Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Tomáš Urbánek, narozen 11.3.1972 v Hustopečích
Pracoviště
 • Psychologický ústav FF MU
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: profesura v oboru obecná psychologie
 • 2005: habilitace v oboru obecná psychologie, "Psychosémantika"
 • 2001: PhDr. v oboru psychologie, "Současné přístupy v psychometrice"
 • 1999: Ph.D. v oboru psychologie, "Modelování pomocí strukturálních rovnic jako nástroj poznání v psychologii"
 • 1995: Mgr. v oboru psychologie, "Konstrukce a ověření metody na identifikaci tvořivosti"
 • 1990: maturita, gymnázium na tř. kpt. Jaroše 14 v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2012- : profesor na Psychologickém ústavu FF MU
 • 2005-2012 : docent na Psychologickém ústavu FF MU
 • 2000-2005 : odborný asistent na Psychologickém ústavu FF MU
 • 1999- : vědecký pracovník na Psychologickém ústavu AV ČR
 • 1995-1999: odborný pracovník na Psychologickém ústavu AV ČR
 • 1994-1995: pomocná vědecká síla na Psychologickém ústavu AV ČR
 • 1994-1995: učitel na Moravském gymnáziu v Brně
Pedagogická činnost
 • Základy psychometriky
 • Metodologie psychologie
 • Experimentální psychosémantika
 • Úvod do problematiky empirických výzkumů
Vědeckovýzkumná činnost
 • psychometrika
 • psychosémantika
 • kvantitativní metodologie psychologie
 • statistická analýza dat
 • 2000-2001 GA ČR Image firmy jako obraz ve vědomí jednotlivce (spoluřešitel - řešitel grantu PhDr. Růžena Lukášová, CSc.)
 • 2001-2003 GA ČR Diagnostické možnosti psychosémantických metod (postdoktorandský grant)
 • 2006-2008 GA ČR Analýza textu jako výzkumný a diagnostický nástroj
 • Na Psychologickém ústavu AV ČR členství v několika grantových kolektivech kolegů.
Akademické stáže
 • 1997: Universita v Amsterodamu, studium strukturálního modelování: J.-E. Gustafsson a A. Boomsma
 • 2000: Universita v Nottinghamu, studium pokročilých metod statistického modelování: B. Muthén a L. Muthén
Universitní aktivity
 • Vedoucí Oddělení metodologie na Psychologickém ústavu AV ČR
Mimouniversitní aktivity
 • 1999 - : člen Vědecké rady PsÚ AV ČR
 • 1998 - : člen European Association of Personality Psychology 2004 - : člen European Association for Methodology 2005 - : člen Českomoravské psychologické společnosti 2005 - : člen Standing Committee for Tests and Testing při EFPA
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2003 - člen Oborové rady 7 (Sociální a ekonomické vědy) Grantové agentury AV ČR, od roku 2004 funkce tajemníka OR
 • 2005 - člen Standing Committee on Tests and Testing při European Federation of Psychologists' Associations
 • 2005 - Prémie Otto Wichterleho na AV ČR
Vybrané publikace
 • KREITLER, Shulamith and Tomáš URBÁNEK. Conceptions of meaning. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2014. 270 pp. Perspectives on cognitive psychology. ISBN 978-1-63321-241-1. URL info
 • BRÁZDIL, Milan, Radek MAREČEK, Tomáš URBÁNEK, Tomáš KAŠPÁREK, Michal MIKL, Ivan REKTOR and Adam ZEMAN. Unveiling the mystery of déja vu: The structural anatomy of déja vu. Cortex, Milano: Elsevier Masson, 2012, vol. 48, No 9, p. 1240-1243. ISSN 0010-9452. doi:10.1016/j.cortex.2012.03.004. URL info
 • EVERS, Arne, Jose MUNIZ, Dave BARTRAM, Dusica BOBEN, Jens EGELAND, Jose R FERNANDEZ-HERMIDA, Orjan FRANS, Grazina GINTILIENE, Carmen HAGEMEISTER, Peter HALAMA, Dragos ILIESCU, Aleksandra JAWOROWSKA, Paul JIMENEZ, Marina MANTHOULI, Krunoslav MATESIC, Mark SCHITTEKATTE, H Canan SUMER and Tomáš URBÁNEK. Testing Practices in the 21st Century: Developments and European Psychologists' Opinions. European psychologist, Kirkland: Hogrefe & HUBER PUBLISHERS, 2012, vol. 17, No 4, p. 300-319. ISSN 1016-9040. doi:10.1027/1016-9040/a000102. info
 • URBÁNEK, Tomáš, Kristína CZEKÓOVÁ, Ivo ČERMÁK, Táňa FIKAROVÁ and Zuzana POKORNÁ. Motivation analysis on the basis of using TAT in two groups of adolescents. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, PRAGUE 1: ACADEMIA, 2012, vol. 56, No 5, p. 393-408. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš. K prezentaci výsledků statistických analýz - 2. část (To the presentations of results of statistical analyses - part two). Československá psychologie, Praha, 2008, vol. 52, No 1, p. 70-79. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Přístupy k analýze textových dat v psychologii (Approaches to the analysis of the text data in psychology). Československá psychologie, 2007, vol. 51, No 3, p. 290-300. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš. K prezentaci výsledků statistických analýz - 1. část (To the presentations of results of statistical analyses - part one). Československá psychologie, Praha, 2007, vol. 51, No 6, p. 601-609. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Psychologie významu (Psychology of meaning). In Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Bratislava: AV ČR, SAV, 2006. p. 354-358, 5 pp. ISBN 8022409073. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina and Tomáš URBÁNEK. Typologie osob: Aplikace shlukové analýzy v NEO osobnostním inventáři (Typology of persons: application of cluster analysis in NEO personality inventory). Československá psychologie, Praha: Academia, 2006, vol. 50, No 5, p. 405-418. ISSN 0009-062X. info
 • MAREŠ, Jiří and Tomáš URBÁNEK. Minimální věcně významné změny v diagnostikované kvalitě života (to be added). Československá psychologie, 2006, vol. 50, No 6, p. 557-568. ISSN 0009-062X. info
 • FILIP, Miroslav and Tomáš URBÁNEK. Nové přístupy k analýze dat testu sémantického výběru (New approaches to the analysis of the data from the Semantic selection test). Československá psychologie, 2005, vol. 2005, No 6, p. 563-578. ISSN 0009-062X. info
 • BLATNÝ, Marek and Tomáš URBÁNEK. Stabilita a změny osobnosti v adolescenci: Analýza na úrovni osobnostních typů (Personality Stability and Change in Adolescence: Analysis on the Level of the Personality Types). Československá psychologie, Praha: Academia, 2004, XLVIII, No 4, p. 289-297. ISSN 0009-062X. info
 • MCCRAE, Robert R., Paul T. COSTA, Martina HŘEBÍČKOVÁ, Tomáš URBÁNEK, Thomas A. MARTIN, Valery E. ORYOL, Alexey A. RUKAVISHNIKOV and Ivan G. SENIN. Age differences in Personality Traits Across Cultures: Self-Report and Observer Perceptives. European Journal of Personality, Belgium: John Wiley & Sons, Ltd., 2004, vol. 18, No 2, p. 143-157. ISSN 0890-2070. info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Tomáš URBÁNEK, Ivo ČERMÁK, Dalibor ŠPOK and Bohumila BAŠTECKÁ. Výzkum domácností postižených povodněmi v roce 2002: dopady události na psychiku obětí a otázky poskytování pomoci (Research of the households struck by flood in 2002...). In Víme o sobě? sborník z konference Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí. 2004. p. ?-?, ? info
 • URBÁNEK, Tomáš. Psychosémantika. Psychosémantický přístup ve výzkumu a diagnostice (Psychosemantics. Psychosemantic approach in research and diagnostics). 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. 361 pp. (název edice a číslo svazku resp. verze - není). ISBN 80-86669-03-3. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena and Tomáš URBÁNEK. Image firmy: Vymezení, význam, interdisciplinární souvislosti (Company Image: Definition, Importance and Interdisciplinary Connections). Psychologie v ekonomické praxi, Praha: Karolinum, 2003, XXXVIII, 1-2, p. 1-10. ISSN 0033-300X. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Psychosémantické metody: mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem (Psychosemantic methods: between qualitative and quantitative approaches). In Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Tišnov: Psychologický ústav AV ČR, Brno, Sdružení SCAN, Tišnov, 2002. p. 74-83. ISBN 80-86620-03-4. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina, Tomáš URBÁNEK, Ivo ČERMÁK, Piotr SZAROTA, Emília FICKOVÁ and Lucia ADAMOVOVÁ. The NEO Five-factor Inventory in Czech, Polish, and Slovak contexts. In The Five-Factor Model Across Cultures. 1. vyd. New York: Kluwer Academic Publishers/Plenum, 2002. p. 53-78. The Five-Factor Model Across Cultures. ISBN 0-306-47354-2. info
 • MIOVSKÝ, Michal and Tomáš URBÁNEK. Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky (Tobacco, alcohol, and illegal drugs at secondary school students). Československá psychologie, Praha: Academia, 2002, vol. 46, No 2, p. 165-177. ISSN 0009-062X. info
 • HRDLIČKA, Michal, Robert KULÍSEK, Lukáš PROPPER, Jiří LISÝ, Tomáš BELŠAN, Jiří NEUWIRTH, Vladimír KOMÁREK, Marek BLATNÝ and Tomáš URBÁNEK. Dětský autismus a jiné pervazivní poruchy: Vztah autistické psychopatologie k vybraným mozkovým strukturám (Child autism and other pervasive disorders: the relation of autistic psychopathology to selected brain structures). Československá psychologie, Praha: Academia, 2002, vol. 46, No 4, p. 289-298. ISSN 0009-062X. info
 • HRDLIČKA, Michal, Ranjit C. CHACKO, Marek BLATNÝ, Tomáš URBÁNEK, Miroslav MORÁŇ and Ingrid MAŇASOVÁ. Seizure Duration in Females Receiving ECT with Concurrent Psychotropic Medication. European Journal of Psychiatry, 2002, vol. 16, No 1, p. 39-46. info
 • URBÁNEK, Tomáš and Michal ŠIMEČEK. Teorie odpovědi na položku (Item response theory). Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha: Academia, 2001, vol. 45, No 5, p. 428-440. ISSN 0009-062X. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena and Tomáš URBÁNEK. Image of a Bank in the Mind of an Individual: structure and contents (results of a pilot study). Galileu. Revista de Economia e Direito. Special edition 2001, Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa, 2001, vol. 2001, No 2, p. 391-398. ISSN 0873-495X. info
 • MIOVSKÝ, Michal and Tomáš URBÁNEK. NEAD 2001. Závěrečná zpráva z výzkumu za okres Brno-venkov. (NEAD 2001. Final report of the research in the county Brno-venkov.). Boskovice: Albert, 2001. 54 pp. ISBN 80-85834-93-6. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Optimální škálování Testu sémantického výběru (Optimal scaling of the Semantic selection test). Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001, vol. 7, No 1, p. 1-26. ISSN 1211-8818. info
 • MIOVSKÝ, Michal and Tomáš URBÁNEK. NEAD 2000: Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky (NEAD 2000: Tobacco, alcohol and illegal drugs among pupils). In ŘEHULKA, Evžen and Oliva ŘEHULKOVÁ. Učitelé a zdraví 3. Brno: ). Nakladatelství Pavel Křepela a Psychologický ústav AV ČR, 2001. p. 245-268. ISBN 80-902653-7-5. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena and Tomáš URBÁNEK. Image of the Bank in the Mind of an Individual. In Implications for Economic Integration into Wider Europe. Conference Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2001. p. 315-321. ISBN 80-86510-05-0. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena and Tomáš URBÁNEK. Image of a Bank in the Mind of an Individual: structure and contents (results of a pilot study). In JANECZEK, Urszula. Zachowania podmiotów rynkovych w Polsce a proces integracji europejskiej. Materialy konferencyjne. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2001. p. 429-439. ISBN 83-912732-6-1. info
 • MIOVSKÝ, Michal and Tomáš URBÁNEK. NEAD 2001. Závěrečná zpráva z výzkumu za okres Jihlava. (NEAD 2001. Final report of the research in the Jihlava county.). Boskovice: Albert, 2001. 54 pp. ISBN 80-85834-90-1. info
 • MIOVSKÝ, Michal and Tomáš URBÁNEK. NEAD 2001. Závěrečná zpráva z výzkumu za město Olomouc. Boskovice: Albert, 2001. 54 pp. ISBN 80-85834-92-8. info
 • MIOVSKÝ, Michal and Tomáš URBÁNEK. NEAD 2001. Závěrečná zpráva z výzkumu za město Ostrava. Boskovice: Albert, 2001. 54 pp. ISBN 80-85834-91-X. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Strukturální modelování v psychologii. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, 2000. 234 pp. ISBN 80-902653-4-0. info
 • KULÍSKOVÁ, Olga and Tomáš URBÁNEK. Attitudes of medical students towards suicide. European Psychiatry, Paris, France: Elsevier, 2000, vol. 12, Suppl.2, p. 270. ISSN 0924-9338. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina, Tomáš URBÁNEK and Ivo ČERMÁK. Inventář přídavných jmen pro posouzení pěti obecných dimenzí osobnosti. (Inventory of adjectives for assessment of five general personality dimensions). Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha: Academia, 2000, vol. 54, No 4, p. 318-329. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Kvantitativní postupy při analýze kvalitativních dat (Quantitative techniques in analysis of the qualitative data). In ČERMÁK, Ivo and Michal MIOVSKÝ. Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno, Boskovice: Psychologický ústav AV ČR, Nakladatelství Albert, 2000. p. 36-42. ISBN 80-85834-96-0. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena and Tomáš URBÁNEK. Image firmy: současné přístupy (Corporate image: contemporary approaches). Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2000, vol. 6, No 3, p. 1-12. ISSN 1211-8818. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Possibilities of quantification of the Semasiological selection test. Studia psychologica : [časopis pre základný výskum v psychologických vedách], Bratislava: Slovak Academic Press, 2000, vol. 42, No 3, p. 283-288. ISSN 0039-3320. info
 • MIOVSKÝ, Michal and Tomáš URBÁNEK. NEAD 98 :nealkoholové drogy 1998 : přehled hlavních výsledků výzkumné studie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. 175 s. ISBN 80-85834-73-1. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Modelování pomocí strukturálních rovnic jako nástroj poznání v psychologii. Edited by Liduška Osecká. 1999. 197 s. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Modelování pomocí strukturálních rovnic jako nástroj poznání v psychologii. Edited by Liduška Osecká. 1999. 197 s. info
 • JURSOVÁ, Olga. Lékař očima pacienta. Edited by Liduška Osecká - Tomáš Urbánek. 1999. 99 s., [11. info
 • ŠIMEČEK, Michal. Analýza časového průběhu pozornosti. Edited by Tomáš Urbánek. 1999. 69 s. info
 • MIOVSKÝ, Michal and Tomáš URBÁNEK. NEAD 98 : nealkoholové drogy 1998 : přehled hlavních výsledků výzkumné studie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. 175 s. : i. ISBN 80-85834-73-1. info
 • URBÁNEK, Tomáš and Ivo ČERMÁK. Model dětské agrese: předběžné výsledky longitudinálního výzkumu (Model of child aggression: preliminary findings of longitudinal research). In Sociální procesy a osobnost '99. Brno: FF MU a Psychologický ústav AV ČR, 1999. p. 178-184. ISBN 80-210-2228-0. info
 • ČERMÁK, Ivo and Tomáš URBÁNEK. Agresivní dítě a jeho postavení ve skupině vrstevníků (Aggressive child and its role in a peer group). In Sociální procesy a osobnost '99. Brno: FF MU a Psychologický ústav AV ČR, 1999. p. 36-45. ISBN 80-210-2228-0. info
 • ŠIMEČEK, Michal and Tomáš URBÁNEK. Analýza časového průběhu pozornosti - comeback (Time course of attention analysis - comeback). Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha: Academia, 1999, vol. 43, No 4, p. 349-357. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Problematika síly testu v kontextu kvantitativního výzkumu v psychologii (Test power issues in the context of the quantitative research in psychology). In HELLER, Daniel, Libuše VODIČKOVÁ and Miluše SEDLÁKOVÁ. Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 1999. p. 63-71. ISBN 80-86174-03-4. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Metodologické otázky zpracování testu sémantického výběru: předběžné sdělení (Methodological issues if the Semantic selection test: preliminary note). In BLATNÝ, Marek and Mojmír SVOBODA. Sociální procesy a osobnost 99': Sborník příspěvků. Brno: Masarykova universita, 1999. p. 178-184. info
 • HRDLIČKA, M., M. MORÁŇ, Tomáš URBÁNEK, Marek BLATNÝ and I. MAŇASOVÁ. Elektrokonvulzivní terapie a souběžná léčba psychofarmaky: vztah psychofarmak k paroxysmální aktivitě (Electroconvulsive therapy and concurrent treatment with psychofarmaceutial drugs: Relationship of psychofarmaceutial drugs and paroxysmal activity). Česká a slovenská psychiatrie, Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1998, vol. 94, No 5, p. 263-271. ISSN 0069-2336. info
 • ČERMÁK, Ivo and Tomáš URBÁNEK. Výzkumné a diagnostické možnosti Achenbachova a Edelbrockova testu poruch chování dítěte (Research and diagnoostic possibilities of Achenbach and Edelbrock Child behavior checklist). In Sociální procesy a osobnost. Brno: Masarykova Universita Brno, 1998. p. 32-37. ISBN 80-210-2005-9. info
 • SMÉKAL, Vladimír and Tomáš URBÁNEK. Tvarový test tvořivosti. (The Shape-Test of Creativity.). Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha: Academia, 1997, vol. 32, No 5, p. 512-521. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš and Ivo ČERMÁK. Vliv self-efficacy na agresi a depresi u dětí (The influence of self-efficacy on aggression and depression in children). Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha: Academia, 1997, vol. 1997, No 3, p. 193-199. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš and Ivo ČERMÁK. Self-efficacy dětí ve školní činnosti (Children self-efficacy in school). In Osobnost v dimenzích poruchové a neporuchové činnosti: sborník příspěvků z konference k nedožitým 90. narozeninám prof. PhDr. Roberta Konečného, Csc. Brno: Vydavatelství MU a PsÚ AV ČR, 1996. p. 101-113. ISBN 80-210-1460-1. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Konstrukce a ověření metody na identifikace tvořivosti. 1995. 69, 6, [10. info

2013/08/23


Životopis: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (učo 18094), verze: čeština(1), změněno: 23. 8. 2013 01:14, T. Urbánek