Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Stanislav Řehák,
  narozen 4. června 1949 v Kroměříži,
  ženatý (manželka Františka), 2 dospělí synové (Zdeněk a Pavel)
Pracoviště
 • Geografický ústav (dříve katedra geografie) Přírodovědecké fakulty
  Masarykovy univerzity,
  Kotlářská 2,
  611 37 Brno
  Pozor,
  faktické umistění pracoviště (při poštovním styku se však nepoužívá):
  Kounicův palác, 3. poschodí (vchod z Brandlovy ulice)
Funkce na pracovišti
 • docent regionální geografie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1995: habilitace, docent regionální geografie, "Hromadná osobní doprava ve výzkumu prostorové struktury státu", Přírodovědecká fakulta MU v Brně.
 • 1979: kandidát věd (CSc.), ekonomická geografie, "Prostorová struktura obslužného systému hromadné osobní dopravy", ČSAV Praha. Školitel Doc. M. Macka (Geografický ústav ČSAV v Brně).
 • 1974: doktor přírodních věd (RNDr.), ekonomická geografie, "Příspěvek k dopravně geografické analýze sídel Jihomoravského kraje", Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně. Školitel Doc. M. Macka.
 • 1972: středoškolský profesor biologie a zeměpisu, dipl. práce "Dopravní vybavenost sídel v Jihomoravském kraji", katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP v Brně, vedoucí práce Doc. O. Šlampa.
Přehled zaměstnání
 • od 1993: Přírodovědecká fakulta MU, Brno, katedra geografie - nyní Geografický ústav PřF MU (externí výuka od r. 1984)
 • 1974-1993: Geografický ústav ČSAV v Brně - od vědeckého aspiranta po tzv. samostatného vědeckého pracovníka
 • 1973-1974: Přírodovědecká fakulta UJEP, Brno (studijní pobyt na katedře geografie)
 • 1972-1973: Gymnázium Kroměříž (středoškolský profesor biologie a zeměpisu)
Pedagogická činnost
 • Přednášky v univerzitním roce 2005-2006:
 • samostatné přednášky: Vybrané kapitoly z geografie Ruska. Vybrané kapitoly z řešení prostorových interakcí. Studium prostorových interakcí a deformací prostoru.
 • přednášky spolu s jinými: Regionální geografie světa - Asie.
 • Semináře:
  Diplomový seminář (1,2).Geografický seminář k veřejné správě.Globalistika a lokalistika.
 • Vedení diplomových prací a projektů.
  Vedení doktorandů v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj (doposud úspěšně ukončili: Mgr. Pavel Grégr, PhD., Mgr. Miloš Fňukal, PhD., Mgr. Richard Trávníček, PhD., Mgr. Eva Kallabová, PhD.)
  Předseda stálé komise pro rigorózní zkoušky v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj, předseda komise pro obhajoby doktorandských disertací ve stejném oboru, člen oborové rady DSP Geografie a člen oborové komise Regionální geografie a regionální rozvoj, předseda komise pro SZZ pro specializaci Socioekonomická geografie, člen komise pro SZZ v učitelství zeměpisu.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Geografie dopravy. Regionální geografie. Geografický výzkum dojížďky.
 • Účast na několika grantových projektech k výzkumu pohraničí České republiky (u GA ČR, + 1 rezortní grant) a k výzkumu investiční atraktivity měst ČR. (Tyto grantové projekty byly řešeny v období 1995-2001)
  Současný grantový projekt:
  Transformace sektoru služeb na území ČR (navrhovatel: Mgr. Z. Szczyrba, PhD., UP Olomouc).
 • Soustavná spolupráce s Equipe P.A.R.I.S. (Paříž) a poté se skupinou GEOPHILE (Lyon) v humánně geografickém výzkumu střední a východní Evropy a v aplikaci modelů prostorové interakce.
 • Účast na práci Výzkumného centra regionálního výzkumu při MU.
Akademické stáže
 • 2000: Sankt-Petěrburgskij gosudarstvennyj universitět (Rusko), 2 měsíce,
 • 1992-1993: Equipe P.A.R.I.S. (CNRS, Francie), 6 měsíců.
Mimouniversitní aktivity
 • Externí člen komise pro SZZ z didaktiky geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.
 • Člen zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky ve studijním programu učitelství geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.
 • Člen oborové rady DSP socioekonomická geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.
Vybrané publikace
 • ŘEHÁK, Stanislav. S.A. Tarchov, Evoljucionnaja morfologija transportnych setej, Izdatelstvo Smolenskogo gumanitarnogo universiteta, Smolensk - Moskva 2005, 383 s. Geografie. Sborník České geografické společnosti, Praha, 2005, roč. 109, č. 4, s. 323-324. ISSN 1210-115X. info
 • VITURKA, Milan, Stanislav ŘEHÁK a Michal VANČURA. Regionální geografie Evropy a ČR. 2. vydání. Brno: MU - ESF, 2004. 126 s. ISBN 80-210-3504-8. info
 • JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Geografický potenciál pohraničí. In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004. s. 67-74. ISBN 80-200-1015-3. info
 • JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Postavení pohraničí v integračních procesech. In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004. s. 87-91. ISBN 80-200-1015-3. info
 • JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Národní regionální politika. In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004. s. 95-101. ISBN 80-200-1015-3. info
 • JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Nástroje a opatření k podpoře pohraničí. In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004. s. 203-208. ISBN 80-200-1015-3. info
 • JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Metodický dodatek. In České pohraničí, bariéra nebo prostor zprostředkování? (M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček a kol.). 1. vyd. Praha: Academia, 2004. s. 269-273. ISBN 80-200-1015-3. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Le découpage régional tcheque en question. In L'élargissement de l'Union Européenne: réformes territoriales en Europe Centrale et Orientale (V. Rey, L. Coudroy de Lille, E. Boulineau, eds.). 1. vyd. Paris: L'Harmattan, 2004. s. 183-193. Logiques Politiques. ISBN 21-7475-7492-X. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Zlínský kraj. In HOLEČEK, Milan a kol. Zeměpis České republiky, učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2003. s. 88-89, 2 s. ISBN 80-86034-53-4. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Jihomoravský kraj. In HOLEČEK, Milan a kol. Zeměpis České republiky, učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2003. s. 84-85, 2 s. ISBN 80-86034-53-4. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Květ, R., Duše krajiny, staré stezky v proměnách věků. Doslov napsal J. Šmajs. Geografie. Sborník České geografické společnosti, Praha, 2003, roč. 108, č. 4, s. 243-244. ISSN 1210-115X. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. J.P.Charvet, M. Sivignon (eds.), Géographie humain, questions et enjeux du monde contemporain, Armand Colin, Paris 2002, 347 s., ISBN 2-200-25272-2. Geografie - Sborník České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2003, roč. 108, č. 4, s. 310-310. ISSN 1212-0014. info
 • KVĚT, Radan a Stanislav ŘEHÁK. Eine neue Stellungnahme zum Gross-Germanien des Ptolemäus. In Regensburger Beitrage zur Regionalgeographie und Raumplanung. Regensburg, 2002. s. 41-56. Band 8. ISBN 3 7847 6308 1. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav, Jiří VYSTOUPIL a A KOL. Ekonomická geografie I. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 156 s. ISBN 80-210-2595-6. info
 • JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Analýza sídelního zázemí nejdůležitějších silničních hraničních přechodů ČR. In Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky. Praha - Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 2001. s. 47-53. ISBN 80-85950-85-5. info
 • JEŘÁBEK, Milan, Stanislav ŘEHÁK a Jaroslav DOKOUPIL. Perspektiva dalšího vývoje pohraničí. In Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky. Praha - Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 2001. s. 85-88. ISBN 80-85950-85-5. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Nové kraje České republiky v kritickém mezinárodním srovnání. In IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, katedra regionální ekonomie a správy, 2001. s. 97-106. ISBN 80-210-2748-7. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Do jaké Evropy přicházíme se svými kraji ? Geografie - Sborník České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2000, roč. 105, č. 3, s. 288-294. ISSN 1212-0014. info
 • ŘEHÁK, Stanislav a Radan KVĚT. Ptolemaiova mapa Velké Germánie a Česká republika. Dejiny a soucasnost, Praha, 1999, č. 3, s. 56-57. ISSN 0418-5129. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Reflexe hranice ČR/SR obvatelstvem moravské strany pomezí. In Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae universitatis prešoviensis. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 1999. s. 81-90. ISBN 80-88722-64-0. info
 • JEŘÁBEK, Milan, Stanislav ŘEHÁK a Václav HOUŽVIČKA. Souvislosti na úrovni vnitropolitické, zahraniční a regionální. Středoevropský prostor, role hranice a přeshraniční spolupráce. In Geografická analýza pohraničí České republiky (M. Jeřábek, ed.). Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 1999. s. 154-159. ISBN 80-85950-85-5. info
 • JEŘÁBEK, Milan a Stanislav ŘEHÁK. Doprava. Kartometrická analýza dopravní propustnosti státní hranice. In Geografická analýza pohraničí České republiky (M. Jeřábek, ed.). Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 1999. s. 128-131. ISBN 80-85950-85-5. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Kontakty se Slovenskem na moravsko-slovenském pomezí: role vzdálenosti hranic. In Geografie X. Brno: Katedra geografie Pedagog. fakulty MU, 1998. s. 122-127. ISBN 80-210-1784-8. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. The Moravian-Slovak borderlands: some new features following the division of Czechoslovakia. Moravian Geographical Reports, Brno: Ústav geoniky AV ČR, 1998, roč. 6, č. 1, s. 14-17. ISSN 1210-8812. info
 • TIETZE, Wolf a Stanislav ŘEHÁK. Prinzipielle und theoretische Erwägungen - Streckennetzgestaltung am Beispiel von Böhmen und Mähren. In Transrapis-Verkehr in Europa, eine Vision für das 21. Jahrhundert. Berlin - Stuttgart: Gebruder Borntraeger, 1998. s. 103-107. Geooekologie. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Aktuální problémy České republiky 6. díl: doprava. sv. 6. Ostrava: Scholaforum, 1997. 25 s. ISBN 80-86058-43-3. info
 • ŘEHÁK, Stanislav a Pavel GRÉGR. Doprava v České republice - Transformace a její nepřímé důsledky. Životné prostredie, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1997, roč. 31, č. 1, s. 8-12. ISSN 0044-4863. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Les effets locaux et régionaux des autoroutes en République tcheque. In Autoroutes, économie et territoires. Clermont-Ferrand: Université Blaise Pascal, 1997. s. 317-325. ISBN 2-908470-08-X. info
 • CATTAN, Nadine, Claude GRASLAND a Stanislav ŘEHÁK. Migration flows between the Czech and Slovak republic: which form of transition ? In Central Europe after the Fall of the Iron Curtain, Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends (F. W. Carter, P. Jordan, V. Rey, eds.). Frankfurt a/M: Peter Lang, 1996. s. 319-336. ISBN 3-631-48781-9. info
 • HOLEČEK, Milan et al. Česká republika : učebnice zeměpisu [Holeček, 1994, NGČS]. 3. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 1996. 63 s. : il. ISBN 80-86034-05-4. info
 • ŘEHÁK, Stanislav a Lenka VAŠKOVÁ. Hungary and its linguistic structure between 1880 and 1910. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun., Brno: MU Brno, 1995, roč. 25, č. 1, s. 93-106. ISSN 8021009640. info
 • ŘEHÁK, Stanislav a Violette REY. Prémices géographiques de la grande privatisation en 1992. Paris: ENS Fonteney-aux-Roses, 1994. 15 s. ISBN 2 902126 07 7. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Hromadná osobní doprava ve výzkumu prostorové struktury státu : (na příkladu někdejšího Československa). 1994. 75 s., 54. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. The study improvement of spatial aspects of public personal transport in former Czechoslovakia. Scripta Fac.Brun., Brno, 1993, roč. 23, č. 1, s. 192-194. ISSN 2101-2986. info
 • ŘEHÁK, Stanislav a Radan KVĚT. Ptolemaiova mapa Velké Germánie stále záhadou. In Pravěk - Nová řada. 1. vyd. Brno, 1993. s. 177-191. info

7. 12. 2005


Životopis: doc. RNDr. Stanislav Řehák, CSc. (učo 592), verze: čeština(1), změněno: 7. 12. 2005 13:09, S. Řehák