Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Pracoviště
 • Masarykova univerzita
 • Ekonomicko-správní fakulta
 • Katedra podnikového hospodářství
 • Lipová 41A
 • 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004 - doktorské studium na Katedře podnikového hospodářství ESF MU, současně vysokoškolský asistent. Téma disertační práce - Vliv teorie omezení na pojetí manažerského účetnictví.
 • 1998 - 2003 inženýrské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Obchodní podnikání, diplomová práce na téma Teorie omezení jako moderní nástroj řízení (Aplikace Teorie omezení v praxi).
Přehled zaměstnání
 • 2010 - Tieto Czech, s.r.o., konzultant Microsoft Dynamics
 • 2009 - 2009 Karatsoftware, a.s., konzultant IS a projektový vedoucí
 • 2004 - 2008 Allium, s.r.o.,konzultant IS a projektový vedoucí
 • 2004 - 2007 KPH ESF MU Brno, asistent
Pedagogická činnost
 • Provozní management
 • Systémy řízení podniku (denní i distanční studium)
 • Vedení diplomových prací.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2004 - 2008 Výzkum a implementace metod znalostního managementu pro vývoj a údržbu software - spoluřešitel vědecko-výzkumného úkolu v rámci grantu AVČR
 • 2007 Nástroje měření výkonnosti podniků - spoluřešitel vnitrokatedrového výzkumného úkolu
Akademické stáže
 • 2003 Jönköping International Business School, Jönköping, Švédsko
Vybrané publikace
 • MATÝSKA, Martin. Zefektivnění analýzy a optimalizace podnikových procesů. In OPRŠAL, Zdeněk a Zdeněk FIEDLER. Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 156-163. ISBN 978-80-7043-535-9. info
 • MATÝSKA, Martin. Vliv vícenásobných omezení na optimální složení výrobkového mixu. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín, 2007. s. 56-66. ISBN 978-80-7318-529-9. info
 • MATÝSKA, Martin. Znalost a využití teorie omezení v podnicích České republice. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. s. 1-10. ISBN 978-80-245-1207-5. info
 • MATÝSKA, Martin. Rozhodování na základě teorie omezení a využití metody variabilních nákladů v českých podnicích. In Koncepce a praxe měření výkonnosti. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. s. 133-148, 15 s. ISBN 978-80-245-1222-8. info
 • MATÝSKA, Martin. Očekávání českých podniků ohledně rozvoje systémů měření výkonnosti. In Liberecké ekonomické fórum. Liberec: Hospodářská fakulta,Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 387-392. ISBN 978-80-7372-244-9. info
 • MATÝSKA, Martin a Ladislav ŠIŠKA. Využití nástrojů pro měření a řízení výkonnosti podniků v české podnikatelské praxi. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 297-302. ISBN 978-80-903808-8-2. info
 • ŠIŠKA, Ladislav a Martin MATÝSKA. Nástroje měření výkonnosti podniků. In Vývojové tendence podniků III. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 753-884, 131 s. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • MATÝSKA, Martin. Možnosti využití teorie omezení při vývoji a údržbě software. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. s. 215-224. ISBN 80-7318-384-6. info
 • MATÝSKA, Martin. VYUŽITÍ TEORIE OMEZENÍ PŘI ŘÍZENÍ PROJEKTŮ. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 8 s. Česká ekonomika v procesu globalizace. ISBN 80-210-4089-0. info
 • MATÝSKA, Martin. Měření výkonnosti dle teorie omezení. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2006. s. 989-1001, 12 s. ISBN 80-245-1091-X. info
 • MATÝSKA, Martin. Teorie omezení a využití Thinking Processes pro řízení a realizaci změny. In Teorie řízení podniku - sborník prací studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: ERA Group, s. r. o., Berkova 444/8, 612 00 Brno, 2005. s. 91-115, 24 s. ISBN 80-210-3698-2. info
 • ŽÁK, Jan a Martin MATÝSKA. Svět nákladů a svět průtoku. In In Sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. 1. vyd. Zlín: Baťova univerzita, 2005. 11 s. ISBN 80-7318-257-2. info
 • MATÝSKA, Martin. VÝZKUM A IMPLEMENTACE METOD ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU PRO VÝVOJ A ÚDRŽBU SOFTWARE. In PROGRESIVNÍ METODY A NÁSTROJE MANAGEMENTU A EKONOMIKY PODNIKŮ. Brno: Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, 2005. 8 s. ISBN 80-214-3099-0. info

3. 1. 2010


Životopis: Ing. Martin Matýska, Ph.D. (učo 22384), verze: čeština(8), změněno: 3. 1. 2010 13:12, M. Matýska