Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Irena RADOVÁ, narozena 3. 9. 1975 v Kyjově;
 • vdaná, dvě děti.
Pracoviště
 • Ústav klasických studií
  Filozofická fakulta MU
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: doc.: klasická filologie; (FF MU); (habilitační práce: Genologická typologie starořeckých scholií);
 • 2003: Ph.D.: klasická filologie; (FF MU); (disertační práce: Zpracování mýtu o Argonautech v díle Apollónia Rhodského a Valeria Flakka);
 • 2000: Mgr.: klasický řecký jazyk a literatura; (FF MU); (oborová práce: Literární prostředí Apollónia Rhodského);
 • 1999: Mgr. latinský jazyk a literatura - německý jazyk a literatura (FF MU); (diplomová práce: Valerius Flaccus: Argonautica).
Přehled zaměstnání
 • od 1999 Ústav klasických studií Filozofické fakulty MU
Pedagogická činnost
 • dějiny obou antických literatur;
 • magisterský interpretační seminář (z latinského i řeckého jazyka a literatury);
 • bakalářský interpretační seminář (z latinského i řeckého jazyka a literatury);
 • řecký proseminář;
 • četba a metrický rozbor Horatia;
 • antická mytologie;
 • antická metrika;
 • četba Caesara;
 • četba Cicerona;
 • četba Xenofónta;
 • četba Nového zákona;
 • četba Hérodota;
 • četba Thukydida;
 • četba Lúkiána;
 • seminář filmů s antickou tematikou.
Vědeckovýzkumná činnost
 • epika helénistického období;
 • epika stříbrného období římské literatury;
 • racionalistický výklad mýtů v antice;
 • 2005-2007: řešitelka projektu GA ČR č. 405/05/P134: Scholia k Apollóniovi Rhodskému: metodologie antického vědeckého přístupu k literárnímu dílu; úspěšně ukončeno;
 • 2006-2008: spoluřešitelka projektu GAAV IAA901640603 Antické písemné prameny k nejstarším dějinám našeho území; úspěšně ukončeno, navrženo na ocenění příslušným hodnotícím panelem GA AV;
 • 2007-2011: výzkumná pracovncie Střediska pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních (výzkumný záměr MŠMT).
Akademické stáže
 • 1994-1995 Universität Wien, Rakousko;
 • 2000-2001 The Aristotle University of Thessaloniki, Řecko;
 • 2003 Ruprecht Karls Universität, Heidelberg, Německo;
 • 2003, 2005 Istituto Universitario, Napoli, Itálie.
Universitní aktivity
 • od roku 2004 (s ročními přestávkami v letech 2007 a 2010/2011 na MD) pověřena vedením Ústavu klasických studií FF MU;
 • v letech 2006-2014 (s ročními přestávkami v letech 2007 a 2010/2011 na MD) proděkanka pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů FF MU.
Mimouniversitní aktivity
 • členka Společnosti novořeckých studií;
 • členka Jednoty klasických filologů.
 • 2015- členka hodnoticího panelu Lingvistika a literární vědy (úsek společenských a humanitních věd) GAČR.
 • 2018- čestná členka: Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας (Řecká společnost literárních překladatelů)
Ocenění vědeckou komunitou
 • edice mimořádného čísla SPFFBU 2001;
 • edice mimořádného čísla SPFFBU 2009;
 • pozvání k přednáškám: Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Maďarsko); Dipartimento di Studi dell Europa Orientale, Napoli (Itálie); Department of Classical Philology, Faculty of Philology and Arts, Riga, University of Latvia; School of Humanities - Modern Greek section, Adelaide, Australia.
Vybrané publikace
 • RADOVÁ, Irena, Juraj FRANEK and Tomáš JENIŠ. Tomáš Špidlík. Z pokladnice otců. Patristická čítanka na každý den. Přeloženo z řeckých, latinských a francouzských textů (Tomáš Špidlík. Patristic breviary : Ancient wisdom for today's world. Translated from Greek, Latin and French texts). Vydání první. Olomouc: nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, 2019. 461 pp. Dílo Tomáše Špidlíka; XXV. ISBN 978-80-7412-333-7. info
 • RADOVÁ, Irena. Médeia jako protagonistka uprchlické krize (Medea as the Protagonist of a Refugee Crisis). In BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila; JURÍKOVÁ, Erika; GRUSKOVÁ, Jana. Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. p. 66-74. ISBN 978-80-223-4626-9. info
 • RADOVÁ, Irena. Hera and Juno in the Argonautica. Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. Akademiai Kiado, 2017, vol. 57, 2-3, p. 207-214. ISSN 0044-5975. doi:10.1556/068.2017.57.2-3.6. info
 • RADOVÁ, Irena. The Argonauts as Dysfunctional Indo-European Heroes? In Emotional Trauma in Greek and Roman Culture : Representations and Reactions, European Cultural Center of Delphi (ECCD), June 23–25, 2016, Delphi, Greece. 2016. URL info
 • RADOVÁ, Irena. Médeia jako protagonistka uprchlické krize (Medea in a refugee crisis). In Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície: Medzinárodná konferencia pri príležitosti sedemdesiatin profesora Daniela Škovieru; 18.–19. novembra 2016, FiF UK Bratislava. 2016. info
 • RADOVÁ, Irena. Valerius Flaccus. Argonautica. 1. vyd. Praha: Arista, Baset, 2015. 408 pp. Antická knihovna ; sv. 84. ISBN 978-80-86410-72-2. info
 • RADOVÁ, Irena and Katarina PETROVIĆOVÁ. Laetae segetes IV. 2014. info
 • RADOVÁ, Irena. Médeia na prahu novověku – dvě případové studie (Medea on the Threshold of Modern Times – Two Case Studies). Historica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, vol. 34, Supplementum I, p. 305-313. ISSN 1803-9561. info
 • RADOVÁ, Irena and Holman PETR. Otokar Březina / Ottocarus Březina. Básnické spisy / Opera poetica. Latinis litteris expressit Iohannes Šprincl (Otokar Březina / Ottocarus Březina. Poetry / Opera poetica. Latin transl. Jan Šprincl). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 467 pp. ISBN 978-80-7465-083-3. info
 • RADOVÁ, Irena. Mytologie a antická rodina ve vzájemném vztahu (Classical mythology and family interrelated). In Frýdek, Miroslav a kol. Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2012. p. 6-12. Právo. ISBN 978-80-7418-157-3. info
 • RADOVÁ, Irena. The influence of antiquity on Czech-written literature of the 19th and 20th centuries. In Aleksejeva, Brigita; Lams, Ojars; Rumniece, Ilze. Hellenic Dimension : Materials of the Riga 3rd International Conference of Hellenic Studies. Riga: University of Latvia, 2012. p. 203-209. ISBN 978-9984-45-469-6. info
 • RADOVÁ, Irena. Altgriechische Scholien. Ein typologischer Versuch (Ancient Greek Scholia. A typological Attempt). Prag: Koniasch Latin Press, 2011. 216 pp. Laborinthus. ISBN 978-80-86791-58-6. info
 • RADOVÁ, Irena. Sprachwissenschaftliche Disziplinen in den altgriechischen Scholien (Linguistics in the Ancient Greek Scholia). In Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 2009. ISBN 978-80-210-4944-4. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina and Irena RADOVÁ. Graeco-Latina Brunensia. Erant in quadam civitate... Na počest Daši Bartoňkové. (Graeco-Latina Brunensia. Erant in quadam civitate... To Honour of Daša Bartoňková.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 412 pp. ISBN 978-80-210-5000-6. info
 • RADOVÁ, Irena. Vzdělávání v řecko-římském Egyptě na základě školních papyrů (Education in the Graeco-Roman Egypt on the Basis of the School Papyri). In Latina v církevním a světském školství. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. – Kabinet pro klasická studia, 2009. p. 7-20, 19 pp. ISBN 978-80-254-4080-3. info
 • RADOVÁ, Irena. Sprachwissenschaftliche Disziplinen in den altgriechischen Scholien (The Linguistic Disciplines in the Ancient Greek Scholia). In Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 253-256, 8 pp. ISBN 978-80-210-4944-4. info
 • RADOVÁ, Irena and Nina JAŠKOVÁ. Výběrová bibliografie Daši Bartoňkové (Selective Bibliography of Daša Bartoňková). Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 2009, No 14, p. 5-9. ISSN 1803-7402. info
 • RADOVÁ, Irena. Mythology in the scholia to Apollonius Rhodius. In The 8th International Conference on Greek Research. 2009. info
 • RADOVÁ, Irena. (ed.). Laetae segetes iterum (Laetae segetes iterum). Brno: Masarykova univerzita, 2008. 448 pp. ISBN 978-80-210-4775-4. info
 • RADOVÁ, Irena. Bibliografie (Bibliography). In CONTE, G. B. Dějiny římské literatury. Praha: Koniasch Latin Press, 2008. p. 682-704. Druhé, revidované a doplněné vydání. ISBN 978-80-86791-57-9. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša, Petr KYLOUŠEK, Irena RADOVÁ and Helena SEKAVOVÁ. (transl.) Luciano Canfora: Gaius Iulius Caesar. Demokratický diktátor. Praha: Vyšehrad, 2007, 448s. ISBN 978-80-7021-901-0. ((transl.) Luciano Canfora: Gaius Iulius Caesar. Democratic Dictator. Praha: Vyšehrad, 2007, 448s. ISBN 978-80-7021-901-0.). Praha: Vyšehrad, 2007. 448 pp. ISBN 978-80-7021-901-0. info
 • RADOVÁ, Irena. Racionalistický výklad mýtů (Rationalistic interpretation of myths). In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Masarykova univezita, 2006. p. 49-55. ISBN 80-210-3969-8. info
 • PFAFFEL, Wilhelm, Katarina PETROVIĆOVÁ and Irena RADOVÁ. Armilla - Interaktive Übungssoftware (Armilla - interactive tutorial software). 1st ed. Bamberg: C. C. Büchner, 2006. ISBN 3-7661-9592-1. info
 • RADOVÁ, Irena. Plautus redivivus. In EDD: KRMÍČKOVÁ, Helena, Anna PUMPROVÁ, Dana RŮŽIČKOVÁ and Libor ŠVANDA. Querite primum regnum Dei. Brno: Filozofická fakulta MU; Matice moravská, 2006. p. 161-167. ISBN 80-86488-35-7. info
 • NECHUTOVÁ, Jana and Irena (edd.) RADOVÁ. Laetae segetes. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 196 pp. Laetae segetes I. ISBN 80-210-4069-6. info
 • RADOVÁ, Irena. Argonauti na cestách časem (The Argonauts Travelling through the Times). In ED. KEPARTOVÁ, Jana. Antika? Zajděte do kina, přečtěte román... Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. p. 11-22. ISBN 80-7106-850-0. info
 • RADOVÁ, Irena. Einige Aspekte des Abenteuers auf Lemnos in griechischer und römischer Auffassung (Some Aspects of the Lemnos-adventure in the Greek and Roman Conception). Graecolatina Pragensia (Acta Universitatis Carolinae, Philologica). Praha: Univerzita Karlova, 2006, vol. 2006, No 20, p. 163-168. ISSN 0567-8269. info
 • RADOVÁ, Radová. Jana Nechutová (ed.), Druhý život antického mýtu, Brno 2004". Iliteratura. 2005. ISSN 1214-309X. URL info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila and Irena RADOVÁ. Besedy o demokracii v minulosti a dnes (The talking about the democracy in antiquity and today). Lubor Kysučan. 2005. info
 • RADOVÁ, Irena, Jana NECHUTOVÁ and Katarina PETROVIĆOVÁ. Laetae segetes. 2005. info
 • RADOVÁ, Irena. Palaifatos: O neuvěřitelných příbězích (Palaifatos: Unbelievable Tales). Praha: Koniasch Latin Press, 2005. 96 pp. Koniaschova knihovna klasiků, sv. 1. ISBN 80-86791-30-0. info
 • RADOVÁ, Irena and Jiří K. KROUPA. Slovníček řeckých a latinských pojmů (Vocabulary of greek and latin terms). In Luciano Canfora. Dějiny řecké literatury. Druhé vydání. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. p. 863-871. Dějiny evropských literatur, 2. ISBN 80-86791-10-6. info
 • RADOVÁ, Irena. Dobrodružství Argonautů: Řecko versus Řím (Adventure of Argonauts: Greece versus Rome). Praha: Koniasch Latin Press, 2004. 159 pp. Primitiae, 1. sv. ISBN 80-86791-15-7. info
 • RADOVÁ, Irena. Imitatio des Valerius Flaccus (Imitatio of Valerius Flaccus). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, vol. 8, No 1, p. 39-45, 6 pp. ISSN 1211-6335. info
 • RADOVÁ, Irena and Jiří K. KROUPA. Slovníček řeckých a latinských pojmů (Vocabulary of greek and latin terms). In Dějiny řecké literatury. Praha: Koniasch Latin Press, 2001. p. 855-863. Dějiny evropských literatur, 2. ISBN 80-85917-69-6. info
 • RADOVÁ, Irena. Literarische Vorbilder von Valerius Flaccus (Literary inspiration of Vlaerius Flaccus). In SPFFBU. 6-7. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. p. 263-267. info
 • RADOVÁ, Irena. Nepoetická poezie? (Non-poetic poetry?). In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Ústav klasických studií FF MU, 2001. p. 63-71. info
 • RADOVÁ, Irena. Non omnis mortuus est. Universitas. Brno: Masarykova Univerzita, 2001, vol. 2001, No 4, p. 36-37. ISSN 1211-3384. info
 • RADOVÁ, Irena. Literární vzory Valeria Flakka (Literary Inspiration of Valerius Flaccus). In Philosophia 2000: "Klasická studia na prahu nového milénia". Ed. T. Klůsová. Litomyšl: Muzeum antického sochařství a architektury FF UK, 2000. p. 57-59. info

2018/02/07


Životopis: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (učo 9402), verze: čeština(1), změněno: 7. 2. 2018 08:34, I. Radová

Another Variant: English(1)