Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Tomáš Káňa
Pracoviště
 • Katedra německého jazyka a literatury PdF MU Brno
  Poříčí 7/9
  603 00 Brno
 • Studijní oddělení PdF MU
Funkce na pracovišti
 • tajemník katedry
 • proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: ukončeno habilitační řízení na FF MU, obor obecná a diachronní lingvistika. Habilitační spis "Deminutiva na pozadí korpusových dat".
 • 2003: doktorské studium (Ph.D.) německé filologie na katedře germanistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc. "Quellenangaben in Rundfunknachrichten. Eine sprachpragmatische kontrastive Analyse" (disertační práce)
 • 1993: magisterské studium (Mgr.) překladatelství anglického a německého jazyka, anglická a německé filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Olomouc. "Kompenzace v překladech Kunderových "Směšných lásek"" (diplomová práce)
Přehled zaměstnání
 • od r. 2013: Universität Wien, Institut für Germanistik - Lehrauftrag
 • od r. 2007: Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Germanistik, ULDaF - Lehrauftrag
 • od r. 1994: Katedra německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno - asistent, odborný asistent, docent
 • 2004-2010: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Externí odborný asistent.
 • 2003-2004: Katedra germanistiky a nordistiky Univerzity Palackého, Olomouc. Odborný asistent.
 • 1997-2010: Vyšší odborná škola daňového poradenství "Sting". Externí školitel.
 • 1993-1994: Katedra německého jazyka a literatury PedF Univerzity Palackého, Olomouc. Odborný asistent.
 • 1985-1986: Nemocnica s poliklinikou Bratislava-vidiek. Sanitář.
Pedagogická činnost
 • Lexikologie, sémantika, textová lingvistika, textová kompetence, stylistika, pragmatika, překladatelství, korpusová lingvistika.
 • Vedení diplomových prací v oblasti kontrastivního výzkumu němčiny, češtiny a jiných jazyků.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Korpusová lingvistika - jeden ze zakladatelů a tvůrců Česko-německého paralelního korpusu. Od r. 2005 koordinátor německo-české paralely v rámci projektu InterCorp: Korpusy živých jazyků
Akademické stáže
 • 2009 Rakousko: Universität Wien, Institut für Germanistik (Přednášková činnost)
 • 2007 Rakousko: Universität Wien, Institut für Germanistik (Přednášková činnost)
 • 1999 Německo: Universität Regensburg, Germanistik und Slawistik (Studijné pobyt v rámci doktorského studia)
 • 1996 Německo: Otto von Guericke Universität, Magdeburg, Fakultät für Humanwissenschaften (Studium pragmatiky, komunikačních teorií a německých masových médií)
 • 1996 Německo: Katholisches Bildungswerk Regensburg-Stadt (Výuková činnost)
 • 1995 Německo: Technische Universität Dresden, Philosophische Fakultät (Stáž v rámci přípravy disertace)
 • 1991-1992 Německo: Martin-Luther-Universität Halle (Studentská stáž, studium lingvistiky, literatury a translatologie)
 • 1990 Německo (SRN): Johannes Gutenberg Universität Mainz, Philosophische Fakultät (Studentská stáž, studium obecné a kontrastivní lingvistiky)
 • 1990 Velká Británie: University of London, School of Slavonic and Eastern European Studies (Studentská stáž, studium literatury, kontrastivní lingvistiky a translatologie)
 • 1989 Německo (NDR): Pädagogische Hochschule „Karl Liebknecht“ Potsdam (Studentská stáž, studium kontrastivní lingvistiky a translatologie) 1989
Projektová činnost
 • od r. 2012 spolupráce na projektu ÚČNK FF UK Praha InterCorp později v rámci projektu Český národní korpus. Projekty velkých infrastruktur pro vědu, výzkum a inovace MŠMT.
 • 2011-2013 Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině. Projekt Grantové agentury ČR.
 • 2011-2013 MIVAL (Migration - Values - Languages) ein Europäisches Kooperationsprojekt. Grundtvig (spolupráce několika evropských institucí).
 • 2005-2011 spolupráce na projektu ÚČNK FF UK Praha Projekt paralelních korpusů InterCorp. Výzkumný záměr MŠMT.
 • 2007 Moderna na Moravě. Manifestace Moderny v architektuře a umění. AKTION Česká republika – Rakousko (s Karl-Franzens-Universität Graz).
 • 2005 Návrh multilingválního thesauru pro geoinformační podporu krizového řízení. ASO BRNO (s Geografickým ústavem PřF MU a Umweltbundesamt Wien).
 • 2001, 2002 Česko-německý paralelní korpus. Transformační a rozvojové programy (MŠMT).
 • 1999-2001 Das Tschechisch-deutsche Parallelkorpus ‒ Anbahnungsphase und erste Grundsteine. AKTION Česká republika – Rakousko (s Univeristät Wien).
Členství v radách a spolcích
 • od r. 2010 řádný člen Vědecké rady Fakulty aplikovaných jazykov EU, Bratislava
 • od r. 2015 řádný člen ÖDaF (Rakousko)
 • od r. 2003 řádný člen SGUN ČR
Vyžádané přednášky, pořadatelství akcí a redakce
 • Vyžádané přednášky
 • Korpusanalyse für DaF/DaZ-Lehrende und Lernende. Institut für Germanistik, ULDaF, Karl-Franzens-Universität Graz. Graz (Rakousko), 9. říjen, 27. listopad 2015.
 • Modifikationen im Deutschen. Přednáška v rámci cyklu Morfologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc, 19. březen 2015.
 • Korpusy a InterCorp. Přednáška na Fakultě aplikovaných jazyků, Ekonomická univerzita Bratislava. Bratislava, 10. březen 2015.
 • Möglichkeiten und Grenzen der Korpusanalyse für literare Prozeduren. Přednáška a vedení workshopu v rámci projektu Literale Prozeduren. Institut für Germanistik, Karl-Franzens-Universität Graz. Graz (Rakousko), 26. listopad 2011.
 • Česko-německé paralelní korpusy a jejich využití. Přednáška v rámci Cyklu lingvistických přednášek na Katedře germanistiky FF UP Olomouc. Olomouc, 13. říjen 2010 (s Hanou Pelouškovou).
 • Česko-německý paralelní korpus a korpus InterCorp. Přednáška na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava, květen 2010 (s Hanou Pelouškovou).
 • Funkce a využití česko-německého paralelního korpusu a korpusu InterCorp. Přednáška na Fakultě aplikovaných jazyků Ekonomické univerzity Bratislava. Bratislava, květen 2010 (s Hanou Pelouškovou).
 • Deutsch an der Masaryk-Universität. (Historie a současnost studia německého jazyka na Masarykově univerzitě.) Přednáška v rámci projektu Aktion ČR ‒ Rakousko, Masarykova univerzita / Universität Wien. Brno, duben 2010.
 • Tschechisch und Deutsch als Nachbarsprachen. Eine sprachenpolitische und linguistische Betrachtung. Přednáška vyžádaná v rámci projektu „Grenze“. Brno, březen 2010 (s Brigitte Sorger).
 • "Einfach zweifach ist gar nicht einfach": bilingual ‒ bikulturell ‒ bilateral. Zemská školská rada Vídeň (Stadtschulrat Wien), seminář Neue Methoden bei grenzüberschreitenden Aktivitäten. Vídeň, 8. říjen 2009 (s Brigitte Sorger).
 • Česko-německý paralelní korpus. Přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc, 30. listopad 2006 (s Hanou Pelouškovou).
 • Německá lexikologie v kontrastu. Přednáška na Filozofiocké fakultě Prešovské univerzity v Prešově. Prešov, 10. květen 2006.
 • Česko-německý paralelní korpus a jeho možnosti. Přednáška na Ústavu Českého národního korpusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praha, 27. září 2005 (s Hanou Pelouškovou).
 • Korpuslinguistik und elektronische Sprachkorpora ‒ eine übersehene Herausforderung für den DaF-Unterricht? Plenární přednáška na XIII. celosvětové konferenci učitelů němčiny (IDT 2005). Graz (Rakousko), 2. srpen 2005.
 • Česko-německý paralelní korpus a jeho možnosti při studiu a výzkumu. Přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Bratislava, 18. duben 2005 (s Hanou Pelouškovou).
 • Desatero konsekutivního tlumočníka. Přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Bratislava, 26. listopad 2001.
 • Pořádání symposií a konferencí
 • Čeština a němčina ve srovnání. Brno, listopad 2008.
 • Deutsch und Tschechisch im Vergleich II (Korpusbasierte Studien). Brno, listopad 2010.
 • Redakce odborných publikací a sborníků
 • Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru "Učitelství německého jazyka pro základní školy". Brno, 2005. ISBN 80-210-3697-4 (s Věrou Janíkovou).
 • Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. Svazek 206, řada cizích jazyků č. 10. ISBN 978-80-210-4324-4 (s Hanou Pelouškovou).
 • Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Kopusbasierte linguistische Studien. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5068-6 (s Hanou Pelouškovou).
 • Deutsch und Tschechisch im Vergleich: Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5573-5 (s Hanou Pelouškovou).
Vybrané publikace
 • KÁŇA, Tomáš. InterCorp: viele Sprachen – ein Korpus. Ein multilinguales Parallelkorpus (nicht nur) europäischer Sprachen (InterCorp: Many Languages one Corpus. A Multilangual Parallel Corpus). In Henning Lobin, Andreas Witt and Angelika Wöllstein. Deutsch in Europa German in Europe: Language Policy, Grammar, Methodology // Sprachpolitisch, grammatisch, methodisch. 1st ed. De Gruyter, 2021. Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache. doi:10.1515/9783110731514. info
 • KÁŇA, Tomáš, Silvia ADAMCOVÁ and Danuša (Hrsg.) LIŠKOVÁ. Usuelle Wortverbindungen in der deutschen Wirtschaftssprache und ihre Widerspiegelung in mehreren Sprachen (Usual word combinations in the German business language and their reflection in other languages). 2020. ISBN 978-3-339-11020-6. info
 • KÁŇA, Tomáš. InterCorp: viele Sprachen - ein Korpus (Ein multilinguales Parallelkorpus (nicht nur) europäischer Sprachen) (InterCorp: Many Languages - One Corpus (A Multilingual Paralellcorpus of (not only) European Languages)). In Deutsch in Europa: Sprachpolitisch, grammatisch, methodisch (56. Jahrestagung des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache). 2020. info
 • KÁŇA, Tomáš. Terminology in and around Diminutives (abstract). In SlaviCorp 2018: Book of Abstracts. 2018. URL info
 • KÁŇA, Tomáš and Justina KIRCHNER. Förderung der Textkompetenz anhand der Textsorte "Arbeitszeugnis" (Promoting Discourse Competence by the Text Type "Refernce Paper"). Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2018, vol. 11, 02/2018, p. 28-51. ISSN 1803-4411. info
 • KÁŇA, Tomáš, Hana PELOUŠKOVÁ, VAVŘÍN, MARTIN, ZBYTOVSKÝ, ŠTĚPÁN and DOVALIL, VÍT. Korpus InterCorp – němčina, verze 11 z 19. 10. 2018 (Corpus InterCorp – Gereman, Release 11 from 19. 10. 2018). 2018. doi:10_de&usesubcorp=. Plný přístup po bezplatné registraci a přihlášení. info
 • KÁŇA, Tomáš. Vše, co jste chtěli vědět o deminutivech, a nemohli najít. In Semináře na Ústavu bohemistických studií FF UK Praha. 2018. URL info
 • KÁŇA, Tomáš. Verbale Diminutive - ihre Abgrenzung und Bedeutung (Verbal Diminutives - their Demarcation and Meanig). Linguistica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 2017, vol. 27, No 2, p. 58-82. ISSN 0862-8432. Archive info
 • KÁŇA, Tomáš, Hana PELOUŠKOVÁ, VAVŘÍN, MARTIN, ZBYTOVSKÝ, ŠTĚPÁN and DOVALIL, VÍT. Korpus InterCorp – němčina, verze 10 z 1. 12. 2017 (Corpus InterCorp – Gereman, Release 10). 2017. doi:10_de&usesubcorp=. Plný přístup po bezplatné registraci a přihlášení. info
 • KÁŇA, Tomáš and Brigitte SORGER. Die interkulturelle Prägung von Textsorten und die Konsequenzen für den Fremdsprachenunterricht (Intercultural Features of Text Types and their Consequences for Teaching Foreign Languages). In Danuša Lišková; Radoslav Štefančík. Interkulturelle Kommunikation im Wandel der Zeit. 1st ed. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016. p. 107-124. Communicatio. ISBN 978-3-8300-9134-9. info
 • KÁŇA, Tomáš. Zdroj jazykových dat pro výzkum a výuku na FAJ (The Source of Data for Language Teaching and Research at the FAJ). Lingua et vita. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015, 7/4, 7/2015, p. 74-81. ISSN 1338-6743. info
 • KÁŇA, Tomáš. Korpusanalyse für DaF/DaZ-Lehrende und Lernende I. (Corpus analysis for teachers and learners DaF/DaZ I.). In ULDaF. 2015. info
 • KÁŇA, Tomáš. Člen redakčnej rady časopisu Lingua et Vita (Member of the Editorial Board: Lingua et Vita). Redakčná rada časopisu LINGUA ET VITA - vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. info
 • KÁŇA, Tomáš. Sprachkorpora in Unterricht und Forschung DaF/DaZ (Corpuses in Teaching and Researching German as a Foreign Language). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 243 pp. ISBN 978-80-210-6994-7. info
 • KÁŇA, Tomáš. Česká substantivní deminutiva ve světle korpusových dat (Corpus Data Reflecting Czech Diminutives of Nouns). In kolektiv autorů. Gramatika & Korpus 2012: 4. mezinárodní konference. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. p. nestránkováno, 14 pp. ISBN 978-80-7435-243-0. info
 • SORGER, Brigitte, Tomáš KÁŇA, Věra JANÍKOVÁ, Sandra REITBRECHT and Alice BRYCHOVÁ. Schreiben in mehreren Sprachen: Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz (Writing in several languages: German after English: Multilingualism and its influence on the writting skills). 1st ed. Brno: Tribun EU, 2013. 358 pp. ISBN 978-80-263-0558-3. info
 • SORGER, Brigitte, Sandra REITBRECHT and Tomáš KÁŇA. Impulse für den schulischen Unterricht und künftige Forschungen zum mehrsprachigen Schreiben (Impulses for teaching and further research on writing in multiple languages). In Brigitte Sorger, Tomáš Káňa, Věra Janíková, Sandra Reitbrecht, Alice Brychová. Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. Erste Auflage. Brno: Tribun EU, 2013. p. 288-300. Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. ISBN 978-80-263-0558-3. info
 • KÁŇA, Tomáš. Texte, Textsorten und Texttypen (Texts, Text Types and Text Kinds). In Sorger, Brigitte / Tomáš Káňa / Věra Janíková / Sandra Reitbrecht / Alice Brychová. Schreiben in mehreren Sprachen: Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. 1st ed. Brno: Tribun EU, 2013. p. 106-118. Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. ISBN 978-80-263-0558-3. info
 • KÁŇA, Tomáš. Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISBN 978-80-210-5989-4. html url epub info
 • KÁŇA, Tomáš. Zwischen Mähren und Österreich – Ein Sammelsurium der (nicht nur) sprachlichen Betrachtungen (Between Moravia and Austria - An Omnium Gatherum of (not only) Linguistic Observations). In Ingeborg Fiala-Fürst; Jaromír Czmero (Hg.). Amici amico III. Festschrift für Ludvík E. Václavek. 1. Auflage. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. p. 43-56. ISBN 978-80-244-2704-1. info
 • KÁŇA, Tomáš. Korpora in der Lexikologie – Was können sie, was sollen sie, was nützen sie? (Corpora in Lexicology – What can they do, what should they do, what can they bring?). In Peggy Katelhön / Julia Settinieri (Hg.): Wortschatz, Wörterbücher und L2-Erwerb. 1st ed. Wien: Praesens, 2011. p. 98-122. k. A. ISBN 978-3-7069-0661-6. info
 • KÁŇA, Tomáš. Jiřina Malá: Stilistische Textanalyse: Grundlagen und Methoden. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 73-74. Universitas (Revue Masarykovy univerzity). ISSN 1211-3387. info
 • KÁŇA, Tomáš. Zwischen Mähren und Österreich – Ein Sammelsurium der (nicht nur) sprachlichen Betrachtungen (Between Moravia and Austria - An Omnium Gatherum of (not only) Linguistic Observations). In Amici amico III: Konference konaná u příležitosti životního jubilea doyena olomoucké germanistiky, prof. Ludvíka Václavka, jíž se zúčastnili literární vědci, lingvisté, historici a uměnovědci z České republiky, Rakouska a Německa. 2011. info
 • KÁŇA, Tomáš. Deminutiva a deminutivní vyjádření v češtině, němčině a angličtině – hledání hranic (Diminutives and Diminutive Expressions in Czech, German and English – Searching for Boundaries). In Čermák, František. Korpusová lingvistika Praha 2011: 1 - InterCorp. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav Českého národního korpusu, 2011. p. 168 - 185. ISBN 978-80-7422-114-9. info
 • KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Deutsch und Tschechisch im Vergleich: Korpusbasierte linguistische Studien II. (Comparing Germen and Czech: Corpus Based linguistic Studies II.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 136 pp. ISBN 978-80-210-5573-5. info
 • ŠIBOR, Jiří, Irena PLUCKOVÁ and Josef MACH. Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů (Introduction to general and organic chemistry, biochemistry and other chemical industries). překlad chemické terminologie. 1st ed. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2011. 131 pp. ISBN 978-80-7289-282-2. info
 • KÁŇA, Tomáš. Deutsch als Fremdsprache (L3) nach Englisch (L2). Linguistische Aspekte relevant für tschechische Muttersprachler/-innen (German as a Second Foreign Language (L3) after English (L2): Linguistic Aspects Relevant for Czech Learners.). In Sorger, Brigitte; Janíková, Věra (Hrsg.): Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik am Beispiel Deutsch nach Englisch. 1st ed. Brno: Tribun EU, 2011. p. 79-90. ISBN 978-80-263-0203-2. info
 • KÁŇA, Tomáš. „Süddeutsche“ Diminutive und ihre tschechischen Äquivalente ("South German" Diminutives and their Czech Equivalents). In Káňa, Tomáš / Peloušková, Hana. Deutsch und Tschechisch im Vergleich Korpusbasierte linguistische Studien II. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 15-32. ISBN 978-80-210-5573-5. info
 • KÁŇA, Tomáš. Einige tschechische Flussnamen in elektronischen Korpora (Names of Some Czech Rivers in Electronic Corpora). In Bock, Bettina (Hrsg.) : Aspekte der Sprachwissenschaft: Linguistik-Tage Jena. 1st ed. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2010. p. 437 - 446. ISBN 978-3-8300-4578-6. info
 • KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Česko-německý paralelní korpus (The Czech-German Parallel Corpus). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 3 pp. Stránka katedry německého jazyka a literatury PdF. URL info
 • SORGER, Brigitte and Tomáš KÁŇA. Stellenwert Nachbarsprache Deutsch und Tschechisch in Tschechien und Österreich (Czech and German as Neighbouring Languages: in the Czech Republic and Austria). Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 3, No 1, p. 91-109. ISSN 1803-4411. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana and Tomáš KÁŇA. Deutsch und Tschechisch im Vergleich II (Korpusbasierte Studien) (Czech and German in Comparison II (Corpus-based studies)). 2010. info
 • KÁŇA, Tomáš. Jihoněmecká syntetická deminutiva a jejich české protějšky (South-German Synthetic Diminutives and their Czech Counterparts). In Deutsch und Tschechisch im Vergleich II (Korpusbasierte Studien). 2010. info
 • KÁŇA, Tomáš. Synthetische substantivische Diminutive im Tschechischen und ihre strukturellen Entsprechungen im Deutschen (Synthetic Diminutives of Czech Nouns and the Structures of their German Counterparts). In Kratochvílová, Iva / Wolf, Norbert Richard (Hg.): Kompendium Korpuslinguistik: Eine Bestandsaufnahme aus deutsch-tschechischer Perspektive. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2010. p. 235 - 242. Germanistische Bibliothek. ISBN 978-3-8253-5793-1. info
 • KÁŇA, Tomáš. Česká substantivní deminutiva a jejich protějšky v němčině a angličtině (Czech Diminutives of Nouns and their Counterparts in German and English). In Čermák, František / Kocek, Jan : Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. p. 107-121. Studie z korpusové lingvistiky, svazek 12. ISBN 978-80-7422-058-6. info
 • KÁŇA, Tomáš. Zu einigen tschechischen Hypokoristika und ihren Entsprechungen im Deutschen (On some Czech Hypocoristics and their Counterparts in German). Helin, Irmeli (ed.). In Linguistik und Übersetzung in Kouvola. 1st ed. Helsinki (Finsko): Yliopistopaino Kustannus, 2009. p. 101-114, 15 pp. Käännöstieteen laitoksen julkaisuja VI. ISBN 978-952-10-5248-4. info
 • KÁŇA, Tomáš and Brigitte SORGER. "Einfach zweifach ist gar nicht einfach": bilingual - bikulturell - bilateral ("Einfach zweifach ist gar nicht einfach": on two languages, two cultures and two countries). In Stadtschulrat Wien: IWK Seminar "Neue Methoden bei grenzüberschreitenden Aktivitäten". 2009. info
 • KÁŇA, Tomáš. Feminine Hypokoristika im Tschechischen und Deutschen (Female Hypocoristics in Czech and German). Libuše Spáčilová / Lenka Vaňková (Hrsg.). In Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. 1st ed. Brno: Academicus, 2009. p. 251-266. Germanistische Linguistik in Tschechien. ISBN 978-80-87192-05-4. info
 • KÁŇA, Tomáš. Deixis. In Barkowski H., Krumm H-J.: Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart, Tübingen: Narr Franke UTB, 2009. 1 pp. Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache 1. ISBN 978-3-8252-8422-0. info
 • KÁŇA, Tomáš. Autosemantikon. In Barkowski H., Krumm H-J.: Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart, Tübingen: Narr Franke UTB, 2009. 1 pp. Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. ISBN 978-3-8252-8422-0. info
 • KÁŇA, Tomáš. Denotation. In Barkowski H., Krumm H-J.: Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart, Tübingen: Narr Franke UTB, 2009. 1 pp. Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. ISBN 978-3-8252-8422-0. info
 • KÁŇA, Tomáš. Konnotation (Connotation). In Barkowski H., Krumm H-J.: Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart, Tübingen: Narr Franke UTB, 2009. 1 pp. Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. ISBN 978-3-8252-8422-0. info
 • KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Kopusbasierte linguistische Studien (German and Czech in Comparison. Corpus-Based Studies). první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 122 pp. Deutsch und Tschechisch im Vergleich I. ISBN 978-80-210-5068-6. info
 • KÁŇA, Tomáš. Die Allonymie der Staats- und Landesbezeichnungen der Tschechischen Republik - ihr Gebrauch und ihre Ableitungen in Deutschen Texten (The Allonyms of the Czech Republic and its Historical Lands in German Texts). In Deutsch und Tschechisch im Vergleich. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 37-62. Deutsch und Tschechisch im Vergleich I. ISBN 978-80-210-5068-6. info
 • KÁŇA, Tomáš. Jak se dívá jazykem českým a německým (Watching Czech - Watching German). Rozrazil - revue na provázku. Brno: Centrum pro kulturu a společnost, 2008, 01/2008, No 1, p. 39-41. ISSN 1801-4755. info
 • KÁŇA, Tomáš. Úvod do studia německého jazyka (struktura předmětu na PdF MU) (Introduction into German Language Studies (A Brief Survey of the Subject at PdF MU)). 2. opravené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 44 pp. PdF MU. ISBN 80-210-3980-9. info
 • KÁŇA, Tomáš. Deutsche LEXIKOLOGIE mit Aufgaben und Übungen für das Erweiterungsstudium Lehramt Deutsch (German Lexicology with Tasks). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 100 pp. 1. verze. URL info
 • KÁŇA, Tomáš. LEXIKOLOGIE Struktur des Faches mit Aufgaben und Übungen (Lexicology. Basic Knowledge with Tasks and Practice). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 2. verze. URL URL info
 • KÁŇA, Tomáš. Zu einigen tschechischen Diminutiven und ihren Entsprechungen im Deutschen (On Some Czech Diminutives and their Counterparts in German). In PITTNER, Karin (ed.). Beiträge zu Sprache und Sprachen 6. 1st ed. München: Lincom Europe, 2008. p. 97-108. Edition Linguistik. ISBN 978-3-89586-261-8. URL info
 • KÁŇA, Tomáš. Elektronische Sprachkorpora in Wissenschaft und Unterricht DaF/DaZ - einige Vorschläge für die Nutzung der elektronischen Instrumente (Electronic Corpuses in Linguistic Research and in Teaching German as a Foreign or Second Language). Krumm, Hans-Jürgen/ Portmann-Tselikas, Paul R. (eds.). In KRUMM, Hans-Jürgen and Paul R. PORTMANN-TSELIKAS. Theorie und Praxis: Österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache. 1st ed. Innsbruck - Wien - Bozen: StudienVerlag, 2008. p. 123-136. Serie A 11/2007; Schwerpunkt: Wortschatz. ISBN 978-3-7065-4553-2. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní cizojazyčná třída a učebnice podporující autonomii. (Autonomous Foreign Language Class and Textbooks Supporting Autonomy.). In KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 81-92, 13 pp. Sborník prací PdF, svazek 206. ISBN 978-80-210-4324-4. info
 • KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Možnosti a meze paralelního korpusu (Abilities and Limits of Parallel Corpora). In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 103 - 108. Řada cizích jazyků č. 10. ISBN 978-80-210-4324-4. info
 • KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce (Researching and Teaching German Language and Literature). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 238 pp. svazek 206, řada cizích jazyků č. 10. ISBN 978-80-210-4324-4. info
 • KÁŇA, Tomáš. Illokutive Kraft der Quellenangaben in Rundfunknachrichten (Illocutions in Sourcing Radio News). In Sprach- und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge. 1st ed. München: LINCOM GmbH, 2007. p. 67-78. ISBN 978-3-89586-503-9. info
 • KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Využití elektronických korpusů ve studiu německého jazyka (Electronic Corpora in German Language Studies). In Communication, Interaction and the Process of Teaching Foreign Languages after Joining the European Union. 1st ed. Bratislava: RETAAS, s.r.o. Bratislava; Lingos, D.M. Bratislava, 2007. p. 204-210. ISBN 978-80-89113-31-6. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana and Tomáš KÁŇA. Tvorba, funkce a využití Česko-německého paralelního korpusu (Construction, Functions and Usage of the Czech-German Parallel Corpus). In Gramatika a korpus / Grammar & Corpora 2005. 1st ed. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2007. p. 205-217. ISBN 80-86496-32-5. info
 • KÁŇA, Tomáš. Übersetzung und Übersetzungsfehler (Translation and Translation Faults). In Der moderne Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. 1st ed. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2007. p. 199-204. ISBN 978-80-244-1777-6. info
 • KÁŇA, Tomáš. Korpuslinguistik - eine übersehene Herausforderung für den Deutschunterricht? (Corpus Linguistics - a New Challenge in Teaching German). In Theorie und Praxis. Österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache 9, 2005 : Schwerpunkt: Innovationen - Neue Wege im Deutschunterricht. 1st ed. Innsbruck - Wien - Bozen: StudienVerlag, 2006. p. 99 - 115. Österreichische Beiträge zu DaF. ISBN 3-7065-4201-3. info
 • KÁŇA, Tomáš. Zur Problematik einiger tschechischer Ortsnamen in deutschen Texten (Using Some Czech Toponyms in German Texts). Lingua viva. České Budějovice: Jihočeká univerzita, 2006, vol. 2, No 1, p. 7-19. ISSN 1801-1489. info
 • KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Elektronische Korpora in Tschechien und das tschechisch-deutsche Parallelkorpus (Electronical Corpora in the Czech Republic and the Czech-German Parallel Corpus). Kettemann, Bernhard / Marko, Georg (eds.). In Planing, Gluing and Painting Corpora. 1st ed. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2006. p. 27-46. Sprache im Kontext. ISBN 3-631-55355-2. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana and Tomáš KÁŇA. Jazykové korpusy jako podpora autonomního učení (Language Corpora as a Support of Autonomous Learning). In Autonomie a cizojazyčná výuka. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 330-340. ISBN 80-210-4164-1. info
 • KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Elektronické korpusy ve studiu německého jazyka (Electronic Corpora in German Language Studies). Ed. Martina Kášová. In E-Learning - Využitie internetových projektov pri príprave učiteľov nemeckého jazyka. 1st ed. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2006. p. 31-41. Acta Facult. Philosoph. Universitatis Prešoviensis. ISBN 80-8068-526-6. info
 • KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Was kann das parallele Korpus? Funktionen, Möglichkeiten und Grenzen (What Can the Parallel Corpus Do? Functions, Possibilities and Limits). In Sprache und Sprachen im mitteleuropäischen Raum. 1st ed. Trnava: Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave & Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS)eh, 2006. p. 603-615. ISBN 80-89220-41-X. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana and Tomáš KÁŇA. Die Nutzung des tschechisch-deutschen parallelen Korpus. In Grammatik und Kommunikation. Eine neue Herausforderung innerhalb des vereinigten Europas. 1st ed. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2005. 4 pp. ISBN 80-89034-81-0. info
 • KÁŇA, Tomáš. Překladatelské semináře - německý jazyk. Cvičné texty (Translation Seminars - German. A Practice Book.). 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. 44 pp. ISBN 80-210-3675-3. info
 • KÁŇA, Tomáš. Translatologie v kurikulu vzdělávání učitelů německého jazyka. In Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru "Učitelství německého jazyxka pro základní školy". 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 129-132. ISBN 80-210-3697-4. info
 • KÁŇA, Tomáš. Wortbildung. Umriss der Theorie mit Übungen (Wordformation. A Brief Theory with Exercises). 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. 86 pp. skriptum. ISBN 80-210-3812-8. info
 • KÁŇA, Tomáš and Hana PELOUŠKOVÁ. Die wichtigsten elektronischen Korpora für tschechische Germanisten (The Most Important Corpora For Czech Germanists). In Brünner Hefte für Germanistik. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005. p. 77-91. ISBN 80-210-3882-9. info
 • Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru "Učitelství německého jazyka pro základní školy". Edited by Věra Janíková - Tomáš Káňa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 173 s. ISBN 8021036974. info
 • KÁŇA, Tomáš. Překladatelské semináře ve vzdělávání učitelů cizích jazyků. In Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2004. p. 152-155. ISBN 80-7290-177-X. info
 • KÁŇA, Tomáš. Jak dlouho budeme mluvit česky, záleží jen na nás. Literární noviny. Praha, 2004, XV, No 27, p. 4. ISSN 1210-0021. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana and Tomáš KÁŇA. Česko-německý paralelní korpus (Czech-German Parallel Corpus). In Richard Repka, Lívia Adamcová. Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na rôznych typoch škôl. 1st ed. Bratislava: Retaas, s r.o., 2004. 7 pp. ISBN 80-89113-10-9. info
 • KÁŇA, Tomáš. Zur pragmatischen Struktur der Rundfunknachrichten (Pragmatic Structure of Radio News). Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache (Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. Masarykova univerzita, 2004, 1., 1., p. 61-71. ISSN 1803-4411. info
 • KÁŇA, Tomáš. Handlungsakt "Berichten" in Kurznachrichten (Speech act of "Reporting' in short news). In Adamcová, Lívia. Beiträge zu Sprache & Sprachen. 1st ed. München: Lincom Europe, 2004. p. 151-162, 13 pp. E. L., Beiträge zu Sprache & Sprachen 5. ISBN 3-89586-746-2. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana and Tomáš KÁŇA. Das tschechisch-deutsche parallele Korpus als effektives Mittel in der Sprachforschung und im Fremdsprachenunterricht. In Könniggrätzer Linguistik - und Literaturtage. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2003. p. 108-118. ISBN 80-7041-162-7. info
 • KÁŇA, Tomáš. Quellenangaben in Rundfunknachrichten (Eine Sprachpragmatische Analyse) (Sourcing Radio News (a Pragmatic Analysis)). 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2003. 164 pp. disertační práce. info
 • KÁŇA, Tomáš. Překladatelské semináře v učitelském studiu němčiny (Translation Seminars in German as a Foreign Language (Teachers Training)). Cizí jazyky. Praha: Fraus, 2002, vol. 45, No 4, p. 135-136. ISSN 1210-0811. info
 • KÁŇA, Tomáš. K chování slušného konferenčního tlumočníka. T-P : tlumočení - překlad : [odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů]. Praha: Kvart, 2002, XIII/č.64, p. 10. ISSN 1210-4159. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana and Tomáš KÁŇA. Paralelní korpus jako zdroj autentického jazykového materiálu pro výzkum i výuku jazyků (Parallel Corpus as an Authenic Source of Lingustic Data for Research and Language Teaching). Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2002, vol. 46, No 2, p. 43-45. ISSN 1210-0811. info
 • PELOUŠKOVÁ, Hana and Tomáš KÁŇA. Paralelní korpus jako zdroj autentického jazykového materiálu. In Vyučovanie cudzích jazykov na základných školách. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnavě, 2002. p. 188-199. ISBN 80-89074-52-9. info
 • PETRŽELA, Petr, Tomáš KÁŇA, Richard ROTHENHAGEN and PAVLÍK, JOSEF. Německé sportovní idiomatické vazby (German Sport Idioms and Phrases). 1st ed. Brno: Paido, 1996. 61 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-28-1. info

2019/10/04


Životopis: doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (učo 363), verze: čeština(1), změněno: 4. 10. 2019 00:31, T. Káňa