Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra primární pedagogiky, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: Doplňující pedagogické studium, závěrečná práce Výukový program Václav a Boleslav - možnosti využití historických pramenů a dramatické výchovy pro výuku dějepisu, FF MU
 • 2012: Doktorské studium, disertační práce Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky v kontextu didaktiky dějepisu a dramatické výchovy, PedF MU
 • 1998: Celoživotní vzdělávání - kurz Dramatická výchova jako prostředek osobnostně sociálního rozvoje ve škole, závěrečná práce Projekt Václav a Boleslav - metodický materiál, FF UK
 • 1994: Specializační studium dramatické výchovy, závěrečná práce Slon a mravenec - příprava lekce dramatické výchovy podle předlohy D. Mrázkové, FF MU
 • 1992: Magisterské studium historie - archivnictví, diplomová práce Jindřich Šebánek - příspěvek k poznání jeho života a díla I. (1900-1939), FF MU
Přehled zaměstnání
 • 2012 - dosud: Katedra primární pedagogiky, Pedagogická fakulta MU, odborný asistent
 • 2008 - 2012: Ateliér Divadlo a výchova, Divadelní fakulta JAMU, odborný asistent
 • 2007 - 2008: SVČ Lužánky, Lidická 50, Brno, pedagog
 • 1999 - 2007: Dům dětí a mládeže, Brno, Kyjevská 2, pedagog
 • 1998 - 1999: Soukromé umělecké gymnázium P. Křížkovského, Brno-Komín, Kristenova 27, pedagog
 • 1996 - 1998: Speciální soukromé gymnázium Integra, Brno, Rašelinová 11, pedagog
 • 1992 - 1998: Akademické gymnázium, o.s., Mojmírovo nám. 10, Brno, pedagog
Pedagogická činnost
 • Dramatická výchova
 • Úvod do pedagogiky
 • Základy pedagogiky
 • Integrovaný vědní základ
 • Didaktika integrovaného vědního základu
 • Pedagogická praxe
 • Pedagogická diagnostika
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 3. 10. 2016 – 7. 10. 2016: Matej Bel University, Banská Bystrica, Erasmus+, SVK
 • 24. 7. 2010 – 30. 7. 2010: Redbridge Drama Centre London, London, GBR
  • Vedení dílny v rámci mezinárodního festivalu Youth Theatre Festival 2010
 • 12. 3. 1993 – 21. 3. 1993: BEL
  • výměnný pobyt Akademického gymnázia v Lovani
Universitní aktivity
 • 2012: člen redakční rady časopisu Komenský 2016: šéfredaktorka časopisu Komenský
Mimouniversitní aktivity
 • externí pedagog Katedry výchovné dramatiky DAMU
 • člen redakční rady časopisu Tvořivá dramatika
 • člen Odborné rady pro studentské a experimentující divadlo NIPOS ARTAMA Praha (2003 - 2012)
 • člen grantové komise pro dětské estetické aktivity MK ČR (2006 - 2008)
 • člen Sdružení pro tvořivou dramatiku Praha
 • člen koordinační rady Sdružení pro Tvořivou dramatiku (od 2012)
 • garant kurzu Školní divadlo, akreditace MŠMT ČR č.j. 35538/99-20-167 (Brno 2000-2002)
 • garant kurzu Projektové vyučování dějepisu, akreditace MŠMT ČR č.j. 28156/2002-25-12 (Brno 2002-2004)
 • garant kurzu Projektové vyučování dějepisu, akreditace MŠMT ČR č.j. 27686/2004-25-302 (Brno 2004-2006)
 • garant kurzu Tematická kooperativní výuka dějepisu metodami dramatické výchovy, akreditace MŠMT ČR č.j. 27961/2006-25-541 (Brno 2006-2008)
 • garant kurzu Tematická kooperativní výuka II., akreditace MŠMT ČR č.j. 23035/2007-25463 (Brno 2007–2009)
 • organizátor divadelních festivalů a přehlídek (Špíl-Berg, Popelec, Prima sezóna, Léto a dým, Jarní divadelní festival, Podzimní divadelní festival)
 • Programy tematické kooperativní výuky:
 • Václav a Boleslav – počátky českého státu
 • Božena Němcová
 • Setkání s E.A. Poem
 • Pravěk – život sběračů a lovců
 • Býčí skála (regionální historie)
 • Egypt – paleta krále Narmera
 • Řecko – mýty a bohové
 • Řím a jeho kulturní dědictví
 • Francouzská revoluce – čas nadšení, čas vraždění
 • Vánoční příběh - adventní mystérium
 • Pašijové hry)
 • Spoluúčast na projektech:
 • Čas je dar Afriky (výukový program Africká vesnice, SVČ Lužánky 27. - 29.11.2006)
 • Živly (výukový program Merkurova kašna, SVČ Lužánky 14. - 15.5.2007)
 • Výchova v evropských a globálních souvislostech (workshop na motivy knihy F. Tashlina, Medvěd, který nebyl, 29.2. - 2.3.2008)
 • Inscenace dětského divadla (pedagogické a režijní vedení):
 • Václav a Boleslav (podle Kristiánovy legendy) – Soukromé umělecké gymnázium P. Křížkovského (1999)
 • Setkání s E.A. Poem – divadelní soubor Skandál, Dům dětí a mládeže Brno, Kyjevská 2 (2000)
 • Kat (podle H. de Balzaca) - divadelní soubor Skandál, Dům dětí a mládeže Brno, Kyjevská 2 (2001)
 • Květ Kapradiny (podle J. I. Kraszewského) - divadelní soubor Avodluk I, Tyršova ZŠ, Brno, Kuldova 38 (2001)
 • O Paridovi - divadelní soubor Avodluk I, Tyršova ZŠ, Brno, Kuldova 38 (2002)
 • Svědomí Toma Sawyera (podle M. Twaina) – divadelní soubor Avodluk II, Tyršova ZŠ Kuldova 38 (2003)
 • Hra na Betsy Bowovou (podle R. Parkové) - divadelní soubor Avodluk II, Tyršova ZŠ Kuldova 38 (2004)
 • Spolupráce s jinými subjekty:
 • NIPOS-ARTAMA Praha
 • Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
 • Výzkumný ústav pedagogický
 • Asociace učitelů dějepisu
 • o.s. Johan, kulturní a sociální projekty Plzeň
 • o.s. THeatr Ludem, Ostrava
 • Muzeum hry Jičín
 • Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně
 • Prázdninová škola Lipnice
Vybrané publikace
 • RODOVÁ, Veronika and Eva DITTINGEROVÁ. Wellbeing ve škole. Pohled na téma skrze metody dramatické výchovy (Exploring well-being atř school through drama). In Roman Švaříček a Hana Voňková. Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. první. Brno: Česká asociace pedagogického výzkumu a Masarykova univerzita, 2021. p. 90-93. doi:1. URL info
 • RODOVÁ, Veronika and Eva DITTINGEROVÁ. Joe Provisor o poradních kruzích jako prastarém a užitečném způsobu otevřené komunikace mezi žáky a učiteli (Joe Provisor speaks on the importance of council circles as an ancient and effective practice for open communication between teachers and students.). Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2020, vol. 144, No 3, p. 5-11. ISSN 0323-0449. URL info
 • RODOVÁ, Veronika, Hana HORKÁ and Kateřina LOJDOVÁ. Rozhovor s Vladimírou Spilkovou o školské reformě a o podobách současné školy (Interview with Vladimíra Spilková about the school reform and contemporary school). Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2018, vol. 143, No 1, p. 5-12. ISSN 0323-0449. URL info
 • RODOVÁ, Veronika and Jan SLAVÍK. Živé obrazy jako metoda výuky dějepisu: Analytické zobecnění poznatků z praxe (Live pictures as a method in history instruction: Analytical generalisation of practice findings). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2018, vol. 23, No 3, p. 9-47. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-3-2. URL info
 • RODOVÁ, Veronika and Jan SLAVÍK. Živé obrazy jako způsob poznávání (Live pictures as a way of learning). In Konstruktivistické přístupy ve vzdělávání v perspektivě (nejen) oborových didaktik. 2018. URL info
 • HORKÁ, Hana and Veronika RODOVÁ. Osobnosti Francouzské revoluce, živé obrazy jako cesta k dialogickému vyučování (Personalities of the French Revolution, living images as a way to Dialogic Teaching). Komenský. Masarykova univerzita, 2017, vol. 142, No 2, p. 32-39. ISSN 0323-0449. info
 • RODOVÁ, Veronika. Rozhovor s Jessicou Litwak o divadle jako nástroji společenské změny a vzdělávání (Interview with Jessica Litwak about the theater as a tool of social change and education). Komenský. Masarykova univerzita, 2017, vol. 142, No 1, p. 5-10. ISSN 0323-0449. URL info
 • HORKÁ, Hana, Jana KRATOCHVÍLOVÁ and Veronika RODOVÁ. Rozvíjení didaktických dovedností v učitelském vzdělávání (Developing didactic skills in teacher training). In Petr Hlaďo. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. p. 124-137. ISBN 978-80-7509-426-1. URL info
 • RODOVÁ, Veronika. Still Pictures as a Form of Learning. New Zealand Journal of Research in Performing Arts and Educations: Nga mahi a Rehia no Aotearoa. Canterbury: University of Canterbury, 2016, Volume 6,, podzim 2016, p. 59-67. ISSN 1178-7708. URL info
 • RODOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v muzeu. Náměty pro práci muzejního pedagoga. (Drama Education in Museum. Museum Educator’s Guide). 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2016. 37 pp. ISBN 978-80-7028-468-1. URL info
 • RODOVÁ, Veronika. Šéfredaktorka časopisu Komenský (editor in chief). Komenský, 2016 - 2018. ISSN 0323-0449. URL info
 • HORKÁ, Hana and Veronika RODOVÁ. The way of life of prehistoric people of environmental understanding of pupils of fourth grade primary school (the theoretical and empirical reflection of the educational programme). Przegląd Pedagogiczny. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, 2015, vol. 2015, No 1, p. 30-40. ISSN 1897-6557. URL info
 • HORKÁ, Hana and Veronika RODOVÁ. Učitel jako iniciátor rozvoje prožitku, zkušenosti a tvořivosti v mateřské škole (The teacher as an initiator of development of experiential and creativity-based learning in pre-school education). In Adriana Wiegerová a kol. Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. první. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. p. 58-73. 10 publikace ve vědecké edici Pedagogika. ISBN 978-80-7454-555-9. info
 • HORKÁ, Hana and Veronika RODOVÁ. Nová kultura vyučování a učení v primární škole na příkladech. (The new Culture of Teaching and Learning at Primary School in Examples). In Porubský, Š., Lynch, Z. (eds.). Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy. 1st ed. Banská Bystrica: Banská Bystrica: PF UMB, 2015. p. 22-40. ISBN 978-80-557-1024-2. info
 • RODOVÁ, Veronika. Dramatická výchova ve službách dějepisu. Vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky (Drama education in service didactics of history. Educational Potential of Thematic Cooperative Education). první. Brno: MU, 2014. 179 pp. ISBN 978-80-210-7593-1. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Lukáš TVRĎOCH and Martin PLEVA. Umíme vyučovat dějepis? (Can we teach history?). Komenský. Masarykova univerzita, 2013, vol. 137, No 4, p. 36-38, 2 pp. ISSN 0323-0449. URL info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky v kontextu didaktiky dějepisu a dramatické výchovy (The Educational Potential of Thematic Cooperative Education Programmes in the Context of Didactics of History and Drama Education). 2012. 305 pp. URL info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Procedury zakotvené teorie jako možnost výzkumné reflexe vlastního pedagogického působení (Grounded theory procedures as a possibility of research reflexion of my own paedagogical work). In Věra Ježková (Ed.). KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.—12. září 2012, Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova, 2012. p. 326-339. ISBN 978-80-7290-620-8. URL info
 • BRHELOVÁ, Eva and Veronika RODRIGUEZOVÁ. Otázka jako klíč k příběhu. (Question as a key to the story). Tvořivá dramatika. Praha: IPOS-ARTAMA, 2011, XXII., No 1, p. 15-22, 56 s. ISSN 1211-8001. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky (T.K.V.). (Educational potential of thematic cooperative education programmes.). 2011. ISBN 978-80-210-5553-7. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Obraz jako východisko výuky dějepisu. (Image as a resource for the tuition of history). In DOLEŽELOVÁ, J. (Ed.). Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 34-52, 75 pp. ISBN 978-80-210-5587-2. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Jindra Delongová. Paní. (Jindra Delongová. Madame.). Amatérská scéna. Praha, 2010, 2010/56, No 3, p. 5-7, 59 pp. ISSN 0002-6786. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Vliv programů tematické kooperativní výuky (T.K.V.) na vyučovací strategie učitelů dějepisu. (The influence of thematic cooperative education programmes on teaching stratefies of history teachers). In In DOLEŽELOVÁ,J. (ed.) Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). Brno: MU, 2010. p. 6-14, 103 pp. ISBN 978-80-210-5293-2. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Redbridge Drama Centre. Amatérská scéna. Praha, 2010, 2010/56, No 6, p. 41-42, 55 pp. ISSN 0002-6786. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Božena Němcová jako objekt dějepisného vyučování. (Božena Němcová as an object of history tuition). In MÄRC, J. a kolektiv. Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování (genderová tematika ve výuce dějepisu), Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia Historica Didactica 3. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. p. 94-112, 160 pp. ISBN 978-80-7414-367-0. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Výukové programy jako zdroj znalostí žáků v dějepise. (Educational programmes as sources of pupils knowledge in history.). In In ŠTĚPÁNEK, K. (ed.) Vybrané problémy borové didaktiky dějepisu 2 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1st ed. Brno: MU, 2009. p. 28-39, 46 pp. ISBN 978-80-210-5019-8. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Výzkum je dobrodružství. (Research is an adventure). Tvořivá dramatika. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009, 2009/XX,, No 3, p. 56-57, 65 pp. ISSN 1211-8001. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Tematická kooperativní výuka dějepisu u zdravotně znevýhodněných. (Thematic cooperative instruction in teaching history to the disabled). In In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L.(Eds.). Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí (CD ROM). Brno: MU, 2009. p. 75-78, 237 pp. ISBN 978-80-210-4849-2. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Iva and Veronika RODRIGUEZOVÁ. Václav a Boleslav na dva způsoby. (Two ways of viewing Wenceslas and Boleslav). In In BURSÍKOVÁ, L., MARTINOVSKÝ, P. a kol. Metodické inspirace. Mezipředmětové vztahy v dějepise. 1st ed. Praha: ASUD ČR, 2009. p. 26-39, 138 pp. ISBN 978-80-903419-4-4. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Radek MARUŠÁK and Olga KRÁLOVÁ. Dramatická výchova v kurikulu současné školy (Drama education in contemporary school's curriculum). Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2008. 128 pp. ISBN 978-80-7367-472-4. URL info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Struktura praktické přípravy studentů Ateliéru Divadlo a výchova na divadelní fakultě JAMU v Brně. (Structure of the practical training of students in the Drama education department at the Faculty of Theatre at the Janáček Academy in Brno). In In HAVEL, J., ŠIMONÍK, O., ŠŤÁVA, J., (Eds.). Pedagogické praxe a oborové didaktiky Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí. 1st ed. Brno: MSD spol.s.r.o., 2008. p. 237-242, 276 pp. ISBN 978-80-7392-052-4. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Tematická kooperativní výuka dějepisu s využitím metod dramatické výchovy, její možnosti v současném vzdělávání ve vztahu ke klíčovým kompetencím a Rámcovému vzdělávacímu programu. (Thematic Cooperative Instruction of history using the drama education methods, its possibilities in the contemporary education system in relation to the key competences and Reference fremework for the elementary education.). In In VYHŇÁK, P. (ed.). Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 1 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1st ed. Brno: MU a Akademické nakladatelství CERM, 2008. p. 45-62, 62 pp. ISBN 978-80-210-4664-1. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika and Jana HRUBÁ. Člověk a společnost. Diskuse o přínosu zavádění RVP a ŠVP pro jednotlivé obory a oblasti. (Man and society. Discourse on the contribution of the introduction of Reference framework for elementary education and School framework for elementary education for the individual subjects and areas). In Člověk a společnost. Diskuse o přínosu zavádění RVP a ŠVP pro jednotlivé obory a oblasti. 1st ed. Brno: Mravenec, 2008. p. 27-31. ISBN 978-80-86994-63-5. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Tematická výuka a dramatická výchova ve službách dějepisu. (Thematic instruction and drama education in in the sevice of history.). Tvořivá dramatika. Praha: IPOS-ARTAMA, 2008, 2008/XIX, No 1, p. 17-26, 53 pp. ISSN 1211-8001. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Přechodná známost nebo trvalý vztah (využití metod dramatické výchovy a kooperace při výuce dějepisu. (Passing fancy or a permanent relationship). In In Dítě mezi výchovou a uměním. Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Sborník příspěvků z konference o dramatické výchově, kterou roku 2007 uspořádaly katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění. 1st ed. Praha: ružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, 2008. p. 112 – 122, 219 pp. ISBN 978-80-903901-2-6. info
 • RODOVÁ, Veronika. člen redakční rady (Member of the Editorial Board). Tvořivá dramatika, 2008. ISSN 1211-8001. URL info
 • DRAHANSKÁ, Petra and Veronika RODRIGUEZOVÁ. Drama v historii. Projektové vyučování dějepisu metodami dramatické výchovy. (Drama in history. Project education of history metodami dramatické výchovy.). Gymnasion - časopis pro zážitkovou pedagogiku. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2005, 2005/2, No 4, p. 56-59, 168 pp. ISSN 1214-603X. info
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Projektové vyučování dějepisu: možnosti využití historických pramenů. (Project education of history: the possibilities of using primary historical sources). In In Acta musealia, suplementa 2005. 1st ed. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2005. p. 58-59, 70 pp. ISSN 0862-8548. info

2017/07/20


Životopis: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D. (učo 34241), verze: čeština(1), změněno: 20. 7. 2017 19:35, V. Rodová