Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Průcha, narozen - 4.2.1949, v Brně, trvalé bydliště Brno, Ctiradova 46, rodinný stav – ženatý.
Pracoviště
 • Právnická fakulta MU v Brně, Nejvyšší správní soud, Brno
Funkce na pracovišti
 • Od roku 1975 působím jako vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě MU v Brně, v oboru „správní právo“. V letech 1990 - 2003 jsem vykonával funkci vedoucího katedry správní vědy, správního práva a finančního práva na Právnické fakultě MU v Brně a vystupoval jsem jako představitel oboru „správní právo“ na této fakultě. K 1.7.2003 jsem byl jmenován soudcem Nejvyššího správního soudu, u něhož od r. 2009 působím jako předseda senátu.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Vysokoškolské studium jsem ukončil v r. 1976 (v posledním roce vysokoškolského studia jsem působil jako lektor), v roce 1977 jsem absolvoval rigorózní řízení (JUDr.), v roce 1985 obhájil kandidátskou disertační práce (CSc.). V r. 1990 jsem byl jmenován docentem pro obor „správní právo“, v r. 1997 jsem byl habilitován. V r. 2009 jsem byl jmenován profesorem v oboru správní právo.
Přehled zaměstnání
 • Od roku 1975 působím jako vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě MU v Brně, v oboru „správní právo“. K 1.7.2003 jsem byl jmenován soudcem Nejvyššího správního soudu, u něhož od r. 2009 působím jako předseda senátu. Od vzniku souběhu se soudcovskou funkcí působím na Právnické fakultě MU v Brně na ½ úvazek.
Pedagogická činnost
 • Pedagogicky jsem působil a působím (v posledních letech převážně v přednáškové výuce) v bakalářském, magisterském a doktorandském studiu. Rovněž oponuji rigorózní práce a jsem předsedou komise pro rigorózní řízení. Jsem autorem a spoluatorem základních i rozšiřujících učebních pomůcek z oboru. Průběžně publikuji, autorsky či spoluautorsky jsem publikoval několik monografií, podílel jsem se na publikaci několika encyklopedických prací, publikoval jsem studijní skripta a učebnice, vědecké a odborné články, recenze a anotace. V minulých letech jsem externě pedagogicky působil také na Podnikatelské fakultě VUT, na Právnické fakultě UP v Olomouci, Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně a na Justiční škole v Kroměříži.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Dlouhodobě se podílím na vědecké výchově v rámci tzv. doktorských studijních programů jako školitel, člen komisí a oponent. Průběžně se také účastním organizované vědecko-výzkumné činnosti, úspěšně jsem absolvoval a zakončil týmové plnění na předchozích grantech či jiných řešitelských projektech, naposledy v letošním roce, tj. 2017. Vykonával jsem a nadále vykonávám nejrůznější odbornou posuzovatelskou činnost (publikací, grantů, závěrečných vědecko-výzkumných plnění), působil jsem a nadále působím ad hoc jako člen komisí a oponent při habilitačních řízeních i jmenovacích řízeních ke jmenování profesorem..
Akademické stáže
 • Absolvoval jsem odborné zahraniční pobyty včetně aktivních vystoupení, z posledního období (Rakousko-Salzburg - 1993, Polsko-Poznaň - 1998, Německo-Berlín - 1999). Aktivně jsem se účastnil řady odborných konferencí, včetně tzv. mezinárodních.
Univerzitní aktivity
 • Od r. 1990 jsem nepřetržitě členem vědecké rady PrF MU v Brně, v letech 1991 - 1993 jsem byl členem vědecké rady MU v Brně a v letech 1998 – 2002 jsem byl členem vědecké rady PrF UP v Olomouci. Od r. 2010 jsem také členem vědecké rady ESF MU v Brně.
Mimouniverzitní aktivity
 • V letech 1998 – 2003 jsem byl členem Legislativní rady vlády České republiky, v letech 1994 –2003 jsem byl členem konzultačního sboru při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR pro otázky územního plánování a stavebního řádu a v letech 1992 - 2003 členem v představenstvu České společnosti pro stavební právo se sídlem v Praze. Tyto aktivity jsem ukončil pro neslučitelnost s výkonem funkce soudce NSS. V současné době jsem přizvávaným konzultantem poradního sboru pro otázky správního řádu při Ministerstvu vnitra ČR, členem zkušební komise České advokátní komory pro advokátní zkoušky a zkušební komise Ministerstva spravedlnosti pro justiční zkoušky. V rámci činnosti Právnické fakulty MU, a obdobně i mimo ni, řadu let působím také lektorsky s tematickým zaměřením na potřeby veřejné správy.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Na začátku r. 2015 jsem obdržel celostátní ocenění „Právník roku“ za r. 2014 v oboru správní právo.
Vybrané publikace
 • PRŮCHA, Petr. člen Vědecké rady PrF MU. Vědecká rada PrF MU, 2018. info
 • PRŮCHA, Petr. člen redakční rady. Právo a bezpečnost, 2018. info
 • PRŮCHA, Petr. člen Konzultačního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. Konzultační sbor ministra vnitra ke správnímu řádu, 2018. info
 • PRŮCHA, Petr and Pavel PŮČEK. § 96, §106, § 122, § 127 (Building law. Practical comment.). In Stavební zákon. Praktický komentář. 1st ed. Praha: Leges Praha, 2017. p. Nestránkováno, 39 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-180-9. info
 • PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 254 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6. info
 • PRŮCHA, Petr. § 4-17, § 117, § 143-151 (Building law. Practical comment). In Stavební zákon. Praktický komentář. 1st ed. Praha: Leges Praha, 2017. p. 53-101, 537-546, 701-721, 80 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-180-9. info
 • PRŮCHA, Petr. Opravné a dozorčí prostředky deset let po nabytí účinnosti správního řádu (Repair and supervisory means ten years after the entry into force of the Administrative Code). Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2016, vol. 2016, No 1, p. 57 - 73. ISSN 2336-5323. Open access časopisu info
 • PRŮCHA, Petr. K přezkoumání aktů územního plánování, vydaných ve formě opatření obecné povahy (The review of acts of urban planning, issued in the form of general measures). Stavební právo : bulletin. Česká společnost pro stavební právo, 2016, Neuveden, No 2, p. 15-26. ISSN 1211-6386. Repozitář MU info
 • PRŮCHA, Petr. Ke vztahu správního řádu a soudního řádu správního (The relationship of the Administrative Code and the Administrative Justice). In Deset let účinnosti správního řádu. 2016. info
 • PRŮCHA, Petr. Správní trestání v České republice, pojmová a teoretická východiska (Administrative punishment in the Czech Republic, conceptual and theoretical bases). In Bratislavské právnické fórum 2016. 2016. info
 • PRŮCHA, Petr, Martin KOPECKÝ, Petr HAVLAN and Jan JANEČEK. Zákon o obcích, komentář, 2. vydání (Municipalities Act, commentary, 2nd Edition). 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer, Praha, 2016. ISBN 978-80-7552-376-1. info
 • PRŮCHA, Petr. Ke vztahu správního řádu a soudního řádu správního (The relationship of the Administrative Code and the Code of Administrative Justice). In Správní řád, 10 let v akci. 1st ed. Praha: PrF UK Praha, 2016. p. 214-223. ISBN 978-80-87975-57-2. info
 • KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ and Jiří VENCLÍČEK. Správní řád (Administration system). 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 652 pp. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4. info
 • PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou (Administrative order with notes and case-law). druhé. Praha: Leges, 2015. 496 pp. Leges, s.r.o., 252 publikace. ISBN 978-80-7502-051-2. info
 • PRŮCHA, Petr. Česká společnost pro stavební právo - člen. 2015. info
 • PRŮCHA, Petr. Vědecká rada PrF MU - člen. 2015. info
 • PRŮCHA, Petr. Ještě k tzv. systémové podjatosti ve správním řízení. Stavební právo, bulletin. 2015, vol. 2015, No 2, p. 42 - 55. info
 • PRŮCHA, Petr. Kasační stížnost a správní soudnictví v České republice. In Bratislavské právnické dny, 2015. 2015. info
 • PRŮCHA, Petr, Alena KLIKOVÁ and Jan NECKÁŘ. Účast veřejnosti při výstavbě dopravní infrastruktury. 2014. info
 • PRŮCHA, Petr, Jiří VENCLÍČEK and Michal MATOUŠ. Organizational aspects of administration in the field of regional development. In 2014 EGPA Annual Conference. 2014. URL info
 • KLIKOVÁ, Alena and Petr PRŮCHA. Veřejné stavební právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 157 pp. ISBN 978-80-210-7062-2. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA and Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 pp. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7. info
 • PRŮCHA, Petr. K pojetí správněprávní odpovědnosti a správního trestání (To the concept of administrative liability and administrative punishments). Správní právo. ¨Praha: Ministerstvo vnitra, 2014, vol. 2014, 1-2, p. 16-27. ISSN 0139-6005. info
 • PRŮCHA, Petr. K vybraným otázkám správního soudnictví v České republice v souvislosti s připravovanou úpravou správního soudnictví na Slovensku, (The selected questions of administrative justice in the Czech Republic in connection with the forthcoming regulation of administrative justice in the Slovak Republic). In Vrabko Marian. Nový správny súdny poriadok. 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. p. 20-35. ISBN 978-80-7160-374-0. info
 • PRŮCHA, Petr. Podstata a funkce správního soudnictví ve vztahu k ochraně veřejných subjektivních práv, (The nature and functions of administrative justice in relation to the protection of public subjective rights). In Soňa Skulová. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. p. 131-146. ISBN 978-80-210-7537-5. info
 • PRŮCHA, Petr. K reformě místní, resp. územní správy v České republice (To the reform of the local, or territorial administration in the Czech republic). In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost: (filologie - historie - politologie - právo). 1st ed. Praha: Historický ústav ČSAV, 2014. p. 351-359, 10 pp. Řada A, Monographia, sv. 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • PRŮCHA, Petr. Ještě k certifikátu autorizovaného inspektora. Stavební právo, Bulletin,. 2013, č. 4/2013,, p. str. 1 - 11. info
 • PRŮCHA, Petr and Karel MAREK. Stavební právo veřejné a soukromé. 1st ed. Praha: Leges Praha, 2013. 330 pp. ISBN 978-80-87576-79-3. info
 • PRŮCHA, Petr. Aktuální otázky soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů v České republice (Current issues of judicial review of decisions of administrative bodies in the Czech Republic). In Čičkánová, Daniela. Kontrola rozhodovacích procesov vo verejnej správa jako prostriedok hospodárskej efektivnosti, UK Bratislava, Právnická fakulta, 21013. I. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. p. 148-153. ISBN 978-80-7160-363-4. URL info
 • PRŮCHA, Petr. K postavení a druhům kolegiálních správních orgánů. In Kolegiální orgány ve veřejné správě. 1st ed. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, Wolters Kluwer 2013, 2013. p. 19 - 29. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA and Lukáš POTĚŠIL. Správní právo - procesní část. Multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. (Administrative Law - Procedural Part. Multimedia Textbook for Undergraduate Studies at Faculty of law of MU.). 1. dotisk 2., doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 103 pp. Edice multimediálních učebních textů č. 80. ISBN 978-80-210-5470-7. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ and Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 2. upravené vydání. (Administrative procedural law. 2nd adapted edition.). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 386 pp. ISBN 978-80-7380-381-0. info
 • MACHAJOVÁ, J. A KOL.:. Všeobecné správne právo. 6. aktualizované. Bratislava: EuroKodex, 2012. p. 163 - 196. ISBN 978-80-89447-74-9. info
 • PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část (Administrative law, the general part). 8. doplněné. Brno: Doplněk - Brno, A.Čeněk - Plzeň, 2012. 427 pp. ISBN 978-80-7239-281-0. info
 • PRŮCHA, Petr. Prostředky obrany před nečinností podle správního řádu, str. 57 – 63, in Nečinnost ve veřejné správě. 1st ed. Brno: KVOP Brno, 2012. p. 57 - 63, 245 pp. ISBN 978-80-7357-917-3. info
 • PRŮCHA, Petr. Vybrané otázky správního soudnictví v České republice s přihlédnutím k novelizaci účinné od 1.1.2012; sborník: Posobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike. 1st ed. Bratislava: UK v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. p. 189 - 199. ISBN 978-80-7160-339-9. info
 • PRŮCHA, Petr. Místní správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 277 pp. Edice učebnic PrF MU č. 474. ISBN 978-80-210-5590-2. info
 • PRŮCHA, Petr. K pojetí správního soudnictví a dualismus soudní kontroly v České republice. In sborník Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty, Trnavská univerzita v Trnave. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, IKARUS.SK – EUROUNION, Bratislava, 2011. p. 180 -190. info
 • PRŮCHA, Petr. K problematice územního souhlasu. Stavební právo - Bulletin. Praha, 2010, vol. 2010, No 1, p. 1 - 12. info
 • PRŮCHA, Petr and Šimka, K.: BAXA, J.,. K problematice odkladného účinku kasační stížnosti podané žalovaným. Správní právo. 2010, vol. 2010, No 8, p. 498 - 510, 12 pp. info
 • PRŮCHA, Petr. K vybraným novým formám činnosti veřejné správy v režimu stavebního zákona, in sborník O veřejné správě. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010. p. 251 - 263, 12 pp. info
 • KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ and Petr PRŮCHA. Zákon o obcích - Komentář (The Act of Municipality - Kommentary). 4th ed. Praha: Linde Praha a.s., 2009. 486 pp. 818. ISBN 978-80-7201-760-7. info
 • PRŮCHA, Petr and Stanislav KADEČKA. Generally towards the Regulation of Sanction Regimes in Administrative Law of the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic (Edited by Mariusz Popławski and Dana Šramková). 1. vydání. Brno – Białystok: Masarykova univerzita, 2008. p. 66-76. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6. info
 • PRŮCHA, Petr. Samostatná a přenesená působnost místní (a regionální) samosprávy (smíšený model územní veřejné správy) (The own and delegate force of the local (and regional) self-government (a mixed model of the territorial self-government)). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. p. 203-220. ISBN 9788021047846. info
 • PRŮCHA, Petr. K přezkoumání rozhodnutí aj. aktů v podmínkách českého správního řádu (On the review of decisions and other acts under the terms of Czech administrative order). In Aktuálne otázky rekodifikácie správneho poriadku : zborník príspevkov z celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou Piešťany 19.10.2006-20.10.2006. Vyd. 1. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2007. p. 72-96. ISBN 978-80-8054-396-9. info
 • KADEČKA, Stanislav, Kateřina VALACHOVÁ, Alena KLIKOVÁ, Otakar MOTEJL, Petr PRŮCHA and Soňa SKULOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva II (3. letní mezinárodní workshop) (New Code of Administrative Procedure and Local Self-Government II (3rd summer international workshop)). 2007. URL info
 • PRŮCHA, Petr. Opatření obecné povahy a nový stavební zákon (Mesaures of a ¨general nature and new building code). In Nový správní řád v praxi krajských úřadů : sborník ze zimní konference/workshopu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. p. 167-210. ISBN 978-80-7380-072-7. info
 • PRŮCHA, Petr. K souvislostem poslání územní samosprávy a problematiky regionálního rozvoje (On the connection of the function of regional self-government and regional development issues). In Územní samospráva v České republice a Evropě : sborník příspěvků z mezinárodní konference "Územní samospráva v České republice a v Evropě - její problémy a perspektivy v XXI. století" : Třešť, 21.-22.11.2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 18 pp. ISBN 80-7380-028-4. info
 • PRŮCHA, Petr. Živnostenské právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 163 s. (Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 362). ISBN 8021037784. info
 • PRŮCHA, Petr. K problematice dozoru nad výkonem působnosti obcí. In Reforma veřejné správy v teorii a praxi : problémy reformy veřejné správy v České republice, Maďarské republice, Polské republice a Slovenské republice : sborník z mezinárodní konference, Třešť, 22.-24. října 2003. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. p. 201-211. ISBN 80-8647-371-6. info
 • KADEČKA, Stanislav and Petr PRŮCHA. Správní právo - obecná část: multimediální učební text (Administrative Law - General Section). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 76 pp. Multimediální učební text č. 9. ISBN 80-210-3600-1. info
 • PRŮCHA, Petr. Výkonná moc a územní samospráva. In Výkonná moc v ústavním systému České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2004. p. 253-273. ISBN 8021036117. info
 • PRŮCHA, Petr. K přechodným ustanovením s.ř.s. ve věcech tzv.neskončených řízení (On transitional provisions in The Code of Administrative Justice concerning the co-called pending proceedings). In Nová úprava správního soudnictví : soudní řád správní. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2003. p. 25-35. ISBN 80-86395-65-0. info
 • PRŮCHA, Petr and Richard POMAHAČ. Lexikon správní právo [elektronická verze]. 2. přeprac. vyd. Ostrava: Sagit, 2003. 698 pp. ISBN 80-7208-314-7. info
 • PRŮCHA, Petr. Veřejný ochránce práv a systém kontroly veřejné správy. In Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti : sborník příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci dne 14. května 2002. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 47-54. ISBN 80-210-2944-7. info
 • PRŮCHA, Petr. Madar, Z. a kol.: Slovník českého práva (hesla dle zadání nakladatele). 3. rozšířené a přepracované. Praha: Linde Praha, a.s., 2002. 1842 pp. info
 • PRŮCHA, Petr. K novelizaci zákona o majetku obcí. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C. H. Beck, 2001, Č. 3, p. 7-8. ISSN 1212-8694. info
 • PRŮCHA, Petr. Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v podmínkách územní samosprávy (The process of providing information under Law no. 106/1999 of the Collection concerning free access to information in the conditions of public service). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, Roč. 8, č. 1, p. 43-51. ISSN 1210-9126. info
 • PRŮCHA, Petr. Die Position von privaten Hochschulen in der Tschechischen Republik (The position of private universities in the Czech Republic). In Hochschulwesen angesichts zeitgenössischer Herausforderungen. Wien - Poznań. Wien - Poznań: Österreichische Gesellschaft für Mitteleuropäische Studien Verlag - Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1999. p. 235-241. ISBN 3-901449-67-1. info
 • PRŮCHA, Petr. K ústavně právním aspektům územní samosprávy (On the constitutional law aspcts of the local self-government). In Aktuálnost změn Ústavy ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. p. 15-31. ISBN 80-210-2250-7. info
 • PRŮCHA, Petr. K reformě správního trestání (On reform of administrative punishment). Právník. Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 12, p. 1029-1038. ISSN 0324-7007. info
 • PRŮCHA, Petr. Živnostenské oprávnění (Trade licence). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 256 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 189. ISBN 80-210-1656-6. info
 • PRŮCHA, Petr. Procesy a postupy při pořizování územně plánovací dokumentace (Processes and procedures in ascertaining planning documentation). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 4, p. 515-537. ISSN 1210-9126. info
 • PRŮCHA, Petr. K pojmu, podstatě a perspektivám územní správy (To concept, nature and perspectives of local administration). In Současnost a perspektivy místní správy : sborník příspěvků z konference. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. p. 35-43. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 170. ISBN 80-210-1386-9. info
 • PRŮCHA, Petr. Kontrola vykonáváná Nejvyšším kontrolním úřádem (The Supreme Board of Control and its function). Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1995, roč. 3, č. 11, p. 10-12. ISSN 1210-8103. info
 • PRŮCHA, Petr. K problematice podnikání obcí (On entrepreneurial activities of municipalities). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 5, p. 42-51. ISSN 1210-9126. info
 • PRŮCHA, Petr. K některým otázkám správního soudnictví (Some problems of administrative judiciary). In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu : sborník příspěvků z konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. p. 151-158. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6. info
 • PRŮCHA, Petr. Právní úprava postavení obcí v České republice (Legal regulation of municipalities in the Czech republic). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 1, p. 76-92. ISSN 1210-9126. info
 • FIALA, Josef and Petr PRUCHA. Živnostenský list versus správní řízení (Trade licence versus administrative procedure). In Historie a současnost veřejné správy : sborník příspěvků z vědecké konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. p. 154-160. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 127. ISBN 80-210-0821-0. info

2017/09/04


Životopis: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (učo 883), verze: čeština(1), změněno: 4. 9. 2017 10:13, P. Průcha