Název
Vložil
Vloženo
Práva
podzim 2018 podzim2018
Složky
Bi0200 Cancer Cell Biology - Invited Lectures Bi0200
Bi1111 Antropologie v komerční praxi Bi1111
Bi3060 Obecná genetika Bi3060
Bi5220 Imunologie Bi5220
Bi5444 Analysis of sequencing data Bi5444
Bi6140c Embryologie - cvičení Bi6140c
Bi6170 Genetika II Bi6170
Bi6700 Taxonomie prokaryot Bi6700
Bi7170 Lékařská mikrobiologie Bi7170
Bi9325 Molekulární genetika člověka Bi9325
Bi9950 Úvod do bioetiky Bi9950
C1062 Anorganická chemie I - seminář C1062
C1635 Analytická chemie - praktikum C1635
C1660 Základy analytické chemie C1660
C3100 Analytická chemie I C3100
C3110 Analytická chemie I - seminář C3110
C5440 Separační metody C5440
C5900 Hmotnostní spektrometrie C5900
C5910 Chromatografické metody I. C5910
C7031 Atomová spektrometrie C7031
C7060 Stopová analýza C7060
C7189 Úvod do molekulární medicíny - cvičení C7189
C7740 Organokovové sloučeniny C7740
C7950 Speciační analýza C7950
C8840 Chemistry of macrocyclic compounds C8840
C9520 Historie chemie C9520
GA021 Diplomový seminář IV GA021
GA021k Diplomový seminář IV GA021k
GA031 Publikace v recenzovaném časopise GA031
GA041 Diplomová práce IV - odevzdání GA041
GB001 Geologický seminář GB001
GB471 Stabilita a dynamika přírodních systémů GB471
GB481 Geochemie minerálních povrchů GB481
GB911 Pokročilý seminář z tektoniky GB911
GB921 Pokročilý seminář z petrologie GB921
GD001 Odevzdání rešerše k disertační práci GD001
GD101 Seminář DSP GD101
GD211 Mikroskopie k disertační práci GD211
GD221 Aktuální otázky z mineralogie - samostudium GD221
GD231 Současný stav a perspektivy paleontologie - samostudium GD231
GD241 Nové poznatky v krystalochemii - samostudium GD241
GD251 Pokroky v ložiskové geologii - samostudium GD251
GD261 Aktuální otázky tektoniky - samostudium GD261
GD271 Aktuální otázky vzniku minerálů - samostudium GD271
GD281 Novinky v regionální geologii ČR - samostudium GD281
GD301 Nové poznatky z paleoekologie - samostudium GD301
GD311 Aktuální otázky sedimentární geologie - samostudium GD311
GD511 Disertační práce 1 GD511
GD521 Disertační práce 2 GD521
GD531 Disertační práce 3 GD531
GD541 Disertační práce 4 GD541
GD551 Disertační práce 5 GD551
GD561 Disertační práce 6 GD561
GD571 Disertační práce 7 GD571
GD581 Disertační práce 8 GD581
GD591 Disertační práce - pokračování GD591
GD611 Přednáška v cizím jazyku na mezinárodní konferenci GD611
GD621 Odborná publikace k disertační práci GD621
GD631 Publikace v cizím jazyku GD631
GD641 Aktivní účast na mezinárodní konferenci GD641
GD701 Zahraniční pracovní pobyt GD701
GE091 Mineralogie a geochemie GE091
GE501 Project works GE501
GI001 Modern techniques in geology - invited lectures GI001
GI231 Metody vyhledávání ložisek nerostných surovin - praktická cvičení GI231
GS011 Principy geologie (SZk) GS011
GS021 Environmentální geologie (SZk) GS021
GS031 Geochemie (SZk) GS031
GS041 Historická geologie (SZk) GS041
GS051 Hydrogeologie (SZk) GS051
GS061 Ložisková geologie (SZk) GS061
GS071 Magmatická a metamorfní petrologie (SZk) GS071
GS081 Mineralogie (SZk) GS081
GS091 Paleontologie (SZk) GS091
GS101 Regionální geologie (SZk) GS101
GS111 Sedimentární geologie (SZk) GS111
GS121 Tektonika (SZk) GS121
GS131 Geofyzika (SZk) GS131
GS141 Kvartérní geologie a karsologie (SZk) GS141
GS151 Mechanika zemin a zakládání staveb (SZk) GS151
GS201 Obhajoba diplomové práce z geologie GS201
GS301 Obhajoba bakalářske práce z geologie GS301
GS311 Geologie (SZk oboru Geologie) GS311
GS321 Geologie (SZk oboru Správní geologie) GS321
GS331 Geologie (SZk oboru Geologie aplikovaná a environmentální) GS331
GS351 Geologie (SZk oboru Geologie pro kombinaci s archeologií) GS351
GS361 Geologie (SZk oboru Geologie pro víceoborové studium) GS361
GS371 Geologie (SZk oboru Geologie se zaměřením na vzdělávání) GS371
GT0F3 Mechanika hornin GT0F3
GT0F5 Zakládání staveb GT0F5
GV001 Pomoc při výuce (pro doktorandy) GV001
G0101 Školení BOZP a PO pro geology G0101
G0211 Převzetí zadání bakalářské práce G0211
G0221 Převzetí zadání diplomové práce G0221
G0231 Volba tématu bakalářské práce G0231
G0241 Volba tématu diplomové práce G0241
G0311 Zahraniční stáž G0311
G0321 Provozní praxe G0321
G1011 Úvodní geologické soustředění G1011
G1011k Úvodní geologické soustředění G1011k
G1021 Geologie dynamická G1021
G1021k Geologie dynamická G1021k
G1061 Mineralogie G1061
G1061k Mineralogie G1061k
G1081 Paleontologie G1081
G1081k Paleontologie G1081k
G1101 Základy geofyziky G1101
G1101k Základy geofyziky G1101k
G1141 Optická mikroskopie v geologii G1141
G1141k Optická mikroskopie v geologii G1141k
G2101 Hydrogeologie G2101
G2101k Hydrogeologie G2101k
G2121 Inženýrská geologie G2121
G2121k Inženýrská geologie G2121k
G3081 Metody praktické geologie a geologického mapování G3081
G3081k Metody praktické geologie a geologického mapování G3081k
G3141 Mikroskopování k bakalářské práci G3141
G3151 Poznávání a popis ložiskotvorných procesů, minerálů a hornin G3151
G3991 Analýza experimentálních dat G3991
G4021 Magmatická petrologie G4021
G4021k Magmatická petrologie G4021k
G4061 Pokročilá historická geologie G4061
G4061k Pokročilá historická geologie G4061k
G4121 Kvartérní geologie G4121
G4121k Kvartérní geologie G4121k
G4141 Akademické dovednosti pro geology G4141
G4141k Akademické dovednosti pro geology G4141k
G5011 Bakalářský seminář I G5011
G5011k Bakalářský seminář I G5011k
G5031 Prezentace výsledků bakalářské práce na konferenci G5031
G5041 Bakalářská práce - současný stav problému v literatuře G5041
G5051 Bakalářská práce I G5051
G5061 Ložisková geologie G5061
G5061k Ložisková geologie G5061k
G5071 Modelovací metody v petrologii a mineralogii G5071
G5111 Podnikání v průzkumu a těžbě nerostných surovin G5111
G5121 Geotektonika G5121
G5221 Elektronické zpracování geologie území G5221
G5241 Odborná studijní praxe G5241
<