PLDS07 General Methodology

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Supplier department: Department of Linguistics and Baltic Languages - Faculty of Arts (50,00 %), Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts (50,00 %)
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu Obecná metodologie je seznámit studenty doktorského studia s metodami lingvistického výzkumu, a to formou přímé výuky a studia doporučené literatury. Přímá výuka bude zaměřena zejména na metodu strukturní analýzy a metodologické problémy srovnávání slovanských jazyků. Absolvent tohoto kurzu získá přehled o jednotlivých metodách, bude schopen o nich nejen teoreticky pojednat, ale také je uplatnit ve vlastním lingvistickém výzkumu. Výstupem kurzu je rovněž písemná seminární práce v rozsahu cca 10 normostran zaměřená na popis a analýzu metod vlastní disertační práce. Hodnocení této práce spolu s diskusí bude součástí doktorského semináře v daném semestru studia.
Literature
  recommended literature
 • SKALIČKA, Vladimír. Vladimír Skalička : souborné dílo. Edited by František Čermák. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 464 s. ISBN 8024606011. info
 • Encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. ISBN 80-7106-484-X. info
 • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky. Vyd. 3., dopl. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 341 s. ISBN 8024601540. info
 • Logika vědeckého bádání. Edited by Karl R. Popper. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. xliv, 617. ISBN 80-86005-45-3. info
 • Struktura vědeckých revolucí. Edited by Thomas S. Kuhn. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. 206 s. ISBN 80-86005-54-2. info
 • ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. souborné vyd. V Olomouci: Votobia, 1996. 517 s. ISBN 80-85885-96-4. info
 • ČERMÁK, František. Základy lingvistické metodologie :nástin hlavních principů na pozadí obecné teorie vědy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 1993. 98 s. ISBN 80-7066-551-3. info
 • VACHEK, Josef. Z klasického období pražské školy, 1925-1945. 1. vyd. Praha: Academia, 1972. 75 s. info
 • U základů pražské jazykovědné školy. Edited by Josef Vachek. Praha: Academia, 1970. info
 • SKALIČKA, Vladimír. Typ češtiny. Praha: Slovanské nakladatelství, 1951. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 2 výukové bloky na začátku a na konci semestru.
The course is also listed under the following terms Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/PLDS07