Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Lenka Doležalová, PhDr., Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka Katedry speciální pedagogiky, zaměření na edukaci osob se sluchovým postižením
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012 – 2009: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, program celoživotního vzdělávání: Speciální pedagogika – surdopedie se zaměřením na znakový jazyk, obhajoba závěrečné práce s názvem: Rozvoj lexikálně - sémantické jazykové roviny u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku. 2009, červen - 2005: doktorský studijní program, Ph.D. - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra speciální pedagogiky, Brno, doktorský studijní program – speciální pedagogika, obhajoba disertační práce s názvem Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením 2007, červen rigorózní řízení - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra speciální pedagogiky, Brno – obhajoba rigorózní práce s názvem Vizuální percepce řeči u sluchově postižených 2007 – 2006 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra speciální pedagogiky, Brno, doplňující pedagogický program: Specializační studium speciální pedagogiky: Komunikační techniky u osob s narušenou komunikační schopností – obhajoba závěrečné práce s názvem Auditivně – verbální terapie u sluchově postižených dětí 2005 – 2000 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, studijní obor (dvouoborové studium): Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy a Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy (specializace: logopedie – surdopedie), diplomová práce: Vliv psychické složky odezírání na kvalitu a správnost odezírání u dospělých sluchově postižených jedinců 2000 – 1992 I. Německé zemské gymnázium v Brně, Brno
Vybrané publikace
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Aktuální změny v legislativě České republiky týkající se sluchového postižení v oblasti zdravotnictví a sociální práce. In Beňo, P., Tarcsiová, D., Radková, L.. Komunikácia s pacientmi/klientmi s postihnutím sluchu. 2012. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. s. 216-232, 17 s. ISBN 978-80-8082-536-2. info
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Propojení teorie a praxe v oblasti terciárního vzdělávání speciálních pedagogů se zaměřením na surdopedii. In POTMĚŠIL, M.. Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: "Teorie praxi - praxe teorii."MI. 1. vydání. Olomouc: UPOL, 2012. s. 698-711, 14 s. ISBN 978-80-244-2966-3. URL info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: MU, 2012. s. 115-137, 23 s. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: MU, 2012. s. 131-158, 28 s. ISBN 978-80-210-6044-9. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. ISBN 978-80-210-6001-2. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 199 s. ISBN 978-80-210-5993-1. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Jana LUKÁČOVÁ. Recepce psaného textu u dětí se sluchovým postižením. In Vítková, M., Opatřilová, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Stud. 2011. ISBN 978-80-7315-215-4. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka, Lenka HRICOVÁ a Hana ABBODOVÁ. Vzdělávání žáků se sluchovým postižením ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 12 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In Mühlpachr, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 45-54, 10 s. Publikace Pd-22/09-02/58. ISBN 978-80-210-4951-2. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením . In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 1. vyd. Olomouc, 2009. 17 s. ISBN 978-80-903832-7-2. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Postoje vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Masarykva univerzita, 2009. 16 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Specifika terciárního vzdělávání studentů se sluchovým postižením. Editor, doc.PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a muiltidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 45-59, 14 s. pedagogická. ISBN 978-80-210-4762-4. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Auditivně-verbální terapie u sluchově postižených dětí. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Brno: Paido, 2008. s. 44-44, 12 s. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Vizuální percepce řeči u sluchově postižených. In PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007. s. 36-43, 160 s. ISBN 978-80-86633-92-3. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Integrace sluchově postiženého žáka do běžného školského zařízení. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007. s. 75-75, 12 s. ISBN 978-80-7315-150-8. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka. Komunikační techniky užívané v komunikaci sluchově postižených studentů s vyučujícími na vysoké škole. In Mühlpachr, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. s. 53-57, 5 s. ISBN 978-80-7392-012-8. info

19. 7. 2017


Životopis: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (učo 29868), verze: čeština(2), změněno: 19. 7. 2017 08:35, L. Doležalová

Další varianty: čeština(3), čeština(4), čeština(5), čeština(6), čeština(7), čeština(8)