Vít GRULICH. Biogeografické členění ČR (Biogeographical division of the Czech Republic). 2010. info
 • CULEK, Martin. Biogeografické jednotky (Biogeographical unites). 2010. info
 • CULEK, Martin, Ludmila BÍNOVÁ and Igor MÍCHAL. Evropská ekologická síť (European Ecological Network). 2010. info
 • MACKOVČÍN, Peter, Martin CULEK and Ludmila BÍNOVÁ. Územní systém ekologické stability krajiny (Territorial system of Landscape ecological stability). 2010. info
 • CULEK, Martin. Geografické začlenění Babího lomu (Geographical position of Babí lom mountain). In Babí lom. Vyd. 1. Brno: Littera, 2009, p. 11-12. ISBN 978-80-85763-51-5. info
 • SAUL, Jiří, Martin CULEK and Libuše VODOVÁ. Flóra a vegetace Babího lomu. (Flora and vegetation of Babí lom mountain). In Babí lom. 1st ed. Brno: Littera, 2009, p. 27-34. ISBN 978-80-85763-51-5. info
 • CULEK, Martin. Klimatické podmínky Babího lomu a jeho okolí (Climatic conditions of Babí lom mountains and their surroundings). In Babí lom. 1st ed. Brno: Littera, 2009, p. 21-22. ISBN 978-80-85763-51-5. info
 • CULEK, Martin. Návrh na rozšíření geobiocenologického systému A. Zlatníka. In Geobiocenologie a její aplikace v krajině. Geobiocenologické spisy 13. Vydání první. Brno: MZLU, 2009, p. 17-22. ISBN 978-80-7375-363-4. info
 • CULEK, Martin. Typologie niv České republiky (Typology of the floodplains of the Czech Republic). In Obnova ekologických funkcí břehových a doprovodných porostů - revitalizace ekosystémů niv. 1st ed. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2007, p. 7-57, 50 pp. ISBN 978-80-7212-467-1. info
 • CULEK, Martin. Biogeographical division of the Czech Republic. In Ekologie krajiny. Journal of Landscape Ecology. Brno: CZ-IALE, 2007, p. 25-31, 161 pp. ISBN 978-80-86386-97-3. info
 • DEMEK, Jaromír, Peter MACKOVČIN, Břetislav BALATKA, Antonín BUČEK, Petra CIBULKOVÁ, Martin CULEK, Petr ČERMÁK, Daniel DOBIÁŠ, Marek HAVLÍČEK, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Jan LACINA, Tomáš PÁNEK, Petr SLAVÍK and Jaroslav VAŠÁTKO. Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR (Highlands and lowlands. Geographical lexikon of the Czech Republic). 2. upravené vydání. Brno: MŽP ČR, 2006, 582 pp. Zeměpiský lexikon ČR, 2. upravené vydání. ISBN 80-86064-99-9. info
 • LOW, Jiří, Martin CULEK, Jaroslav NOVÁK and Pavel HARTL. Typy krajinného rázu České republiky (Landscape character types of the Czech Republic). In Sborník konference Ochrana krajinného rázu. 1st ed. Praha: FA ČVUT, FLE ČZU, MŽP ČR, 2006, p. 43-50, 169 pp. ISBN 80-903206-7-8. info
 • CULEK, Martin, Vít GRULICH and Dalibor POVOLNÝ. Biogeografické členění České republiky (Biogeographical division of the Czech Republic). Praha: Enigma, 1996, 347 pp. 1. ISBN 80-85368-80-3. info

2017/08/29


Curriculum vitae: RNDr. Martin Culek, Ph.D. (učo 31170), version: English(1), last update: 2017/08/29 13:16, M. Culek