Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. 3. 2. 1974, Litva
Pracoviště
 • Ústav obecné jazykovědy a baltistiky FF MU
  Arna Nováka 1
  60200 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: habilitační řízení v oboru Obecná jazykověda. Habilitační spis: monografie "Kristijono Donelaičio 'Metu' rišlumas".
 • 1999-2003: Doktorské studium v oboru polský jazyk a literatura. Doctor philosophiae. Téma práce: "Obraz střední a východní Evropy v polské poválečné esejistice: Stempowski-Vincenz". Institut slavistiky Filozofické fakulty Vídeňské univerzity.
 • 1996-1999: Magisterské studium v oboru litevská literatura. Magister artium. Téma práce: "Tvorba Algirdase Landsbergise v kontextu moderní literatury druhé poloviny 20. století." Ústav litevské literatury Filologické fakulty Vilniuské univerzity.
 • 1993-1996: Bakalářské studium v oboru litevská filologie. Bakalaureus. Téma práce: "Narativní schémata bulvární žurnalistiky". Ústav litevské literatury Filologické fakulty Vilniuské univerzity.
Přehled zaměstnání
 • 2018-doposud: docent, Ústav jazykovědy a baltistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2003-2018: odborný asistent, Ústav jazykovědy a baltistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2011 (podzimní semestr): externí lektor v Institutu Skandinavistiky na Vídeňské univerzitě.
 • 2007-2011: vědecký pracovník Střediska pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.
 • 2005-2006: externí lektor litevštiny Ustavu východoslovanských a baltistických studií FF UK v Praze
 • 2002-2003: externí lektor Ústavu jazykovědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Pedagogická činnost
 • Výuka litevštiny.
 • Výuka litevské, polské a lotyšské literatury.
 • Vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací.
 • Litevština v prostředí e-learningu: interaktivní kurzy litevštiny BA103L, BA104L, BA203L, BA204L.

 • PŘEDNÁŠKY (plný seznam viz v is.muni.cz):
 • Literatura a kulturní dějiny Litvy a Polska
 • Litevská a lotyšská literatura
 • Výklad systému litevštiny

 • SEMINÁŘE (plný seznam viz v is.muni.cz):
 • Proseminář baltistický
 • Prakická výuka litevštiny (šest navazujících kurzů)
 • Intensivní cvičení litevštiny (šest navazujících kurzů)
 • Litevská četba (čtyři navazující kurzy)
 • Litevská konversace pro magistry
 • Seminář práce s litevským literárním textem
 • Seminář funkčně-strukturální jazykovědy pro doktorandy
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní oblasti výzkumu: Stará litevská literatura (Donelaitis, Basanavičius); Sémantika; Novodobá polská esejistika (zejména Stempowski, Vincenz, Milosz)
 • Účast na projektu "Kontrastivní studium věcných textů", projekt GAČR 405/02/0349 pro léta 2002 - 2004.
 • Účast na projektu "LITTERA: Lietuvių tapatybės paieškos kultūrų dialogo kontekstuose" (Hledání litevské identity v kontextu kulturního dialogu), projekt Státního fondu vědy a výzkumu Litevské republiky, 2005-2006.
 • Účast v grantu FF MU "Nástroje novodobé filologie" 2006-2008, GP405/06/P435
 • Účast ve výzkumném záměru MŠMT 0021622435 "Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních", 2007-2011
 • Účast na projektu "Donelaitis.300", projekt Státní vědecké rady Litevské republiky (Lietuvos mokslo taryba), 2013-2014.
Akademické stáže
 • 1998-1999: Herderovo stipendium, Universität Wien
 • Listopad 2006: Paříž, Sorbonne, studijní pobyt v rámci řešení grantu "Nástroje novodobé filologie"
 • 2008: Mellonovo stipendium - Maison des sciences de l'Homme, Paris
Univerzitní aktivity
 • Administrování studijního oboru Baltistika: příprava a aktualizace studijních programů, reakreditace oboru, sebeevaluace oboru atd.
 • Mezinárodní spolupráce s Litvou, Lotyšskem a Estonskem: administrování mezinárodních smluv, pobytů hostujících expertů, studijních pobytů studentů.
Mimouniverzitní aktivity
 • Překlady zahraniční beletrie do litevštiny: Jennifer Anselm, "Teilen wir uns einfach einen Mann" (litevské vydání Vilnius, Alma littera, 1999);Hans Ulrich Treichel, "Tristanakkord" (litevské vydání Vilnius, Alma littera, 2002);Jerzy Stempowski, překlady vybraných esejů v kulturním časopise "Šiaures Atenai" č. 691, 703.
Vybrané publikace
 • ŠEFERIS, Vaidas. The Borderland between Conflicting Canons: Kristijonas Donelaitis. In Aisté Kučinskiené, Viktorija Šeina, Brigita Speičyté. Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics : 19th to Early 20th Century. Leiden: Brill, 2021. p. 230-255. ISBN 978-90-04-39839-9. doi:10.1163/9789004457713_015. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. One field, many plots of land. Colloquia. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, vol. 2020, No 44, p. 215-226. ISSN 1822-3737. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Contemporary challenges of Czech baltistics. 2020. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Epistemic shifts and Baltic studies. In International workshop "Contemporary challenges of Czech baltistics", 23.-25. 11. 2020. 2020. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonas Donelaitis a jeho "Metai" : hledání koheze (Kristijonas Donelaitis a jeho "Metai" : in the search of cohesion). In Videopřednáška. 2020. Kompletní záznam videopřednášky info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Morfologie a morfosémantika litevských participií (The morphology and morphosemantics of Lithuanian participles). In Série 4 videopřednášek pro studenty baltistiky. 2020. Gerundium minulé Participium minulé aktivní Přechodník Gerundium přítomné info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Šiuolaikinés čeku baltistikos raida (Development of contemporary Czech Baltic studies). In Česká baltistika / baltistika Čekijoje 1918-2018, 29.4. 2019, Praha. 2019. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Filologiniu tyrimu metodika magistru diplominiuose darbuose : analizé, reikalavimai, vertinimas (Methodology of philological research for magister-theses : analytics, requirements, evaluation). In Paskaita Vilniaus universiteto studentams / Přednáška pro studenty Vilniuské univerzity, 22.5.2019, Vilnius. 2019. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Redakcinés kolegijos narys (A Member of editorial board). Colloquia, 2019. ISSN 1822-3737. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Redakcinés kolegijos narys (Member of the editorial board). Senoji Lietuvos literatura, 2019. ISSN 1822-3656. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. The Borderland between Conflicting Canons : Kristijonas Donelaitis. In International conference Literary Canon Formation as Nation-building in Central and Eastern Europe (19th to Early 20th Century), 3–4 May 2018, Vilnius. 2018. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Ka ka tu ten studijuoji? Lietuviu, latviu ir estu kalbu déstymas užsienyje (You are studying what? Teaching Lithuanian, Latvian and Estonian abroad). In Baltistu agoros ciklo mokslinis seminaras Baltijos regiono savimoné : kontaktai ir kontekstai, 18.-20.10.2018, Tartu. 2018. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Příběh Vilniuské univerzity (The Story of the Vilnius University). In Přednáškový cyklus Masarykovy univerzity "Univerzitní tradice a mýty", 2. – 9. března 2018, Brno. 2018. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Česko-litevské jazykové a kulturní vztahy (Czech-Lithuanian linguistic and cultural relations). In Habilitační přednáška, 30. 11. 2017, Brno, Masarykova univerzita. 2017. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jonas Basanavičius ir Praha (Jonas Basanavičius and Prague). In Exkurze pro veřejnost - vyžádáno Velvyslanectvím Litevské republiky. 2016. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Latgale jako součást tajemného světa Baltů (Latgale as a Part of the Mysterious World of the Balts). In Veřejná přednáška v Moravském zemském muzeu, Brno. 2016. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas and Juris KALNINŠ. Riga no augšas (Riga from above). 2016. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Naujas požiúris i Krisijono Donelaičio "Metu" kompozicija (A New Approach to the Composition of "The Seasons" by Kristijonas Donelaitis). In Vaicekauskas, Mikas. Kristijono Donelaičio reikšmés. Vilnius: Lietuviu literatúros ir tautosakos institutas, 2016. p. 110-125. ISBN 978-609-425-176-4. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Atsiminimai apie Marceliju Martinaiti (Memories on Marcelijus Martinaitis). In Marcelijus. Vilnius: Lietuviu literatúros ir tautosakos institutas, 2016. p. 369-372. ISBN 978-609-425-175-7. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos skiriama mokslo premija lietuviu kilmés užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybe turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje (The academic award of the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania for Lithuanian scientists and scientists of the Lithuanian origin working in foreign countries). Litevská republika, Ministerstvo osvěty a vědy, 2016. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonas Donelaitis, Lietuva ir šiuolaikinis mokslas (Kristijonas Donelaitis, Lithuania and contemporary science). In Veřejná přednáška u příležitosti udělení státní ceny Ministerstva osvěty a vědy Litevské republiky pro litevské vědce působící v zahraničí. 2016. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonas Donelaitis a jeho Metai: hledání koheze (Kristijonas Donelaitis and his poem Metai: on the search of the cohesion). In Pražský lingvistický kroužek, FF UK, 23 03 2015. 2015. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. "Metai" von Kristijonas Donelaitis im Licht der Kompositionsanalyse ("The Seasons" by Kristijonas Donelaitis in the light of its composition-analysis). Annaberger Annalen. Kempten, 2015, vol. 2015, No 23, p. 245-270. ISSN 1614-2608. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Paroda Brno apie Baltijos valstybes (An Exhibition on the History of Baltic States starts in Brno). Literatúra ir menas. 2014, Neuveden, 2 (3456), p. 23-24. ISSN 0233-3260. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Litva, Lotyšsko, Estonsko: tři různé země, tři literatury (Lithuania, Latvia, Estonia: three diferent counries, three literatures). In Moravské zemské muzeum: veřejné přednášky k výstavě Svět tajmených Baltů. The World of the Mysterious Balts. 2014. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. "Rudenio gérybiu" kontrapunktai (Counterpoints of "Autumn Boons"). Naujasis židinys - Aidai. Vilnius, 2014, Neuveden, No 5, p. 48-64. ISSN 1392-6845. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. The Cultural Environment from the 18th Century to the First Half of the 19th Century. In Bagdonavičius, Vaclovas. Concise Encyclopaedia of Lithuania Minor. Vilnius: Foundation of Lithuania Minor (USA, Canada), Science and Encyclopaedia Publishing Centre (Lithuania), 2014. p. 196-198. ISBN 978-5-420-01746-3. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonas Donelaitis - artimas ir paslaptingas (Kristijonas Donelaitis - well known and mysterious). In Edukační vysílání radija "Znad Wilii". 2014. Archiv rozhlasových přednášek radia "Znad Wilii" info
 • ŠEFERIS, Vaidas. „Žiemos rúpesčiu" pradžia kaip Metu struktúros kodas („The cares of Winter” as the structural code of „The Seasons“ by Donelaitis). Senoji Lietuvos literatura. Vilnius (Litva), 2014, Neuveden, No 37, p. 192-233. ISSN 1822-3656. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijono Donelaičio "Metu" rišlumas (The Coherence of "Metai" by Kristijonas Donelaitis). Vilnius: Lietuviu literatúros ir tautosakos institutas, 2014. 340 pp. ISBN 978-609-425-134-4. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Naujas požiúris i Kristijono Donelaičio "Metu" kompozicija (New perspective of the composition of the poem "Metai" by Kristijonas Donelaitis). 2014. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonui Donelaičiui - 300 (Krsitijonas Donelaitis: 300th anniversary). Metai : Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis. Vilnius: Metai, 2013, Neuveden, č. 1, p. 85-90. ISSN 0134-3211. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltistika "paklausos" ir "pasiúlos" kategoriju šviesoje: raidos tendencijos (Baltic studies in the scope of "supply" and "demand": tendencies of development). In Mezinárodní konference "Baltistikos centrai ir Lietuva" (Baltistická centra a Litva). 2013. info
 • ŠEFERIS, Vaidas and Petra HEBEDOVÁ. Středověké písemnictví v Pobaltí (Medieval Literature in the Baltic). In Jan, Libor; Kostrhun Petr; Nerudová, Zdeňka. Svět tajemných Baltů. The World of the Mysterious Balts. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. p. 201-213. ISBN 978-80-7028-414-8. info
 • ŠEFERIS, Vaidas, Libor JAN and Pavel BOČEK. Svět tajemných Baltů (The World of the Mysterious Balts). 2013. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jasukaitytéová (Jasukaityte). In Kolektiv pracovnikov Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied. Encyklopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 1. vyd. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2013. p. 425-425. sv. VII. ISBN 978-80-970350-1-3. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jonynas. In Kolektiv pracovnikov Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied. Encyklopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 1. vyd. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2013. p. 544-544. sv. VII. ISBN 978-80-970350-1-3. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Juknaitéová (Juknaite). In Kolektiv pracovnikov Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied. Encyklopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 1. vyd. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2013. p. 583-583. sv. VII. ISBN 978-80-970350-1-3. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jonas Basanavičius. In Literatúra 11 klasei. Chrestomatija. Romantizmas, realizmas, neoromantizmas. Vilnius: Lietuviu literatúros ir tautosakos institutas, 2012. p. 234-244. Literatúra 11 klasei. Chrestomatija, II dalis. ISBN 978-609-425-057-6. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Hledání koherence literárního textu: záhady Kristijonase Donelaitise (In the search of the textual cohesion: mysteries of the Kristijonas Donelaitis). In Přednáška v Jazykovědném sdružení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno. 2012. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Gimtinés ieškojimas Ulro žeméje (Searching for the homeland in the land of Ulro by Czeslaw Milosz). In Kvietkauskas Mindaugas. Czeslawo Miloszo kúryba : modernioji LDK tradiciju tasa. Vilnius: Lietuviu literatúros ir tautosakos institutas, 2012. p. 112-126. ISBN 978-609-425-073-6. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jonas Basanavičius v Praze 1882-1884 - Jonas Basanavičius Prahoje 1882-1884 (Jonas Basanavičius in Prague 1882-1884). Studia territorialia. Praha: Karolinum, 2012, roč. II, č. 1, p. 43-64. ISSN 1804-4247. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas, Luboš ŠVEC and Geda MONTVILAITÉ-SABAITIENÉ. Češi, Litevci a středoevropský vektor jejich moderní historie (Czechs, Lithuanians and the Middle-European vector of their modern history). In Studia Territorialia : Supplementum II, 1/2011. Praha: Karolinum, 2012. p. 1-428. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Předseda expertní komise pro posouzení odbornosti překladatelů z/do litevštiny (The chairman of the Commission for the approval of the official interpreters from and to the Lithuanian language). Expertní komise pro posouzení odbornosti překladatelů z/do litevštiny - Univerzita Jana Šafařika v Košicích, Katedra tlumočnctví, 2012. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Pokalbis Lietuvos Radijo tiesioginiame eteryje apie baltistikos raida Cekijoje ir pasaulyje (Life-interview on Lithuanian radio about Baltic studies in Czech Republic and the world). Vilnius: Lietuvos Nacionalinis Radijas, 2012. Ryto allegro. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. BA103L: základní kurz litevštiny v e-learningovém prostředí FF MU (BA103L: basic e-learning Lithuanian-course at the Faculty of Arts of the Masaryk Universty). 2012. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Ocenění za rozvoj baltistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Acknowledgement of the contribution to the development of the Baltic studies at the Faculty of Arts of the Masaryk University in Brno). Sněmovna Lotyšské Republiky, 2012. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijono Donelaičio "Metu" kompozicijos problemos (On composition of Kristijonas Donelaitis' "Metai" - selected problems). Literatura. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, roč. 54, č. 1, p. 39-55. ISSN 0258-0802. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Paskutiniojo dešimtmečio baltistikos studiju raida Vidurio Europoje (Last Decade Changes in Central Europe in the Field of the Baltic Studies). Žmogus ir žodis. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2011, 13/2011, I, p. 113-117. ISSN 1392-8600. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltistika Brno (Baltic Studies at the Brno University). Literatura. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011, 53/2011, No 1, p. 157-159, 2 pp. ISSN 0258-0802. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jonas Basanavičius: Life and Work in Prague 1882-1884. In Mezinárodní konference "Basanavičius - lékař, vědec, národní buditel", Varna, Bulharsko. 2011. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Literatur, Kultur und Geschichte im Südlichen Ostseeraum (Literature, Culture and History in the Southern Balticum). In Cyklus vyžádaných přednášek na Ústavě Skandinavistiky Vídeňské univerzity. 2011. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Známá a neznámá česká lituanistika: od středověku po současnost (Mysteries and facts on Czech-lithuanistics: from the Middle-Ages to the present day). In Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků. 2011. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Donelaičio "Metai" - epizodu virtiné ar vientisas tekstas? Pokalbiai apie Donelaičio kúrybos rišluma (Donelaitis' poem "The Seasons": between a row of episodes and a coherent text. Discussions on coherence of Donelaitis' texts). In Cyklus vyžádaných přednášek na Lituanistické fakultě Litevské edukologické univerzity. 2011. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Vilniaus universiteto "Literatúros" žurnalo redaktoriu kolegijos narys (Member of the editorial board of the “Literatura” – research Journal for Literary Scholarship (Vilnius University)). Redakční rada časopisu pro literární vědu "Literatúra" (Vilniuská univerzita), 2011. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Mano tévyné - prie jo širdies : Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienés dienoraštis ir laiškai (My Homeland is at His Heart : the Diary and Letters of Gabriela Elenorra Mohl-Basanavičius). Vilnius: Lietuviu literaturos ir tautosakos institutas, 2010. 327 pp. ISBN 978-609-425-018-7. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Paskutiniojo dešimtmečio baltistikos studiju raida Vidurio Europoje (Last Decade Changes in Central Europe in the Field of the Baltic Studies). In Mazinárodní konference pořádaná Litevskou edukologickou univerzitou "Gimtosios kalbos ir literatūros didaktika". 2010. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Textová koheze tvorby Christiana Donalitia (Textual Cohesion in the Work of Chriatian Donalitius). In Cyklus přenášek na Vilniuské univerzitě. 2009. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Karel Janáček. Přízvukování u Donalitia : Donelaičio kirčiavimas (Karel Janáček. Donalitius' Accentuation). 1st ed. Brno: Neuveden, 2009. 248 pp. ISBN 978-80-7399-896-7. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Slovníček česko-litevský a litevsko český (Czech-Lithuanian and Lithuanian-Czech Pocket Dictionary). Brno: Neuveden, 2009. 171 pp. ISBN 978-80-7399-894-3. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijono Donelaičio kuryba čeku filologijos akiratyje (The Works by Kristijonas Donelaitis in Horizon of Czech Philology). Senoji Lietuvos literatura. Vilnius (Litva), 2009, Neuveden, No 28, p. 41-62. ISSN 1822-3656. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Karelo Janačeko disertacija apie Donelaičio kirčiavima (Dissertation by Karel Janacek on the Donelaitis' accentuation). Gimtoji kalba. Vilnius: Mokslo ir enciklop. leidybos institutas, 2008, vol. 2008, 5 (491), p. 14-15. ISSN 0868-5134. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltské jazyky v proměnách metod. Sborník příspěvků z mezinárodní baltistické konference (Baltic Languages and Changing Research Methods. Collection of Papers). In Baltské jazyky v proměnách metod. Sborník příspěvků z mezinárodní baltistické konference. 1. výd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 171 pp. ISBN 978-80-210-4623-8. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Recepce díla Kristijonase Donelaitise v českých zemích (The Reception of Donelaitis' Work in Czech Lands). In Baltské jazyky v proměnách metod. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 63-77. ISBN 978-80-210-4623-8. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Novodobá litevská esejistika (Contemporary Lithuanian Essay). Praha: Plav, 2008. 3 pp. 9. ISSN 1802-4734. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Surasta Karelo Janáčeko disertacija apie Donelaičio kirčiavimą (Karel Janáček's theses on accentuation in Donalitius' texts). Baltistica. Vilnius: Universiteto leidykla, 2008, XLIII, No 2, p. 321-322. ISSN 0132-6503. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Strukturní sémantika VS interpretativní sémantika (Structural semantics and interpretative semantics). In Přednáška v Jazykovědném sdružení České republiky (pobočka Brno). 2008. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltské jazyky v proměnách metod (Baltic Languages and Changing Research Methods). 2007. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Iš naujo atrandamas Vilnius (Vilnius discovered once again). Literatura. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, vol. 49, No 1, p. 72-77. ISSN 0258-0802. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltistika Brno universitete (Baltic Studies at the Brno University). Literatūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, vol. 49, No 1, p. 83-84. ISSN 0258-0802. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Basanavičius Prahoje: meiles istorija (Basanavicius in Prague: the Love Story). In Jiří (George) Marvan. Balto-Slavicum Pragense. Praha: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, 2007. p. 171-179. ISBN 978-80-7308-271-0. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Tautine tapatybe lietuviu biografijose (Jonas Basanavičius, Jonas Šliúpas, Vincas Kudirka) (National Identity in Lithuanian Biographies (Jonas Basanavičius, Jonas Šliúpas, Vincas Kudirka)). Literatura. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, vol. 2006, 48(5), p. 45-76. ISSN 0258-0802. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Apie tapatybę (On Identity). Literatūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, vol. 2006, 48(5), p. 9-12. ISSN 0258-0802. info
 • HOSKOVEC, Tomáš and Vaidas ŠEFERIS. Patronas, rasantis klientas ir jo publika: diskursyvios valdzios ir itakos konstrukcijos XVI-XVIII amziaus LDK rastijoje (Patron, a Writing Client a His Readship in the Lithuanian Literature of 16-18 ct.). 2005. info
 • ŠEFERIS, Vaidas and Vaida KNABIKAITE. Z dějin litevské stylistiky (A Survey of the History of the Lithuanian Stylistics). Slovo a slovesnost. Praha: Akademie věd ČR, ÚJČ, 2004, vol. 2006, No 67, p. 120-145, 25 pp. ISSN 0037-7031. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kazimieras Klimavičius. In XVIII amžiaus antrosios puses - XIX amžiaus pradžios lietuviškoji religine proza, chrestomatija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003. p. 49-65. ISBN 9986-19-587-X. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Tadas Juozapas Bukota. In XVIII amžiaus antrosios puses - XIX amžiaus pradžios lietuviškoji religine proza, chrestomatija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003. p. 106-123. ISBN 9986-19-587-X. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltistika Brno universitete [Baltistika na Brněnské univerzitě] (Baltic studies at the Brno university). Literatura. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002, roč 2002, No 44, 3 pp. ISSN 0202-3296. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Lietuva.Lotyniškas raidynas [Litva. Latinská abeceda]. Editor: Paulius Subačius. In Šiek tiek iš šalies. Ese apie Lietuva ir Europa. Vilnius: Inter Nos, 2002. p. 169-178. ISBN 9955-9463-3-4. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Litauen. Das lateinische Alphabet. Editor: Paulius Subačius. In Fortsetzung folgt. Essays über Litauen und Europa. Vilnius: Inter Nos, 2002. p. 119-130. ISBN 9955-9463-4-2. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Tureti ir netureti (To own and not to own). Metai. Vilnius: Lietuvos rašytoju sajunga, 2000, vol. 2000, č. 5, p. 122-127. ISSN 0134-3211. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Samones dirginimas pramogines spaudos mistiniuose tekstuose [Narativni strategie mistických textů bulvárních periodik]. In Šiuolaikinio socialinio diskurso analize. Vilnius: Baltos lankos, 1997. 10 pp. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Lituanistika ir jos realios perspektyvos. Šiaurés Aténai. Vilnius: Šiaurés Aténu fondas, 1996, 43 (337), p. 11. ISSN 1392-7760. info

2021/08/19


Životopis: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (učo 81318), verze: čeština(1), změněno: 19. 8. 2021 10:55, V. Šeferis