CS

Curriculum Vitae

Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Stanislav Řehák,
  narozen 4. června 1949 v Kroměříži,
  ženatý (manželka Františka), 2 dospělí synové (Zdeněk a Pavel)
Pracoviště
 • Geografický ústav (dříve katedra geografie) Přírodovědecké fakulty
  Masarykovy univerzity,
  Kotlářská 2,
  611 37 Brno
  Pozor,
  faktické umistění pracoviště (při poštovním styku se však nepoužívá):
  Kounicův palác, 3. poschodí (vchod z Brandlovy ulice)
Funkce na pracovišti
 • docent regionální geografie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1995: habilitace, docent regionální geografie, "Hromadná osobní doprava ve výzkumu prostorové struktury státu", Přírodovědecká fakulta MU v Brně.
 • 1979: kandidát věd (CSc.), ekonomická geografie, "Prostorová struktura obslužného systému hromadné osobní dopravy", ČSAV Praha. Školitel Doc. M. Macka (Geografický ústav ČSAV v Brně).
 • 1974: doktor přírodních věd (RNDr.), ekonomická geografie, "Příspěvek k dopravně geografické analýze sídel Jihomoravského kraje", Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně. Školitel Doc. M. Macka.
 • 1972: středoškolský profesor biologie a zeměpisu, dipl. práce "Dopravní vybavenost sídel v Jihomoravském kraji", katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP v Brně, vedoucí práce Doc. O. Šlampa.
Přehled zaměstnání
 • od 1993: Přírodovědecká fakulta MU, Brno, katedra geografie - nyní Geografický ústav PřF MU (externí výuka od r. 1984)
 • 1974-1993: Geografický ústav ČSAV v Brně - od vědeckého aspiranta po tzv. samostatného vědeckého pracovníka
 • 1973-1974: Přírodovědecká fakulta UJEP, Brno (studijní pobyt na katedře geografie)
 • 1972-1973: Gymnázium Kroměříž (středoškolský profesor biologie a zeměpisu)
Pedagogická činnost
 • Přednášky v univerzitním roce 2005-2006:
 • samostatné přednášky: Vybrané kapitoly z geografie Ruska. Vybrané kapitoly z řešení prostorových interakcí. Studium prostorových interakcí a deformací prostoru.
 • přednášky spolu s jinými: Regionální geografie světa - Asie.
 • Semináře:
  Diplomový seminář (1,2).Geografický seminář k veřejné správě.Globalistika a lokalistika.
 • Vedení diplomových prací a projektů.
  Vedení doktorandů v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj (doposud úspěšně ukončili: Mgr. Pavel Grégr, PhD., Mgr. Miloš Fňukal, PhD., Mgr. Richard Trávníček, PhD., Mgr. Eva Kallabová, PhD.)
  Předseda stálé komise pro rigorózní zkoušky v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj, předseda komise pro obhajoby doktorandských disertací ve stejném oboru, člen oborové rady DSP Geografie a člen oborové komise Regionální geografie a regionální rozvoj, předseda komise pro SZZ pro specializaci Socioekonomická geografie, člen komise pro SZZ v učitelství zeměpisu.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Geografie dopravy. Regionální geografie. Geografický výzkum dojížďky.
 • Účast na několika grantových projektech k výzkumu pohraničí České republiky (u GA ČR, + 1 rezortní grant) a k výzkumu investiční atraktivity měst ČR. (Tyto grantové projekty byly řešeny v období 1995-2001)
  Současný grantový projekt:
  Transformace sektoru služeb na území ČR (navrhovatel: Mgr. Z. Szczyrba, PhD., UP Olomouc).
 • Soustavná spolupráce s Equipe P.A.R.I.S. (Paříž) a poté se skupinou GEOPHILE (Lyon) v humánně geografickém výzkumu střední a východní Evropy a v aplikaci modelů prostorové interakce.
 • Účast na práci Výzkumného centra regionálního výzkumu při MU.
Akademické stáže
 • 2000: Sankt-Petěrburgskij gosudarstvennyj universitět (Rusko), 2 měsíce,
 • 1992-1993: Equipe P.A.R.I.S. (CNRS, Francie), 6 měsíců.
Mimouniversitní aktivity
 • Externí člen komise pro SZZ z didaktiky geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.
 • Člen zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky ve studijním programu učitelství geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.
 • Člen oborové rady DSP socioekonomická geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.
Vybrané publikace
 • ŘEHÁK, Stanislav. S.A. Tarchov, Evoljucionnaja morfologija transportnych setej, Izdatelstvo Smolenskogo gumanitarnogo universiteta, Smolensk - Moskva 2005, 383 s. Geografie. Sborník České geografické společnosti, Praha, 2005, vol. 109, No 4, p. 323-324. ISSN 1210-115X. info
 • VITURKA, Milan, Stanislav ŘEHÁK and Michal VANČURA. Regionální geografie Evropy a ČR (Regional geography of the Europe and C.R.). 2. vydání. Brno: MU - ESF, 2004. 126 pp. ISBN 80-210-3504-8. info
 • JEŘÁBEK, Milan and Stanislav ŘEHÁK. Geografický potenciál pohraničí (Geographical potential of border region). In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004. p. 67-74. ISBN 80-200-1015-3. info
 • JEŘÁBEK, Milan and Stanislav ŘEHÁK. Postavení pohraničí v integračních procesech (The position of border regions in integration processes). In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004. p. 87-91. ISBN 80-200-1015-3. info
 • JEŘÁBEK, Milan and Stanislav ŘEHÁK. Národní regionální politika (National regional policy). In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004. p. 95-101. ISBN 80-200-1015-3. info
 • JEŘÁBEK, Milan and Stanislav ŘEHÁK. Nástroje a opatření k podpoře pohraničí (Instruments and measures in support of border regions). In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004. p. 203-208. ISBN 80-200-1015-3. info
 • JEŘÁBEK, Milan and Stanislav ŘEHÁK. Metodický dodatek (Metodological addendum). In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004. p. 269-273. ISBN 80-200-1015-3. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Le découpage régional tcheque en question (The Czech Republic with the strange regions). In L'élargissement de l'Union Européenne: réformes territoriales en Europe Centrale et Orientale (V. Rey, L. Coudroy de Lille, E. Boulineau, eds.). 1. vyd. Paris: L'Harmattan, 2004. p. 183-193. Logiques Politiques. ISBN 21-7475-7492-X. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Zlínský kraj. In HOLEČEK, Milan a kol. Zeměpis České republiky, učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2003. p. 88-89, 2 pp. ISBN 80-86034-53-4. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Jihomoravský kraj. In HOLEČEK, Milan a kol. Zeměpis České republiky, učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2003. p. 84-85, 2 pp. ISBN 80-86034-53-4. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Květ, R., Duše krajiny, staré stezky v proměnách věků. Doslov napsal J. Šmajs. Geografie. Sborník České geografické společnosti, Praha, 2003, vol. 108, No 4, p. 243-244. ISSN 1210-115X. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. J.P.Charvet, M. Sivignon (eds.), Géographie humain, questions et enjeux du monde contemporain, Armand Colin, Paris 2002, 347 s., ISBN 2-200-25272-2. Geografie - Sborník České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2003, vol. 108, No 4, p. 310-310. ISSN 1212-0014. info
 • KVĚT, Radan and Stanislav ŘEHÁK. Eine neue Stellungnahme zum Gross-Germanien des Ptolemäus. In Regensburger Beitrage zur Regionalgeographie und Raumplanung. Regensburg, 2002. p. 41-56. Band 8. ISBN 3 7847 6308 1. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav, Jiří VYSTOUPIL and A KOL. Ekonomická geografie I. (Economic geography I). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 156 pp. ISBN 80-210-2595-6. info
 • JEŘÁBEK, Milan and Stanislav ŘEHÁK. Analýza sídelního zázemí nejdůležitějších silničních hraničních přechodů ČR (Analysis of hinterlands of the main road border crossings of the Czech Republic). In Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky. Praha - Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 2001. p. 47-53. ISBN 80-85950-85-5. info
 • JEŘÁBEK, Milan, Stanislav ŘEHÁK and Jaroslav DOKOUPIL. Perspektiva dalšího vývoje pohraničí (Regional development of the border areas). In Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky. Praha - Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 2001. p. 85-88. ISBN 80-85950-85-5. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Nové kraje České republiky v kritickém mezinárodním srovnání (New regions in the Czech Republic: critical international comparizon). In IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, katedra regionální ekonomie a správy, 2001. p. 97-106. ISBN 80-210-2748-7. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Do jaké Evropy přicházíme se svými kraji ? (The Czech Republic and its regions: the European new-comer). Geografie - Sborník České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2000, vol. 105, No 3, p. 288-294. ISSN 1212-0014. info
 • ŘEHÁK, Stanislav and Radan KVĚT. Ptolemaiova mapa Velké Germánie a Česká republika (Ptolemaios' map of Great Germania and the Czech Republic). Dejiny a soucasnost, Praha, 1999, č. 3, p. 56-57. ISSN 0418-5129. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Reflexe hranice ČR/SR obvatelstvem moravské strany pomezí (Reflexion of the new Czech/Slovak frontier by the inhabitants of the Moravian part of the border area). In Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae universitatis prešoviensis. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 1999. p. 81-90. ISBN 80-88722-64-0. info
 • JEŘÁBEK, Milan, Stanislav ŘEHÁK and Václav HOUŽVIČKA. Souvislosti na úrovni vnitropolitické, zahraniční a regionální. Středoevropský prostor, role hranice a přeshraniční spolupráce (Central European area. The role of the frontier, overfrontier collaboration. Aspects internal, internationals and regionals.). In Geografická analýza pohraničí České republiky (M. Jeřábek, ed.). Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 1999. p. 154-159. ISBN 80-85950-85-5. info
 • JEŘÁBEK, Milan and Stanislav ŘEHÁK. Doprava. Kartometrická analýza dopravní propustnosti státní hranice. (Transportation. The cartographical analysis od transport capacity of state frontier.). In Geografická analýza pohraničí České republiky (M. Jeřábek, ed.). Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 1999. p. 128-131. ISBN 80-85950-85-5. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Kontakty se Slovenskem na moravsko-slovenském pomezí: role vzdálenosti hranic (Contacts with Slovakia on the Moravian-Slovak borderlands: influence of frontier distance). In Geografie X. Brno: Katedra geografie Pedagog. fakulty MU, 1998. p. 122-127. ISBN 80-210-1784-8. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. The Moravian-Slovak borderlands: some new features following the division of Czechoslovakia. Moravian Geographical Reports, Brno: Ústav geoniky AV ČR, 1998, vol. 6, No 1, p. 14-17. ISSN 1210-8812. info
 • TIETZE, Wolf and Stanislav ŘEHÁK. Prinzipielle und theoretische Erwägungen - Streckennetzgestaltung am Beispiel von Böhmen und Mähren (Principiel and theorical situation - Organization of network, exemple of Bohemia and Moravia). In Transrapis-Verkehr in Europa, eine Vision für das 21. Jahrhundert. Berlin - Stuttgart: Gebruder Borntraeger, 1998. p. 103-107. Geooekologie. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Aktuální problémy České republiky 6. díl: doprava. sv. 6. Ostrava: Scholaforum, 1997. 25 pp. ISBN 80-86058-43-3. info
 • ŘEHÁK, Stanislav and Pavel GRÉGR. Doprava v České republice - Transformace a její nepřímé důsledky (Transportation in the Czech Republic - Transition and its indirect Impact). Životné prostredie, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1997, vol. 31, No 1, p. 8-12. ISSN 0044-4863. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Les effets locaux et régionaux des autoroutes en République tcheque (Local and regional impacts of motorways in the Czech republic). In Autoroutes, économie et territoires. Clermont-Ferrand: Université Blaise Pascal, 1997. p. 317-325. ISBN 2-908470-08-X. info
 • CATTAN, Nadine, Claude GRASLAND and Stanislav ŘEHÁK. Migration flows between the Czech and Slovak republic: which form of transition ? In Central Europe after the Fall of the Iron Curtain, Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends (F. W. Carter, P. Jordan, V. Rey, eds.). Frankfurt a/M: Peter Lang, 1996. p. 319-336. ISBN 3-631-48781-9. info
 • HOLEČEK, Milan et al. Česká republika : učebnice zeměpisu [Holeček, 1994, NGČS]. 3. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 1996. 63 s. : il. ISBN 80-86034-05-4. info
 • ŘEHÁK, Stanislav and Lenka VAŠKOVÁ. Hungary and its linguistic structure between 1880 and 1910. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun., Brno: MU Brno, 1995, vol. 25, No 1, p. 93-106. ISSN 8021009640. info
 • ŘEHÁK, Stanislav and Violette REY. Prémices géographiques de la grande privatisation en 1992 (Geographic premises for the large-scale privatization of Czechoslovakia of 1992). Paris: ENS Fonteney-aux-Roses, 1994. 15 pp. ISBN 2 902126 07 7. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Hromadná osobní doprava ve výzkumu prostorové struktury státu : (na příkladu někdejšího Československa). 1994. 75 s., 54. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. The study improvement of spatial aspects of public personal transport in former Czechoslovakia. Scripta Fac.Brun., Brno, 1993, vol. 23, No 1, p. 192-194. ISSN 2101-2986. info
 • ŘEHÁK, Stanislav and Radan KVĚT. Ptolemaiova mapa Velké Germánie stále záhadou (Ptolemaios' map of Great Germania as a mystery). In Pravěk - Nová řada. 1. vyd. Brno, 1993. p. 177-191. info

7. 12. 2005


Životopis: doc. RNDr. Stanislav Řehák, CSc. (učo 592), verze: čeština(1), změněno: 7. 12. 2005 13:09, S. Řehák

Other applications