Projekt NR VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Seminář „Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací 2007“

16. října 2007

Seminář „Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací 2007“ se konal 16. října 2007 již jako druhý ročník na VUT v Brně, který organizovala odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (dále Komise). Program semináře byl rozdělen do čtyř bloků: projekty, zkušenosti provozovatelů systémů, technologie a řešení dílčích technických úkolů.

Seminář zahájila předsedkyně Asociace knihoven vysokých škol a Komise pro eVŠKP, potom následoval jeden z hlavních příspěvků Ing. Jitky Brandejsové z MU, který připravila ve spolupráci s Ing. Janem Machem z VŠE. Příspěvek prezentoval projekt „Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů“, který vznikl v roce 2007 a kterého se účastní sedmnáct vysokých škol. Účastníci projektu chtějí přispět ke zvýšení kvality závěrečných prací a vysokoškolského vzdělávání a k rychlé dostupnosti informací vytvořením celonárodního registru vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) spojeného s odhalováním plagiátů (tj. podobných textů) v digitálním úložišti kvalifikačních prací. Proto podaly tento společný projekt v rámci centralizovaných rozvojových projektů na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Za koordinaci projektu zodpovídá Masarykova univerzita (MU) a těžiště její práce bude spočívat zejména v technologické realizaci projektu. MU navazuje na své vlastní dlouholeté zkušenosti s vytvořením archivu závěrečných prací a se službou pro odhalování plagiátů, kterou provozuje v rámci Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU).

Do projektu se zapojily kromě Masarykovy univerzity a Vysoké školy ekonomické v Praze také Akademie múzických umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a Západočeská univerzita v Plzni. Další podrobnosti o projektu lze sledovat na http://theses.cz/.

Diskuse k tomuto tématu byla velmi bohatá a otázky zástupců škol různorodé, zajímali se o porovnávání prací se zdroji na Internetu, vysvětlovány byly některé detaily z praxe a provozu systému na MU (např. upřednostňuje se sběr plných textů v nativním formátu a systém je automaticky převádí do formátu PDF), hovořilo se o předpokládaných nákladech aj.

Příspěvek prezentovaný Ing. Jitkou Brandejsovou.