• 1.Co je elektronické potvrzení o studiu?

  Elektronické potvrzení o studiu je plnohodnotnou variantou potvrzení o studiu vytištěného na papíře, orazítkovaného a podepsaného odpovědnou osobou. Autenticita (kdo potvrzení vystavil) a integrita (že obsah potvrzení není změněn) je u elektronického potvrzení zajištěna elektronickou pečetí uloženou uvnitř PDF souboru. Použitá elektronická pečeť vyhovuje současné legislativě EU, a proto má elektronické potvrzení minimálně stejnou důvěryhodnost jako jeho papírová varianta.

 • 2.Jak se může elektronické potvrzení o studiu použít?
  Elektronické potvrzení o studiu může být použito:
  • V původní elektronické formě, tj. např. zasláním na elektronickou podatelnu orgánu veřejné moci, zasláním do datové schránky, uložením do aplikace na Portálu občana, zasláním e-mailem, předáním na USB disku apod. Pravost ověří adresát ověřením elektronické pečeti.
  • V listinné formě – potvrzení lze vytisknout a fyzicky předložit adresátovi. Adresát ověří jeho pravost na základě QR kódu tím, že si v IS MU zobrazí jeho elektronický originál.
  • Ve formě autorizované konverze – potvrzení lze do listinné formy autorizovaně konvertovat na CzechPOINTech, u notářů, advokátů, na obecních, krajských a matričních úřadech, u Hospodářské komory nebo na zastupitelských úřadech ČR. Adresát potvrzení si ověří pravost konverze přímo z listiny, a to na základě doložky, která je k listině připojena.
 • 3.Kdo smí elektronické potvrzení o studiu vystavit?

  Elektronické potvrzení o studiu si buď vystaví sám student použitím aplikace Elektronické potvrzení o studiu, nebo jej vystaví referent studijního oddělení. Ověření správnosti provádí automaticky Informační systém.

 • 4.Jaké typy potvrzení o studiu se vystavují elektronicky?

  Aplikace automaticky vyhodnotí, na jaký typ potvrzení má student nárok. K dispozici je potvrzení o studiu, potvrzení o přerušení studia a potvrzení o délce studia.

  Potvrzení se stejným obsahem se studentovi vygeneruje nejvýše jednou. To znamená, že např. potvrzení o studiu se vystaví nejvýše jednou pro aktuální semestr. Student však má všechna dříve vytvořená potvrzení v aplikaci dostupná.

 • 5.Jak si student elektronické potvrzení o studiu vystaví?

  Student v aplikaci Elektronické potvrzení o studiu buď klikne na tlačítko „Vystavit potvrzení“, nebo si vybere požadované potvrzení z již dříve vytvořených.

  Student má možnost si PDF soubor s vytvořeným potvrzením z ISu sám stáhnout nebo použít trvalý odkaz na konkrétní potvrzení, který mu IS nabídne. Součástí odkazu je klíč, který zajistí, že se k potvrzení dostane jenom ten, komu byl odkaz studentem předán. Odkaz vede do neautentizované části ISu, takže není nutné žádné přihlašování.

 • 6.Kdy si vystavím potvrzení o studiu na další semestr?

  Potvrzení o studiu se vystavuje vždy na aktuální semestr v termínech 1. 2. – 31. 8. a 1. 9. – 31. 1.

 • 7.Kdo všechno se dostane k mému potvrzení o studiu? Lze potvrzení smazat?

  Přes neautentizovaný odkaz se k potvrzení dostane jenom ten, komu student sdělí odkaz s klíčem. Není k dispozici žádné tlačítko na smazání dříve vytvořeného potvrzení. Vlastností elektronické pečeti je, že vydavatel zapečetěného potvrzení nemůže popřít, že potvrzení vydal. Proto nakládejte s odkazem uvážlivě a veřejně jej neposkytujte.

 • 8.Je k dispozici informace o aktuálním stavu studia?

  Potvrzení o studiu se vystavuje na konkrétní období, typicky na jeden semestr. Pokud se použitím odkazu zobrazuje platné potvrzení, IS na stránku přidá informaci o tom, zda student v okamžiku zobrazení potvrzení stále studuje, či už nestuduje. Pokud se použitím odkazu zobrazuje potvrzení, jehož platnost již uplynula (např. potvrzení bylo vystaveno na minulý semestr), informace o aktuálním stavu studia se nezveřejňuje a pouze se konstatuje, že platnost potvrzení již uplynula.

 • 9.Proč vystavení elektronického potvrzení nějakou dobu trvá?

  Elektronické potvrzení se musí opatřit formou kvalifikovaného, elektronického podpisu nazývaného elektronická pečeť. Evidování vystaveného potvrzení, jeho zapečetění a evidování vystavené pečetě určitou dobu trvá. Záleží také na tom, kolik dalších dokumentů musí systém v daném čase pečetit celkem. Pokud systém usoudí, že by vystavení dokumentu trvalo příliš dlouho, bude o dokončení generování dokumentu informovat e-mailem.

 • 10.Jak si ověřím, že PDF má správnou a platnou pečeť?

  Stáhněte si k sobě PDF soubor a otevřete jej např. v prohlížeči Acrobat Reader. Najděte symbol psacího pera a hledejte, kdo dokument podepsal. Případně hledejte tlačítka „Ověřit podpis“, „Vlastnosti podpisu“ či „Zobrazit certifikát autora podpisu“. Podrobnější návod poskytnout nelze, protože postup se liší podle verzí a variant prohlížeče.

  Formou ověření platnosti je také použití odkazu na konkrétní potvrzení v Informačním systému. Kvůli jednoduššímu použití je odkaz součástí QR kódu vysázeného v potvrzení.

 • 11.Může být elektronické potvrzení o studiu odmítnuto a vyžadováno potvrzení s ručním podpisem na papíře?

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně: eIDAS), v souladu se kterým je elektronické potvrzení zapečetěno, v článku 46 „Právní účinky elektronických dokumentů nařízení eIDAS“ uvádí: „Elektronickému dokumentu nesmějí být upírány právní účinky a nesmí být odmítán jako důkaz v soudním a správním řízení pouze z toho důvodu, že má elektronickou podobu.“

  Elektronické potvrzení o studiu je dokladem o studiu ve smyslu § 51 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách. Je podepsané jednoduchým elektronickým podpisem příslušného prorektora dle čl. 3 odst. 10 nařízení eIDAS a jeho původ je ověřen kvalifikovanou pečetí Masarykovy univerzity dle čl. 3 odst. 27 nařízení eIDAS. Pro jednodušší použití je elektronické potvrzení opatřeno QR kódem, na jehož základě je možné ověření jeho pravosti zobrazením jeho originálu v IS MU. Elektronické potvrzení prokazuje studium vůči orgánům veřejné moci i soukromoprávním subjektům.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.