Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
  *1981, Brno
Pracoviště
 • Filozofická fakulta
  Ústav slavistiky
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Mgr. - FF MU obor Bulharský jazyk a literatura (diplomová práce: Česko-bulharská mezijazyková homonymie a paronymie na materiálu substantiv)
 • 2006: Mgr. - FF MU dvouobor Polský jazyk a literatura (diplomová práce: Nostalgický proud polské prózy v letech 1945-1980) a Slovinský jazyk a literatura (oborová práce: Česko-slovinská mezijazyková homonymie na materiálu substantiv)
 • 2005: Bc. - FF MU obor Bulharský jazyk a literatura (diplomová práce: Komparativní pohled na bulharský, srbský a český
  temporální systém s přihlédnutím k jiným slovanským jazykům)
Přehled zaměstnání
 • od 2008: Ústav slavistiky FF MU (asistent)
  2011-2017: Katedra literární kultury a slavistiky FF Univerzity Pardubice (externí lektor)
Pedagogická činnost
 • Výuka (příp. podíl na výuce):
  Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy
  Překladatelské semináře a workshopy pro polonisty
  Kulturní cestovní ruch Polska
  Kulturní cestovní ruch a slovanský areál
  Polská literatura a kultura do roku 1918
  Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži
  Dějiny, kultura a reálie Polska
  Střední Evropa: areál, pomezí, identita
  Současné Slovinsko
  Překladatelský seminář pro slovenisty
Vědeckovýzkumná činnost
 • Teorie a dějiny polské literatury
 • Překladatelství
 • Problematika pohraničí a hranic v literatuře a kultuře
 • Polská umělecká (literární) reportáž
 • Nostalgický proud polské prózy po 2. světové válce a otázka tzv. Kresů
 • Slovinská literatura 20. a 21. století
 • Slovinská národnostní menšina v Itálii, Rakousku a Maďarsku
Akademické stáže
 • 2021
  Uniwersytet Wrocławski (Polsko) - krátkodobý studijní pobyt
 • 2018
  Uniwersytet Wrocławski (Polsko) - krátkodobý studijní pobyt
 • 2011
  Univerza v Ljubljani (Slovinsko) - 47. Seminář slovinského jazyka, literatury a kultury
 • 2010
  Univerza v Ljubljani (Slovinsko) - 46. Seminář slovinského jazyka, literatury a kultury
  Universiteti i Prishitinës (Kosovo) - Seminari XXIX ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare (29. mezinárodní seminář albánského jazyka, literatury a kultury)
 • 2009
  Univerza v Ljubljani - 45. Seminář slovinského jazyka, literatury a kultury
 • 2006
  Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Instytut Filologii Słowiańskiej - pětiměsíční studijní stáž
  Plovdivski Universitet Paisij Chilendarski - dvouměsíční studijní stáž
 • 2005
  Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Wydział Polonistyki - dvouměsíční studijní stáž
  Univerza v Ljubljani - 41. Seminář slovinského jazyka, literatury a kultury
 • 2004
  Universitet sv. Kiril i Metodij (Veliko Tarnovo) - 27. Mezinárodní letní seminář bulharistiky
 • 2003
  Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Wydział polonistyki - dvouměsíční studijní stáž
  Univerza v Ljubljani - 22. Letní škola slovinského jazyka
 • 2002
  Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej - krátkodobý studijní pobyt
  Uniwersytet Wrocławski - Letní kurs polského jazyka a kultury
Univerzitní aktivity
 • člen programové rady a kontaktní osoba studijního programu Polská studia
 • člen zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky v programu Polská studia a magisterské zkoušky v programu Slavistika
 • člen zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky v oboru Slovinský jazyk a literatura
Mimouniversitní aktivity
 • předseda (do r. 2018) spolku Porta Balkanica, z. s.
 • překlad literárních textů (mj. překlad románů Marka Krajewského "Smrt v Breslau", "Konec světa v Breslau" a "Přízraky v Breslau", časopisecké překlady poezie ze slovinštiny a srbštiny)
Ocenění vědeckou komunitou
 • tajemník redakce a redaktor recenzovaného literárněvědného slavistického časopisu Slavica litteraria (ISSN 1212-1509)
Vybrané publikace
 • PRZYBYLSKI, Michal. Východokarpatské pomezí kultur v románovém cyklu Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenze. Slavica litteraria. Masarykova univerzita, 2019, roč. 22, č. 1, s. 35-44. ISSN 1212-1509. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SL2019-1-4. URL info
 • PRZYBYLSKI, Michal. České reálie ve výuce jihoslovanských jazyků pro Čechy. Porta Balkanica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 2, s. 5-10. ISSN 1804-2449. info
 • ŠAUR, Josef, Michal PRZYBYLSKI, Ivo POSPÍŠIL, Pavel PILCH, Eliška GUNIŠOVÁ, Jaroslava SMEJKALOVÁ, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Nela MARTINKOVÁ a Anton Nikolajevič SOMOV. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 166 s. ISBN 978-80-210-8068-3. info
 • PRZYBYLSKI, Michal a Monika HORNOVÁ. Antologie polské literatury: od 10. do konce 19. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 216 s. ISBN 978-80-210-8078-2. info
 • PRZYBYLSKI, Michal. Polsko-běloruské pomezí v nostalgickém proudu poválečné polské prózy: na příkladu vybraných románů M. Kuncewiczové, F. Czarnyszewicze a H. Auderské. In Przybylski, Michal; Šaur, Josef a kolektiv. Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 101-110. ISBN 978-80-210-7490-3. info
 • PRZYBYLSKI, Michal a Josef ŠAUR. Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 166 s. ISBN 978-80-210-6569-7. info
 • PRZYBYLSKI, Michal. Odraz zániku multikulturního světa podolských a volyňských měst ve formální struktuře románů Leopolda Buczkowského. In Przybylski, Michal; Šaur,Josef. Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 135-144. ISBN 978-80-210-6569-7. info
 • PRZYBYLSKI, Michal. Teoretická a terminologická východiska pro přípravu česko-slovinského slovníku mezijazykových homonym a paronym. Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 23, č. 4, s. 318-325. ISSN 1211-7676. Digitální knihovna FF info
 • PRZYBYLSKI, Michal. Polský stát ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám v letech 1945–2010. In Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kolektiv. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 127-135. ISBN 978-80-210-5906-1. info
 • KREJČOVÁ, Elena, Pavel KREJČÍ a Michal PRZYBYLSKI. Výuka jihoslovanských jazyků v Evropě – současnost a perspektivy. 2012. info
 • PRZYBYLSKI, Michal. Slovinští autoři v českém prostředí : překlady ze slovinské literatury po roce 1989 : stav proměny a neuralgické body. In Vzájemným pohledem : česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století = V očeh drugega : češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2011, s. 229-239. Publikace Slovanské knihovny ; 68. ISBN 978-80-7050-604-2. info

9. 4. 2024


Životopis: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (učo 53241), verze: čeština(1), změněno: 9. 4. 2024 21:48, M. Przybylski

Další varianta: polština(1)