• 1.Jaké jsou moje administrativní povinnosti realizované v IS?
  V této nápovědě jsou shrnuty důležité administrativní úkony a povinnosti prováděné během studia v Informačním systému. Sledujte však pokyny své fakulty, zejména pravidelně čtěte „Poštu“ (e-mail) a červené (důležité) zprávy na „Vývěsce“.

  O řadě důležitých studijních povinností vás systém automaticky informuje prostřednictvím služby „IS připomíná“ (více v nápovědě). Kromě situací popsaných v nápovědě, upozorňuje systém automaticky také na termín podání žádosti o ubytovací stipendium nebo na vložení posudků do archivu vaší závěrečné práce.

  V případě pochybností se obraťte na studijní oddělení

  is.muni.cz Studijní oddělení

 • 2.Registrace a zápis předmětů
  V období registrace si zaregistrujte předměty. Bezproblémové předměty vám budou zapsány automaticky v období zápisu. U bezproblémově zaregistrovaných předmětů si můžete volit rozvrhové seminární skupiny (je-li na ně předmět rozdělen).

 • 3.Zápis do semestru
  Pozor

  Zápis do semestru není shodný se zápisem předmětů. Zápis do semestru je administrativní úkon, při kterém se zkoumá, zda jsou splněny podmínky pro postup do dalšího semestru dle studijního řádu. Před začátkem semestru si podávejte žádosti o zápis do semestru:

  Informační systém Student Začátek semestru Žádost o zápis do semestru

  Podmínky pro zápis do semestru naleznete ve Studijním a zkušebním řádu.

  Žádost o zápis do semestru si můžete podat i v případě, že nesplňujete podmínky pro postup do dalšího semestru.

  1, 2 Aplikace vyhodnotí splnění/nesplnění podmínek pro zápis do dalšího semestru, přičemž stačí splnit alespoň jednu podmínku.

  1 Poté, co požádáte o zápis, se změní na „bylo požádáno“.

  2 Rozmezí, kdy lze žádosti podávat.

  3 Kliknutím na odkaz požádáte o zápis do semestru.

 • 4.Pro postup do dalšího semestru mi nebyly započítány kredity z CŽV studia, proč?
  Pokud jste v aplikaci pro podání žádosti o postup do dalšího semestru nenalezli u celoživotní studia kredity, které jste v rámci studia získali, znamená to, že toto studium nebylo akreditováno. Způsob výpočtu kreditů je uveden ve výkladu SZŘ takto:
  Výklad

  V souladu s čl. 12 odst. 2 SZŘ jsou do počtu kreditů nutných pro postup do dalšího semestru započteny také kredity ze souběžného studia v celoživotním vzdělávání v rámci akreditovaných programů.

  Zda je studijní program akreditován, zjistíte v aplikaci

  Informační systém Studium Přehledy a statistiky studia Programy, obory a směry
  Zde dohledejte vámi studovaný obor a zkontrolujte údaj „Forma studia“. Akreditované obory mají formu studia 91-99 celoživotní vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu.

 • 5.Povinnosti vyžadované vyučujícím
  Liší se předmět od předmětu, typicky je nutné přihlásit se na zkoušku a odevzdávat elektronické práce v agendě Studijní materiály. Informujte se u vyučujícího.

 • 6.Povinnosti během studia
  K dispozici je řada aplikací v agendě Student, podrobněji viz též níže.

  Informační systém Student
  Studijní materiály (e-learning)
  Vystavování materiálů učitelem, elektronický sběr úloh v odevzdávárnách.

  Informační systém Student Výuka
  Přihlašování na zkoušky
  Učitel vypisuje zkušební termíny se všemi potřebnými informacemi. Data přihlašování na zkoušky a odhlašování ze zkoušek určuje vyučující, v případě nejasností se na něj můžete obrátit. Je možné si o vypsání nových zkušebních termínů nechat zasílat upozornění na e-mail prostřednictvím agendy Události.

  Informační systém Student Konec semestru
  Známky za celé studium, získané kredity a studijní průměr
  Kontrolujte si získaná hodnocení a neprodleně nahlaste všechny chyby kompetentním osobám.

  Informační systém Student Závěr studia
  Předmětová anketa
  Vaše zpětná vazba ke kvalitě výuky (děkujeme za vyplnění).

  Informační systém Student Konec semestru
  Kontrola průchodu studiem
  Nepovinné (přehled splnění povinných předmětů a bloků).

  Informační systém Student Během studia
  Kdy jsem omluven
  Zkontrolujte si omluvenku, kterou jste odevzdali na studijní oddělení.

  Informační systém Student Výuka
  Předměty tělesné výchovy
  Projděte si aplikaci a seznamte se s náležitostmi zapisování TV na MU.

  Informační systém Student Začátek semestru
  Žádost o zrušení povinnosti opakovat předmět
  Použijte, nechcete-li opakovat neúspěšný předmět (nevztahuje se na povinné předměty vašeho studia).

  Informační systém Student Začátek semestru
  Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce
  V závěru studia: vložte závěrečnou práci do archivu

  Informační systém Student Závěr studia
  Přiřazení předmětů k oborům (pro účely kreditové kontroly studia)
  Proveďte přiřazení kvůli kontrole studia.

  Informační systém Student Během studia

  Přečtěte si Studijní a zkušební řád MU a jeho výklad pro studenty.

  Informační systém Nápověda

 • 7.Další povinnosti
  Kontrola osobních údajů
  Na počátku studia a kdykoliv při změně osobních údajů.

  Informační systém Personální Kontrola a změny osobních údajů
  Žádost o ubytovací stipendium
  Chcete-li pobírat ubytovací stipendium.

  Informační systém Stipendia Stipendium na podporu ubytování
  Rozpisy témat
  Ke konci studia: výběr témat závěrečných prací

  Informační systém Studium Rozpisy témat
  Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce
  V závěru studia: vložte závěrečnou práci do archivu

  Informační systém Student Závěr studia Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce

 • 8.Nejpoužívanější informační zdroje
  Rozvrh
  Váš rozvrh, hledání dle předmětů, učeben, vyučujících.
  Hledání osoby
  Vyhledání osobní stránky uživatele IS MU.
  Prohlídka Katalogu předmětů
  Vyhledávání studijních kurzů.
  Dokumenty
  Veřejné a neveřejné nástěnky dokumentů.

 • 9.Pravidla použití a změna hesla
  Pro změnu hesla použijte cestu

  Informační systém Systém Změna hesla

  Je vaší povinností udržovat heslo bezpečné. Nesete zodpovědnost za úkony, které by někdo v IS učinil pod vaší identitou. Jste povinni se v systému chovat podle přijatých pravidel, pokud je ještě neznáte, přečtěte si tuto Nápovědu.

 • 10.Co znamená identifikace za jménem studenta?
  Studenti jsou v IS často identifikováni řetězcem, popisujícím jejich studium. Každý student studuje ve studijním programu jeden nebo více studijních oborů. Obor ještě může být zpřesněn směrem studia. Přesnější informace o programech a oborech akreditovaných na MU získáte v prohlídce programů/oborů/směrů, zde uvádíme jenom zkratky.

  Informační systém Studium Programy, obory a směry

  Programy, obory a směry

  Např.: jméno fakulta program obor (směr) etapa oboru
  Bc. Jana Nováková, LF M-SZ ZDRV (PEOP) [roč 4]
  M: magisterský program
  B: bakalářský program
  D: doktorský program
  V každém z oborů se student nachází v nějaké etapě (ročník, semestr, blok, cyklus).
  Bc. Jan Novák, FI M-SS VT [sem 7, roč 4] PřF:MA [roč. 3]
  Studium může být mezifakultní, kdy jeden obor patří cizí fakultě.
  Má-li studium jinou formu než prezenční, vypíše se na konci: kombinovaná (kombin.), distanční (dist.), celoživotní (celoživ.). Je-li studium již ukončené, vypíše (ukonč.), úspěšně absolvované (abs.), je-li přerušené, pak (neakt.). Např.
  Jan Novák, PrF B-PSP VNEM kombin. [sem 5, blok B]
  Ing. Jana Nováková, ESF M-HPS NH (ukonč.)

 • 11.Jak si mohu zkontrolovat, jaké předměty musím ještě absolvovat?
  Aplikace umožňuje zkontrolovat si průchod studiem pomocí kontrolních šablon cestou:

  Informační systém Student Během studia Kontrola průchodu studiem

  Volba „Zobrazit“ seznam mých povinných a povinně volitelných předmětů vypíše předměty obsažené v povinných šablonách zařazených k tomuto studiu. S těmito předměty se nakládá při vyhodnocování vašeho studia tak, jak uvádí Studijní a zkušební řád (přednost v registraci, automatické započítávání v souběžných studiích, možnost uznání z předchozího studia, nemožnost neopakovat tento předmět při neúspěšném absolvování).

  Povinné kontrolní šablony
  Definují seznamy povinných předmětů a bloky povinně volitelných předmětů. Mohou obsahovat kvantitativní podmínky (kolik povinně volitelných předmětů nebo kolik kreditů je nutné splnit), nebo (v přípravné fázi zavádění agendy) pouze výčty relevantních předmětů.
  Doplňkové kontrolní šablony
  Upřesňují případná další kontrolní pravidla.
  Šablony přiřazené ke studiu
  Studijní oddělení skupinám studentů přiřazuje ty šablony, které jsou pro ně relevantní. Podle těchto šablon bude posuzováno vaše studium. Domníváte-li se, že v šabloně je nepřesnost, neúplnost nebo chyba, obraťte se na studijní oddělení.

 • 12.Kde najdu moje omluvenky?
  Pro kontrolu omluvenek použijte aplikaci

  Informační systém Student Výuka Kdy jsem omluven

  Aplikace eviduje omluvenky zadané studijním oddělením. Omluvenka pro určitý termín se zadává k osobě pouze jednou, studujete-li tedy na více fakultách, stačí se omluvit libovolnému studijnímu oddělení.

  Údaje „Omluven od“ a „Omluven do“ mohou být zadány s přesností na hodiny a minuty (např. při zpoždění dopravy). Údaj „Omluveno“ je důležitý pro uznání omluvy – při příliš pozdním doručení omluvenky na studijní oddělení nemusí být omluva uznána.

  Citace Studijního a zkušebního řádu MU

  Nedostaví-li se student k ukončení či k některé z částí ukončení předmětu v termínu, na který je přihlášen nebo zařazen (odstavec 6), a neomluví-li řádně svou neúčast do 5 pracovních dnů po uplynutí termínu, je hodnocen, jako by u ukončení předmětu neuspěl a byl hodnocen stupněm „nevyhovující” (čl. 17 odst. 1).

 • 13.Jak funguje studium TV, kolik už jsem absolvoval?
  Výuka TV je organizována centrálně Centrem univerzitního sportu. Využijte stránky https://fsps.muni.cz/cus/. Kromě aktualit, harmonogramů, kontaktů a adres zde najdete také postup pro vyřízení osvobození od TV.

  Pro informace o kurzech tělesné výchovy použijte

  Informační systém Student Začátek semestru Předměty tělesné výchovy

  Aplikace upřesňuje, jak studenti zapisují povinnou TV, vybírají rozvrhové skupiny a výcvikové kurzy. Aplikace studentovi také vypisuje, kolik zápočtů získal z předmětů označených atributem „TV“.

  Mezi kurzy povinné TV jsou zahrnuty ty předměty, které jsou v katalozích fakult označeny atributem „TV“. Neúspěšně ukončené kurzy TV se do počtu splněných nezapočítávají. Pokud by v některém semestru nastaly kapacitní problémy, může být studentům, kteří kurz opakují pro neúspěch, omezen výběr sportů a skupin.

 • 14.Kde zjistím výši mého poplatku za studium?
  Poplatek za studium platíte v případě překročení doby studia, nebo máte-li již absolvovaný jiný studijní program. Použijte

  Informační systém Student Během studia Poplatky za studium – Průběh mého studia a stanovení poplatku

  Bližší informace ohledně stanovování poplatků najdete v této Nápovědě.

 • 15.Kam mi přijde ubytovací stipendium? Kdy si mohu změnit číslo účtu?
  Přiznané ubytovací stipendium se vyplácí na bankovní účet, který máte uvedený v ISu. Vaší povinností je zkontrolovat si správnost vloženého čísla účtu. Pokud zjistíte, že číslo účtu zobrazené na stránce

  Informační systém Stipendia Stipendium na podporu ubytování

  bylo vloženo špatně, můžete jej sami upravit v aplikaci

  Informační systém Stipendia Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií Změnit číslo účtu

 • 16.Přehled pojmů vztahujících se ke studiu
  autozápis
  Aplikace automatický zápis je spuštěna jeden den před začátkem období zápisu/změn v zápisu a každou noc prověřuje, jaké změny nastaly v registrovaných předmětech. Sleduje registrace nových předmětů, stávající nepotvrzené registrace a žádosti o změnu typu ukončení předmětu. Pokud je registrace bezproblémová, operaci potvrdí – předmět zapíše. Aplikace automatického zápisu je ukončena jeden den po konci období zápisu/změn v zápisu.
  forma studia
  Vyjadřuje způsob studia.
  prezenční
  Výuka probíhá kontaktním způsobem prostřednictvím přednášek, seminářů, cvičení apod.
  distanční
  Výuka zahrnuje minimum kontaktu s učitelem, jedná se o samostudium.
  kombinovaná
  Kombinace prezenční a distanční formy výuky, realizováno např. konzultacemi jednou měsíčně a samostudiem (dříve byl pro tuto formu studia užíván pojem dálkové studium).
  celoživotní
  Studium v celoživotních studijních programech.
  období – též semestr
  Studijní agendy jsou organizovány po pojmenovaných obdobích, např. „podzim 2004“. Eviduje se fakultní období a jeho harmonogram – začátek a konec registrace, zápisu předmětů, změn v zápisu předmětů, výuky, rozpisu do seminárních skupin, zkouškového a prodlouženého zkouškového období a datum zveřejnění rozvrhu.
  opakovaný předmět
  Neukončí-li student předmět (nezíská-li úspěšnou známku), musí si jej opakovaně zapsat v nejbližším semestru, kdy je předmět vypsán. Opakovaně neúspěšně absolvovaný předmět je důvodem k ukončení studia. Neúspěšně opakované předměty kontroluje studijní oddělení.
  prerekvizity
  Popisují studijní povinnosti, které musí být splněny, aby mohl být předmět zapsán.
  problémová (červená) registrace
  V katalogu předmětů lze k předmětu stanovit různá omezení a podmínky pro zápis. Jestliže jim student vyhoví, zaregistruje se bezproblémově (bíle), nevyhoví-li jim, je zaregistrován problémově (červeně). Objevují se tyto problémy:
  • překročená kapacita kurzu,
  • nesplněné prerekvizity,
  • kurz je vypsán pro jiné obory a není nabízen studentovu oboru.
  registrační vlna
  Stanoví pořadí, kdy pro určitou skupinu studentů začíná registrace předmětů.
  stav studia
  Evidovaná událost, která může ve studiu nastat, např. zápis ke studiu, přerušení studia apod. Má-li studium k určitému datu některý aktivní stav, říkáme, že je k tomu datu aktivní. Řadu operací v IS může provádět pouze osoba, která má nyní aktivní studium. Související pojmy jsou neaktivní studium (student přerušil studium, z hlediska ČR není studentem), ukončené studium a úspěšně ukončené studium.

  Eviduje se také stav studia oboru. Lze např. jeden ze dvou studovaných oborů přerušit a ve druhém pokračovat.

  studijní obor
  Může být zařazen pod jeden nebo více studijních programů. Student vždy studuje konkrétní studijní program a v něm jeden nebo více studijních oborů. Studijní obor je jednooborový nebo dvouoborový, studovaný v tzv. oborové kombinaci. Je-li každý z oborů jednoho studia veden na jiné fakultě, jedná se o mezifakultní studium. Eviduje se celostátní kód, zkratka, název oboru.
  studijní program
  Určuje širší téma studia. Fakulta otvírá studium v rámci studijních programů v určitých studijních oborech. Typ studijního programu:
  bakalářský
  Typicky tříletý nebo čtyřletý studijní program. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání. Je ukončen získáním titulu Bc. bakalář.
  magisterský
  Typicky pětiletý nebo šestiletý studijní program. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání. Je ukončen získáním titulu Mgr. magistr nebo Ing. inženýr.
  magisterský navazující
  Typicky dvouletý nebo tříletý studijní program. Podmínkou přijetí je ukončené bakalářské vzdělání. Je ukončen získáním titulu Mgr. magistr nebo Ing. inženýr.
  doktorský
  Typicky tříletý studijní program. Podmínkou přijetí je ukončené magisterské vzdělání. Je ukončen získáním titulu Ph.D. doktor.
  rigorózní
  Program pro rigorózní řízení.
  celoživotní
  Program není zakončen získáním titulu. Absolvuje se v rámci celoživotního vzdělávání, nebo student později přestoupí např. na bakalářský program.
  U studijního programu se eviduje celostátní kód, zkratka, název, typ a standardní doba studia. Přehled udává aplikace

  Informační systém Studium Programy, obory, směry
  studium
  Popisuje pobyt studenta na škole od zápisu ke studiu v konkrétním studijním programu do ukončení studia v tomto programu. V rámci programu student studuje jeden nebo více studijních oborů. Studijní obor může být členěn ještě na studijní směry. U studia se dále eviduje mateřská fakulta studia, rok přijetí, stav studia, forma studia, typ financování studia a studijní skupina.
  učo
  Jedinečná identifikace osoby, zůstává např. i pokud ukončí student studium a po několika letech se na školu opět vrátí.
  ukončení předmětu
  Předmět je vypsán s jedním nebo více typy ukončení (např. zkouška, kolokvium). Podle toho, s jakým ukončením si student předmět zapíše, je mu uděleno příslušné hodnocení. Doporučené ukončení je to, které se studentům implicitně registruje. Jiné možné – předmět může být možné si zapsat s různou obtížností (ukončením). Jaká existují ukončení předmětu a jejich hodnocení lze najít na

  Informační systém Předměty Přehled ukončení a hodnocení
  zápis předmětů
  Období v harmonogramu semestru, kdy jsou potvrzovány bezproblémové registrace předmětů.
  změny v zápisu předmětů
  Období v harmonogramu semestru, kdy jsou potvrzovány bezproblémové registrace předmětů. Typicky první dva týdny v semestru. Od období zápisu předmětů se liší pouze didakticky, aplikace IS fungují obdobně.
  žádost o výjimku
  Nesplní-li student při registraci předmětu podmínky, vznikne problémová registrace. U těchto registrací lze kliknutím požádat učitele o udělení výjimky čili souhlasu se zápisem.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.