Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Pracoviště
 • Ústav českého jazyka
  Filozofická fakulta MU
  Arne Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1978-1983: Filosofická fakulta brněnské Univerzity (UJEP): čeština-ruština (odb. studium)
 • 1983: PhDr.
 • 2000-2002: distanční doktorandské studium na FF MU
 • 2002: Ph.D.
Přehled zaměstnání
 • 1983: ORGREZ
 • 1984-1993: Ústav pro jazyk český AV ČR - dialektologické oddělení (odb. pracovnice)
 • 1993-1998: Pedagogická fakulta MU Brno - katedra bohemistiky (odb. asistentka)
 • od 1999: Ústav českého jazyka FF MU
Pedagogická činnost
 • FF MU: Proseminář ke studiu jazyka
 • Norma a kodifikace českého jazyka
 • Fonetika, fonologie a teorie pravopisu
 • Školská syntax
 • Dialektologie
 • Teorie a praxe ortografie, kultura jazykového projevu (výběrový seminář)
 • Ruština pro bohemisty I,II
 • Kurz správného psaní pro nebohemisty
 • Spisovná češtiny pro slovenské studenty
 • výuka češtiny pro cizince (pro Kabinet češtiny pro cizince - od 1988 LŠSS, intenzivní kurzy)
 • Fonetika a fonologie češtiny pro cizince
 • PdF MU (1991-1998):
 • Úvod do studia českého jazyka
 • Stylistika
 • Syntax
 • Výběrový seminář jazykový
Vědeckovýzkumná činnost
 • Česká dialektologie (2002 disertační práce: Lexikální zásoba středomoravského nářečí tzv. horského typu)
 • Slovanská dialektologie (od 1988 autorka map pro vydávaný Slovanský jazykový atlas)
 • Výzkum mluvy vídeňských Čechů - grant Rakouské akademie věd ve Vídni, spolu s Ústavem pro jazyk český AV ČR, 1993-1999: s dr. J.Balharem, CSc., a dr. S. Kloferovou, CSc. (ÚJČ AV ČR) - členka řešitelského kolektivu
 • Josef Valentin Zlobický - jeho význam jako iniciátora a zprostředkovatele českých a slovanských studií v habsburské monarchii 18. stol. - Aktion Österreich-Tschechische Republik (31p24) 2001-2003 - členka řešitelského kolektivu
 • 2003-2005: Současná soukromá korespondence - GAČR 405/03/0248 - spoluřešitelka
 • 2006-2007 Aktion Österreich-Tschechische Republik (MŠMT) č. 44p3 „Tschechisch – Faszination der Vielfalt/Čeština – fascinující svou rozmanitostí – Klíč k učebnici + CD pro studující z německy mluvících zemí“ - partner projektu
 • 2007 - rozvojový projekt MŠMT ČR č. 71 programu č. 4 „Rozvoj a inovace studijních programů na Masarykově univerzitě“ - koncový řešitel (zavedení uceleného programu výuky češtiny pro studenty FF a MU)
 • 2009-2012 Aktion Österreich-Tschechische Republik (MŠMT) č. 53p7 Sprichwörter und idiomatische Redewendungen in Österreich und der Tschechische Republik/Soudobá přísloví a idiomatická rčení v České republice a Rakousku - partner projektu
 • 2012-2015 „FF jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA)“ OPVK 0027 – koordinátor spolupráce, členka řešitelského týmu
Akademické stáže
 • říjen 1994: Universita v Lublani, Slovinsko
Mimouniversitní aktivity
 • od 1988: členka mezinárodní pracovní skupiny a autorka map pro Slovanský jazykový atlas
 • od 2003: členka Mezinárodní komise pro Slovanský jazykový atlas
 • od 2002: členka odborné poroty Olympiády z českého jazyka - městské a krajské kolo
Ocenění vědeckou komunitou
 • Stav a úkoly české dialektologie, Český jazykový atlas. Předneseno na katedře slavistiky Univerzity v Lublani (Slovinsko) 25.10.1994
 • Projekt Slovanského jazykového atlasu. Předneseno na semináři Jazykové atlasy slovanských jazyků na Pedagogické fakultě MU v Brně dne 6.10.1995
 • O jazyce českých periodik vycházejících ve Vídni. Předneseno 2.9.1998 na mezinárodní konferenci Kultura českých enkláv ve světě, konané na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
 • O jazyce českých vídeňských novin. Předneseno 6.11.1999 ve Vídni - spolu s dr. J. Balharem, CSc., a dr. S. Kloferovou, CSc.
 • Mluva dnešních vídeňských Čechů. Předneseno v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze dne 2.12.1999 - spolu s dr. S. Kloferovou,CSc.
Vybrané publikace
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Aktuální problémy současné češtiny, zejména pravopisu – očima studentů. Daruvar: Novinsko izdavačka ustanova Jednota Daruvar, 2018. info
 • PLESKALOVÁ, Jana a Jarmila VOJTOVÁ. Bohuslav Balbín a jeho výklady vlastních jmen. In Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno: Host, vydavatelství , s. r. o., 2018, s. 119-134, 449, 18 s. ISBN 978-80-7577-698-3. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Kam se ubírá český pravopis? In Přednášky a besedy z LI. běhu Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet češtiny pro cizince, 2018, s. 310-318. ISBN 978-80-210-8962-4. info
 • MRÁZEK, Ondřej a Jarmila VOJTOVÁ. Betlemářství a jeho odraz v jazyce. In Konference 100 let Naší řeči, 9.–11. 1. 2017, Praha. 2017. info
 • MRÁZEK, Ondřej a Jarmila VOJTOVÁ. Betlemářství a jeho odraz v jazyce. Naše řeč. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, roč. 100, č. 4, s. 258-264. ISSN 0027-8203. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Aktuální problémy současné češtiny. In 5. sympozium o českém jazyce, Daruvar. 2017. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z XLIX. běhu LŠSS. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 238-244, 6 s. ISBN 978-80-210-8207-6. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z XLVIII. běhu LŠSS. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 203-209. ISBN 978-80-210-7846-8. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z XLVII. běhu LŠSS. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 204-210. ISBN 978-80-210-6800-1. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. E-learningový kurz "Ruský jazyk pro bohemisty". Online. FFMU, 2014. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Vzpomínka na profesora Jana Chloupka. Universitas, 4, s. 53-55, 2013. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. (rec.) Český jazykový atlas. Bohemystika, č. 3, s. 237-244, 2012. info
 • KOSEK, Pavel, Michal KŘÍSTEK, Klára OSOLSOBĚ, Markéta ZIKOVÁ a Jarmila VOJTOVÁ. Mluvnice současné češtiny (recenze). Bohemistyka, č. 1, s. 56-63., 2011. URL info
 • KOSEK, Pavel, Markéta ZIKOVÁ, Klára OSOLSOBĚ, Michal KŘÍSTEK a Jarmila VOJTOVÁ. První korpusová mluvnice češtiny (recenze). Naše řeč 94, 3,, 2011. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. K problematice nářeční terminologie. In Holub, Zbyněk; Sukač, Roman. Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. První. Frýdek-Místek: Kleinwächter spolu se Slezskou univerzitou v Opavě, 2011, s. 209-215. ISBN 978-80-7248-773-8. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. K nářeční terminologii pěstování vína. In Bičan, A. – Klaška, J. – Macurová, P. – Zmrzlíková, J. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. neuvedeno. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010, s. 441–449, 496 s. ISBN 978-80-7294-412-5. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Podkožnyj sloj žira v svinine. In Vendina, T.I. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija leksikoslovoobrazovatel´naja, vypusk VI., Domašneje chozjajstvo i podgotovlenije pišči. 1. vyd. Moskva, 2009, s. 84-85. VI. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila a Helena GROCHOLA-SZCZEPANEK. L 1414 Slovo. In Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovatělnaja. Vypusk 9. Čelověk. První. Kraków: Instytut Jezyka Polskiego PAN, 2009, s. 196-197. ISBN 978-83-88866-68-5. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila a Helena GROCHOLA-SZCZEPANEK. L1420 Skazka. In Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovatělnaja. Vypusk 9. Čelověk. První. Kraków: Instytut Jezyka Polskiego PAN, 2009, s. 198-199. ISBN 978-83-88866-68-5. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Slovník středomoravského nářečí horského typu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 280 s. Spisy Filozofické fakulty MU, č.372. ISBN 978-80-210-4674-0. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. K problematice vinařské nářeční terminologie. In Kosek, Pavel - Čornejová, Michaela. Jazyk a jeho proměny. 1. vyd. Brno: Host, 2008, s. 246-252. ISBN 978-80-7294-301-2. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Slezské nářeční rysy v Korpusu soukromé korespondence. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná [č. 41-]. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2006, roč. 54, č. 54, s. 201-207. ISSN 0231-7567. info
 • Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: masarykova univerzita v Brně, 2005, 7 s. ISBN 80-210-3461. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině 2. In Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 142-148. ISBN 80-210-3738-5. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině. Předneseno dne 4.8. 2005 v rámci XXXVIII. běhu LŠSS. 2005. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Lexikografický přínos J.V. Zlobického. Předneseno ve Vídni dne 5.10. 2005 na slavnostním shromáždění k 230 letům bohemistiky na Vídeňské univerzitě. 2005. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Členka Mezinárodní komise pro Slovanský jazykový atlas (od 2005 pověřena vedením české národní komise). 2005. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. koordinátorka výměnného studijního programu Team Vídeň-Brno, určeného pro studenty bohemistiky na obou univerzitách. 2005. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. 2003-2005: Současná soukromá korespondence - GAČR 405/03/0248 - spoluřešitelka. 2005. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. od 2006 Klíč k učebnici češtiny Tschechisch - Faszination der Vielfalt - projekt Aktion Oesterreich - Tschechische Republik (44p3) - partner projektu. 2005. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. K přejímkám v nářečí. In KARLÍK, Petr a Jana PLESKALOVÁ. Život s morfémy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 179-184. ISBN 80-210-3373-8. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině. In Přednášky a besedy z XXXVII. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 134-140. ISBN 80-210-3461-0. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Lexikografické zájmy Josefa Valentina Zlobického. Vintr, J.- Pleskalová, J. (eds.). In Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Praha: Praha, 2004, s. 70-79,171-182, 22 s. Vídeňský podíl na počátcích č. nár. obrození. ISBN 80-200-1183-8. info
 • Perspektivy v nářeční lexikografie. SPFFBU. Brno: Vydavatelství MU, 2002, A 50, s. 105-110. ISSN 0231-7567. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Problematika nářečního slovníku. Hladká, Z. a Karlík, P., ed. In Čeština - univerzália a specifika 4. Praha, 2002, s. 367-369. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Perspektivy nářeční lexikografie. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - Linguistica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2002, A 50, s. 105-110. info
 • S. Kloferová, Mluva v severomoravském pohraničí (recenze). Wiener Slavistisches Jahrbuch. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2002, Band 48. ISSN 0084-0041. info
 • Z. Sochová, Lašská slovní zásoba (recenze). Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2002, roč. 85. ISSN 0027-8203. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Problematika nářečního slovníku. In Čeština - univerzália a specifika 4. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 367-369. ISBN 80-7106-611-7. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Zachatujte si s námi. Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 2001, roč. 84, č. 4, s. 221-222. ISSN 0027-8203. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Vzpomínka na prof. Emanuela Šrámka. Universitas. Brno: MU, 2001, roč. 34, č. 2, s. 26. ISSN 1211-3384. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Z lexikální zásoby hanáckých nářečí, tzv. horského typu. SPFFBU. Brno: MU, 2000, roč. 49, A 48, s. 131-137. ISSN 0231-7567. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Jazyk novin vídeňských Čechů. Čeština doma a ve světě. Praha: FF UK, 2000, roč. 8, č. 2, s. 91-95. ISSN 1210-9339. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas III. In PADLUŽNY, Alexandr I. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas III. 1. vyd. Minsk: AN BR, 2000, s. 42-44. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila, Stanislava KLOFEROVÁ a Jan BALHAR. U nás ve Vídni. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 143 s. ISBN 80-210-2128-4. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. O jazyce českých periodik vycházejících ve Vídni. Estetika. Kultura českých enkláv ve světě. Praha: Academia, 1999, roč. 36, 1-3, s. 161-167. ISSN 0014-1297. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Vídeňští Češi vzpomínají. Vídeňské svobodné listy. 1999, roč. 54, 31/32, s. 1. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Český jazykový atlas, III. In BALHAR, Jan a Pavel JANČÁK. Český jazykový atlas, III. 1. vyd. Praha: Academia, 1999, s. 68-119. ISBN 80-200-0654-0. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Jak dnes píší vídeňští Češi. Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 1997, roč. 80, č. 3, s. 123-128. ISSN 0027-8203. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Český jazykový atlas, II. In BALHAR, Jan a Pavel JANČÁK. Český jazykový atlas II. 1. vyd. Praha: Academia, 1997, s. 64-80. ISBN 80-200-0574-9. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Výzkum mluvy vídeňských Čechů. Universitas. Brno: MU, 1995, č. 4, s. 24-27. info
 • VOJTOVÁ, Jarmila. Český jazykový atlas I. In BALHAR, Jan a Pavel JANČÁK. Český jazykový atlas I. 1. vyd. Praha: Academia, 1993, s. 163-164. ISBN 80-200-0014-3. info

1. 3. 2022


Životopis: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (učo 263), verze: čeština(1), změněno: 1. 3. 2022 13:30, J. Vojtová