VSLT012 Základy lékařské terminologie

Lékařská fakulta
podzim 2001
Rozsah
0/2. seminář 1, cvičení 1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (cvičící)
PhDr. Renata Prucklová (cvičící)
PhDr. Hana Reichová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Marta Severová (cvičící), PhDr. Renata Prucklová (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Předpoklady
Základní znalosti latinského jazyka usnadní studium předmětu a lze je považovat za užitečnou součást vzdělanostního vybavení studenta při vstupu na fakultu, i když nejsou obligatorním předpokladem osvojování vysokoškolského učiva v úvodní fázi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl výuky: 1. Získání terminologické kompetence, tj. schopnosti přesného a jazykově korektního užívání latinsko-řeckého terminologického materiálu v ústní i písemné podobě. 2. Získání základní orientace ve všeobecné teoretické problematice lékařské terminologie.
Obecná charakteristika předmětu: Latinsko-řecká lékařská terminologie je jedním z relevantních prostředků k získání cílových vědomostí medika. Výuka má teoreticko-praktický ráz a je koncipována jako propedeutický kurs sui generis, uvádějící posluchače do studia medicíny prostřednictvím jejího jazyka.
Obsah výuky je stejně jako soubor znalostí postulovaných u zkoušky určován výlučně potřebami oboru a lékařské praxe. Především zprostředkuje ty znalosti latiny, příp. řečtiny, které umožní studentovi rychle a účelně zvládnout významovou stránku termínů, jejich gramatickou formu a slovotvornou strukturu. Současně poskytuje systematický návod k samostatnému řešení běžných terminologických problémů spočívajících v porozumění odborným obsahům a tvorbě lékařských pojmů. Kromě toho prezentuje pohled na širší historické a lingvistické základy lékařské terminologie i její všeobecné teoretické souvislosti.
Literatura
  • MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. 4., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 187 s. ISBN 80-210-2415-1. info
  • KÁBRT, Jan. Lexicon medicum. [S.l.]: Galén, 1995. ISBN 8085824108. info
  • BUJALKOVÁ, Mária a Anna JUREČKOVÁ. Introduction to Latin medical terminology. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. 144 s. ISBN 80-223-0701-7. info
  • SVOBODOVÁ, Dana. Introduction into the Greco-Latin medical terminology. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 236 s. ISBN 80-7066-973-X. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou semináře a cvičení. Seminář je ukončen zkouškou (Zk), cvičení končí zápočtem (z).
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách apod. jsou zveřejňovány na nástěnkách oddělení cizích jazyků. Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2) denně od 09.00 do 11.00 hod., tel. 05/42126 526.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Absolventi klasických gymnázií, kteří prokážou vynikající průběžné znalosti předmětu, mohou na základě rozhodnutí vyučujícího složit zkoušku v předtermínu a jsou pak od další povinné výuky osvobozeni.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005.