ISKM07 Literatura, kultura a humanitní vědy

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:40 B2.23
Předpoklady
Předmětu nejsou dány žádné prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zařazen mezi stěžejní filologicky zaměřené kurzy studijního programu. Svým obsahem ukazuje filologické kontexty, v nichž je nahlížena literatura a kultura v oboru Informační studia a knihovnictví. Humanitněvědní otázky v zrcadle literatury a kultury jsou představeny na klíčových fenoménech filozofie, historie, sociologie, náboženství, česká tradice a dětský aspekt. Předmět má dva stěžejní cíle. Jednak student získá ve vzdělávacím obsahu i při studiu odborné literatury přehled v tom, jak multiplicitně je možné reflektovat literárně kulturní témata a hledat v nich propojení filologie, informační vědy a knihovnictví. Druhým cílem je vést studenta k tomu, aby byl schopen písemnou formou kriticky přistupovat k vybranému tématu. Jednotlivé části předmětu, zastoupené přednášejícími osobnostmi, definují dílčí cíle, například:
- seznámit studenty s koncepty české literární tradice, a to zejména cyrilometodějské a svatováclavské, jejím vývojem od středověku do raného novověku i s jejími proměnami a souvislostmi v komunikaci se současností;
- vést studenty k pochopení strukturního paradoxu literatury pro děti a mládež a nalézt kritéria pro stanovení hranice mezi současnou literární produkcí určenou dětem a mládeži a adresovanou dospělým;
- vést studenty k tomu, aby charakterizovali metodu historické práce ve vztahu k literatuře jakožto specifickému prameni k poznání dějin a vystihli rozdíl mezi kulturně historickým a literárně historickým přístupem;
- naučit studenty, aby poznali vztah mezi dvěma významnými oblastmi kultury, filosofií a krásnou literaturou, a to z hlediska obsahového a historického, se zvláštním zřetelem k české kulturní tradici;
- naučit studenty, aby vnímali souvislosti literárních, náboženských a společenských dějin od 19. století; - objasnit kontakty a konflikty náboženství, sekularismu a ateismu;
- vést studenty ke kvalitní práci s knihovnickými informacemi a zdroji z dané tematické oblasti.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- získá znalosti, hluboký kontextový vhled a schopnost analýzy i syntézy aspektů propojujících kulturu a literaturu v rámci humanitních věd;
- má relevantní přehled o tematické odborné literatuře;
- je schopen koncipovat odborný text, v němž kriticky reflektuje literárně kulturní témata a hledá v nich propojení filologie, informační vědy a knihovnictví.
V rámci dílčích témat obsahu předmětu student:
- zná základní koncepty české literární tradice a uvede její specifika;
- je schopen použít informace o uvedených konceptech v praxi (např. při napsání výstupního eseje);
- umí pracovat s typy zdrojů a informací ve virtuálním prostředí nepřesnými, neuvedenými či náležitě nehierarchizovanými;
- chápe rozdíly mezi jednotlivými přístupy odlišných, i když blízkých vědeckých oborů;
- je schopen interpretovat vybraná díla krásné literatury z filosofického hlediska a zařadit je do kontextu světové a evropské filosofie.
- má širší literárněhistorické znalosti a interpretační schopnosti při práci s uměleckými texty;
- rozlišuje křesťanské a sekulární koncepty v literatuře a kultuře;
- rozumí pojmu dětský aspekt v kontextu literární vědy, dokáže ho aplikovat při interpretaci literárních děl, rozpozná komunikační potenciál literárního díla ve vztahu k dětskému recipientovi
Osnova
 • Humanitněvědní otázky v zrcadle literatury a kultury jsou představeny na klíčových fenoménech a zároveň tvoří vzdělávací obsah předmětu:
 • 1.-2. Literatura, kultura a česká tradice;
 • 3.-4. Literatura a dětský aspekt;
 • 5.-6. Literatura, kultura a filozofie;
 • 7.-8. Literatura, kultura a historie;
 • 9.-10. Literatura, kultura a sociologie;
 • 11.-12. Literatura, kultura a náboženství;
 • Závěrečná reflexe
Literatura
  doporučená literatura
 • PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura v kontextech 1918–1945. Praha: Torst, 2010.
 • Šubrtová, Milena. Současná literatura pro děti a mládež - literatura nejasných hranic. In Marta Žilková. O interpretácii umeleckého textu 26. Transformácia detského aspektu a recepčná prax. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. s. 187-198
 • Etela Farkašová: Paralely a prieniky, Bratislava 2015, ISBN 978-80-8061-886-5.
 • KUBÍČEK, Tomáš – WIENDL, Jan (eds.) Víra a výraz. Sborník z konference „...bývalo u mne zotvíráno...“ Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. Brno: Host, 2005.
 • časopis Host, číslo 2, ročník 2015 (věnován vztahu filozofie a literatury
 • Petr Koťátko: Filosofie a literatura: čtení přes překážky, Filosofický časopis 65, 2017, 3, s. 341 an.
 • Jan Mukařovský: Umění a světový názor, in týž: Studie z estetiky, Praha 1966
 • Rudd, David. Theorising and Theories: The Conditions of Possibility of Children’s Literature. International Companion Encyclopedia of Children’s Literature. Ed. Peter Hunt. London: Routledge, 2004. 29-43
 • GRUSKOVÁ, Anna. Dramatika Viedenskej moderny. DÚ Bratislava, DÚ Praha 1999
 • PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918. Praha: Torst, 1998.
 • Literární památky epochy velkomoravské 863-885. Translated by Josef Vašica. 3. opr. vyd. Praha: Vyšehrad, 2014. 364 s. ISBN 9788074292170. info
 • CHARVÁT, Petr. Václav, kníže Čechů. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2011. 196 s. ISBN 9788074291685. info
 • VEYNE, Paul. Jak se píšou dějiny. Translated by Čestmír Pelikán. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 444 s. ISBN 9788087378267. info
 • SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Sondy do cyrilometodějské německy psané barokní homiletiky. In Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. 1. vyd. Praha: nakladatelství ARSCI, 2010. s. 217-227. Jazykověda, 4. svazek. ISBN 978-80-7420-008-3. info
 • MUSIL, Robert. Muž bez vlastností. Translated by Anna Siebenscheinová. Vyd. 3., v Argu 2. Praha: Argo, 2008. 741 s. ISBN 9788025700655. info
 • GOLDFLAM, Arnošt. Muž bez vlastností : podle románu Roberta Musila. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2002. 84 s. info
 • STRELKA, Joseph Peter. Literatura a politika : pohledy z literárněvědné perspektivy. Translated by Lucy Topoľská - Radek Malý. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. 215 s. ISBN 8085959909. info
 • KAUTMAN, František. K typologii literární kritiky a literární vědy. Praha: Primus, 1996. 189 s. ISBN 80-85625-35-0. info
 • CANETTI, Elias. Die Blendung : Roman. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1993. 511 s. ISBN 3596119014. info
 • KOPECKÝ, Milan. Komenský jako umělec slova. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. 138 s. ISBN 8021003790. info
 • CANETTI, Elias. Zaslepení. Praha: Odeon, 1984. info
 • MIKO, František. Hra a poznanie v detskej próze. Bratislava: Mladé letá, 1980. info
 • BROCH, Hermann. Náměsíčníci [3830]. Praha: Mladá fronta, 1966. info
Výukové metody
Tematická přednáška;
Seminář:
- četba a diskuse nad texty krásné i odborné literatury a problémovými otázkami;
- písemná reflexe vybraných témat z obsahu předmětu
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou, která má formu syntézy znalostí;
Pro úspěšné ukončení předmětu je třeba:
- aktivně se účastnit výuky v přednáškové a především seminární části předmětu - diskuse, kooperace; - zpracovat všechny dílčí písemné úkoly
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.