Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Denisa Denglerová
  13. 6. 1979
Pracoviště
 • Katedra sociální pedagogiky PedF MU
  Poříčí 31
  Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
  psycholožka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Akreditovaný kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování
  2007-2010: Psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii
  2007: Státní závěrečná zkouška z obecné psychologie (postgraduální studium), Psychologický ústav FF MU
  2003: Státní závěrečná zkouška z psychologie (magisterské studium), Psychologický ústav FF MU
Přehled zaměstnání
 • 2007-dosud: Katedra sociální pedagogiky PedF MU
  2009-2010: SCIO
  2007-2008: Psychologický ústav AV ČR, Veveří, Brno
  2003-2006: Dětské krizové centrum, Hapalova 4, Brno
  2003: PPP Vyškov
Pedagogická činnost
 • Kurzy a semináře týkající se vývojové psychologie, psychopatologie, psychodiagnostiky dětí i dospělých (viz IS)
 • Vedení diplomových prací
 • Konzultace doktorských prací
 • Členka zkušební komise SZZ v oboru sociální pedagogika
Vědeckovýzkumná činnost
 • Metodologie psychologického a pedagogického výzkumu - propojení kvalitativního a kvantitativního paradigmatu ve výzkumu
 • Psychosémantické metody
 • Alternativní metody v diagnostice a testování (dynamické testování, teorie odpovědi na položku, teorie vědomostního prostoru atd.)
 • Kognitivní schopnosti u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a možnosti jejich měření
Akademické stáže
 • 2011: Technische Universität Graz
 • 2006/2007: Karl-Franzens-Universität Graz
Mimouniversitní aktivity
 • Občanské sdružení Hajnštejn, z.s.
Vybrané publikace
 • DENGLEROVÁ, Denisa. Kategorizace jako myšlenková operace u dětí na počátku školní docházky v kontextu různých socio-kulturních prostředí (Categorisation as an Intellectual Operation in Children at the Beginning of their School Years in the Context of Diff erent Social-Cultural Environments). Pedagogika, Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, ročník 66, No 3, p. 290-311. ISSN 0031-3815. info
 • DENGLEROVÁ, Denisa. Testing of Intellectual Abilities in Various Sociocultural Environments. Sociální pedagogika, Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, ročník 4, No 2, p. 7-18. ISSN 1805-8825. info
 • DENGLEROVÁ, Denisa. Testování kognitivních schopností u dětí v kulturně rozmanité společnosti (Testing of cognitive abilities of children in culturally diverse society). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 118 pp. Edice Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-8099-7. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara, Jiří PROCHÁZKA and Denisa DENGLEROVÁ. Adaptivní test COMPACT (Adaptive Test COMPACT). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 99 pp. ISBN 978-80-210-5742-5. info
 • DENGLEROVÁ, Denisa. Společenství prvního stupně. Dotazník pro žáky formou počítačové hry. (Community of Elementary School). 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. 30 pp. Evaluační nástroje. 17. ISBN 978-80-87063-78-1. URL info
 • URBÁNEK, Tomáš, Denisa DENGLEROVÁ and Jan ŠIRŮČEK. Psychometrika: Měření v psychologii (Psychometrics: Measurement in Psychology). Praha: Portál, 2011. 320 pp. ISBN 978-80-7367-836-4. info
 • DENGLEROVÁ, Denisa. Srovnání výsledků metod analýzy položek v klasické testové teorii a teorii odpovědi na položku (Comparison of Item Response Theory and Clasiccal Test Theory). Edited by Tomáš [psycholog] Urbánek. Brno: MU, 2003. 65 pp. Diplomová práce. info

2017/07/19


Životopis: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (učo 3930), verze: čeština(1), změněno: 19. 7. 2017 14:26, D. Denglerová