Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • PALA Karel, 15.06.1939, Zlín
Pracoviště
 • Katedra informačních technologií
Funkce na pracovišti
 • profesor, vedoucí Centra zpracování přirozeného jazyka FI MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1956-1960: Vysoká škola jazyka ruského a literatury v Praze, specializace překladatelská (čeština a ruština), později FF UK v Praze
 • 1962-1964: postgraduální kurs z matematické lingvistiky, logiky a informatiky, Karlova univerzita (pod vedením prof. P. Sgalla, DrSc.), Praha
 • 1967: získání titulu PhDr. FF UJEP Brno
 • 1973: získání CSc. v oboru český jazyk, Univerzita Karlova, Praha, školitel prof. P. Sgall, DrSc.
 • 1993: docentská habilitace v oboru český jazyk (se zaměřením na komputační lingvistiku a počítačové zpracování přirozeného jazyka), Masarykova univerzita, Brno
Přehled zaměstnání
 • Průběh zaměstnání:
 • 1962-1964: studijní pobyt v Ústavu jazyka českého ČSAV, Praha
 • 1964-1967: odborný pracovník, Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta UJEP, Brno
 • 1968-1989: vědecký pracovník IC2, Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta UJEP, Brno
 • 1990-1991: samostatný vědecký pracovník IA, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta MU, Brno
 • 1990-1995: ředitel Letní školy slovanských studií, zodpovědný za organizaci a akademickou úroveň výuky
 • 1993-1995: vedoucí Kabinetu češtiny pro cizince na FF MU v Brně
 • 1992-1993: odborný asistent, český jazyk a matematická a počítačová lingvistika, Ústav českého jazyka (Seminář počítačové lingvistiky), Filozofická fakulta MU, Brno
 • 1993-1995: docent, český jazyk a matematická a počítačová lingvistika, Ústav českého jazyka (Seminář počítačové lingvistiky), Filozofická fakulta MU, Brno
 • 1995-: docent, počítačové zpracování přirozeného jazyka (český jazyk), matematická a počítačová lingvistika, Katedra informačních technologií), Fakulta informatiky MU, Brno
 • 1998-: docent, počítačové zpracování přirozeného jazyka (český jazyk), matematická a počítačová lingvistika, vedoucí Katedry informačních technologií, Fakulta informatiky MU, Brno
 • 2017-: profesor, počítačové zpracování přirozeného jazyka (český jazyk), matematická a počítačová lingvistika, vedoucí Centra zpracování přirozeného jazyka, Fakulta informatiky MU, Brno
 • Zahraniční stáže a pobyty:
 • 1972-1973: lektor českého jazyka na School of Slavonic and East European Studies, Londýnská universita, London, předčasně ukončeno pro odmítnutí spolupráce s StB
 • 1977: Letní škola počítačové lingvistiky, Pisa, (srpen-září)
 • 1988: Jazykovědný ústav, Maďarská Akademie věd, Budapešť, (říjen-listopad)
 • 1990: tříměsíční studijní pobyt v Institut fuer Slavistik, Universitaet Regensburg, 1990, (říjen-prosinec)
 • 1993-1995: lektor českého jazyka na School of Slavonic and East European Studies, University of London
Pedagogická činnost
 • 1967-1974: Seminář z české skladby, Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta UJEP, Brno
 • 1964-1971: Úvod do matematické lingvistiky (přednáška), Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta UJEP, Brno
 • 1972-1973: výuka češtiny na School of Slavonic and East European Studies, Londýnská universita, London, předčasně ukončeno pro odmítnutí spolupráce s StB
 • 1974-1989: Úvod do počítačové a matematické lingvistiky (přednáška a seminář), katedra českého jazyka, Filozofická fakulta UJEP, Brno
 • 1978-1991: výuka češtiny na Letní škole slovanských studií, Filozofická fakulta, UJEP, MU, Brno
 • 1990-1995: Lingvistická metodologie (přednáška), Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta MU, Brno
 • 1990-1995: Základy počítačové lingvistiky (seminář), Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta MU, Brno
 • 1993-1995: výuka češtiny na School of Slavonic and East European Studies, London University, London
 • 1995-2013: Úvod do strojového překladu, Fakulta informatiky, MU Brno
 • 1996-2013: Sémantika a komunikace, Fakulta informatiky, MU Brno
 • 1995-2010-: Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie, Fakulta informatiky, MU Brno
 • 1995-: Základy odborného stylu, Fakulta informatiky, MU Brno
 • 2016-: Úvod do strojového překladu, Fakulta informatiky, MU Brno
 • 2012-: Počítačové zpracování přirozeného jazyka, Fakulta informatiky, MU Brno
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1964-1967: výzkum v oblasti formálního popisu české syntaxe a funkční perspektivy větné
 • 1968-1973: příprava a obhájení kandidátské disertační práce, věnované celkovému rámci pro formalizaci popisu přirozeného jazyka
 • 1974-1978] výzkum v rámci tzv. státních výzkumných úkolů, ve spolupráci s P. Maternou a A. Svobodou práce na vytvoření trojsložkové teorie pro popis přirozeného jazyka
 • 1979-1984: pokračování výzkumu věnovanému využití formálních gramatik pro popis češtiny v rámci státních výzkumných úkolů
 • 1984-1989: výzkum v oblasti automatické syntaktické a sémantické analýzy češtiny, spolupráce na implementaci experimentálního syntaktického a sémantického analyzátoru pro češtinu (implementováno v programovacím jazyce LISP)
 • 1988-1993: vedení výzkumu věnovaného vytvoření algoritmického popisu české morfologie (počítačový slovník českých kmenů aj.)
 • 1994-1995: započetí výzkumu v oblasti korpusové lingvistiky, nositel grantu GAČR Počítačový korpus českých psaných textů (Počítačový fond češtiny) ve spolupráci s MFF a FF UK a ÚJČ ČAV v celkové výši 4079 tis. Kč. Grant byl úspěšně ukončen v r. 1995 a jeho hlavním výsledkem bylo vytvoření výchozího českého korpusu psaných textů v rozsahu cca 25 mil. slovních tvarů
 • 1996-2001: spoluřešitel komplexního grantového projektu K214 Čeština ve věku počítačů
 • 1997-2000: nositel grantového projektu Laboratoř zpracování přirozeného jazyka
 • 1998-1999: spoluřešitel projektu Evropské unie EuroWordNet-2, v rámci konsorcia 8 evropských pracovišť (Amsterdam, Pisa, Madrid, Barcelona, Sheffield, Avignon, Tuebingen, Tartu)
 • 2000-2004: spoluřešitel Výzkumného záměru Interakce mezi člověkem a počítačem, zadavatel MŠMT ČR, hlavní řešitel prof. RNDr. J.Zlatuška, CSc.
 • 2001-2004: spoluřešitel EU projektu Balkanet, zadavatel Evropská komise, konsorcium Balkanetu zahrnuje vedle FI MU university v Patrasu a Athénách, Sabanci University v Istanbulu, Rumunskou akademii věd, universitu v Iasi, universitu v Plovdivu a universitu v Beogradu a francouzskou firmu MemoData (Caen)
 • 2003-2005: spoluřešitel grantového projektu GAČR Velké korpusy
 • 2004-2008: spoluřešitel grantového projektu AV ČR Jazyková poradna
 • 2005-2011: spoluřešitel v projektu MŠMT Centrum počítačové lingvistiky
 • 2006-2010: nositel grantového projektu AV ČR SEWE - Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce
 • 2007-2011: řešitel GAČR projektu PES - Právní e-slovník
 • 2010-2012: nositel grantového projektu TIL - Temporální aspekty znalostí a informací
 • 2010-2012: spoluřešitel EU projektu PRESEMT - Pattern Recognition-based Statistically Enhanced MT
 • 2010-2014: řešitel projektu Analýza přirozeného jazyka v prostředí internetu
 • 2010-2015: spoluřešitel projektu LINDAT-Clarin - Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro výzkum
 • 2011-2015: člen řešitelského týmu projektu Nový encyklopedický slovník češtiny online (Enc-Czech online)
 • 2014-2017: řešitel projektu HaBiT - Harvesting big text data for under-resourced languages, Česko-norský výzkumný program
Akademické stáže
 • viz přehled zaměstnání
Universitní aktivity
 • člen oborové komise FI MU
 • člen oborové komise FF MU
 • člen zkušební komise FI MU
Mimouniversitní aktivity
 • člen doktorské zkušební komise ÚFAL MFF UK
 • člen oborové rady na MFF UK - počítačová lingvistika
 • člen oborové rady na FF MU - bohemistika a počítačová lingvistika
Ocenění vědeckou komunitou
 • člen programového výboru konference TSD
 • editor sborníků konference TSD 2004, 2002, 2000, 1998
 • člen programového výboru Global Wordnet Conference
 • editor sborníku Second Global Wordnet Conference 2004
 • člen programového výboru konference SLOVKO
 • člen programového výboru konference LTC
 • 2010: Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1.stupně
 • 2014: Cena ministra vnitra České republiky
Vybrané publikace
 • PALA, Karel, Aleš HORÁK, Pavel RYCHLÝ, Vít SUCHOMEL, Vít BAISA, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Adam RAMBOUSEK, Björn GAMBÄCK, Utpal SIKDAR and Lars BUNGUM. HaBiT system. 2017. URL info
 • HORÁK, Aleš, Karel PALA, Ivan KOPEČEK, Adam RAMBOUSEK, Pavel RYCHLÝ and Petr SOJKA. TSD 2016, 19th International Conference on Text, Speech and Dialogue. 2016. web info
 • PALA, Karel and Zuzana NEVĚŘILOVÁ. Generating Czech Iambic Verse. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. p. 125-132. ISBN 978-80-263-0974-1. URL info
 • PALA, Karel and Pavel ŠMERK. Derivancze - Derivational Analyzer of Czech. In P. Král, V.Matoušek. International Conference on Text, Speech, and Dialogue, TSD 2015. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2015. p. 515-523. ISBN 978-3-319-24032-9. doi:10.1007/978-3-319-24033-6_58. info
 • PALA, Karel and Pavel RYCHLÝ. To the memory of Adam Kilgarriff. In Zygmunt Vetulani, Joseph Mariani. Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Poznań: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. p. 22-23. ISBN 978-83-932640-8-7. info
 • CVRČEK, František, Karel PALA and Pavel RYCHLÝ. Changes of Czech Law Demonstrated by Corpus Evidence. Korpus - gramatika - axiologie. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové a Ústav pro jazyk český v Praze, 2015, vol. 2015, No 12, p. 3-15. ISSN 1804-137X. info
 • HORÁK, Aleš, Karel PALA and Jan RYGL. Authorship Identification to Improve Public Security. In Zygmunt Vetulani and Edouard Geoffrois. Proceedings of the LREC 2012 Workshop on Language Resources for Public Security Applications. Neuveden: Neuveden, 2012. p. 42-45. ISBN 978-2-9517408-7-7. URL info
 • PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ and Pavel ŠMERK. Automatic Identification of Legal Terms in Czech Law Texts. In Semantic Processing of Legal Texts. Berlin: Springer, 2010. p. 83-94. ISBN 978-3-642-12836-3. doi:10.1007/978-3-642-12837-0_5. info
 • ŠMERK, Pavel, Karel PALA and Markéta PRAVDOVÁ. Internetová jazyková příručka (Internet Language Reference Book). 2010. URL info
 • RYCHLÝ, Pavel, Pavel ŠMERK and Karel PALA. DESAM – morfologicky označkovaný korpus českých textů (DESAM - tagged corpus of Czech texts). 2010. URL info

2017/09/06


Životopis: prof. PhDr. Karel Pala, CSc. (učo 455), verze: čeština(1), změněno: 6. 9. 2017 14:42, K. Pala