Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Jméno
 • JUDr. Michal Janoušek, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra občanského práva Právnická fakulta Masarykova univerzita Veveří 70 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 9/2013 - 1/2018 Masarykova univerzita, Právnická fakulta doktorský studijní program Občanské právo
 • 2015 - Masarykova univerzita, Právnická fakulta státní rigorózní zkouška - obor Občanské právo
 • 2007 - 2013 Masarykova univerzita, Právnická fakulta magisterský studijní program Právo a právní věda
Přehled zaměstnání
 • 2017 - do současnosti odborný asistent na Katedře občanského práva PrF MU
 • 2022 - do současnosti soudce Okresního soudu v Blansku
 • 2021 - 2022 justiční kandidát, Krajský soud v Brně
 • 2019 - 2021 justiční čekatel, Krajský soud v Brně
 • 2013 - 2019 asistent předsedy senátu Nejvyššího soudu, trestní kolegium
 • 2015 - 2017 asistent na Katedře občanského práva PrF MU
 • 2010-2012 asistent v advokátní kanceláři JUDr. Ing. Jiří Malanta
 • 2006-2009 zastupitel města, Trutnov
 • 2006-2007 redaktor, Deníky Bohemia
Pedagogická činnost
 • seminární výuka v předmětech občanské právo hmotné, občanské právo procesní
Akademické stáže
 • 2015 Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburk
 • 2014 Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburk
 • 2012 Krajský soud v Brně
 • 2012 Ústavní soud
 • 2012 - 2013 Nejvyšší soud, zahraniční oddělení
Mimouniverzitní aktivity
 • Externí lektorská činnost - Česká advokátní komora, Komora daňových poradců.
Vybrané publikace
 • JANOUŠEK, Michal. § 3 Zásady soukromého práva. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 18-27. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1. info
 • JANOUŠEK, Michal. § 1083-1087 Stavba, Přestavek. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 1080-1090. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1. info
 • JANOUŠEK, Michal. §1789-1809 Díl 3. Obsah závazků. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 1743-1784. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1. info
 • JANOUŠEK, Michal. § 2055-2078 Hlava II. Závazky z právních jednání. Darování. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 2085-2108. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1. info
 • JANOUŠEK, Michal. § 2415-2429 Oddíl 2. Skladování. In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 2430-2439. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1. info
 • JANOUŠEK, Michal. Pojetí testovacích a netestovacích klauzulí v adhezní kontraktaci. Brno: Cofola 2017, 2017. info
 • JANOUŠEK, Michal a Lukáš HADAMČÍK. Forma právního jednání a následky jejího nedodržení. Právní rádce. Economia a.s., 2016, roč. 24, č. 1, s. 28-33. ISSN 1210-4817. info
 • JANOUŠEK, Michal. K pochybnosti o povaze neplatnosti pro rozpor se zákonem a o následcích, které působí trestný čin v občanském právu. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 6, s. 214-218. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • JANOUŠEK, Michal. Odvolání daru pro nevděk jako právní jednání. Dny práva. Brno: Masarykova univerzita, 2016. info
 • JANOUŠEK, Michal. Trestněprávní aspekty lichvy po rekodifikaci soukromého práva ve srovnání s německým pojetím trestného činu lichvy. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 13, č. 1, s. 27-32. ISSN 1214-3758. Repozitář MU info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 204 s. ISBN 978-80-210-7747-8. info
 • JANOUŠEK, Michal. Relativní neplatnost – je opravdu námitka stále dovoláním se? Aneb k historickému výkladu relativní neplatnosti a jeho použitelnosti na stávající právní stav. Konference Cofola, 2015, 2015. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Michal JANOUŠEK. Odraz proměn nadačního práva v judikatuře českých "nejvyšších" soudů. In Ronovská,K. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015. s. 126-135. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8. info
 • KOUŘIL, Ivo a Michal JANOUŠEK. K některým aspektům rozhodování o skutku spáchaném pachatelem v negativním právním omylu. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, neuveden, č. 3, s. 30-43. ISSN 1214-3758. Repozitář MU info
 • JANOUŠEK, Michal. Odškodňování podle zásad slušnosti? Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 19, s. 667-674. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • JANOUŠEK, Michal a Lukáš HADAMČÍK. Neplatnost pro nedostatek formy v komparativním pohledu. 2015. vyd. Brno: Dny práva: Masarykova univerzita, 2015. info
 • JANOUŠEK, Michal. Člen spolku jako spotřebitel? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 23, č. 3, s. 225-230. ISSN 1210-9126. Open access časopisu info
 • HADAMČÍK, Lukáš a Michal JANOUŠEK. Form of Legal Act and Legal Consequences of Failure to Uphold it in the European Context. In A jogtudomány sajátossága (The Peculiarity of Jurisprudence). 2015. info
 • JANOUŠEK, Michal. Návrat laesio enormis do občanského práva. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 5, s. 165-171. ISSN 1210-6410. info
 • JANOUŠEK, Michal. Iusnaturalismus jako prostředek ochrany slabší smluvní strany v občanském zákoníku. In Dny práva. Josef Fiala, Jan Hurdík, Jarmila Pokorná, Petr Lavický, Josef Šilhán, Jiří Valdhans. Brno: Msarykova univerzita, 2014. s. 84-92. info
 • JANOUŠEK, Michal. Absolutní nebo relativní (ne)platnost lichvy? Olomoucké právnické dny. 2014. info
 • JANOUŠEK, Michal. Recenze: Ronovská, Kateřina a kol. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích. Bulletin advokacie. Bulletin advokacie, 2014. ISSN 1210-6348. info
 • JANOUŠEK, Michal. Lichva jako sporný institut obecné závazkové části nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, 13-14, s. 467-473. ISSN 1210-6410. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Michal JANOUŠEK. Fudatio Europea: Quo vadis? 2014. info
 • JANOUŠEK, Michal. Člen a právní povaha stanov spolku pohledem základních koncepcí a jejich kritika. 2015. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL a Michal JANOUŠEK. International Conference - Metamorphosis of Foundation Law in Europe. 2013. info
 • JANOUŠEK, Michal. Neplatnost právního jednání jako prostředek ochrany slabší smluvní strany. Konference Cofola, 2013, 2013. info
 • JANOUŠEK, Michal. Společná evropská právní úprava prodeje. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2012, XX, 4/2012, s. 400-406. ISSN 1210-9126. info

8. 1. 2023


Životopis: JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (učo 257507), verze: čeština(1), změněno: 8. 1. 2023 15:21, M. Janoušek