AEB_148 Documentation techniques for advanced learners

Faculty of Arts
Spring 2017
Extent and Intensity
1/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Soňa Plchová (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Šibíčková
Supplier department: Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Wed 8:20–10:45 zrusena M25
Prerequisites (in Czech)
AEA_26 Documentation Techniques
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 18 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurz je určen studentům, kteří již v minulosti úspěšně absolvovali předmět AEA_26 Dokumentační techniky a mají zájem se dále zdokonalit v kresebné dokumentaci archeologických artefaktů z různých materiálů (keramika, železo, bronz a jiné kovy, kámen, sklo, organické materiály).
Na konci kurzu student má být schopen samostatně vytvořit kresebnou dokumentaci komplikovanějších artefaktů, digitalizovat a upravovat kresby a sestavit tabulku kreseb ve formě a kvalitě použitelné k publikaci.
Syllabus (in Czech)
 • V kurzu bude možnost individuální práce podle zájmu jednotlivých účastníků. Studenti budou mít k dokumentaci k dispozici artefakty ze školní sbírky odd. archeologie ÚAM FF MU, případně ze sbírky odd. klasické archeologie ÚAM FF MU. Mohou si také v případě zájmu donést vlastní archeologický materiál. Na začátku semestru se studenti individuálně dohodnou s vyučující, na co se plánují v kurzu zaměřit.
 • Příklady možností individuální práce v kurzu:
 • - kresebná dokumentace komplikovanějších a méně obvyklých typů artefaktů, možnosti kresebné rekonstrukce
 • - zpracování tabulky kreseb pro tisk v obtížnějších případech, např. stylové sjednocení kreseb pro tabulku při použití obrázků převzatých z různých zdrojů (úpravy, překreslení obrázků v jednotném stylu)
 • - možnost konzultace při kreslení dokumentace archeologického materiálu k bakalářské nebo diplomové práci
 • Studentům bude k dispozici e-learningová podpora – E-skripta Kresebná dokumentace archeologických artefaktů: Pravidla a zásady. Metody a postupy - dostupno v kurzu e-learningové podpory k předmětu AEA_26 Dokumentační techniky
 • https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2476
 • Tato publikace byla povinnou studijní literaturou už v základním kurzu. Jednotlivé kapitoly věnované různým okruhům archeologických artefaktů obsahují kromě základních informací i řadu rozšiřujících materiálů s mnoha obrazovými ukázkami.
 • Navrhované tematické okruhy pro praktickou výuku v rozšiřujícím kurzu (na co v základním kurzu AEA_26 Dokumentační techniky nebylo dost času):
 • KERAMIKA
 • Dokumentace složitějších tvarů nádob, možnosti idealizovaná rekonstrukce složitějšího tvaru podle známých analogických dochovaných artefaktů
 • Asymetrické (deformované) nádoby, velmi rozměrné nádoby
 • Nádoby s hubičkami a výlevkami, pokličky, lampy, kahany, tyglíky
 • Dlaždice a kachle a jejich fragmenty - zásady dokumentace, možnosti rekonstrukce plošného reliéfního dekoru
 • KOVY
 • Dokumentace složitějších tvarů – např. součásti výstroje koně a jezdce, zámky a klíče
 • Drobné artefakty – šperky, mince – možnosti dokumentace ve zvětšeném měřítku
 • DALŠÍ MATERIÁLY Sklo, kámen, kost a parohovina, dřevo… podle individuálního zájmu studentů.
Literature
  recommended literature
 • e-skripta PLCHOVÁ, S.: Kresebná dokumentace archeologických artefaktů: Pravidla a zásady. Metody a postupy - dostupno v kurzu e-learningové podpory k předmětu AEA_26 Dokumentační techniky (2015) https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2476
 • GAWRYSIAK-LESZCYŃSKA, Wiesława. Jak rysować zabytki archeologiczne : podstawowe zasady dokumentacji. Edited by Danuta Jaskanis. Gąsava: Biskupin, 2003. 195 s. ISBN 839154902X. info
 • GRIFFITHS, N. – JENNER, A. – WILSON, Ch.: Drawing Archaeological Finds. A Handbook. Salisbury 1990.
Teaching methods (in Czech)
Práce s archeologickým materiálem (ze školní sbírky, případně i vlastní materiál podle potřeby studentů), praktické cvičení - pokročilejší postupy a metody dokumentační kresby. Samostatná práce studentů, průběžné konzultace s vyučující. E-learningovou podporou výuky je kurz Dokumentační techniky, kde studenti naleznou studijní materiály s mnoha názornými obrazovými ukázkami a rozšiřující informace. K dispozici zde jsou rovněž (v pdf) všechny doporučené publikace studijní literatury a budou přidávány další články se zajímavými příklady kresebné dokumentace.
Assessment methods (in Czech)
Cvičení, zápočet. Požadavky k zápočtu – aktivní účast na práci v semináři, odevzdání finální tabulky kreseb v odpovídající kvalitě (obsah tabulky podle individuální dohody).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2017/AEB_148