Ze6002 Učitelská praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/5. 50 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjení a upevňování profesních kompetencí získávaných během Učitelské praxe 1 a postupné přebírání odpovědnosti z vlastní výuku a interakci s žáky. V této praxi je kladen důraz na oborový aspekt praxe. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. Předmět je úzce provázaný se Seminářem k učitelské praxi, kde student reflektuje svoji pedagogickou praxi v malé skupině studentů. Jedná se o průběžnou praxi, kterou student vykonává 10 týdnů během semestru. Celkem jde o 50 hodin praxe, z toho 30 hodin přímo ve škole a 20 hodin věnovaných především přípravě vlastní výuky, případně pomoci cvičnému učiteli (např. oprava písemek, vytváření pomůcek apod.). Po absolvování předmětu student: • zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele, • zefektivní proces plánování, realizace a reflexe vlastní výuky, • na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce, • osvojí si základní dovednosti vztahující se ke všem složkám práce učitele (výukovým i nevýukovým), • reflektuje klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci.
Osnova
  • Hlavní témata (osnova): • vlastní výuka – 10 hodin • činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané ředitelem základní školy či cvičným učitele (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.); • náslechy ve výuce (nejen) cvičných učitelů (dle možností školy); • vedení pedagogického deníku a zpracovávání dlouhodobého komplexního portfoliového úkolu – čas na vypracování těchto úkolů je vyhrazen v rámci předmětu Semináře k učitelské praxi, se kterým je praxe ve škole přímo provázána
Literatura
  • Kyriacou, Ch. (Ed.). (2008). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál.
  • Petty, G. (2004). Moderní vyučování. Praha: Portál.
  • Vašutová, J. (Ed.). (2007). Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
  • Šimoník, O. (1995). Začínající učitel. Brno: MU.
  • Gower, R., Phillips, D., & Walters, S. (1995). Teaching practice handbook. Oxford: Macmillan Heinemann.
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
Výukové metody
Formy výuky • aktivní práce pod vedením cvičného učitele • hospitace oborového didaktika ve výuce studenta učitelství • individuální konzultace
Metody hodnocení
Způsob ukončení: • hodnocení studenta učitelství vypracované cvičným učitelem • pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.