Úvodem

Studijní text Přehled minerálů a hornin pro studenty učitelství přírodopisu a geologie na základních a středních školách vznikl na Masarykově univerzitě v Brně za podpory grantu FRVŠ 2006.

Je určen pro předměty Neživá příroda I a II ve studiu učitelství Přírodopisu pro základní školy na Pedagogické fakultě MU, Brno – kódy předmětů: Bi2BP_NPP1 a Bi2BP_NPP2, stejně tak i do předmětů Repetitorium neživé přírody: Bi2MP_RNP1 a Bi2MP_RNP2. Dále může být studijní text využíván v učitelském studiu geologie na Přírodovědecké fakultě MU, Brno v předmětech mineralogie a petrologie.

Studijní text obsahuje ve dvou částech (přehled minerálů a přehled hornin) základní poznatky o minerálech ze Strunzova krystalo-chemického mineralogického systému a o horninách z nově koncipovaného petrografického systému, vycházejícího z Huttonova petrogenetického cyklu a pro naše potřeby vypracovaného prof. dr. Milošem Sukem. Navíc jsou v tomto studijním textu zařazeny i tektity a meteority a to proto, že obvykle tyto přírodniny nebývají řazeny ani do mineralogického ani do petrografického systému a zůstávají tak často beze zmínky. Tento nedostatek jsme se pokusili pojednáním o nich napravit.

Texty jsou doplněny obrázky minerálů a hornin a didaktický charakter díla doplňují zkušební testy, umístěné za každou z mineralogických tříd a za kapitolami o horninách vyvřelých, usazených a diagenetických a přeměněných. Dále jsou tyto testy použity jako e-learningové zkušební v informačním systému IS MU. Grafická a interaktivní část, zejména obrázky přírodnin ze sbírek Pedagogické fakulty MU a zapůjčených snímků z fondů Katedry geologie Přírodovědecko-matematické fakulty Univerzity Sarajevo (s laskavým svolením prof. dr. Galiby Sijarićové), bude postupně doplňována, celý obsah tedy bude dále zkvalitňován na základě ohlasů, doporučení a ověření v práci se studenty a učiteli.

Multimédia

Animace krystalových soustav a mřížek minerálů jsou ve formátu mov, který lze přehrát např. aplikací Quick Time Player, nebo ve formě Java appletů (umí zpravidla zobrazit webový prohlížeč). Podrobný návod na manipulaci s 3D zobrazeními krystalových soustav a mřížek minerálů je u každé konkrétní animace.

Minerály

Přehled minerálů, podle H. Strunze (1982), obsahuje osm anorganických tříd a devátou organickou. Vybrány jsou základní přírodniny, které je nutné, aby vysokoškolští studenti poznali jako obecně teoreticky, tak i jejich naleziště v přírodě a zejména jejich význam pro člověka a místo jaké mají v přírodě.

Horniny

Na rozdíl od minerálů neexistuje jednotný systém hornin. Běžně používané dělení na horniny vyvřelé (magmatické), usazené (sedimentární) a přeměněné (metamorfované) totiž v zásadě principům systemizace neodpovídá. Aby lépe vynikly vzájemné genetické souvislosti těchto přírodnin, pokusili jsme se vytvořit jednotný systém hornin vycházející z tradičního Huttonova petrogenetického cyklu.

Základem je rozlišení hornin na ty, které vznikají v litosféře (horniny endogenní) a horniny vznikající ve zcela odlišných podmínkách na povrchu Země (horniny exogenní) ve styku a za spolupůsobení litosféry s ostatními geosférami, jako je atmosféra, hydrosféra, biosféra vč. antroposféry. Při tom jsme brali v úvahu i skutečnost, že součástí litosféry se ve stále větší míře stávají horninové hmoty, na jejichž vzniku se podílí člověk. Rozlišujeme při tom přirozené antropogenní biolity, které patří k sedimentům a hmoty, které byly člověkem přeměněny, technolity, které je nutno řadit k exogenním metamorfitům. Podrobnosti jsou uvedeny v přehledu hornin.

Jsme si při tom vědomi, že jde o nový, poněkud neobvyklý přístup a proto budeme vděční za případné připomínky a doplňky uživatelů našeho návrhu.

Další odkazy

Bajer A., Matyášek J., Rejšek K., Suk M.: Petrologie. MU, Brno, 2004

doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc. – autor přehledu minerálů
prof. RNDr. Miloš Suk, DrSc. – autor přehledu hornin
doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc. |
prof. RNDr. Miloš Suk, DrSc. |
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu |
logo Pedagogické fakulty
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále