Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., nar. 5. 8. 1960 v Jihlavě
Pracoviště
 • Ústav jazykovědy a baltistiky
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent v oboru obecný a indoevropský jazykozpyt
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000 habilitace v oboru obecný a indoevropský jazykozpyt na FF MU (hlavní spis: "Sur la paradigmatisation du verbe indo-européen", doplňkový spis: "Les relations spatiales et la déclinaison des langues indo-européennes"
 • 1995 obhajoba kandidátské práce v oboru obecná lingvistika na FF UK (disertace: "Exempla Lituanica")
 • 1986 absolutorium matematiky na MFF UK, titul RNDr. (konklúsní práce: "Minimální modely pro porušení hypothesy kontinua")
Přehled zaměstnání
 • 2000-dosud docent FFMU
 • 1996-2000 odborný asistent FF MU
 • 2002-2006 samostatný vědecký pracovník Slovanského ústavu AV ČR
 • 1998-2000 vedoucí katedry obecné jazykovědy fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni
 • 1995 odborný asistent na katedře českého jazyka FF UK
 • 1990-1993 interní aspirant oboru obecná lingvistika FF UK
 • 1987-1989 odborné stáže v oddělení matematické lingvistiky MFF UK
Pedagogická činnost
 • Obecná jazykověda
 • Morfosyntax
 • Logika a formální systémy
 • Sémantika a sémiotika
 • Pražská škola
 • Ženevská škola
 • Indoevropský jazykozpyt
 • Latina
 • Litevština
 • Baltistický proseminář a seminář
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2003-dosud. Písemnictví Litevského velkoknížectví XVI-XVIII. stol. MSH, Paříž + FF MU, Brno + GWZO, Lipsko
 • 2000-2006 Formální morfologie ve funkčním popisu jazyka (shodou okolností litevského). INaLCO/MSH, Paříž + Slovanský ústav, Praha
 • 1998-1999 Strukturální lingvistika a evropská jazykověda 20.-30. let. Lausanne
 • 1998-2000 Čeština v lingvistických pojmech. FF MU, Brno
 • 1996 - 2000 Automatická analýzy tvarosloví přirozeného jazyka. INaLCO, Paříž + UK, Praha
 • 1994-1997 Jazyk, prostor, čas. Centrum pro teoretická studia UK + AV ČR
Akademické stáže
 • 2003 Ústav litevského jazyka Akademie věd Litevské republiky, Vilnius (1 měsíc)
 • 2003 Maison des sciences de l'homme, Paříž (2 měsíce)
 • 2000 Institut national des langues et civilisations orientales, Paříž (3 měsíce)
 • 1997 Maison des sciences de l'homme, Paříž (3 měsíce, stipendium A.W.Mellon)
 • 1995-1996 Slovanský ústav AV ČR, Praha (1 rok, postdoktorandský grant)
 • 1992 Vilenská universita, Vilnius (2 měsíce)
 • 1990-1993 Institut national des langues et civilisations orientales, Paříž (4 roky, doktorské stipendium francouzské vlády)
 • 1987-1989 Ústav matematické lingvistiky MFF UK, Praha (odborná stáž po studiu)
Universitní aktivity
 • Člen oborové rady "Obecná jazykověda"
 • Garant oboru "Baltistika"
Mimouniversitní aktivity
 • Člen oborové rady "Slavistika" na filosofické fakultě Karlovy university v Praze
 • Člen vědecké rady fakulty humanitních studií Západočeské university v Plzni
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen výboru (jednatel) Pražského lingvistického kroužku
 • Výkonný redaktor mezinárodního sborníku Prague Linguistic Circle Papers / Travaux du Cercle lingustique de Prague, nouvelle série
 • Stipendista Andrew W. Mellon Foundation
 • Přednášky na mezinárodních fórech od r. 1989 prakticky každoročně (Madrid, Bern, Paříž, Metz, Vilnius, Rouen, Göteborg, Sofia, Lausanne, Praha)
Vybrané publikace
 • HOSKOVEC, Tomáš. Strukturalismus a sémiotika (Structuralism and semiotics). In Martinek, Libor. Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus - historie a současnost. 1. vyd. Opava: Slezská universita v Opavě, 2015. p. 121-141, 21 pp. ISBN 978-80-7510-173-0. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. La linguistique textuelle et le programme de philologie englobante (Text linguistics and the programme of encompassing philology). Verbum, Nancy: Presses universitaires de Nancy, 2012, roč. 22, č. 2, p. 193-218. ISSN 0182-5887. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. La perspective fonctionnelle de la phrase dans une perspective historico-philologique du foyer pragois de structuralisme fonctionnel (Functional sentence perspective in a historical perspective of the Prague centre of functional structuralism). Écho des études romanes, České Budějovice: Université de Boheme du Sud, 2012, roč. 8, č. 1, p. 7-25. ISSN 1801-0865. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Oldřich Hujer (25.xi 1880 - 4.vi 1942) a mapování československé baltistiky. Příspěvek k dějinám filologie (Oldřich Hujer, a case study of mapping Czechoslovak philology (with a particular regard to Baltic studies)). Slavia, Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2012, roč. 81, č. 1, p. 43-69. ISSN 0037-6736. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Jiří Veltruský (1919-1994). A journey through life with semiotics. In Veltruský Jiří. An approach to the semiotics of theatre. Brno: Ústav divadelních studií FF MU & Pražský lingvistický kroužek, 2012. p. 206-229, 24 pp. Travaux du Cercle linguistique de Prague, n.s. 6. ISBN 978-80-210-5909-2. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Poetika a filologie (Poetics and philology). In Veřmiřovský, Adam. Poetický Cikháj v Brně 2010 : sborník textů o poetice. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2012. p. 13-27, 15 pp. ISBN 978-80-263-0337-4. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Synchronie et diachronie au centre et a[accent grave] la périphérie du foyer pragoi de structuralisme fonctionnel (Synchrony and diachrony in the centre and on the periphery of Prague functional structuralism). Cahiers Ferdinand de Saussure, Genève: Droz, 2011, Neuveden, č. 64, p. 49-72. ISSN 0068-516X. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Od významu v jazyce ke smyslu v textu. O dobrodružství strukturalistické cesty (From meaning in language to sense in texts. Adventures on the structuralist road). Slovo a slovesnost, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2008, 69/2008, 1-2, p. 110-130. ISSN 0037-7031. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Formální morfologie litevštiny ve funkčním popisu jazyka (Formal morphology of Lithuanian within the framework of functional description of language). In Baltské jazyky v proměnách metod. Brno: Masarykova universita, 2008. p. 155-171, 17 pp. ISBN 978-80-210-4623-8. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Úvodní slovo (Introductory address). In Baltské jazyky v proměnách metod. Brno: Masarykova universita, 2008. p. 5-8, 4 pp. ISBN 978-80-210-4623-8. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Mokslo revoliucija prasideda... seną teigini pateikiant naujam tyrinéjimui (La révolution scientifique commence en soumettant une vieille intelligence des choses a une nouvelle réflexion). Kulturos barai, Vilnius, 2007, vol. 2007, No 12, p. 71-74. ISSN 0134-3106. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Morfosyntax zdvořilosti (Morphosyntax of politeness). In Teorie a empirie. Bichla pro Krčmovó (ediderunt Tomáš Hoskovec, Ondřej Šefčík et Radim Sova). Brno: Masarykova universita, 2006. p. 271-280, 10 pp. ISBN 80-210-3955-8. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Pražský lingvistický kroužek osmdesátiletý (Eighty years of Linguistic Circle of Prague). Tvar, 2006, vol. 2006, No 19, p. 12-13. ISSN 0862-657X. info
 • HOSKOVEC, Tomáš and Vaidas ŠEFERIS. Patronas, rasantis klientas ir jo publika: diskursyvios valdzios ir itakos konstrukcijos XVI-XVIII amziaus LDK rastijoje (Patron, a Writing Client a His Readship in the Lithuanian Literature of 16-18 ct.). 2005. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Sur la paradigmatisation du verbe indo-européen (deuxieme partie) (On the Development of Paradigms of the Indo-European Verb (Part Two)). In Prague Linguistic Circle Papers / Travaux du Cercle linguistique de Prague, nouvelle série, volume 4 (ediderunt E.Hajičová, J.Hana, T.Hoskovec, P.Sgall). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 2002. p. 143-181, 39 pp. ISBN 9027254443. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Fonologický inventář a jeho morfonologické třídění. Obecná úvaha metodologická nad konkrétním materiálem jazyka litevského (The phonological inventory and its morphonological classification). Slavia, Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2002, vol. 71, xx, p. 267-300. ISSN 0037-6736. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. "Přátelský přípisek" Immanuela Kanta k litevskému slovníku ("A friendly note" added by Immanuel Kant to a Lithuanian dictionary). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2002, vol. 50, No 1, p. 125-146. ISSN 0015-1831. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Přemýšlení (nejen) o litevském kondicionálu. (Reflections (not only) on the Lithuanian conditional mood). In GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata (ediderunt Ondřej Šefčík & Bohumil Vykypěl). Brno: Masarykova universita, 2001. p. 64-90, 27 pp. ISBN 80-210-2649-9. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Pražský lingvistický kroužek 1997/1998 - 1998/1999 (Prague Linguistic Circle 1997/1998 1998/1999). Slovo a slovesnost, 2000, LXI, No 1, p. 159-160. ISSN 0037-7031. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Sur la paradigmatisation du verbe indo-européen (premiere partie). (On the Development of Paradigms of the Indo-European Verb (Part One).). In Prague Linguistic Circle Papers / Travaux du Cercle linguistique de Prague, nouvelle série, volume 3 (ediderunt E.Hajičová, T.Hoskovec, O.Leška, Z.Skoumalová). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 1999. p. 165-191, 27 pp. ISBN 90 272 5443 5. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Prusové - pruština - Prusko. Stěhování jména, zánik jazyka, zmizení lidí i země. (The Prussians - the Prussian Language - Prussia. A Shift of the Name, a Decline of the Language, a Disappearance of the People and the Territory.). In Komunita a komunikace (edidit Petr Zima). Praha: Institut základů vzdělanosti University Karlovy, 1999. p. 103-130, 28 pp. ISBN 80-902439-9-1. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Les relations spatiales et la déclinaison des langues indo-européennes. (The Spatial Relations and the Declension of IE Languages.). In Language and Location in Space and Time (ediderunt Petr Zima & Vladimír Tax). Műnchen & Newcastle: LINCOM-EUROPA, 1998. p. 62-84, 23 pp. ISBN 389586-540-0. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Le temps comme catégorie verbale et la reconstruction de l´indo-européen (Time as a Verbal Category and the Reconstruction of Indoeuropean.). Baltistica, Vilnius: Universiteto leidykla, 1996, XXXI, No 1, p. 9-22. ISSN 0132-6503. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. recense-koreferát k publikaci H.Kurzová: From Indo-European to Latin (the evolution of a morphosyntactic type). (Review article of H. Kurzová: From Indo-European to Latin (the evolution of a morphosyntactic type).). Slovo a slovesnost, Praha: AV ČR, ÚJČ, 1996, 57 (1996), No 1, p. 145-153. ISSN 0037-7031. info
 • HAJIČOVÁ, Eva, Tomáš HOSKOVEC and Petr SGALL. Discourse modelling based on hierarchy of salience. Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, Praha, 1995, vol. 64, p. 5-24. ISSN 0032-6585. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Le concept de Sprachbund (alliance de langues)dans le cadre des langues européennes (theses). (The Concept de Sprachbund in Languages of Europe). In Deuxieme table ronde internationale ... Praha: Centrum teoretických studií Karlovy university, 1994. p. 71-75. vol. I. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. recense-koreferát k publikaci P.Sgall, E.Hajičová, J.Panevová: The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects. (Review article of P.Sgall, E.Hajičová, J.Panevová: The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects.). Slovo a slovesnost, Praha: AV ČR, ÚJČ, 1992, 53 (1992), No 1, p. 215-221. ISSN 0037-7031. info

10. 4. 2008


Životopis: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (učo 947), verze: čeština(1), změněno: 10. 4. 2008 16:18, T. Hoskovec