Brno 3. dubna 2023

Usnesení z 269. zasedání Akademického senátu Masarykovy univerzity ze dne 3. dubna 2023

Akademický senát Masarykovy univerzity zvolil prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., kandidátem na funkci rektora Masarykovy univerzity pro funkční období od 1. září 2023 do 31. srpna 2027.

Brno 12. března 2023

Online diskuze s kandidátem

Diskuzní fórum s kandidátem bude v Informačním systému MU otevřeno v době od 13. do 29. března 2023.

Diskuse v IS MU: Volba kandidáta na funkci rektora 2023
autentizováno, diskuze probíhala od 13. do 29. března 2023

Veřejná debata s kandidátem

Ve čtvrtek 23. 3. 2023 od 15.30 hod. proběhla v univerzitním kině Scala veřejná debata s kandidátem na funkci rektora pro další funkční období.

Záznam veřejné debaty s kandidátem

Přehrát na YouTube

Brno 27. února 2023

Komise vyzvedla obálky s přihláškami kandidujících na Podatelně RMU. Podána byla pouze jedna přihláška, a to od dosavadního rektora Martina Bareše. Komise zkontrolovala, zda má podaná přihláška všechny požadované náležitosti. Konstatovala, že ano.

Kandidát

Brno 23. ledna 2023
Spisová značka: MU-IS/1966/2023/1911320/RMU

Komise pro volbu kandidáta na funkci rektora

v návaznosti na usnesení Akademického senátu MU ze dne 16. ledna 2023, kterým byla vyhlášena volba kandidáta na funkci rektora Masarykovy univerzity pro funkční období začínající dnem 1. září 2023 a končící dnem 31. srpna 2027, a v souladu s přílohou č. 1 odst. 1 Statutu Masarykovy univerzity

stanovuje harmonogram volby a pravidla pro předkládání návrhů na kandidáty na funkci rektora Masarykovy univerzity

následovně:

 1. Návrh kandidáta na funkci rektora MU podává sám kandidát písemně „Komisi Akademického senátu MU pro volbu kandidáta na funkci rektora“ na adresu Rektorát Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno. Obálka, v níž bude návrh doručen, musí být uzavřena a opatřena nápisem „Volba kandidáta na funkci rektora Masarykovy univerzity – 2023“. Návrh kandidáta na funkci rektora musí být doručen na uvedenou adresu nejpozději v pondělí dne 27. února 2023 do 12:00 hodin. Doručitel návrhu odpovídá za předání úplného materiálu na podatelnu Rektorátu Masarykovy univerzity.
 2. Písemný návrh kandidáta na funkci rektora MU musí obsahovat:
  1. jméno a příjmení, jakož i případné tituly a kontaktní adresu navrhovaného kandidáta;
  2. pracovní životopis navrhovaného kandidáta včetně přehledu dosud zastávaných akademických funkcí a jiných skutečností osvědčujících uznání navrhovaného kandidáta akademickou obcí;
  3. programové prohlášení navrhovaného kandidáta s uvedením podstatných záměrů po jeho případném jmenování do funkce rektora;
  4. prohlášení kandidáta, že naplňuje ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) až h) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Odevzdáním písemného návrhu kandidáta na funkci rektora MU kandidát souhlasí s kandidaturou a s uveřejněním podkladů uvedených v odst. 2 písm. a) až d).
 3. Materiály uvedené v odst. 2 písm. a) až d) je třeba nejen doručit podle odst. 1, ale také odeslat v elektronické podobě na adresu: volba.rektora2023@muni.cz tak, aby je bylo možné uveřejnit i na webových stránkách MU.
 4. Informace o kandidátech, kteří byli navrženi v souladu s podmínkami stanovenými pro tuto volbu, budou zveřejněny nejpozději 1. března 2023 akademické obci Masarykovy univerzity, a to na adrese https://is.muni.cz/volba-rektora-2023/.
 5. Na čtvrtek 23. března 2023 v 15:30 hod., svolává komise veřejnou debatu v univerzitním kině Scala s kandidáty na rektora.
 6. Na pondělí 3. dubna 2023 v 15:00 hod., svolává předseda Akademického senátu MU veřejné zasedání Akademického senátu MU a zároveň shromáždění akademické obce Masarykovy univerzity v aule Masarykovy univerzity, Veveří 158/70, 611 80 Brno. Na tomto zasedání proběhne představení navržených kandidátů, prezentace jejich programů a následně tajné hlasování.

Prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres,
předseda Komise AS MU pro volbu kandidáta na funkci rektora
Přílohy

Harmonogram volby a pravidla pro předkládání návrhů na kandidáty na funkci rektora Masarykovy univerzity
PDF dokument
Autorizovaně konvertovaný dokument do elektronické podoby
PDF dokument

Brno 16. ledna 2023

Usnesení z 267. zasedání Akademického senátu Masarykovy univerzity ze dne 16. 1. 2023

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s přílohou č. 1 odst. 2 Statutu Masarykovy univerzity vyhlašuje volbu kandidáta na funkci rektora Masarykovy univerzity pro funkční období od 1. září 2023 do 31. srpna 2027. O návrhu kandidáta na jmenování do funkce rektora se bude Akademický senát Masarykovy univerzity usnášet na svém zasedání 3. dubna 2023 v 15:00 hodin.


Další informace

Akademický senát – Aktuálně

Brno 16. ledna 2023

Komise pro volbu kandidáta na funkci rektora

Složení

Zápisy z jednání

Zápis z jednání 16. 1. 2023
PDF dokument
Zápis z jednání 23. 1. 2023
PDF dokument
Zápis z jednání 27. 2. 2023
PDF dokument
Zápis z jednání 3. 4. 2023
PDF dokument