Veřejná debata s kandidáty na rektora MU

Záznam živého přenosu debaty s kandidáty na rektora MU, 20. března 2019 v 18.00 hod.

Otevřít záznam na YouTube

Brno 25. února 2019

Kandidáta na budoucího rektora bude 1. dubna vybírat Akademický senát ze dvou uchazečů. Navrženi byli současný děkan Lékařské fakulty Martin Bareš a nynější proděkan Přírodovědecké fakulty Jaromír Leichmann.

Online debata s kandidáty

Diskuse v IS MU: Volba kandidáta na funkci rektora 2019 (autentizováno)

Veřejná debata je pak plánovaná na 20. března od 18.00 v Univerzitním kině Scala.

Seznam kandidátů

Brno 7. ledna 2019
Spisová značka: MU-IS/3158/2019/831470/RMU

Akademický senát Masarykovy univerzity

v rámci své působnosti podle § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s přílohou č. 1 Statutu Masarykovy univerzity a v souvislosti s tím, že podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona o vysokých školách funkční období dosavadního rektora Masarykovy univerzity (MU) skončí dne 31. srpna 2019,

vyhlašuje volbu kandidáta na funkci rektora Masarykovy univerzity

pro funkční období začínající dnem 1. září 2019 a končící dnem 31. srpna 2023, a stanovuje pro tuto volbu a její přípravu následující pravidla:

 1. Návrh kandidáta na funkci rektora MU podává sám kandidát písemně „Komisi Akademického senátu MU pro volbu kandidáta na funkci rektora“ na adresu Rektorát Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno. Obálka, v níž bude návrh doručen, musí být uzavřena a opatřena nápisem „Volba kandidáta na funkci rektora Masarykovy univerzity – 2019“. Návrh kandidáta na funkci rektora musí být doručen na uvedenou adresu nejpozději v pondělí dne 25. února 2019 do 12:00 hodin. Doručitel návrhu odpovídá za předání úplného materiálu na podatelnu Rektorátu Masarykovy univerzity.
 2. Písemný návrh kandidáta na funkci rektora MU musí obsahovat:
  1. jméno a příjmení, jakož i případné tituly, navrhovatele či navrhovatelů výhradně z řad členů akademické obce Masarykovy univerzity, jejich kontaktní adresy a podpisy;
  2. jméno a příjmení, jakož i případné tituly a kontaktní adresu navrhovaného kandidáta;
  3. pracovní životopis navrhovaného kandidáta včetně přehledu dosud zastávaných akademických funkcí a jiných skutečností osvědčujících uznání navrhovaného kandidáta akademickou obcí;
  4. programové prohlášení navrhovaného kandidáta s uvedením podstatných záměrů po jeho případném jmenování do funkce rektora;
  5. prohlášení kandidáta, že naplňuje ustanovení § 2 odst. 1 písm. a-h zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Odevzdáním písemného návrhu kandidáta na funkci rektora MU kandidát souhlasí s kandidaturou a s uveřejněním podkladů uvedených v odst. 2 písm. a-e.
 3. Materiály uvedené v odst. 2 písm. a-e je třeba nejen doručit dle odst. 1, ale také odeslat v elektronické podobě na adresu: asmu.asistent@muni.cz tak, aby je bylo možné uveřejnit i na webových stránkách MU.
 4. Informace o kandidátech, kteří byli navrženi v souladu s podmínkami stanovenými pro tuto volbu, budou nejpozději od 28. února 2019 předloženy akademické obci Masarykovy univerzity, a to uveřejněním na adrese https://is.muni.cz/volba-rektora-2019/.
 5. Na pondělí 1. dubna 2019, 14:00 hod., svolává předseda Akademického senátu MU veřejné zasedání Akademického senátu MU a zároveň shromáždění akademické obce Masarykovy univerzity v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 780 Brno. Na tomto zasedání proběhne představení navržených kandidátů, prezentace jejich programů, a následně volba kandidáta na funkci rektora. Zvolený kandidát bude v souladu s ustanoveními zákona o vysokých školách Akademickým senátem MU, prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy, navržen prezidentu republiky ke jmenování rektorem Masarykovy univerzity.

doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres,
předseda Komise AS MU pro volbu kandidáta na funkci rektora

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.,
předseda AS MU

Vyhlášení volby kandidáta na rektora Masarykovy univerzity 2019–2023
PDF dokument
Autorizovaně konvertovaný dokument do elektronické podoby
PDF dokument