Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Daniel Drápala
Pracoviště
 • Ústav evropské etnologie
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  A. Nováka 1
  602 00
Funkce na pracovišti
 • docent
  vedoucí ústavu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015 - 2016: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: habilitační řízení pro obor etnologie
  2008: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: rigorozní řízení, obor etnologie
  1999 - 2004: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: doktorské studium, obor etnologie
  2004: Ph.D. - Trhy v podhůří vnějších západních Karpat v době předindustriální - doktorská disertační práce
  1994 - 1999: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: magisterské studium, obor etnologie - historie
  2000: Mgr. - Portáši. Historie a tradice - magisterská diplomová práce z etnologie
Přehled zaměstnání
 • 2006 - dosud: Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  1999 - 2007: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Pedagogická činnost
 • Pracovní migrace v tradiční společnosti
  Etnické procesy a Evropa I, II
  K sociální kultuře
  Péče o kulturí dědictví II
  Základy etnokartografie
  Lidé na cestách
  Za obzor domova
  Vybrané socioprofesní skupiny I, II
  Kapitoly z dějin české etnologie I, II
  Digitalizace v praxi
  UNESCO a ochrana nehmotného kulturního dědictví
  Muzea v přírodě
Vědeckovýzkumná činnost
 • Nemateriální kulturní dědictví
  Tradiční formy obživy
  Ekonomická etnologie
  Dějiny severovýchodní Moravy v 17. – 20. století
  Problematika muzeí o v přírodě
  Lokální a regionální identita
  Obyčejová kultura
  Proměny kultury moravského venkova za socialismu

  V letech 2001 – 2002 řešitel grantového projektu Fondu rozvoje vysokých škol Doprava a obchod v životě obyvatelstva západních Karpat v 19. století.
  V letech 2002 – 2004 řešitel grantového projektu Ministerstva kultury ČR Zuberští metláři jako doklad přežívající domácké výroby.
  V letech 2006 – 2007 řešitel grantového projektu Ministerstva kultury ČR z programu Výzkumu a vývoje Tradice řemeslné a rukodělné výroby na Valašsku a Těšínsku – identifikace, dokumentace, prezentace
  V letech 2006 – 2008 řešitel tříletého grantového projektu GAČR č. 404/06/P125 Tradiční formy venkovského obchodu na Moravě a ve Slezsku v 18. a 19. století.
  V roce 2008 řešitel grantového projektu Ministerstva kultury ČR Zvykoslovný rok na Podhostýnském Záhoří.
  Realizace dlouhodobých výzkumných úkolů Venkovské hřbitovy ve sběrné oblasti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; Doprava a obchod v podhůří vnějších západních Karpat; Řemeslná a domácká výroba na Moravě v 18. – 20. století.
  V letech 2012-2015 řešitel projektu VaV z programu NAKI: Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750-1900).
  V letech 2019-2021 člen řešitelského týdnu projektu GAČR Postkoloniální přístup k poznání české společnosti 70. let 20. století.
  V letech 2020-2022 řešitel projektu VaV z programu NAKI II: Stopy lidského umu.
Akademické stáže
 • 2002 (jaro): Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  2002 (podzim): Wiener Universität, Wien
  2012 (jaro): Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2013 (podzim): Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2016 (podzim): Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Universitní aktivity
 • Člen Ediční rady (vědecké redakce) — Spisů Filozofické fakulty
  Člen Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
  Člen oborové rady doktorského programu Etnologie
  Člen oborové rady doktorského programu Historie
Mimouniversitní aktivity
 • V letech 2002-2014 člen Hlavního výboru České národopisné společnosti.
  V letech 2002-2008 vědecký tajemník České národopisné společnosti.
  V letech 2008-2014 předseda České národopisné společnosti.
  Předseda Vědecké rady Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (od 2012).
  Předseda Kolegia Národního muzea v přírodě (od 2018).
  Člen poradních sborů pro sbírkovou činnost Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici (od 2005), Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (2006-2008), Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku (2007-2011) a Muzea romské kultury v Brně (od 2009).
  Předseda komise Ministerstva kultury České republiky pro udělování titulu Nositel tradice lidových řemesel (2009–2015).
  Člen poroty Ministerstva kultury České republiky pro udělování Ceny ministra kultury v oboru tradiční lidová kultura a folklor (2009-2014), v letech 2012-2014 předseda poroty.
  Místopředseda (2010-2015), od roku 2016 předseda Národní rady pro tradiční lidovou kulturu.
  Člen (2017-2021), od roku 2019 místopředseda a v roce 2021 předseda hodnotícího panelu Grantové agentury ČR (P410 - Moderní dějiiny po roce 1780 a etnologie).
  Člen Vědecké rady Slovenského národného múzea pro etnológiu.
  Člen Vědecké rady Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
  Člen výboru Komise pro lidové stavitelství Asociace muzeí a galerií České republiky (2004–2007).
  V letech 2003 až 2019 odpovědný redaktor regionální ediční řady Rožnovské malé tisky.
  Člen redakční rady časopisů: Národopisná revue; Valašsko. Vlastivědná revue, Národopisný věstník, Etnologické rozpravy (SR), Our Europe (PL), Studia Etnologiczne i Antropologiczne (PL).
  Člen redakční rady videodokumentů Národního ústavu lidové kultury Tradiční řemesla.
  Redaktor sborníku Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (2005–2006) a Národopisného věstníku (2004–2017).
  Předseda redakční rady časopisu Museum vivum (2016–2019).
  Spoluautor ideové koncepce a projektového záměru grantového projektu podpořeného prostřednictvím Norského finančního mechanismu: "Muzeum v přírodě a lidová kultura v nových formách prezentace kulturního dědictví" - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (2004-2007).
  Člen Hodnotící komise MFF Strážnice 2008 (2008).
  Předseda komise Ministerstva kultury České republiky pro udělování titulu Nositel tradice lidových řemesel (2009–2015).
  Člen poroty Ministerstva kultury České republiky pro udělování Ceny ministra kultury v oboru tradiční lidová kultura a folklor (2009-2014), v letech 2012-2014 předseda poroty.
  Místopředseda (2010-2015), v letech 2016 až 2021 předseda Národní rady pro tradiční lidovou kulturu.
  Dramaturg areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy při MFF Strážnice (2008-2010).
Ocenění vědeckou komunitou
 • 3. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2010 v kategorii Muzejní výstava roku 2010 za stálou expozici „Městečko pod Radhoštěm“ (autor scénáře, odborný supervizor realizace projektu).
  Čestná cena České národopisné společnosti za mimořádný přínos oboru za realizaci projektu Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750-1900) (2016).
  První cena v Anketě o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2015 v kategorii Publikace za knihu: Doušek, Roman - Drápala, Daniel (eds.): Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě (Brno 2015). První cena v Anketě o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2017 v kategorii Publikace za knihu: Portáši. Historie a tradice (Brno 2017).
Vybrané publikace
 • DRÁPALA, Daniel. Niematerialne dziedzictwo kulturowe - niepewność terminologiczna (Intangible Cultural Heritage - Terminological Uncertainty). In Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego. 2022. webová stránka odkazující na organizaci konference info
 • DRÁPALA, Daniel. Čí je vlastně kulturní dědictví? (Whose cultural heritage is it anyway?). In Nositelé nemateriálního kulturního dědictví a paměťové instituce. 2022. webová stránka odkazující na organizaci konference info
 • DRÁPALA, Daniel. Moravské Záhoří (Moravian Záhoří). In Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska. 2022. webová prezentace akce info
 • DRÁPALA, Daniel. Historická stopa zbojníků a portášů v dějinách Moravy (Historical Reflections of Brigands and Portáš Corps in the History of Moravia). In Augustin Jančík: Zbojníci. První. Držková: Obec Držková, 2022. p. 109-121. ISBN 978-80-907018-1-6. info
 • DRÁPALA, Daniel and Vejmelková DOUBRAVKA. Příběhy zahrady mrtvých (Tales of the Garden of the Dead). První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2022. 104 pp. Rožnovské malé tisky. ISBN 978-80-87977-17-0. info
 • DRÁPALA, Daniel, Martina PAVLICOVÁ and Eva KUMINKOVÁ. From tradition to institution: Intangible Cultural Heritage and the role of ethnologists in keeping the balance. 2021. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky (List of Intangible Elements of Traditional Folk Culture of the Czech Republic). 2021. info
 • DRÁPALA, Daniel and Vanda VRLOVÁ. Kunovické končiny ve vzpomínce Arnošta Kubeši (The memory of Arnošt Kubeš at the village carnival in Kunovice). Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2021. 2 pp. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Bytové domy na vesnici. Cesty k soustředěné formě bydlení ve vesnickém prostředí (Apartment buildings in the village. Paths to a concentrated form of living in a rural environment). Folia ethnographica: Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Moravské zemské muzeum, 2021, vol. 55, No 2, p. 235-252. ISSN 0862-1209. webová stránka časopisu Folia Etnographica info
 • DRÁPALA, Daniel. Traces of Human Ingenuity : A Project of Applied Research on National and Cultural Identity. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2021. 3 pp. JOURNAL OF ETHNOLOGY. ISSN 0862-8351. webová prezentace časopisu info
 • DRÁPALA, Daniel, Vojtěch BAJER and Lenka TLAPÁKOVÁ. Výrobně-technické provozy panství Rožnov v historické perspektivě (Production and technical buildings of the Rožnov estate in historical perspective). 2021. Zpřístupnění souboru specializovaných map s doprovodnou zprávou (komentářem) na webových stránkách projektu Stopy lidského umu.na pro info
 • DRÁPALA, Daniel and Aleš SMRČKA. Transport materiálu v rolnickém prostředí. Návrh systematizace a struktury pojmosloví předmětů užívaných k přepravě materiálu a osob (Material Transport in the Agricultural Environment. Design of Systematization and Structure of Terminology of Objects Used for the Transport of Material and Persons). Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2021, vol. 59, No 1, p. 34-56. ISSN 1803-0386. doi:10.37520/mmvp.2021.004. webová stránka časopisu info
 • DRÁPALA, Daniel. Social Capital and Safeguarding of Intangible Cultural Heritage : Theoretical Concepts of Departure and the Potential of Further Research. Slovenský národopis. 2020, vol. 68, No 2, p. 122-135. ISSN 1335-1303. doi:10.2478/se-2020-0007. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Od věcí veskrze škodlivých k národnímu pokladu. Složité cesty akceptace tradiční kultury jako součásti kulturního dědictví národa (Ranging from Damaging Issues to National Treasure: The Complex Path to the Acceptance of Traditional Culture as Part of National Cultural Heritage). In Machalíková, Pavla; Petrasová, Taťána; Winter, Tomáš. Zrození lidu v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2020. p. 29-39. ISBN 978-80-200-3066-5. info
 • DRÁPALA, Daniel. Obraz a text : památník z vojny jako médium paměti (Image and Text : friendship books from the time of military service as a memory medium). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2020, 37 (79), No 2, p. 113-123. ISSN 1211-8117. URL URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Tak přece nevyhynula statečnost v našem národě - Vladimír Petřek inspirující (That is not how bravery in our nation has died - Vladimír Petřek inspiring). Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2020, No 45, p. 21-24. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Kapitał społeczny niematerialnego dziedzictwa kulturowego (Social Capital of Intangible Cultural Heritage). In Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe, 4.-6. července 2019, Kielce. 2019. info
 • DRÁPALA, Daniel and Milan HAMBÁLEK. Jožka Nejedlá. Pozapomenutá literární osobnost Valašska (Jožka Nejedlá. Forgotten Literary Personality of Wallachia). První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2019. 12 pp. Rožnovské malé tisky 27. ISBN 978-80-87977-11-8. info
 • DRÁPALA, Daniel. Valachovo zaměstnání. Obživa a jako součást stereotypizovaného obrazu Valašska a jeho tradiční kultury (Occupations of Moravian Wallachians. The Phenomenon of Livehood and Its Role in Forming the Stereotyped Image of Moravian Wallachia and Its Traditional Culture). In Svatava Urbanová; Lumír Dokoupil; Jakub Ivánek; Pavel Pumpr. Valašsko. Historie a kultura II. Obživa. První. Ostrava: Ostravská univerzita; Národní muzeum v přírodě, 2019. p. 27-41. Valašsko. Historie a kultura. ISBN 978-80-7599-103-4. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Sepulkrální objekt jako nositel paměti ve venkovském prostředí (The Sepulchral Object as a Bearer of Memory in the Rural Environment). Časopis matice moravské. Matice moravská, 2019, vol. 138, No 1, p. 127-149. ISSN 0323-052X. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Na cestě od národopisu k etnologii: konstanty a inovace etnologických výzkumů brněnské etnologické školy ve 20. století (On the way from ethnography to ethnology: constants and innovations of ethnological researches of Brno ethnological schools in the 20th century). In Paměť země. Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století, 6.-8.listopadu 2019, Brno. 2019. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Sociální potenciál institucionalizované péče o nemateriální kulturní dědictví (Social potential of institutionalized care for intangible cultural heritage). In Kultúrne dedičstvo v 21. storočí, 23.-24. října 2019, Žilina. 2019. URL info
 • DRÁPALA, Daniel, Martina PAVLICOVÁ, Eva KUMINKOVÁ and Michal BENEŠ. Kulturní dědictví mezi nositeli a insitucionální záštitou (Cultural heritage between bearers and institutional patronage). In Kulturní dědictví mezi nositeli a insitucionální záštitou, 19. 11. 2019, Brno. 2019. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Geneze konceptu muzea v přírodě v evropském a československém prostoru (Genesis of the concept of the open air museum in the European and Czechoslovak space). 2019. info
 • DRÁPALA, Daniel. Koncept evropské etnologie v brněnských etnologických výzkumech. 2019. info
 • DRÁPALA, Daniel. Etnologové a tradice - most mezi minulostí a současností (Ethnologists and traditions - a bridge between past and present). In BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. První. Brno: Masarykova univerzita, 2019. p. 41-45. MUNI 100. ISBN 978-80-210-9258-7. info
 • DRÁPALA, Daniel. Antonín Václavík (1891-1959). Zakladatel moravské národopisné školy. Richard Jeřábek (1931-2006). Od národopisu k evropské etnologii. Dušan Holý (1933). Dvojjediná osobnost - etnomuzikolog a interpret lidových písní. Václav Frolec (1934-1992). Od Moravy do panonsko-podunajského prostoru (Under the protection of Clio : historical disciplines at the Faculty of Arts of Masaryk University). In BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. První. Brno: Masarykova univerzita, 2019. p. 94-98. MUNI 100. ISBN 978-80-210-9258-7. info
 • DRÁPALA, Daniel. Ústav evropské etnologie. In BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. První. Brno: Masarykova univerzita, 2019. p. 141-146. MUNI 100. ISBN 978-80-210-9258-7. info
 • DRÁPALA, Daniel. Definice muzea v přírodě a limity jejího naplňování. In Eva Kuminkova. Muzea v přírodě. Jedinečná cesta muzejnictví. První. Rožnov pod Radhoštěm: Národní muzeum v přírodě, 2019. p. 12-30. ISBN 978-80-87210-72-7. info
 • DRÁPALA, Daniel. "Vinice Páně a národa role dědičná". Beneš Method Kulda (1820-1903) ("Vinice Páně a národa role dědičná" ("God's Vineyard and inherited Role of Nation"). Beneš Method Kulda (1820-1903) god's vineyard). In Malíř, Jiří - Jan, Libor - Chocholáč, Bronislav a kol. Osobnosti moravských dějin (2). První. Brno: Matice moravská, 2019. p. 151-165. ISBN 978-80-87709-25-2. info
 • DRÁPALA, Daniel. The Worker for the Peasant, the Peasant for the Worker : the Transformation of Harvest Festival from a Traditional Folk Feast into a Tool of the Politics of Normalization in Czechoslovakia. Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2019, vol. 29, No 5, p. 3-17. ISSN 0862-8351. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Valachovo zaměstnání. Fenomén obživy a jeho role při formování stereotypizovaného obrazu Valašska a jeho tradiční kultury (Occupations of Moravian Wallachians. The Phenomenon of Livehood and Its Role in Forming the Stereotyped Image of Moravian Wallachia and Its Traditional Culture). In Valašsko –historie a kultura II.OBŽIVA. 2018. info
 • DRÁPALA, Daniel. Košíkářská škola v Rožnově pod Radhoštěm a její místo v systému košíkářského školství na Moravě (Basketry School and Co-operative in Rožnov pod Radhoštěm and their Contribution to the Formation of Professional Baskettry Education in Moravia). In Proutěná kultura v kontextu času a prostoru. 2018. info
 • DRÁPALA, Daniel. Definice muzea v přírodě – limity jejího naplňování (Definition of ope air museum - limits of its fulfillment). In Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice. 2018. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen Poradního sboru pro sbírkovou činnost Muzea romské kultury v Brně (member of the Advisory Board for the collecting activities of the Museum of Roma Culture in Brno). Poradní sbor pro sbírkovou činnost Muzea romské kultury v Brně, 2018 - 2019. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen Poradního sboru Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, 2018 - 2019. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen redakční rady. Národopisná revue, 2018 - 2020. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. předseda Národní rady pro tradiční lidovou kulturu (Chairman of the National Council for Traditional Folk Culture). Národní rada pro tradiční lidovou kulturu, 2018 - 2021. info
 • DRÁPALA, Daniel. předseda Vědecké rady Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vědecká rada Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2018 - 2019. info
 • DRÁPALA, Daniel. předseda Redakční rady časopisu Museum vivum. Redakční rada časopisu Museum vivum, 2018 - 2019. info
 • DRÁPALA, Daniel. Člen Atestační komise Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. 2018 - 2020. info
 • DRÁPALA, Daniel. Lidová slovesná tradice na Rožnovsku. První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2018. p. 1-15. Rožnovský učitelský pomocník č. 3. info
 • DRÁPALA, Daniel. Košíkářská škola a družstvo v Rožnově pod Radhoštěm a jejich přínos pro formování odborného košíkářského školství na Moravě a Slovensku (Basketry School and Co-operative in Rožnov pod Radhoštěm and their Contribution to the Formation of Professional Baskettry Education in Moravia and Slovakia). Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2018, vol. 52, No 1, p. 47-63. ISSN 0862-1209. info
 • DRÁPALA, Daniel. Portáši (The Portáš Corps). 2018. info
 • DRÁPALA, Daniel. Portášské příběhy (Story of the Portaš Corps). In Portášské příběhy; Hulín 20. 9. 2018. 2018. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. člen Rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Rada Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., 2018 - 2021. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen Komise (Zlínského kraje) pro posuzování nominací na titul Lidová stavba roku (Member of the Commission (Zlin Region) for assessing nominations for the title of Vernacular Building of the Year). Komise (Zlínského kraje) pro posuzování nominací na titul Lidová stavba roku, 2017. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen Poradního sboru pro sbírkovou činnost Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, 2017. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen Vědecké a ediční rady Muzea Těšínska v Českém Těšíně (member of the Scientific and Editorial Board of the Museum of Těšín in Czech Cieszyn). Vědecká a ediční rada Muzea Těšínska v Českém Těšíně, 2017. info
 • DRÁPALA, Daniel. redaktor; člen redakční rady (editor; editorial board member). Národopisný věstník, 2017. ISSN 1211-8117. info
 • DRÁPALA, Daniel. Člen panelu číslo 410 v Grantové agentuře České republiky (Member of the Board No. 410 of Czech Science Foundation). Grantová agentury České republiky, 2017. info
 • DRÁPALA, Daniel and Roman DOUŠEK. Geographic information system of traditional folk culture (1750-1900): Available Online Ethnological Database and Research Tool. In 13th Congress of Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF): Ways of Dwelling: Crisis - Craft - Creativity, Göttingen, 26-30 March 2017. 2017. info
 • PAVLICOVÁ, Martina and Daniel DRÁPALA. Intangible Cultural Heritage in the Czech Republic from the Perspective of Its Bearers: Visions of the UNESCO. In 4th Heritage Forum of Central Europe Heritage and Society, Krakow, 1-2 June 2017. 2017. URL info
 • DRÁPALA, Daniel and Marie BRANSTETTROVÁ. Jiskřičky naděje. Vzpomínky Jiřiny Gryczové-Koláčkové (Glimmers of Hope. Memoirs of Jiřina Gryczová-Koláčková). První. Rožnov pod Radhoštěm: Valašský muzejní a národopisný spolek v Rožnově pod Radhoštěm; Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017. 180 pp. Paměť lidí a míst 2. ISBN 978-80-87210-63-5. info
 • DRÁPALA, Daniel, Milan HAMBÁLEK and Vojtěch BAJER. Zapomenutá zákoutí (Forgotten Nooks). První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2017. 144 pp. ISBN 978-80-87977-05-7. info
 • DRÁPALA, Daniel. Portáši. Historie a tradice (The Portáš Corps. History and Tradition). První. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 200 pp. Etnologické studie 21. ISBN 978-80-210-8831-3. info
 • DRÁPALA, Daniel. Richard Jeřábek (1931-2006). Národopisná revue / Journal of Ethnology. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2017, vol. 27, No 5, p. 106-109. ISSN 0862-8351. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Rožnov - prostor k životu Rožnovanů. První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2017. p. 1-9. Rožnovský učitelský pomocník č. 1. info
 • DRÁPALA, Daniel. Valašská dědina - opravdu zmizelý svět? Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017, vol. 12, No 1, p. 153-155. ISSN 1803-1358. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen Kolegia hodnotitelů České národopisné společnosti pro hodnocení projektů UNESCO. 2017 - 2019. info
 • DRÁPALA, Daniel and Roman MALACH. Aplikování etnokartografické metody v kontextu české etnologie (Applying ethnocartographic methods in the context of Czech ethnology). Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, vol. 4, No 1, p. 9-30. ISSN 1339-2204. info
 • DRÁPALA, Daniel. Svět vzpomínek Anny Kutějové (World memories of Anna Kutějová). In Anna Kutějová : Vzpomínky z Jasenné. 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm; Jasená; Brno: Valašské muzeum v příroodě v Rožnově pod Radhoštěm; rodina Rokytova; Masarykova univerzita, 2016. p. 114-125. Paměť lidí a míst. ISBN 978-80-87210-54-3. info
 • DRÁPALA, Daniel. Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750-1900) - sofistikovaná výzkumná infrastruktura české etnologie (The Geographic Information System of traditional folk culture 1750–1900 - the sophisticated research infrastructure of Czech ethnology). Etnologické rozpravy. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2015, vol. 22, No 1, p. 41-64. ISSN 1335-5074. info
 • DRÁPALA, Daniel. Elektronické zdroje a jejich uplatnění v etnologii (Electronic resources and their use in ethnology). 2015. info
 • DRÁPALA, Daniel. Elektronické zdroje - účinná pomůcka pro vlastivědné bádání (Electronic resources - effective tool for local history research). 2015. info
 • DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ and Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě (Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 pp. ISBN 978-80-210-8085-0. info
 • DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ and Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2015. 223 pp. ISBN 978-80-210-8101-7. info
 • MALACH, Roman and Daniel DRÁPALA. Prostorové dimenze činnosti zemských portášů (Spatial dimension of the activities of the provincial guards - portáši). 2015. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen vědecké rady. Vědecká rada Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015. info
 • DRÁPALA, Daniel. člen Vědecké rady Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (member of the Scientific Council of the Wallachian Open Air Museum in Rožnov pod Radhoštěm). Vědecká rada Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015. info
 • DRÁPALA, Daniel. místopředseda Národní rady pro tradiční lidovou kulturu (Deputy Chairman of the National Council for Traditional Folk Culture). Národní rada pro tradiční lidovou kulturu, 2015. info
 • DRÁPALA, Daniel. předseda Komise Ministerstva kultury České republiky pro udělování titulu Nositel tradice lidových řemesel (President of the Commission of the Ministry of Culture of the Czech Republic for granting the title of Bearer of the Tradition of Folk Crafts). Komise Ministerstva kultury České republiky pro udělování titulu Nositel tradice lidových řemesel, 2015. info
 • DRÁPALA, Daniel. Geographic Information System of Traditional Folk Culture (1750–1900) – an effective way to make the results of ethnological research accessible. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2015, vol. 25, No 5, p. 96-99. ISSN 0862-8351. URL info
 • DOUŠEK, Roman. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I (Archival sources in ethnological research I). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 273 s. ISBN 9788021068629. info
 • DRÁPALA, Daniel, Vladimír TEŤHAL, Lubomír PIPEREK, Kamil OBR and Čeněk KRAMOLIŠ. Pod ochranou Všech svatých (Under the protection of All Saints). První. Rožnov pod Radhoštěm: Římskokatolická farnost Rožnov pod Radhoštěm, 2014. 96 pp. ISBN 978-80-260-6147-2. info
 • DRÁPALA, Daniel. Letniční obyčeje na moravském Záhoří - k proměnám funkcí a sociokulturního kontextu (Pentecostal traditions in Moravian Záhoří - to the transformation of functions and socio-cultural Context). Folia ethnographica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae). Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, vol. 48, No 1, p. 35-50. ISSN 0862-1209. info
 • DRÁPALA, Daniel and Martina PAVLICOVÁ. Etnografická rajonizace: úvahy nad jejím historickým vývojem a smyslem současné existence (Ethnographic Differentiation: reflections on its Historical Development and Sense of Contemporary Existence). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014, vol. 24, No 3, p. 171-188. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. Portáši - valašské či národní vojsko? Prostorové souvislosti činnosti bezpečnostního sboru zemských portášů (The "Portáši" force - A Wallachian guard or a national guard? The spatial context of the Wallachian border guards). In Urbanová, Svatava; Dokoupil, Lubomír; Ivánek, Jakub; Kadlec, Petr. Valašsko : historie a kultura. Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. p. 141-154. ISBN 978-80-7464-499-3. info
 • DRÁPALA, Daniel. Venkovský obchod Moravy a Slezska. Socio-ekonomické sondy (Trade in Rural Environment in Moravia and Silesia. Socio-Ekonomic Probes). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014. 420 pp. Etnologická řada ; sv. č. 8. ISBN 978-80-7325-356-1. info
 • DRÁPALA, Daniel. The socio-cultural dimension of peddlery in Moravia and Silesia. Our Europe. Ethnography - ethnology - anthropology of Culture. Poznań: Publishing House of the Poznań Society For The Advancement Of The Arts And Sciences, 2014, Neuveden, No 3, p. 41-60. ISSN 2299-4645. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. Uplatnění geografických informačních systémů v etnologii (Application of Geographic Information Systems in ethnology). 2014. info
 • DRÁPALA, Daniel. Dobová reflexe rukodělné výroby na Moravě na přelomu 19. a 20. století (Period reflection of handmade manufacturing in Moravia at the turn of the 20th century). Etnologické rozpravy. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2013, vol. 20, 1-2, p. 55-75. ISSN 1335-5074. info
 • DRÁPALA, Daniel. Rožnov mezi pamětí a nepamětí (Rožnov between memory and time immemorial). In Slížková, Marcela; Drápala, Daniel. Paměť města. První. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2013. p. 5-22. Rožnovské malé tisky ; sv. 22. ISBN 978-80-904851-8-1. info
 • DRÁPALA, Daniel. Městečko pod Radhoštěm - putování dějinami Rožnovska (Městečko pod Radhoštěm - Exploring the history Rožnovsko region). Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2013. info
 • DRÁPALA, Daniel. Přínos dopisovatelů Národopisné společnosti pro dokumentaci tradiční rukodělné výroby (Contribution correspondents Ethnologic Society for documentation of traditional handicraft production). In Drápala, Daniel. Tradiční rukodělná výroba. Vyd. 1. Praha: Česká národopisná společnost, 2013. p. 5-10. Lidová kultura v pracích dopisovatelů České národopisné společnosti ; sv. 1. ISBN 978-80-905273-1-7. info
 • DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ and Miroslav VÁLKA. Heslář geografického informačního systému tradiční lidové kultury (1750-1900) (Glossary of Geographic Information System of Traditional Folk Culture (1750-1900)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 40 pp. Etnologické příručky ; 4. ISBN 978-80-210-6604-5. info
 • DRÁPALA, Daniel and Jana MALECKÁ. Metodika pasportizace zdrojů a zpracování záznamů Geografického informačního systému tradiční lidové kultury (1750–1900) (Methodology of Passportisation Resources and Processing of Records of Geographic Information System of Traditional Folk Culture (1750-1900)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 54 pp. Etnologické příručky ; 5. ISBN 978-80-210-6618-2. info
 • DRÁPALA, Daniel. Podomní obchod na území Moravy a Slezska (Peddle in Moravia and Silesia). In Pieńczak, Agnieszka; Richter, Leszek. Biuletyn Ludoznawczy. 1st ed. Těšín: Sekcja Ludoznawcza Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, 2012. p. 43-56. ISBN 978-80-87281-07-9. info
 • DRÁPALA, Daniel. Portáši v okolí Soláně (Portáši around Soláň). In Bajer, Vojtěch et al. Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí. 1st ed. Karolinka: Sdružení pro rozvoj Soláně, 2012. p. 101-109. ISBN 978-80-260-1943-5. info
 • DRÁPALA, Daniel. Tržiště - k socioekonomickým funkcím veřejného prostoru (Marketplace - the socio-economic functions of public space). In Rucká, Galina; Sýkorová, Hana. Vývoj obchodu na Moravě od počátků do roku 1945. 1. vyd. Hodonín: Moravský zemský archiv v Brně, 2012. p. 101-110. ISBN 978-80-86931-74-6. info
 • DRÁPALA, Daniel. Smrt - proměny artefaktu obyčejové tradice na moravském Záhoří (Death - the chages of the artifact of customary tradition in the Moravian Záhoří). In Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 143-160. Etnologické studie 9. ISBN 978-80-210-5684-8. info
 • DRÁPALA, Daniel. Kulturní konstanty a inovace v životě obcí moravského Záhoří v éře socializace (Cultural Constans and Innovation in Life of the Villages in the Region of Moravian Záhoří within the Period of Country Socialization). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury Strážnice, 2011, roč. 21, č. 2, p. 83-92. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel and Lenka DRÁPALOVÁ. Alois Bělunek a jeho dílo Doplňky o životě Rožnovských Valachů (Alois Bělunek Accessories and his work on the life of the Wallachian in Rožnov region). In Ze života rožnovských Valachů. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2011. p. 150-155. Rožnovské malé tisky, svazek18. ISBN 978-80-904851-3-6. info
 • DRÁPALA, Daniel. Postavy a scény venkovského obchodu Moravy a Slezska - ikonografická sonda (Characters and scenes of country trade in Moravia and Silesia - an iconographic investigation). In Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 75-105. Etnologické studie 11. ISBN 978-80-210-5766-1. info
 • DRÁPALA, Daniel. Práce z kovu VII. 4. část klempířství (Metal Pieces of Work VII. 4th Part. Plumbing). 1st ed. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2010. 76 pp. Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR. ISBN 978-80-87261-35-4. info
 • DRÁPALA, Daniel and Iva MAGULOVÁ. Fotografie Antonína Václavíka z luhačovického Zálesí (Antonín Václavík´s photos from the luhačovické Zálesí region). In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 165-176. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9. info
 • VÁLKA, Miroslav, Daniel DRÁPALA, Richard JEŘÁBEK and Miloš MELZER. Antonín Václavík / Bibliografie (Antonín Václavík / Bibliography). In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 177-191. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9. info
 • DRÁPALA, Daniel, Vojtěch BAJER, Milan HAMBÁLEK and Richard SOBOTKA. Až na vrchol Radhoště (Up on a mountain top Radhošť). 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2010. 127 pp. ISBN 978-80-904224-5-2. info
 • DRÁPALA, Daniel. Předpoklady etnografických muzeí v přírodě k prezentaci lidové kultury (Open air ethnographical museums possibilities for folk heritage presentation). Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2009, vol. 47, První, p. 3-18. ISSN 1803-0386. info
 • DRÁPALA, Daniel and Josef TVARŮŽEK. Valaši v Betlémě (Wallachs in Bethlehem). 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm; Místní skupina České křesťanské akademie v Rožnově pod Radhoštěm, 2009. 144 pp. Rožnovské malé tisky; sv. 14. ISBN 978-80-904224-3-8. info
 • DRÁPALA, Daniel. K sociálním a ekonomickým funkcím jarních dětských obchůzek na Záhoří (On Social and Economic Functions of Childern´s Spring Rounds in Záhoří). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2009, vol. 19, No 2, p. 84-93. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. Rožnov - paměť versus nepaměť města pod Radhoštěm (Rožnov - memory versus the immemorial in the town under Radhošť Hill). In Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19. - 21. století. 1st ed. Brno: Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i, pracoviště Brno - Statutární město Brno, Archiv města Brna - Ústav etnológie Slovenskej Akadémie vied, Bratislava, 2009. p. 177-203. ISBN 978-80-87112-22-9. info
 • DRÁPALA, Daniel. Žena na venkovském trhu (Woman at Rural Market). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2008, 25 (67), No 1, p. 16-33. ISSN 0323-2492. info
 • DRÁPALA, Daniel. Lidová kultura v kontextu odborných aktivit Vladimíra Boučka (Folk culture in the context of Vladimír Bouček´s professional activites). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, XVIII, No 3, p. 147-158. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel and Lenka DRÁPALOVÁ. Kouzelné bytosti zpod Radhoště (Magic creatures from Radhošť region). 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2008. 120 pp. Rožnovské malé tisky; sv. 11. ISBN 978-80-904224-1-4. info
 • DRÁPALA, Daniel and Vojtěch BAJER. Radhošťské putování (Radhošť walking). 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2008. 176 pp. Rožnovské malé tisky; sv. 12. info
 • DRÁPALA, Daniel. Dopis z války (Letter from War). Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2008, vol. 21, No 2, p. 11-13. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Dějiny banalit? Etnohistorie na pomezí historie a etnologie (History of banalities? Ethnohistory between history and ethnology). In Historie v kontextu ostatních vědních disciplín. IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6.-8. září 2006. Svazek II. 1st ed. Brno, Pardubice, Praha, Ústí nad Labem: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), 2008. p. 87-103. ISBN 978-80-904069-1-9. info
 • DRÁPALA, Daniel. Na trhu a z trhu darované (In the Market and the Gifts Brought Back from it). In Dary a obdarování. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2007. p. 169 - 173. ISBN 978-80-86185-60-6. info
 • DRÁPALA, Daniel and Václav MICHALIČKA. O práci lidských rukou (About the Work of Human Hands). 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2007. 40 pp. ISBN 978-80-239-9096-6. info
 • DRÁPALA, Daniel. Paběrky z dějů městečka Rožnova a jejich autor Josef Lucian Ondřej Kramoliš (Gleanings from History of Town of Rožnov and Their Author Josef Lucian Ondřej Kramoliš). In Paběrky z dějů městečka Rožnova. 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2007. p. 45-56. Rožnovské malé tisky; sv. 9. ISBN 978-80-239-8598-6. info
 • DRÁPALA, Daniel. Střítežané. Tradiční rukodělná výroba ve Stříteži nad Bečvou (People of Střítež. Traditional Handicrafts in Střítež nad Bečvou). Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2007, vol. 2007, No 18, p. 4-7. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Produkce rožnovské košíkářské školy a dílny (Production of Basket-making School and Workshop in Rožnov pod Radhoštěm). Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2007, vol. 2007, No 19, p. 7-9. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel, Jiří POLÁŠEK, Richard SOBOTKA and Pavel JAŠKA. Rožnovská věž (Rožnov tower). 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Římskokatolická farnost Rožnov pod Radhoštěm, 2007. 108 pp. ISBN 978-80-254-0523-9. info
 • DRÁPALA, Daniel. K některým etnografickým aspektům nadregionálních tržních vazeb v hospodářském systému západokarpatské oblasti v 18. a 19. století (Some Ethnographic Aspects of Superregional Market Ties in the Economic System of the West Carpathian Region in the 18 th an the 19 th Centuries). Ethnologia Europae centralis. Brno, Cieszyn: Jan Souček, 2007, vol. 8, No 1, p. 23-34. ISSN 1210-1109. info
 • DRÁPALA, Daniel. "Zpomínky z mého minulého živobytí" Josefa Luciana Ondřeje Kramoliše ("Memories od my last life" of Josef Lucian Ondřej Kramoliš). Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2007, vol. 2007, No 19, p. 4-7, 8 pp. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel and Václav MICHALIČKA. O práci lidských rukou - výstava (About the Work of Human Hands). 2007. info
 • DRÁPALA, Daniel. Zemští portáši a zbojníci - dva protikladné fenomény moravských dějin 17. a 18. století (Land Frontier Guards and Brigands - Two Contradictory Phenomena of Moravian History of the 17th and 18 th Centrury). In Jánošík a fenomén zbojníctva na slovensko-poľsko-českom pomedzí. Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza. 1st ed. Žilina: Povážské múzeum, 2007. p. 230-237. ISBN 978-80-88877-45-5. info
 • DRÁPALA, Daniel. Portasze krajowi i zbójnicy - dwa przeciwstawne zjawiska w historii Moraw XVII i XVIII wieku (Land Frontier Guards and Brigands - Two Contradictory Phenomena of Moravian History of the 17th and 18 th Centrury). In Jánošík a fenomén zbojníctva na slovensko-poľsko-českom pomedzí. Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza. 1st ed. Žilina: Povážské múzeum, 2007. p. 238-247. ISBN 978-80-88877-45-5. info
 • DRÁPALA, Daniel. "... památku lásky, cti a vážnosti nebo vděčnosti pro zemřelýho vystaviti..." K sociální funkci náhrobku v tradičním venkovském prostředí severovýchodní Moravy 18. a 19. století ("To exhibit the memory of love, honour, and respect or gratefulness for the deceased..." On the social function of tombs in the traditional rural enviroment of North-Eastern Moravia in the 18th and 19th centuries). Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2007, vol. 13, No 1, p. 23-34. ISSN 1214-5327. info
 • DRÁPALA, Daniel. Doprava (Transport). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1st ed. Praha: Mladá fronta, 2007. p. 147-149. 2. svazek. ISBN 978-80-204-1712-1. info
 • DRÁPALA, Daniel. Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Suplementa 2006/1. František Bartoš jazykovědec, pedagog, etnograf. Konference k 100. výročí úmrtí (Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Suplementa 2006/1. František Bartoš Linguist, Pedagogue, Ethographer. A conference on the 100th Anniversary of his Death). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2007, 24 (66), No 1, p. 145-147. ISSN 0323-2492. info
 • DRÁPALA, Daniel. Specifika odbytu mléčných produktů v západních Karpatech (Specifics of Sales the West Carpathian Farmsteads - Milk Products). In Agrární kultura. O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 1st ed. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2007. p. 63-79. Etnologické studie 4. ISBN 978-80-254-1172-8. info
 • DRÁPALA, Daniel. K termínům výročních trhů v západních Karpatech (On the dates of the annual markets in the west Carpathian Mountains). Acta musealia. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2007, vol. 7, 1-2, p. 33-44. ISSN 0862-8548. info
 • DRÁPALA, Daniel. K poslání muzeí v přírodě při prezentaci tradiční lidové kultury (Mission of the open-air museums in the traditional folk culture presentation). In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. p. 7 - 13. ISBN 978-80-239-8984-7. info
 • DRÁPALA, Daniel. Desátnictvo zemských portášů v Čeladné (Ten-member squads of the provincil portáš´s in Čeladná). In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. p. 95 - 114. ISBN 978-80-239-8984-7. info
 • DRÁPALA, Daniel. Jiří Langer. In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. p. 226-237. ISBN 978-80-239-8984-7. info
 • DRÁPALA, Daniel. Muzea v přírodě v systému prezentace tradiční lidové kultury (Open-Air Museums in the System of Presentation of Traditional Culture). In Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury. Sborník příspěvků z 21. strážnického sympozia konaného ve dnech 15. - 16. března 2006. 1st ed. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006. p. 218-234, 175 pp. ISBN 80-86156-79-6. info
 • DRÁPALA, Daniel. Nová osobnost Valašského Slavína (New Personality of Wallachian Pantheon (Valašský Slavín)). ZVUK. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006, vol. 2006, 4 (Zima), p. 26. ISSN 1214-0139. info
 • DRÁPALA, Daniel. Všechny krásy Valašska. K 110. výročí narození Miloše Kulišťáka (All Beauties of Wallachia. To the 110th Birth Anniversary of Miloš Kulišťák). ZVUK. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006, vol. 2006, 3 (Podzim), p. 21-23. ISSN 1214-0139. info
 • DRÁPALA, Daniel. Valašský Slavín a Kniha paměti kraje (Wallachian Pantheon and the Book of Memory of the Land). Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2006, vol. 2006, No 17, p. 19-20. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Nad dostupností venkovských trhů na Moravě a ve Slezsku (On Availibility of rural Fairs in Moravia and Silesia). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2006, 23 (65), No 1, p. 26-35. ISSN 0323-2492. info
 • DRÁPALA, Daniel. Trading Mountain Pasturage Dairy Products in Western Carpathians in the Past. Museum Vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006, vol. 2, Suplementum, p. 12-19. ISSN 1803-1358. URL info
 • DRÁPALA, Daniel. "Dobře vyhandlovat, to je umění..." : Zvyklosti a praktiky trhovců západokarpatského regionu ("It is an art to get a good bargain..." : The Customs and Practices of Bargainers in the West Carpathian Region). In Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2005. p. 241 - 251. ISBN 80-86185-48-6. info
 • DRÁPALA, Daniel. Ikonografické proměny moravského portáše (Iconographic Changes of the Moravian portáš). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, XV, No 1, p. 35 - 43. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. "... ani ta metla nedala hladem umříť ..." Bříza a březové proutí v tradiční lidové kultuře (Even the Broom Did Not Let People Die for Hunger. Birch and Birch Withe in Traditional Culture). 1st ed. Zubří; Rožnov pod Radhoštěm: Město Zubří; Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005. 102 pp. ISBN 80-239-5354-0. info
 • DRÁPALA, Daniel, Lucie HAMBÁLKOVÁ, Milan HAMBÁLEK and Daniela SRBOVÁ. Rožnov lázeňský (Rožnov - a Health Resort). 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2005. 96 pp. Rožnovské malé tisky; sv. 6. ISBN 80-239-5131-9. info
 • DRÁPALA, Daniel. Květnové střípky roku 1945. Události května 1945 na Rožnovsku ve světle pamětnických vyprávění (May Fragments of the Year 1945. Events of May 1945 in Rožnov and Surroundings in the Light of Oral History). Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, vol. 2005, No 14, p. 8-10. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Ke vzniku a významovým proměnám označení "metlář" (To the Origin and Changes in Meaning of Designation "Broom Maker"). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, vol. 15, No 2, p. 112-116. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. Valašské muzeum v přírodě na prahu třetího milénia (The Idea of Living Museum on the Threshold of the Third Millennium). In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 1. 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005. p. 27-44. ISBN 80-239-6243-4. info
 • DRÁPALA, Daniel. Soubor fotografických tabulí výrobků Košíkářské školy a dílny v Rožnově pod Radhoštěm (Collection of Photographic Tables of Products of the Basket-making School and Workshop in Rožnov pod Radhoštěm). In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 1. 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005. p. 154-156. ISBN 80-239-6243-4. info
 • DRÁPALA, Daniel. Odešel "kronikář rolnické vesnice" ("Chronicler of Peasant Village" Departed from This Life). Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, vol. 2005, No 15, p. 46. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Návrh na udělení čestného členství České národopisné společnosti prof. PhDr. Ludvíku Baranovi, Dr.Sc. (Proposal for Conferment of Honorary Membership in Czech Ethnographical Society to Prof. PhDr. Ludvík Baran, Dr.Sc.). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2005, 22 (64), No 1, p. 263. ISSN 0323-2492. info
 • DRÁPALA, Daniel. Příběhy rožnovského malovaného porcelánu (Stories of Rožnov Painted Porcelain). In Denisa Hrůzková: Rožnovský malovaný porcelán. 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005. p. 5-7. Rožnovské malé tisky; sv. 5. ISBN 80-239-4461-4. info
 • DRÁPALA, Daniel. Bohumír a Alois Jaroňkové - Rožnovský kostel (Bohumír and Alois Jaroněk - Rožnov Church). In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 1. 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2005. p. 157-158. ISBN 80-239-6243-4. info
 • DRÁPALA, Daniel. Nositel tradice lidových řemesel za rok 2005 - metlář Jiří Ondřej (Bearer of the Folk Craft Tradition for 2005 - Broom Maker Jiří Ondřej). Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, vol. 2005, No 15, p. 45. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Dílo lásky a úcty (Work of Love and Respect). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, vol. 15, No 3, p. 178-183. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. Idea živého muzea na prahu 3. tisíciletí (Idea of museum vivum at the beginning of 3rd millenium). In CIMA XIV. International Congress of Agricultural Museums. 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2004. p. 155 - 157. info
 • DRÁPALA, Daniel, Richard SOBOTKA and Vojtěch BAJER. Příběhy staletími vyprávěné. Drobné sakrální památky na Rožnovsku (Stories Told by Centuries. Small Religious Structures in Rožnov pod Radhoštěm Region). 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2004. 96 pp. Rožnovské malé tisky; sv. 3. ISBN 80-239-2966-6. info
 • DRÁPALA, Daniel. Týdenní trhy na východní Moravě a ve Slezsku (Weekly Fairs in Eastern Moravia and Silesia). Acta musealia. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2004, vol. 4, 1-2, p. 38-45. ISSN 0862-8548. info
 • DRÁPALA, Daniel. Babylon na Dunaji. Vídeň na počátku 20. století v zápiscích Ondřeje Oblůka (Babylon upon Danube. Vienna at the Beginning of the 20th Century in Ondřej Olůk´s Notes). Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2004, vol. 2004, No 13, p. 5-8. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Využití břízy v tradiční rukodělné výrobě (Use of Birch in Traditional Handicraft). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2004, 21 (63), No 1, p. 136-151. ISSN 0323-2492. info
 • DRÁPALA, Daniel. Proměňující se tvář venkovské krajiny (The Changing Face of Rural Landscape). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2004, vol. 14, No 2, p. 95-98. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. Deníkové zápisy Beneše Methoda Kuldy z jeho rožnovského pobytu (Kulda´s notes from Rožnov). In Aktivity duchovních na poli vědy a kultury. 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2003. p. 22-32. ISBN 80-239-1694-7. info
 • DRÁPALA, Daniel and Jana NOSKOVÁ. Bibliografie Národopisných aktualit 1964 - 1990 (Bibliography of Národopisné Aktuality 1964-1990). 1st ed. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2003. 175 pp. ISBN 80-86156-57-5. info
 • DRÁPALA, Daniel. Galanterní klempířství na Rožnovsku (Tinsmithing in Rožnov Region). Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2003, vol. 2003, No 11, p. 9-11. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel and Jiřina VESELSKÁ. Programy Valašského muzea v přírodě určené školní mládeži - východiska, ohlasy, perspektivy (Programmes of the Wallachian Open-Air Museum Designated for Schoolchildren - Starting Points, Feedback, Perspectives). Acta musealia. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2003, vol. 2003, Suplementa, p. 53-55. ISSN 0862-8548. info
 • DRÁPALA, Daniel. Historie osídlování území (History of Colonization of Land). In Javornický hřeben. Javornícky hrebeň. 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: ZO ČSOP Salamander, 2003. p. 10-12. info
 • DRÁPALA, Daniel. Egänzungs- Tabelle jako pramen ke studiu stavu komunikační sítě v první třetině 19. století (Ergänzungs- Tabelle as a Resource to the Study of Communication Network´s Condition in the First Third of the 19th Century). In Staré stezky 8. 1st ed. Brno: Národní památkový ústav, 2003. p. 51-56. ISBN 80-85032-95-3. info
 • DRÁPALA, Daniel. K problematice vedení vozovky řečištěm (On the Subject of Using Riverbed as Carriageway). In Staré stezky 8. 1st ed. Brno: Národní památkový ústav, 2003. p. 59-61. ISBN 80-85032-95-3. info
 • DRÁPALA, Daniel. Vánoce v Rožnově (Christmas in Rožnov). In Při Betlémě na salaši. Staré vánoční písně a koledy Rožnovské ze sběrů Josefa Tvarůžka. 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm, Zlín: Město Rožnov pod Radhoštěm; Místní skupina České křesťanské akademie v Rožnově pod Radhoštěm; Bartošova krajská knihovna, 2003. p. 5-14. Rožnovské malé tisky; sv. 2. ISBN 80-239-1504-5. info
 • DRÁPALA, Daniel. Jiřina Veselská mezi jubilanty (Jiřina Veselská Celebrating Anniversary). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2003, 20 (62), No 1, p. 232-237. ISSN 0323-2492. info
 • DRÁPALA, Daniel. Drátenické metamorfózy (Wirework Metamorphoses). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2003, vol. 13, No 2, p. 94-97. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. Cestami Moravského Valašska (Along the Roads of Moravian Wallachia). Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2002, vol. 2002, No 9, p. 15-18. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Život v rodině a obci - společenské vztahy (Life in Family and Community - Social Relations). In Okres Vsetín. Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. 1st ed. Valašské Meziříčí; Brno: Hvězdárna Valašské Meziříčí; Muzejní a vlastivědná společenost, 2002. p. 432-442. Vlastivěda moravská. Řada topografická ; svazek 68. ISBN 80-7275-024-0. info
 • DRÁPALA, Daniel. Tíha víry. K 220 výročí vydání tolerančního patentu a jeho dopadu na život obyvatel Valašska (The Weight of Faith. To the 220th Anniversary of Issue of Toleration Patent). Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2001, vol. 2001, No 7, p. 4-6. ISSN 1212-3382. info
 • DRÁPALA, Daniel. Na čísle posledním. Poznámky ke studiu hřbitovů na východní Moravě a jejich využití jako pramene (On the Graveyard. Comments on Study of East-Moravian Cemeteries and their Use as a Resource). Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 2001, vol. 17, No 1, p. 92-103. ISSN 0323-2492. info
 • DRÁPALA, Daniel. Znovu objevované drátenictví (Rediscovering Wirework). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000, vol. 10, 3-4, p. 109. ISSN 0862-8351. info
 • DRÁPALA, Daniel. Proměny jedné tradice (Transformations of One Tradition). Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 1999, 15-16, No 1, p. 172-181, 100 pp. ISSN 0323-2492. info
 • DRÁPALA, Daniel. Muzea v přírodě - prostředník mezi lidovou kulturou a školou (Open-Air Museums - Intermediaries between Traditional Culture and Schools). In Lokálna a regionálna kultúra po roku 1989. 1st ed. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1998. p. 7-16. ISBN 80-7137-563-2. info
 • DRÁPALA, Daniel. Proměny pasekářského způsobu zemědělského hospodaření v 19. a 20. století (Transformations of Traditional Agriculture in the 19th and the 20th Century). Národopisný věstník. Praha: Národopisná společnost, 1997, 14 (56), No 1, p. 55-59. ISSN 0323-2492. info

2022/03/11


Životopis: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (učo 9906), verze: čeština(1), změněno: 11. 3. 2022 09:22, D. Drápala