Přechod na hlavní menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Ilustrační obrázky

Úvod

Tento embryologický atlas člověka je obrazovým doplněním učebních textů z embryologie. Atlas přehledně ilustruje prenatální vývoj člověka a sleduje změny, ke kterým dochází v průběhu prvních dnů a týdnů po úspěšném oplodnění. V atlase jsou použity zcela původní mikrofotografie, které jsou stručně a výstižně popsány, aby bylo dosaženo srozumitelnosti a snadnějšího pochopení vývojových přeměn probíhajících u člověka. Embryologický atlas člověka je rozdělen do několika kapitol.

První kapitola je výjimečná, protože je věnována prvopočátkům lidského vývoje. Je rozdělena do tří částí – první část je věnována jednak orgánům, ve kterých se vyvíjejí pohlavní buňky, jednak samotným ženským i mužským pohlavním buňkám. Ve druhé části se zabývám procesy fertilizace, rýhování vajíčka, implantace blastocysty a dále diferenciačními procesy, které se odehrávají v blastocystě v průběhu 3. týdne vývoje. Třetí část je zaměřena na morfologii přídatných embryonálních orgánů, tedy na morfologii placenty a pupečníku.

Další kapitoly tohoto atlasu jsou již seřazeny dle vývoje jednotlivých orgánových systémů – zahrnují vývoj srdce a velkých cév, vývoj thymu a sleziny, vývoj dýchacího systému, vývoj trávicího systému, vývoj močového systému, vývoj pohlavního systému, vývoj endokrinních žláz, vývoj nervového systému, vývoj oka, vývoj ucha a vývoj kožního systému.

Výjimkou je také kapitola poslední, neboť dokumentuje vývoj končetin a obsahuje i snímky věnované chondrogenní osifikaci kostí ruky.

Uvedené kapitoly embryologického atlasu obsahují histologické řezy především lidských embryí, mikrofotografie jsou řazeny postupně od 7. týdne embryonálního vývoje k 9. týdnu vývoje, kdy již začínáme mluvit o lidském plodu, u některých orgánových systémů jsou přidány i snímky z pozdějšího fetálního období (4. měsíc vývoje, 6. měsíc vývoje).

Pro lepší názornost jsou u některých systémů připojeny snímky histologických preparátů barvené speciálními barvicími technikami určené především pro embryonální tkáně jako jsou např. TRIPARS, zelený trichrom, AZAN nebo barvení pomocí methylgreenpyroninu.

V závěru kapitol jsou pro porovnání zařazeny mikrofotografie řezů embryí zvířecích – laboratorní myši nebo laboratorního potkana, které odpovídají stejnému časovému období vývoje uvedenému u lidských embryí.

Všechny snímky jsou dále setříděny kraniokaudálně tak, aby byly zachyceny všechny důležité orgány daného systému a aby byly viditelné topografické vztahy mezi jednotlivými orgány.

Dále jsou některé preparáty předloženy v různých zvětšeních, velká zvětšení jsou použita v případě, kdy se v určitém období vývoje orgánu objevují jemné morfologické detaily charakteristické právě pro vývoj těchto orgánů.

Embryologický atlas člověka je určen pro studenty magisterských oborů LF (studenti všeobecného lékařství a stomatologie), studenty bakalářských oborů LF (porodní asistentky), studenty doktorandského studia a lékaře některých specializací v postgraduálním studiu.

Embryologický atlas člověka je tedy zaměřen především pro výuku přírodovědně orientovaných studentů a usiluje o prohloubení znalostí z prenatálního období člověka, o zlepšení představivosti a pochopení velmi komplikovaných dějů, které se odehrávají ještě před narozením jedince. Přesto bych byla velmi ráda, kdyby předkládaný atlas sloužil nejen odborné veřejnosti, ale zaujal i širokou laickou veřejnost.

Všechny snímky jsou vybírány tak, aby zaujaly svou unikátností a jsou i natolik atraktivní, že by mohly v dobrém slova smyslu „zpopularizovat“ embryologii a zvýšit zájem o tento vědní obor.

Jana Dumková

Tiráž

Interaktivní embryologický atlas člověka

Multimediální elektronický výukový materiál

Dumková, Jana

2. aktualizované vydání
První vydání v roce 2011

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2013

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy Univerzity, Brno 2011–2013

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2011–2013 Masarykova univerzita

MUDr. Jana Dumková |
Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041