Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Mgr. Jana Zerzová, M.A., Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University
Function, current position
 • assistant professor
Education and academic qualifications
 • 2011: Ph.D: Educational Science, Faculty of Education, Masaryk University, research on Intercultural Communicative Competence and its Development in Czech Lower-Secondary English Classes
 • 2011: M.A., Practical Theology – Counseling Concentration, TCMI Institute, Indianapolis, Indiana, USA - Austria, final work: "A Guide through Personality Types, Temperaments and Their Influence on Spirituality"
 • 2007: Mgr., English and German language teaching, Faculty of Education, Masaryk University, Brno
Professional experience
 • 2011 - till now: Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University - assistant professor
 • 1/8/2022 - 31/5/2024: NPO_MUNI_MSMT-16606/2022: MUNI 3.2.1 project, guarantor
 • 1/1/2022 - till now: TAKTIK International, s.r.o., methodologist (ELT methodology)
 • 2/2020 - 12/2022: Digital competence project - brána rozvoje od A do Z (DIKOBRAZ), CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012278
 • 5/2018 – 8/2020: Institute for Foreign Languages, Faculty of Education, Palacky University, „Digital Literacy“ project, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366, SPP 814101771
 • 04/2011 – 12/2011: Institute for Research in School Education - assistant professor: GAP407/11/0234 project Expert teacher (see below)
 • 2009 – 2011: Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University - teacher
 • 2007 – till now: language school ASPENA, Director of Studies for English, German, and Czech for Foreigners
 • 2007 – 2009: Keswick Partners, English language teacher
 • 2005 – 2008: language school Lingua centrum, language school English Link, language school ULRYCH, English language teacher
 • 2004 – 2007: language school ASPENA, teacher of English, German, and Czech for Foreigners
 • 2000 – till now: private teaching (English, German, Czech for Foreigners), translation, interpreting
Teaching activities
 • Courses: Online A, E-learning assistants, Intercultural Communication, Approaches and Methods in ELT, Practical Language
 • Supervisor: bachelor's and master's thesis, Ph.D. students
Research activities
 • 04/2011–12/2011: took part in GAP407/11/0234 project Expert teacher: Učitel-expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
 • 01/2010-05/2012: took part in ESF č. CZ.1.07/1.1.00/08.0005 CLIL: project Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií
Non-university activities
 • Qualified Administrator: Intercultural Development Inventory, v. 3, IDI, LLC
 • CERMAT: Rater (English and German)
Major publications
 • ZERZOVÁ, Jana. Současná témata ve výzkumu a výuce interkulturní komunikační kompetence ve světě (Current topics in research and teaching of intercultural communicative competence abroad). In Kubíková Kateřina, Pešková Michaela. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 4. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. p. 4-17. sv. 4. ISBN 978-80-261-1078-1. info
 • ZERZOVÁ, Jana. Design učebních úloh v telekolaborativních projektech zaměřených na rozvoj interkulturní komunikační kompetence (Task design in telecollaborative projects aimed at intercultural competence development). In Kubíková Kateřina, Pešková Michaela. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 4. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. p. 18-29. sv. 4. ISBN 978-80-261-1078-1. info
 • SCHEJBALOVÁ, Adéla and Jana ZERZOVÁ. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence v hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ v Praze (Intercultural Communicative Competence Development in English Lessons at Primary Schools in Prague). In Kubíková Kateřina, Pešková Michaela. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. p. 36-44. sv. 3. ISBN 978-80-261-0932-7. info
 • ZERZOVÁ, Jana. Intercultural Development Inventory®, version 3 – osobní plán rozvoje interkulturní kompetence (Intercultural Development Inventory®, version 3 – Intercultural Development Plan). In Kubíková Kateřina, Pešková Michaela. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. p. 27-35. sv. 3. ISBN 978-80-261-0932-7. info
 • ZERZOVÁ, Jana and Kateřina MAŇASOVÁ. Major Career Changes from the Perspective of Experienced Teachers. CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Brno: Masarykova univerzita, 2019, vol. 11, No 2, p. 119-129. ISSN 1803-6546. doi:10.5817/cphpj-2019-024. URL info
 • ZERZOVÁ, Jana. Opportunities to Develop Intercultural Communicative Competence in Czech lower-secondary schools: Findings of the IRSE Video Study of German. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2018, vol. 6, No 3, p. 101-121. ISSN 1339-4045. doi:10.2478/jolace-2018-0027. URL info
 • ZERZOVÁ, Jana. Výzkum rozvoje interkulturní kompetence studentů anglického jazyka pomocí Intercultural Development Inventory®, version 3 (Research into the development of intercultural competence of students of English via Intercultural Development Inventory®, version 3). Cizí jazyky. Univerzita Karlova, 2017, vol. 60, No 4, p. 3-12. ISSN 1210-0811. info
 • ZERZOVÁ, Jana, Michaela ŠAMALOVÁ and Martina KARPETOVÁ. Kulturní aspekty angličtiny jako mezinárodního jazyka v učebnicích angličtiny (Cultural aspects of English as an international language in ELT textbooks). In Pešková Michaela, Kubíková Kateřina. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. p. 45-57. sv. 2. ISBN 978-80-261-0764-4. info
 • ZERZOVÁ, Jana. Intercultural competence of first year students of English at the Faculty of Education, Masaryk University: a report of research. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. BERLIN: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2016, vol. 4, No 2, p. 3-26. ISSN 1339-4045. doi:10.1515/jolace-2016-0013. info
 • ZERZOVÁ, Jana. Intercultural Development Inventory®, version 3 - nástroj pro měření rozvoje interkulturní kompetence (Intercultural Development Inventory®, version 3 - assessment tool of intercultural competence). In Pešková Michaela, Kubíková Kateřina. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. p. 33-40. ISBN 978-80-261-0666-1. info
 • BARANČICOVÁ, Jana and Jana ZERZOVÁ. English as a lingua franca used at international meetings. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. BERLIN: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2015, vol. 3, No 3, p. 30-51. ISSN 1339-4045. doi:10.1515/jolace-2015-0018. info
 • ZERZOVÁ, Jana and Simona ŠEBESTOVÁ. Příležitosti k rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v kontextu řečových dovedností: IVŠV videostudie anglického jazyka (Opportunities to develop intercultural communicative competence in the context of language skills: IRSE Video Study of English). Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2014, vol. 24, No 3, p. 394-422. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-3-394. URL info
 • ZERZOVÁ, Jana. Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ (Intercultural Communicative Competence and its Developing in Czech Lower-Secondary English Classes). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 246 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, Svazek 27. ISBN 978-80-210-5725-8. Čítárna Munispace info
 • ZERZOVÁ, Jana. CPV videostudie anglického jazyka: analýza výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence (CPV Video Study of English: Analysis of teaching culture and interculutral communicative competence). In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. p. 299-306. ISBN 978-80-7368-769-4. info
 • JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Marie DOSKOČILOVÁ, Gabriela DUCHÁČKOVÁ, Tomáš JANKO, Miroslav JIREČEK, Petr NOVÁK, Karolína PEŠKOVÁ, Jana PŘIKRYLOVÁ, Jana STEJSKALÍKOVÁ, Sonia ŠAMALÍKOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Jana ZERZOVÁ and Pavel ZLATNÍČEK. Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula (Tools for the monitoring and evaluation of quality in instruction and curriculum). 1st ed. Brno: Paido, 2010. 222 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 20. ISBN 978-80-7315-209-3. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Pavla BUCHTOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Rita Chalmers COLLINS, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Michael GEORGE, Helena HAVLÍČKOVÁ, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Ivana HROZKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Renata POVOLNÁ, Irena PŘIBYLOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Radek VOGEL, Naděžda VOJTKOVÁ, Hana WAISSEROVÁ and Jana ZERZOVÁ. Research in English Language Teacher Education. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 219 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • ZERZOVÁ, Jana. Kategoriální systém pro pozorování výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence v hodinách anglického jazyka: CPV videostudie (System of Categories for Observing Teaching Intercultural Communicative Competence in English Classes: CPV Video Study of English). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. Sborník příspěvků z VI. ročníku konference studentů doktorských studijních programů. Olomouc: Votobia, 2009. p. 399-405. ISBN 978-80-7220-315-4. info
 • ZERZOVÁ, Jana. Analysing Teaching Intercultural Communicative Competence in Czech Lower-secondary English Classes: CPV Video Study. In Research in English Language Teacher Education. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 190-199. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ and Jana ZERZOVÁ. CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy (CPV Videostudy of English: Data Collection and Planned Analyses). Orbis scholae. 2008, vol. 2, No 1, p. 73-91. ISSN 1802-4637. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Hana ČUJKOVÁ and Jana ZERZOVÁ. Course Design in an ELTE Study Programme. In English Projects in Teaching and Research in Central Europe. 1st ed. Gottingen: Cuvillier Verlag, 2007. p. 107-114. ISBN 978-3-86727-664-1. info

2022/08/29


Curriculum vitae: Mgr. Jana Zerzová, M.A., Ph.D. (učo 79615), version: English(1), last update: 2022/08/29 16:13, J. Zerzová

Another Variant: Czech(1)