Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ivana Rešková
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: Ph.D. v oboru Česká literatura, Ústav české literatury a knihovnictví FF MU. Dizertační práce: Komunikační proces v korespondenci Julia Zeyera.
 • 1987: PhDr. v oboru čeština a dějepis, Filozofická fakulta UJEP Brno. Diplomová práce: Korespondence a memoáry jako pramen života a díla Otokara Březiny.
Přehled zaměstnání
 • 2012-dosud: odborná asistentka CJV LF MU
 • 2010-2011: asistentka CJV LF MU
 • 2007-2010: lektorka Centra jazykového vzdělávání LF MU
 • 2003-2006: odborný pracovník Centra jazykového vzdělávání MU
 • 1987-1997: odborná asistentka Ústavu jazykové a odborné přípravy UK
Pedagogická činnost
 • Czech for foreigners I-VIII
 • Medical Czech for Advanced Students I-III
 • Language Tandem I a II
 • Čeština v systému jazyků
 • Fonetická a pravopisná cvičení
 • Běžně mluvená čeština
 • Lexikální a frazeologická cvičení
Vědeckovýzkumná činnost
 • 9/2020-8/2023: CZECH ONLINE - Čeština jako cizí jazyk pro specifické účely (2020-1-CZ01-KA203-078454)
 • 1/2019-12/2019: řešitel - Základy ošetřovatelství pro zahraniční studenty všeobecného lékařství (MUNI/FR/1297/2018)
 • 1/2018-12/2018: řešitel - Fyzioterapie pro zahraniční mediky (MUNI/FR/0804/2017)
 • 1/2017-12/2017: řešitel - Online portál na výuku odborné češtiny mluvtecesky.net – rozšíření o španělský jazyk
 • 1/2016-12/2016: řešitel - Čeština pro zahraniční studenty v klinické medicíně (MUNI/FR/1602/2015)
 • 1/2015-12/2015: řešitel - Interní propedeutika pro zahraniční mediky (MUNI/FR/1527/2014)
 • 11/2013-10/2015: hlavní řešitel projektu CZkey - Online Platform for Learning Medical Czech (005/2013, EU_LLP Leonardo Da Vinci)
 • 2014: účast v projektu Erasmus Intensive Language Course 2014 (ERA-EILC-2013-17)
 • 2013: účast v projektu Intenzivní kurz češtiny pro studenty v programu Erasmus 2013 (EILC 2013, 0037/2012)
 • 2011: účast v projektu Intenzivní kurz češtiny pro studenty v programu Erasmus (EILC-03)
 • 2010: účast v programu Erasmus Intensive Language Course (EILC-02)
 • 2003-2006: účast v projektu Iniciativy Společenství EQUAL (Systémová podpora pracovního uplatění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v ČR (Work in Czech)
 • 2003-2006: účast v projektu Proč mají zůstat stranou? -komplexní posílení a využití pracovního potenciálu žadatelů o azyl (EQUAL 106)
Akademické stáže
 • červenec-srpen 1992: University of North Carolina, Chapel Hill, USA
 • červen 2017: Erasmus Staff Mobility (English Pronunciation: A contemporary Approach), University College London (Division of Psychology and Language Sciences)
 • červenec 2018: 2nd CRACOW LANGUAGE TEACHING STAFF TRAINING WEEK (Uniwersytet Jagiellonski, Krakow)
Univerzitní aktivity
 • zástupce vedoucí CJV LF MU
 • garant předmětů Czech for foreigners I-VIII v oboru General Medicine a Dentistry garant předmětů Advanced Czech for Medical Students I, II a III
Mimouniverzitní aktivity
 • členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
  členka Severoamerické organizace učitelů češtiny pro cizince (NAATC)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2017: Evropská jazyková cena LABEL za projekt CZKey-Online platform for Learning Medical Czech
Publikační činnost
 • REŠKOVÁ, Ivana. Čeština pro budoucí lékaře v praxi. In Konference k podpoře výuky českého jazyka ve Spolkové republice Německo. 2022. info
 • REŠKOVÁ, Ivana and Martin PUNČOCHÁŘ. Testování řečových dovedností v předmětu Czech for foreigners na LF MU (Testing of speech skills in the subject Czech for foreigners at LF MU). In Týden CJV. 2021. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Čeština pro specifické účely z pohledu autora. In Výuka jazyků na lékařských fakultách II. 2021. info
 • REŠKOVÁ, Ivana and Magdalena PINTAROVÁ. Základy ošetřovatelství pro zahraniční studenty všeobecného lékařství (Nursing for International students of General Medicine). Masarykova univerzita, 2020. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. The multilingual educational website mluvtecesky.net as a tool for teaching language for specific purposes. Zeszyty Glottodydaktyczne, Cracow, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2020, Issue 10, No 1, p. 25-30, 177 pp. ISSN 2080-2358. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana and Magdalena PINTAROVÁ. Čeština ve fyzioterapii (Czech in Physiotherapy). Masarykova univerzita, 2019. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Čeština a slovenština jako cizí jazyky na lékařských fakultách (Czech and Slovak as a foreign languages at the Faculties of Medicine). 2019. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Poetika míst v osobní korespondenci Otokara Březiny (Poetics of Places in Personal Correspondence of Otokar Březina). In Eva Vrabcová. OTOKAR BŘEZINA 2018. Materiály z mezinárodního symposia. Praha: Togga, 2019. p. 35-44. ISBN 978-80-7476-160-7. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Multilingual website mluvtecesky.net as a unique platfom for learning medical Czech. In Cracow Language Teaching Staff Week. 2019. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Tandemová výuka jako nástroj jazykové a interkulturní komunikace. In Mezinárodní konference Současné výzvy ve výuce a testování cizích jazyků včetně češtiny pro cizince. 2018. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Vícejazyčný portál mluvtecesky.net a jeho role ve výuce odborného jazyka pro cizince (Multilingual platform mluvtecesky.net and teaching language for specific purposes). In IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku. 2018. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Získávání produktivních dovedností v odborném jazyce (Productive skills in the language for specific purposes). In Mezinárodní konference Výuka a testování produktivních dovedností v cizích jazycích. 2017. info
 • REŠKOVÁ, Ivana and Magdalena PINTAROVÁ. Interní propedeutika pro zahraniční mediky. 1. vydání. Brno: CJV MU, 2016. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Čeština pro cizince na LF MU. In Celofakultní konference LF MU o výuce zahraničních studentů. 2016. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. FRMU 2015: Interní propedeutika pro zahraniční mediky. In Prezentace úspěšných projektů 2015. 2016. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Budování komunikační kompetence v jazyce pro specifické účely (Communication Competency in a Language for Specific Purposes). CASALC Review. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2016, 2016-2017, No 1, p. 101-107. ISSN 1804-9435. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana and Marta RYBIČKOVÁ. CASALC Review, 2016-2017, roč. 6, č. 1. 1st ed. Brno: Česká a slovenská asociace jazykových center na vysokých školách (CASAJC), 2016. 166 pp. ISSN 1804-9435. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana and Martina JEŽKOVÁ. Oceněný Multilaterální projekt/Přenos inovací: Masarykova univerzita: CZkey – Online platform for learning Medical Czech. In Pečeť kvality 2013. Praha: Dům zahraniční spolupráce, 2016. p. 26-29. ISBN 978-80-88153-25-2. info
 • REŠKOVÁ, Ivana, Roye MAUTHNER, Emanuel CARVALHEIRO MARQUES, Anshu JHA and Stuart Andrew HOPKINSON. How to take a patient's history. 1. vydání. Brno: CJV MU, 2015. 10 pp. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Úspěch zahraničních studentů v Praze. In Informační bulletin LF MU Naše fakulta. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 24-27. ISSN 1805-0131. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Online platform for Learning Medical Czech (poster). In Language Centres in Higher Education: Sharing, Innovations, Research, Methodology and Best Practices, 2015. 2015. info
 • REŠKOVÁ, Ivana, Roye MAUTHNER and Emanuel CARVALHEIRO MARQUES. Presentations competition in Czech language for foreign medical students. 2015. URL URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Foreign Medical Students’ Presentations in Czech at the Faculty of Medicine. 2015. URL URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana and Marek BLAHUŠ. Mluvtecesky.net: On-line portál pro výuku (nejen) lékařské češtiny. In POULOVÁ, P. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-481-6. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Vícejazyčný portál na výuku lékařské češtiny v mezinárodním projektu CZKey. In Konceptuální perspektivy výuky cizích jazyků na LF v ČR. 1.LF UK. 2014. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Communicative Czech (Intermediate Czech): Workbook. 3. vydání. Brno: Ivana Rešková, 2014. ISBN 978-80-239-6576-6. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Odborné prezentace v češtině na LF MU. 2014. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Mimořádný úspěch zahraničních mediků v mezinárodní soutěži. In Informační bulletin LF MU Naše fakulta. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 26-27, 32 pp. ISSN 1805-0131. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Čeština jako cizí jazyk na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Czech Language as a Foreign Language at Faculty of Medicine of MU in Brno). In Kaščáková Eva, Mihoková Kristína. FORLANG. Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Periodický zborník vedeckých príspevkov vydaný pri príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach a Katedry jazykov. 1st ed. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012. p. 141-148. ISBN 978-80-553-0982-8. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Testování úrovně A1 na Lékařské fakultě MU. In Čeština je cizí jazyk 2010 (Úroveň A1 podle SERR). PF ZČU Plzeň. 2010. info
 • REŠKOVÁ, Ivana, Marta RYBIČKOVÁ and Magdalena PINTAROVÁ. Integrace a komunikativní jazykové kompetence (aneb Dva kurzy na MU) (Integration and communicative competence (or Two courses at Masaryk University)). In Výuka cizích jazyků - integrace a testování. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova, 2009. 4 pp. ISBN 978-80-87238-02-8. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Julius Zeyer v korespondenci s Josefou Náprstkovou (Julius Zeyer in the correspondence with Josefa Náprstková). In Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. 1. vyd. Brno: Host a Masarykova univerzita, 2009. p. 360-371. ISBN 978-80-7294-346-3. info
 • REŠKOVÁ, Ivana and Magdalena PINTAROVÁ. Chceme si porozumět a domluvit se (Manuál 2A) (We want to understand and communicate). 1, vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 431 pp. ISBN 978-80-210-4562-0. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana and Magdalena PINTAROVÁ. Communicative Czech (Elementary Czech) (Communicative Czech). Nové opravené vydání. PhDr. Ivana Rešková, 2007. 262 pp. ISBN 80-239-6575-1. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana and Magdalena PINTAROVÁ. Administrativa (Profesní čeština) (Professional Czech). 1. vydání. SOZE, 2007. 123 pp. info
 • REŠKOVÁ, Ivana and Magdalena PINTAROVÁ. Communicative Czech (Intermediate Czech). 2.dotisk 2.vydání. PhDr. Ivana Rešková, 2006. 196 pp. ISBN 80-902180-9-1. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Při vší bolesti je vzpomínka na vás tou největší radostí (Zdenka Braunerová a Julius Zeyer). Středočeský vlastivědný sborník. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 2003, Svazek 21, p. 131-146. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Communicative Czech (Elementary Czech): Workbook. (Communicative Czech (IElementary Czech): Workbook.). 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 1998. 111 pp. ISBN 80-246-0574-0. info
 • REŠKOVÁ, Ivana and Magdalena PINTAROVÁ. Come and Learn Czech. 1. vydání. Praha, 1994. info

2021/08/05


Životopis: PhDr. Ivana Rešková, Ph.D. (učo 45152), verze: čeština(1), změněno: 5. 8. 2021 19:55, I. Rešková