C2130 Úvod do chemoinformatiky a bioinformatiky

Faculty of Science
Spring 2008 - for the purpose of the accreditation
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (lecturer)
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
National Centre for Biomolecular Research - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Kurs je zaměřen na získání úvodních znalostí v oblasti chemoinformatiky a bioinformatiky. Základní ideou předmětu je spojit pojetí informace v chemoinformatice, kde klíčovým objektem jsou malé a střední molekuly a předpověď jejich vlastností, s pojetím informace v bioinformatice, kde objektem zájmu jsou především biopolymery, zejména bílkoviny a nukleové kyseliny. Student se obeznámí s reprezentací 2-D a 3-D struktury v počítači a s technologiemi, jak se z informace o genomu dostat až k funkční předpovědi. Student bude seznámen se základními přístupy předpovědi vztahu struktura – aktivita – biologická funkce.
Syllabus (in Czech)
  • 1.Co je chemoinformatika a bioinformatika, souvislost a rozdílnost disciplín 2.Reprezentace a manipulace s dvoudimenzionálními (2-D) strukturami 3.Způsoby vyjádření 3-D struktury molekuly a molekulárního systému 4.Molekulární deskriptory 5.Modely pro studium kvantitativních vztahů mezi strukturou a aktivitou látek – QSAR 6.Metody pro měření molekulární podobnosti 7.Molekulárně biologické databáze. Vyhledávání genů 8.Přiložení páru sekvencí (sequence alignment). Principy, programy. Vícesekvenční příložení (multiple sequence alignment) 9.Predikce genů, fylogenetická evoluční analýza 10.Predikce sekundárních struktur proteinů, základní strukturní 2D a 3D motivy 11.Vztahy sekvence-funkce, sekvenční homologie, konzervované úseky, proteinové rodiny 12.3-D topologie proteinů, předpověď 3-D struktury, threading 13.Metody analýzy velkého množství dat, virtuální prohledávání
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.