Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Petr Stehlík, Ph.D., nar. 1978
Pracoviště
 • Ústav slavistiky
  Filozofická fakulta MU
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: Ph.D., Obecné dějiny (FF MU)
 • Dizertační práce: Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století
 • 2005: Mgr., Chorvatský jazyk a literatura - Anglický jazyk a literatura (FF MU)
 • Diplomová práce: Ohlas válečných událostí na území bývalé Jugoslávie v chorvatské literatuře let 1991–2002
 • Oborová práce: African American History in Hollywood Films of the 1990s: “Malcolm X“, “Amistad“,“Rosewood“
 • 2005: Bc., Makedonský jazyk a literatura (FF MU)
 • Diplomová práce: Vývoj postoje makedonských politiků a veřejnosti k otázce založení a činnosti albánské Univerzity v Tetovu v letech 1994–2005
Přehled zaměstnání
 • od 2012 Ústav slavistiky FF MU (odborný asistent)
 • od 2010 OSVČ (soudní tlumočník jazyka bosenského, chorvatského a srbského)
 • od 2005 Historický ústav AV ČR (externí spolupracovník - dějiny Balkánu)
 • 2009-2012 Ústav slavistiky FF MU (asistent)
 • 2008 Ústav slavistiky FF MU (externí vyučující)
 • 2007-2008 Ústav slavistiky FF MU (asistent)
 • 2006-2007 Ústav slavistiky FF MU (externí vyučující)
Pedagogická činnost
 • Vyučované předměty (od 2019/2020):
 • JSB_SLAV51 Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími
 • JSB068 Válka v bývalé Jugoslávii 1991–1995: příčiny, průběh, důsledky
 • JSB_SLAV60 Mezi ideologií a subverzí: jugoslávský film 60. let
 • JSB_SLAV59 Jak vznikal chorvatský národ? Chorvatské národní hnutí 1832-1918
 • JSB251 Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku
 • JSB064 Současné Chorvatsko: na pomezí Střední Evropy, Mediteránu a Balkánu
 • JSB070 Současná Bosna a Hercegovina: nejkomplikovanější země Evropy?
 • JSB069 Současná Severní Makedonie: na průsečíku balkánských nacionalismů
 • Sdíleně vyučované předměty (podíl na výuce od 2019/2020):
 • JSB_SLAV52 Jihoslovansko-české vztahy
 • PJ_SLAV02 Střední Evropa: areál, pomezí, identita
 • JSB252 Současný Balkán
 • JSB254 Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna
 • JSB351 Jihoslovanské literatury 20. století I
 • JSB353 Jihoslovanské literatury 20. století II
 • JSB055 Balkánský román
 • Starší vyučované předměty (do 2018/2019):
 • Balkánský román (podzim 2018)
 • Balkán ve 20. století I (jaro 2010, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015)
 • Bulharská a makedonská literatura 19. a počátku 20. století (jaro 2011, jaro 2017)
 • BJA210 Bulharská a makedonská literatura II (jaro 2018)
 • Bulharská literatura II (jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014)
 • Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století (jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018)
 • Historie a kultura jihoslovanských pravoslavných národů do roku 1914 (podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012)
 • Chorvatská historie a kultura do roku 1914 (jaro 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017)
 • Chorvatská literatura 19. století (jaro 2008)
 • Chorvatská literatura 20. století II (jaro 2008)
 • Chorvatská literatura I (podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014)
 • Chorvatská literatura II (jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017)
 • Chorvatská literatura III (podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017)
 • Chorvatská literatura po roce 1945 (jaro 2010)
 • Jihoslovanské literatury 20. století (podzim 2018)
 • Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku (podzim 2018)
 • Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna (jaro 2019)
 • Jihoslovansko-české styky (jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019)
 • Makedonie: dějiny, kultura, současnost (jaro 2013, jaro 2014)
 • Makedonská literatura III (podzim 2009, podzim 2011, podzim 2016)
 • Přehled dějin chorvatské literatury I (podzim 2009, podzim 2010)
 • Přehled dějin chorvatské literatury II (jaro 2010)
 • Přehled dějin makedonské literatury (jaro 2010)
 • Reálie a zeměvěda Balkánu (podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010)
 • Reálie a zeměvěda Chorvatska a Bosny a Hercegoviny (podzim 2007, podzim 2009)
 • Reálie a zeměvěda Makedonie (podzim 2008, podzim 2010, jaro 2016)
 • Současná bulharská a makedonská literatura (jaro 2011, jaro 2012)
 • Současná chorvatská literatura (jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018)
 • Současná srbská literatura (jaro 2016, jaro 2018)
 • Současné Chorvatsko (podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018)
 • Současný Balkán (podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018)
 • Současná Makedonie (jaro 2018)
 • Současná Bosna a Hercegovina (jaro 2018, jaro 2019)
 • Srovnávací studium slovanských literatur (podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018)
 • Stará chorvatská literatura (podzim 2007)
 • Starší jihoslovanské písemnictví (podzim 2010, podzim 2011, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017)
 • Úvod do dějin a kultury Makedonie (podzim 2006, jaro 2008)
 • Vedení obhájených diplomových prací:
 • Klára Valčevská: Ohlas balkánských válek (1912-1913) v dobovém českém tisku (Bc., 2008)
 • Erika Novodomská: Proměny zobrazení Turků v chorvatské literatuře (Bc., 2009)
 • Iveta Drápelová: Identita a nostalgie v románové tvorbě současných chorvatských autorek (Mgr., 2011)
 • Jana Valášková: Existencialistické rysy v literární tvorbě Petra Šegedina a Franze Kafky (Bc., 2011)
 • Lenka Zapletalová: Obraz Slobodana Miloševiće očima českého periodického tisku v letech 2001–2006 (Bc., 2012)
 • Klára Valčevská: Záhřebský velezrádný proces a jeho ohlas v chorvatském dobovém tisku (Mgr., 2013)
 • Lucie Šobáňová: Srovnání reflexe tvorby bosenské hudební skupiny Dubioza kolektiv v českém a ex-jugoslávském tisku (Bc., 2014)
 • Iva Mikolandová: Obraz mentality obyvatel dalmatského vnitrozemí ve vybraných dílech chorvatských prozaiků 20. a počátku 21. století (Bc., 2014)
 • Paula Brčićová: Význam církevních bratrstev pro rozvoj kulturního a společenského života na Korčule od středověku do současnosti (Mgr., 2014)
 • Jan Skýpala: Chorvatská bánovina a Franjo Tuđman (Mgr., 2016)
 • Petra Kozlová: Stjepan Radić o jihoslovanských kulturních záležitostech v českém dobovém tisku (1899–1904) (Mgr., 2016)
 • Markéta Zelená: Jihoslovanské drama na jevištích českých divadel od roku 1990 do roku 2015 (Mgr., 2017)
 • Dominika Kubišová: Postavy Gorana Tribusona s dôrazom na ich funkciu vo vybraných fantastických textoch (Bc., 2017)
 • Eliška Nejedlá: Modernistické narativní techniky v románu Miroslava Krleži "Návrat Filipa Latinovicze" (Bc., 2017)
 • Ladislav Čala: Obraz společnosti v díle Dinka Šimunoviće (Bc., 2017)
 • Pavel Kunc: České drama v Záhřebu (80. léta 20. století) (Mgr., 2018)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Národní ideologie a formování moderních balkánských národů
 • Bosna v chorvatské národní ideologii 19. a 20. století
 • Kulturní dějiny jihoslovanských národů
 • Dějiny jihoslovanské myšlenky
 • Národnostní otázka v zemích bývalé Jugoslávie
 • Bosenská otázka
 • Makedonská otázka
 • Dějiny česko-jihoslovanských vztahů
 • Současná chorvatská literatura
Akademické stáže
 • 2021 - Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Chorvatsko: Záhřebská slavististická škola v Dubrovníku
 • 2016 - Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Chorvatsko: Záhřebská slavististická škola v Dubrovníku
 • 2014 - Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Chorvatsko: Záhřebská slavististická škola v Dubrovníku
 • 2012 - Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Chorvatsko: Záhřebská slavististická škola v Dubrovníku
 • 2011 - Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Chorvatsko: Záhřebská slavististická škola v Dubrovníku
 • 2008 - Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Chorvatsko: Záhřebská slavististická škola v Dubrovníku
 • 2007 - Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Chorvatsko: Ústav kroatistiky - dvouměsíční studijní stáž
 • 2006 - Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Chorvatsko: Záhřebská slavististická škola v Dubrovníku
 • 2005 - Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoděje, Filologická fakulta „Blaže Koneski“, Skopje, Makedonie: Katedra makedonské literatury a jihoslovanských literatur, pětiměsíční studijní stáž
 • 2003 - Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoděje, Skopje, Makedonie: Mezinárodní seminář makedonského jazyka, literatury a kultury v Ochridu
 • 2003 - Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Chorvatsko: Ústav kroatistiky - pětiměsíční studijní stáž
 • 2002 - Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Chorvatsko: Záhřebská slavististická škola v Dubrovníku
 • 2002 - Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoděje, Veliko Trnovo, Bulharsko: Mezinárodní letní seminář bulharského jazyka a kultury
 • 2001 - Univerzita v Novém Sadu, Srbsko: Mezinárodní letní škola srbského jazyka, literatury, kultury a historie
Univerzitní aktivity
 • Členství v oborové komisi:
 • Teorie a dějiny slovanských literatur (Ph.D.)
 • Členství v programové radě:
 • Jihoslovanská a balkánská studia (Bc.)
 • Organizační činnost:
 • Kroatistická setkání v Brně (od 2013, www.kroatistikabrno.cz)
Mimouniverzitní aktivity
 • Soudní tlumočník jazyka bosenského, chorvatského a srbského (od 2010, www.bchs.eu)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Členství v redakční radě:
 • Slovanský přehled (od 2022)
 • Členství v mezinárodních redakčních radách:
 • Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (Zagreb - Bjelovar, Chorvatsko, od 2018)
 • Croatica et Slavica Iadertina (Zadar, Chorvatsko, od 2016)
 • Členství v oborových asociacích:
 • International Comparative Literature Association (ICLA)
 • Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia
 • Redakce odborných publikací:
 • STEHLÍK, Petr (ed.): Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátinám. Brno 2019.
 • ŠTĚPÁNEK, Václav - Jiří MITÁČEK (eds.): Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VII. Brno 2017.
 • HLADKÝ, Ladislav a kolektiv: Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha 2010.
 • BOČEK, Pavel – HLADKÝ, Ladislav – KREJČÍ, Pavel – STEHLÍK, Petr – ŠTĚPÁNEK, Václav (eds.): Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. Brno 2006.
 • Podíl na přípravě edice pramenů:
 • Ladislav HLADKÝ – Jana ŠKERLOVÁ – Pavel CIBULKA (eds.), Korespondence T. G. Masaryk. Slované: Jižní Slované. Praha 2015.
Vybrané publikace
 • STEHLÍK, Petr. Člen redakční rady časopisu Slovanský přehled. 2022. info
 • HLADKÝ, Ladislav and Petr STEHLÍK. The ‘Turkish Threat’ and Early Modern Central Europe : Czech Reflections. In Šístek, František. Imagining Bosnian Muslims in Central Europe : Representations, Transfers and Exchanges. New York - Oxford: Berghahn, 2021. p. 28-41. Austrian and Habsburg Studies 32. ISBN 978-1-78920-774-3. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Od ideologije do subverzije : promišljanje jugoslavenstva u Hrvatskoj u 21. stoljeću (From Ideology to Subversion : Thinking about Yugoslavism in Croatia in the 21st Century). In Bagić, Krešimir; Levanat-Peričić, Miranda; Małczak, Leszek. Periferno u hrvatskoj književnosti i kulturi / Peryferie w chorwackiej literaturze i kulturze. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2021. p. 65-76. ISBN 978-83-226-4023-4. doi:10.31261/PN.4028.06. URL URL info
 • STEHLÍK, Petr. Ivica Đikić: Beara: dokumentární román o genocidě ve Srebrenici (Překlad z chorvatštiny). 1. vyd. Brno: Albatros Media - CPress, 2021. ISBN 978-80-264-3686-7. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Jugoslavenstvo Srđe Popovića kao temelj suvremenog promišljanja jedne naizgled umirovljene ideje (Yugoslavism of Srđa Popović As a Ground of the Contemporary Deliberation on a Seemingly Retired Idea). In Štěpánek, Václav et al. Savremena srpska i češka slavistička istraživanja / Současná srbská a česká slavistická bádání. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2021. p. 65-75. ISBN 978-80-263-1699-2. info
 • STEHLÍK, Petr and Pavel PILCH. VII. kroatistická setkání v Brně (7th Croatian Studies Encounters in Brno). 2019. Web 7. kroatistických setkání v Brně info
 • STEHLÍK, Petr. Kleti Turci i ilirska braća : Bosna u hrvatskom jugoslavizmu do 1878 (Both Accursed Turks and Illyrian Brothers : Bosnia in Croatian Yugoslavism Before 1878). In Kliofest, 14.–17. 5. 2019, Zagreb, Chorvatsko. 2019. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Slom socijalističkog sustava u Europi 1989. - trideset godina poslije (The collapse of the socialist system in Europe in 1989 - thirty years later). In Kliofest, 17. 5. 2019, Zagreb. 2019. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Sanja li još itko u Hrvatskoj o Jugoslaviji? O suvremenoj rekonceptualizaciji jugoslavenstva (Is There Anybody in Croatia Still Dreaming of Yugoslavia? On the Contemporary Reconceptualization of Yugoslavism). In vyžádaná přednáška, Jagellonská univerzita v Krakově, 18. 10. 2019, Krakov, Polsko. 2019. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Záhřeb ve znamení múzy dějepisectví. Brno, 2019. 3 pp. Slovanský jih XIX., č. 5, 2019, s. 28-30. ISSN 1213-3612. info
 • STEHLÍK, Petr. Yugoslavism in the 21st Century? On the Afterlife of a Seemingly Retired Idea. In 5th International Balkan Studies Conference "Balkan Express", 8. - 9. 11. 2019, Prague. 2019. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Czech-Croatian Relations. In Ladislav Hladký et al. Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe. Zagreb: Srednja Europa, 2019. p. 49-81. n/a. ISBN 978-953-8281-08-2. info
 • STEHLÍK, Petr. Czech-Macedonian Relations. In Ladislav Hladký et al. Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe. Zagreb: Srednja Europa, 2019. p. 165-188. n/a. ISBN 978-953-8281-08-2. info
 • STEHLÍK, Petr. Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátinám (From Moravian Meadows to the Balkan Mountains: To Václav Štěpánek for His Sixtieth Birthday). 1st ed. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, 2019. 446 pp. ISBN 978-80-87709-24-5. info
 • STEHLÍK, Petr. Černohorská literatura: fenomén, kontext, milníky (Montenegrin Literature: Phenomenon, Context, Milestones). 1st ed. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, 2019. 8 pp. Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátým narozeninám. ISBN 978-80-87709-24-5. info
 • STEHLÍK, Petr. Václav Štěpánek slaví šedesátiny (Václav Štěpánek Celebrates His Sixtieth Birthday). Brno: Porta Balkanica, 2019. 2 pp. Ročník 11, číslo 1-2, s. 101-102. ISSN 1804-2449. info
 • STEHLÍK, Petr. Ilyrové, turkobijci a sjednotitelé křesťanstva: Ohlasy barokního slavismu v jihoslovanství 19. století (Illyrians, Antiturkish Warriors and Unifiers of Christendom: Elements of Baroque Slavism in Yugoslavism of the 19th Century). 2018. info
 • STEHLÍK, Petr. Šístek, František: Dějiny Černé Hory (Recenze). 2018. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Člen mezinárodní redakční rady časopisu Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (Zagreb - Bjelovar, Chorvatsko). 2018. info
 • STEHLÍK, Petr. Balkanista Ladislav Hladký šedesátníkem (To the Balkanist Ladislav Hladký as a Sexagenarian). Praha: Slovanský přehled, 2018. 3 pp. Ročník 104, číslo 2/2018, s. 445–447. ISSN 0037-6922. info
 • STEHLÍK, Petr. Osmanská říše na vrcholu moci. In Jan Dvořák. Starší dějiny pro střední školy - Pracovní sešit. 1st ed. Brno: Didaktis, 2018. p. 177-179. ISBN 978-80-7358-291-3. info
 • STEHLÍK, Petr and Pavel PILCH. VI. kroatistická setkání v Brně (6th Croatian Studies Encounters in Brno). 2018. URL info
 • STEHLÍK, Petr and Ladislav HLADKÝ. Střední Evropa a balkánští muslimové : vztahy, obrazy, stereotypy (Central Europe and Balkan Muslims : Relations, Representations, Stereotypes). 2017. info
 • STEHLÍK, Petr. Stijn Vervaet: Centar i periferija u Austro-Ugarskoj. Dinamika izgradnje nacionalnih identiteta u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1918. godine na primjeru književnih tekstova, Zagreb – Sarajevo 2013. (Recenze). Slovanský přehled. Academia, 2017, vol. 103, 1/2017, p. 188-192. ISSN 0037-6922. info
 • STEHLÍK, Petr. Koncepce národní literatury a starší jihoslovanské písemnictví (The Concept of National Literature and the Old South Slavic Literature). In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Paučová, Lenka. Klíčové problémy současné slavistiky. Vydání první. Brno: Česká asociace slavistů, 2017. p. 173-179. n/a. ISBN 978-80-906798-3-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav, Petr STEHLÍK, Pavel PILCH, Pavel BOČEK, Ladislav HLADKÝ and Jiří MITÁČEK. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Vydání první. Brno: Moravské zemské muzeum a Ústav slavistiky, 2017. 714 pp. ISBN 978-80-7028-492-6. info
 • STEHLÍK, Petr. Česká a slovenská slavistika o jihoslovanských literaturách v posledním desetiletí (Czech and Slovak Slavic Studies on the South Slavic Literatures in the Last Decade). In Václav Štěpánek - Jiří Mitáček. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Brno: Moravské zemské muzeum - Ústav slavistiky FF MU, 2017. p. 101-107. ISBN 978-80-7028-492-6. info
 • STEHLÍK, Petr. Obitelj Zrinski u hrvatskome nacionalnom imaginariju 19. stoljeća (Zrinski Family in the Croatian National Imaginarium of the 19th Century). In Stjepan Blažetin. XIII. Međunarodni kroatistički znanstveni skup: Zbornik radova. Pécs / Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj / Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete, 2017. p. 293-300. ISBN 978-963-89731-3-9. info
 • STEHLÍK, Petr. Ivica Đikić: Beara. Praha: A2 12/2017, s. 22–23, ISSN 1803-663., 2017. info
 • STEHLÍK, Petr. Korespondence T. G. Masaryk ‒ Slované: Jižní Slované. Praha 2015 (Recenze). Slovanský přehled. Praha: Academia, 2016, vol. 102, 2/2016, p. 335–337. ISSN 0037-6922. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Člen mezinárodní redakční rady časopisu Croatica et Slavica Iadertina (Zadar, Chorvatsko). Croatica et Slavica Iadertina, 2016. ISSN 1845-6839. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Evelina Rudan: Básně (Překlad z chorvatštiny). Kroatistická setkání v Brně, 2016. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Slovački apostol jugoslavenstva : Bogoslav Šulek i njegova polemika s Vukom Karadžićem (Slovak Apostle of Yugoslavism : Bogoslav Šulek and His Polemic Against Vuk Karadžić). In Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena. Bogoslav Šulek a jeho filologické dílo / i njegov filološki rad. 1. vydání. Brno: Tribun EU, 2016. p. 21-28. ISBN 978-80-263-1150-8. info
 • STEHLÍK, Petr and Pavel PILCH. V. kroatistická setkání v Brně (5th Croatian Studies Encounters in Brno). 2016. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Tři reprezentativní vhledy do makedonské literatury (Recenze). iLiteratura (www.iliteratura.cz). Sdružení pro iliteraturu, 2015. ISSN 1214-309X. URL info
 • STEHLÍK, Petr. The Pitfall of False Objectivity or What Foreign Balkan Scholars Should not Remain Silent About. Balkanistic Forum. 2015, vol. 24, No 2, p. 28-34. ISSN 1310-3970. info
 • STEHLÍK, Petr. Výuka jihoslovanských literatur očima jejich brněnských studentů (Instruction in South Slavic Literatures Through the Eyes of Their Students in Brno). In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna. Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno: Galium, 2015. p. 221-232. ISBN 978-80-905336-5-3. info
 • STEHLÍK, Petr. „Srbové všichni a všude“: Karadžićova jazyková definice srbství jako východisko srbského nacionalismu (“Serbs All and Everywhere“: Karadžić’s Linguistic Definition of Serbianess As a Ground of Serbian Nationalism). In Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena a kolektiv. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. p. 29-34. ISBN 978-80-905336-6-0. info
 • STEHLÍK, Petr. Između hrvatstva i jugoslavenstva: Bosna u hrvatskim nacionalno-integracijskim ideologijama 1832–1878 (Between Croatism and Yugoslavism: Bosnia in Croatian National-Integrational Ideologies, 1832–1878). Zagreb: Srednja Europa, d.o.o., 2015. 211 pp. ISBN 978-953-7963-34-7. info
 • STEHLÍK, Petr. Yugoslavism in the Light of Nation-Forming Process in the 19th Century. 2015. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Bosna, Zach i Načertanije: O nekim aspektima programa Ilije Garašanina iz 1844. godine (Bosnia, Zach and Garašanin's Načertanije: On Some Aspects of the Program of Ilija Garašanin from 1844). Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2014, vol. 18, No 2014, p. 353-360. ISSN 1450-5061. http://www.slavistickodrustvo.org.rs/pdf_dokumenti/Slavistika_XVIII_2014.pdf info
 • STEHLÍK, Petr. Predziđe i most: Simbolička konceptualizacija graničnoga položaja Hrvatske u izvornome jugoslavizmu (Both Bulwark and Bridge: The Symbolic Conceptualization of the Frontier Position of Croatia in the Original Yugoslavism). In Symbole władzy - władza symboli. Kraków: Wydawnictwo «scriptum», 2014. p. 229-240. ISBN 978-83-64028-62-5. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Úskalí falešné objektivity aneb O čem by zahraniční balkanisté neměli mlčet (The Pitfall of False Objectivity or What Foreign Balkan Scholars Should not Remain Silent About). In Štěpánek, Václav. Velká válka a areálové souvislosti: kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 147-156. Edice Brno - Bělehrad, sv. 1. ISBN 978-80-210-7703-4. info
 • STEHLÍK, Petr. Both Bulwark and Bridge: The Symbolic Conceptualization of the Frontier Position of Croatia in the Original Yugoslavism. Oriens Aliter. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, Neuveden, No 2, p. 9-21. ISSN 2336-3959. info
 • STEHLÍK, Petr. Vuk Karadžić i Ilija Garašanin: O izvorima i putovima srpske nacionalno-političke misli (Vuk Karadžić and Ilija Garašanin: On the Sources and Paths of the Serbian National-Political Thought). 2014. info
 • STEHLÍK, Petr. Asja Bakić: Cesta do Brna, srdce Chorvatska (Překlad z bosenštiny). Kroatistická setkání v Brně, 2014. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Asja Bakić: Sčítání obyvatel – nový náboženský svátek? (Překlad z bosenštiny). Kroatistická setkání v Brně, 2014. URL info
 • STEHLÍK, Petr and Pavel PILCH. IV. kroatistická setkání v Brně (4th Croatian Studies Encounters in Brno). 2014. URL info
 • STEHLÍK, Petr and Pavel PILCH. III. kroatistická setkání v Brně (3rd Croatian Studies Encounters in Brno). 2014. URL info
 • STEHLÍK, Petr and Pavel PILCH. II. kroatistická setkání v Brně (2nd Croatian Studies Encounters in Brno). 2014. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století (Bosnia in Croatian National-Integrational Ideologies of the 19th Century). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 217 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně ; č. 415. ISBN 978-80-210-6239-9. Digitální knihovna FF info
 • STEHLÍK, Petr. Zásadní kniha o Kosovu (Václav Štěpánek: Jugoslávie - Srbsko - Kosovo. Brno 2011) (Recenze). Navýchod, Praha, 2013, 3-4/2013, s. 28–32. Na Východ od Aše o.s., 2013. ISSN 1214-2522. info
 • STEHLÍK, Petr. Václav Štěpánek: Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století (Recenze). Časopis matice moravské. Matice moravská, 2013, vol. 2013, No 2, p. 540-546, 6 pp. ISSN 0323-052X. URL info
 • STEHLÍK, Petr and Pavel PILCH. I. kroatistická setkání v Brně (1st Croatian Studies Encounters in Brno). 2013. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Bosna v chorvatské národní ideologii 19. století. Navýchod. Praha, 2012, 3/2012, p. 12-16. ISSN 1214-2522. info
 • STEHLÍK, Petr. Bosna, Zach a Garašaninovo Načertanije : k některým aspektům programu srbské národní politiky z roku 1844 (Bosnia, Zach and Garašanin's Načertanije : on some aspects of the program of Serbian national policy from 1844). In Černý, Marcel; Kedron, Kateřina; Příhoda, Marek. Prolínání slovanských prostředí. Červený Kostelec ; Praha: Pavel Mervart, 2012. p. 49-58. ISBN 978-80-7465-024-6. info
 • STEHLÍK, Petr. Bosna v ideologii jihoslovanství Franja Račkého a Josipa Juraje Strossmayera (Bosnia in the Ideology of Yugoslavism of Franjo Rački and Josip Juraj Strossmayer). Slovanský přehled = Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe. Praha: Historický ústav AV, 2012, roč. 98, č. 5, p. 411-464. ISSN 0037-6922. info
 • STEHLÍK, Petr. Historická slavistika pod náporem nových výzev: Nacionalismus a historiografie na Balkáně (Nationalism and Historiography in the Balkans). Ivo Pospíšil - Josef Šaur (ed.). In Evropské areály a metodologie (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 291-297. ISBN 978-80-210-5434-9. info
 • STEHLÍK, Petr. Historické mýty o chorvatské národní identitě v ideologii Anteho Starčeviće (Historical Myths About Croatian National Identity in the Ideology of Ante Starčević). In Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a současný stav). Praha - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. p. 151-161. Russia Altera, svazek 19, řada Slavica, svazek 9. ISBN 978-80-87378-83-0. info
 • STEHLÍK, Petr. Bosna v původní pravašské ideologii Anteho Starčeviće a Eugena Kvaternika (Bosnia in the Original Ideology of the Party of Rights of Ante Starčević and Eugen Kvaternik). Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe. Praha: Historický ústav AV, 2011, roč. 97, č. 5, p. 547-580, 33 pp. ISSN 0037-6922. info
 • STEHLÍK, Petr. Brno mi vrostlo pod kůži: Rozhovor s makedonským spisovatelem Vladimirem Martinovským. Brno, 2011. p. 115-117. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře. ISSN 1211-9938. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Bosna a Hercegovina: Povolební bezvládí, měsíc šestý. Praha, 2011. p. 30-32. Navýchod. ISSN 1214-2522. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Referendum v Republice srbské: nejvážnější krize od konce války, nebo účelový humbuk? Praha, 2011. p. 29-30. Navýchod. ISSN 1214-2522. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Znovuoživení otázky islámského fundamentalismu v Bosně. Praha, 2011. p. 11–12. Navýchod. ISSN 1214-2522. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Evropa či Orient? Obraz Bosny v chorvatských cestopisech čtyřicátých a padesátých let 19. století (Europe or Orient? The Image of Bosnia in Croatian Travelogues of 1840s and 1850s). In Marek Příhoda – Václav Čermák. Slovanský areál a Evropa. Červený Kostelec - Praha: Pavel Mervart, 2010. 12 pp. ISBN 978-80-87378-38-0. info
 • STEHLÍK, Petr. Bosna v chorvatském národně-politickém programu za revoluce v letech 1848-1849 (Bosnia in Croatian National Political Programme During the Revolution of 1848-1849). In Jana Villnow Komárková. á la croate. Sborník vybraných příspěvků z konference Setkání mladých kroatistů konané v Brně 13. 4. 2010. Brno: Tribun EU s. r. o., 2010. 7 pp. ISBN 978-80-7399-142-5. info
 • STEHLÍK, Petr. Turecké Chorvatsko a ilyrští bratři: Bosna v chorvatské národní ideologii 30. a 40. let 19. století (Turkish Croatia and IIlyrian Brothers: Bosnia in Croatian National Ideology of 1830s and 1840s). Slovanský přehled. Praha: Historický ústav Akademie věd České repu, 2010, 96/2010, No 5, 46 pp. ISSN 0037-6922. info
 • STEHLÍK, Petr. Česko-chorvatské vztahy (Czech-Croatian Relations). In Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha: Historický ústav, 2010. 25 pp. Práce Historického ústavu AV ČR, 32. ISBN 978-80-7286-171-2. info
 • STEHLÍK, Petr and LADISLAV HLADKÝ. Česko-makedonské vztahy (Czech-Macedonian Relations). In Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha: Historický ústav, 2010. 19 pp. Práce Historického ústavu AV ČR, 32. ISBN 978-80-7286-171-2. info
 • STEHLÍK, Petr. Stane se chorvatský prezident Ivo Josipović apoštolem nové politiky dialogu a usmíření na Balkáně? Praha, 2010. p. 35–36. Navýchod. ISSN 1214-2522. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Případ Ganić aneb mezinárodní blamáž v režii srbské vlády. Praha, 2010. p. 39–40. Navýchod. ISSN 1214-2522. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Bosenský volební labyrint. Praha, 2010. p. 30-32. Navýchod. ISSN 1214-2522. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Arsenijević, Vladimir (ed.): Jugolaboratorija. Antologie postjugoslávské prózy (Recenze). iLiteratura (www.iliteratura.cz). Sdružení pro iliteraturu, 2010. ISSN 1214-309X. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Historická slavistika pod náporem nových výzev: Nacionalismus a historiografie na Balkáně (Nationalism and Historiography in the Balkans). Ivo Pospíšil - Josef Šaur (ed.). In Kolokvium Brno-Bělehrad (Slavistika: nová témata, metody a problémy), Brno 18. – 19. 5. 2010. 2010. info
 • STEHLÍK, Petr and Ladislav HLADKÝ. Přehled historického vývoje česko-makedonských vztahů (Historical Outline of Czech-Macedonian Relations). Slovanský přehled. Review of Central and South Eastern History. Praha: Academia, 2009, roč. 95, č. 3, p. "nestránkováno", 15 pp. ISSN 0037-6922. info
 • STEHLÍK, PETR. Kletí Turci nebo ilyrští bratři? Bosenští muslimové v programových spisech a literatuře ilyrismu (Accursed Turks or Illyrian Brothers? Bosnian Muslims in the Programmatic Texts and Literature of Illyrism). In Slovanské jazyky a literatury: hledání identity. Praha - Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. 7 pp. Russia altera sv. 11. Slavica sv. 5. ISBN 978-80-87378-10-6. info
 • STEHLÍK, PETR. Bosna a Hercegovina v ideologii chorvatských ustašovců (Bosnia and Hercegovina in the Ideology of the Croatian Ustashe). In Bosna 1878-2008: Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 29. - 30. května 2008 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. 10 pp. ISBN 978-80-7414-171-3. info
 • STEHLÍK, PETR. Česko-chorvatské vztahy od středověku do současnosti (Czech-Croatian Relations Since the Middle Ages to the Present Day). Slovanský přehled. Review of Central and South Eastern History. Praha: Academia, 2008, 94/2008, No 2, 18 pp. ISSN 0037-6922. info
 • STEHLÍK, Petr. Stenogrami o podjeli Bosne. I-II (Recenze). Slovanský přehled. Praha: Academia, 2008, vol. 2008, No 1, p. 145-146. ISSN 0037-6922. info
 • STEHLÍK, Petr. Tuđman Miroslav (ed.): Istina o Bosni i Hercegovini: dokumenti 1991.–1995 (Recenze). Slovanský přehled. Praha: Academia, 2008, vol. 2008, No 1, p. 108. ISSN 0037-6922. info
 • STEHLÍK, Petr. Acta turcarum: Zápisy z cest po Turecku (I. Banac: Acta turcarum, zapisi s putovanja po Turskoj. Zagreb 2006) (Recenze). Navýchod. Praha, 2007, 2/2007, p. 39–42. ISSN 1214-2522. URL info
 • STEHLÍK, Petr. Brněnské sympozium o současném Srbsku a problematice česko-srbských styků. Slovanský přehled. Praha: Academia, 2007, vol. 2007, No 3, p. 427–428. ISSN 0037-6922. info
 • STEHLÍK, Petr and Kristina REXOVÁ. Výběrová bibliografie Miroslava Tejchmana. Slovanské historické studie. Brno, 2007, 32/2007, p. 28–35, 9 pp. ISSN 0081-007X. info
 • STEHLÍK, Petr. Ivo Banac: V Sivasu, na hrobě svatého Blažeje (Překlad z chorvatštiny), Navýchod 2/2007, s. 42–44. Praha, 2007. info
 • STEHLÍK, Petr. Krešimir Bagić: Básně Krešimira Bagiće (Překlad z chorvatštiny). 2007th ed. Brno: Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština, 2007. ISBN 80-86735-10-9. info
 • STEHLÍK, Petr. Povídky Krešimira Mićanoviće (Překlad z chorvatštiny). 2007th ed. Brno: Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština, 2007. ISBN 80-86735-10-9. info
 • BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Petr STEHLÍK and Václav ŠTĚPÁNEK. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. 1164 pp. ISBN 80-86488-32-2. info
 • STEHLÍK, PETR. Makedonsko-albánský spor ohledně založení a činnosti albánské univerzity v Tetovu (1994-2004) (Macedonian-Albanian Controversy Concerning the Foundation and Activities of the University in Tetovo (1994-2004)). Slovanský přehled. Review of Central and South Eastern History. Praha: Academia, 2006, 92/2006, No 3, 21 pp. ISSN 0037-6922. info
 • STEHLÍK, Petr. Ladislav Hladký: Bosenská otázka v 19. a 20. století. Brno 2005 (Recenze). Prilozi (Contributions). Sarajevo: Institut za istoriju, 2006, 35/2006, p. 320-323. ISSN 0350-1159. info
 • STEHLÍK, Petr and Kristina REXOVÁ. Bibliografie odborných prací Pavla Hradečného. Slovanské historické studie. Brno, 2006, 31/2006, p. 11-13. ISSN 0081-007X. info
 • STEHLÍK, Petr. Krešimir Bagić: V přítmí předměstí (Překlad z chorvatštiny). Revolver Revue 64/2006, s. 10–18. 2006. info
 • STEHLÍK, Petr. Krešimir Mićanović: Společný pokoj (fragmenty) (Překlad z chorvatštiny). Revolver Revue 60/2005, s. 58–69. 2005. info
 • STEHLÍK, Petr. Krešimir Bagić (Překlad z chorvatštiny), Netřesk 2005, s. 75–79. 2005. info
 • STEHLÍK, Petr. Evelina Rudan a Krešimir Bagić: Vše co letos na jaře potřebuju… (Ukázky z tvorby současných chorvatských básníků), Navýchod, 2/2004, s. 32–33. 2004. info
 • STEHLÍK, Petr. Vinnetou tady nebydlí: antologie současných povídek severoamerických indiánů (Překlad z angličtiny). Brno: Větrné mlýny, 2003. ISBN 80-86151-81-6. info
 • STEHLÍK, Petr. Narodili jsme se jako draci: antologie bulharské moderní povídky (Překlad z bulharštiny). Brno: ALBERT Boskovice, 2003. ISBN 80-7326-017-4. info
 • DOROVSKÝ, Ivan, Lubomír KLÍMEK and Petr STEHLÍK. Malá krabička: 100 nejkratších srbských povídek 20. století (Překlad ze srbštiny). Edited by Mihajlo Pantić, Translated by Ivan Dorovský - Lubomír Klímek - Pet. 1st ed. Brno: ALBERT Boskovice, 2002. ISBN 80-7326-006-9. info
 • STEHLÍK, Petr. V objetí řeky: antologie charvátské povídky 20. století (Překlad z chorvatštiny). Brno: ALBERT Boskovice, 2002. ISBN 80-7326-008-5. info

2022/01/25


Životopis: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (učo 40258), verze: čeština(2), změněno: 25. 1. 2022 20:17, P. Stehlík